Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 4. iz 2012. godine.
Računovodstveni i porezni tretman primitaka u naravi po osnovi korištenja službenih automobila u privatne svrhe u 2012. godini
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 11
Računovodstveni i porezni tretman povrata robe/proizvoda
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 18
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine - primjena MRS 16
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 20
Utjecaj računovodstvene politike amortizacije na financijski položaj i uspješnost dioničkih društava u RH
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 28
Promjena računovodstvene procjene vijeka upotrebe sredstava dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 37
Pripajanje ovisnog društva s ograničenom odgovornošću matičnom društvu
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 41
Upravljanje dugom primjenom metode zamjene duga glavnicom
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 48
Značaj financijskih instrumenata za financijski položaj i rezultate poslovanja banaka
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 51
Financijsko izvještavanje po segmentima poslovanja prema MSFI 8
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 57
Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 62
Čuvanje poslovnih knjiga poreznih obveznika
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 64
Vrednovanje zaliha trgovačke robe - rezultati istraživanja u RH
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 68
Prikupljanje revizijskih dokaza u procesu revizije financijskih izvještaja
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 72
Prijedlog izmjena i dopuna direktive Europske unije o zakonskoj reviziji društva od javnog interesa
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 79
Reprogram naplate poreznog duga ili otpis duga s osnove kamata nastalog do 31. siječnja 2012.
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 83
Podsjetnik uz prijavu poreza na dobit za 2011. godinu
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 91
Isplata dividendi - primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 97
Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 104
Plaća radnika upućenih na rad u inozemstvo
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 109
Izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 117
Provedba ovrhe na novčanim sredstvima
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 120
Kako umanjiti rizik naplate potraživanja?
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 124
Kreditni kovenanti - instrumenti zaštite za kreditora, smjernice održivog poslovanja za dužnika
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 127
Europski model stambenog financiranja hipotekarnim obveznicama
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 131
Obračun poduzetničke plaće za 2012. godinu
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 136
Nabava osobnih automobila na leasing kod obrtnika - evidencija i obračun poreza
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 142
Prijenos cjeline obrta obveznika poreza na dobit na trgovačko društvo
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 147
Minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 151
Europski izvještaj o velikim izloženostima kreditnih institucija
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 157
Jačanje konkurentnosti hrvatskih regija korištenjem EU fondova
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 162
Europska politika poticanja malog i srednjeg poduzetništva
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 165
Povoljniji trendovi
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 170
NARODNE NOVINE
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 172
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2012  Stranica: 173