Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 2. iz 2014. godine.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2013. g.
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 5
Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 15
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 17
Informacije koje je potrebno objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 23
MRS 10 - Događaji nastali nakon datuma bilance
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 29
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2013. godinu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 34
Računovodstveno praćenje raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka za 2013. godinu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 37
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine za 2013. godinu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 42
Posebnosti pri sastavljanju financijskih izvještaja leasing društava za 2013. godinu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 50
Financijsko izvješćivanje kreditnih institucija prema Zakonu o kreditnim institucijama
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 69
Što nakon početne klasifikacije dugotrajne imovine namijenjene prodaji?
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 73
Izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 77
Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 79
Fiskalne potpore kao poticaj ulaganja u prijavi poreza na dobit za 2013. godinu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 82
Prijava poreza na dohodak za 2013. godinu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 96
Prijava poreza na dohodak za 2013. godinu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 96
Godišnja porezna prijava za umirovljenike
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 108
Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 124
Oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarine na gorivo u putničkom prometu
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 132
Ispravci i nadopune Obrasca JOPPD
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 136
Plaća u naravi u obrascu JOPPD
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 145
Novi Zakon o mirovinskom osiguranju
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 149
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2014. godini
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 160
Novela Zakona o nasljeđivanju
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 162
Iznimke od obveze vođenja evidencije o radnom vremenu za pojedine radnike
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 165
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 168
NARODNE NOVINE
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 173
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 174
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate
Broj: 2  Godina: 2014  Stranica: 186