Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2019
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2019. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje:
1.796,00 kn

Posebna ponuda:
3.898,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Arhiva časopisa
Arhiva svih izdanja časopisa Računovodstvo i financije
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Arhiva svih izdanja časopisa Riznica
Godina izdanja:2019.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.
Godina izdanja:2018.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2017.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2016.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2015.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2014.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2013.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Godina izdanja:2012.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2011.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2010.Broj:1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.
Godina izdanja:2009.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2008.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2007.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Godina izdanja:2006.Broj:1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.12.
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Odabrali ste časopis 'Rif' broj 1. iz 2017. godine.
Izmjene Zakona o računovodstvu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 5
Sastavljanje izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prema MSFI za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 85
Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala prema MSFI i HSFI za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 92
Događaji nakon datuma bilance
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 95
Zakonski okvir i izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 102
Financijsko izvještavanje zajedničkih poslova prema MSFI-u 11 i HSFI-u 2
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 116
Utjecaj porezne reforme na financijske izvještaje za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 122
Pregled izmjena MSFI i HSFI primjenjivih na financijske izvještaje z
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 125
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 140
Obračun članarine turističkim zajednicama
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 143
Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 147
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 149
Porezna zastara po novom Općem poreznom zakonu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 152
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 155
Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 160
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - obrazac PD-IPO
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 171
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2017. godini
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 176
Novine u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 177
Izmjene Zakona o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 183
Obveze poreznih obveznika kod promjene poreznih stopa od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 188
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2016. godine - ispravci i usklađenja
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 194
Novine u trošarinskim propisima
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 208
Godišnja trošarinska izvješća za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 215
Prikaz Zakona o porezu na promet nekretnina, Zakona o lokalnim porezima i Općeg poreznog zakona kao dijela provedene porezne reforme
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 220
Isplata plaće u 2017. godini
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 224
Izmjene Zakona o doprinosima od 1. siječnja 2017
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 240
Minimalna plaća za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 243
Obračun doprinosa i poreza pri isplati drugog dohotka od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 246
Novine u vezi s ovrhom na plaći u 2017. godini
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 255
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 257
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 270
Narodne novine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 276
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 277
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 11
3. POVEZANOST KONTA (PREMA HZRIF) S POZICIJAMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 69
Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 75