Upute za autore

Upute za autore

Objava: 20.12.2013.

Opće napomene  
Časopis "Računovodstvo i financije" je stručno-znanstveno glasilo Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Časopis izlazi već 50 godina. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je strukovna organizacija računovođa i financijskih djelatnika u Hrvatskoj. Zajednica okuplja 35 teritorijalnih Udruga računovođa i financijskih djelatnika i cetiri ekspertne udruge (Hrvatsko udruženje revizora, Hrvatsku udrugu računovodstvenih eksperata, Hrvatsku udrugu financijskih analitičara i Hrvatsku udrugu procjenitelja). Sadržaj časopisa usmjeren je na izvršavanje temeljnih statutarnih ciljeva zajednice - unapređenju i afirmiranju računovodstvene, revizijske i financijske profesije. Časopis izlazi kao mjesečna revija, a po potrebi sadrži i posebne dodatke u kojima se zbog aktualnosti pojedine teme obrađuju odvojeno. Iznimno časopis izlazi kao dvobroj. 
   
Čitatelji  
Časopis "Računovodsvo i financije" primarno čitaju odvjetnici, javni bilježnici, menadžeri, računovođe, revizori, interni revizori, analitičari, financijski menadžeri i stručnjaci, informatičari i pravnici u gospodarstvu, javnom i neprofitnom sektoru, obrtnici i dr. 
   
Tematska područja  
U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni članci, prikazi i informacije iz područja računovodstva (trgovačkih društava, proračunskih i neprofitnih organizacija, obrtnika), revizije (komercijalne, interne i državne) poslovnih i javnih financija (porezi, doprinosi, carine i dr.) bankarstva, sustava plaćanja u zemlji i inozemstvu, vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja, organizacije rada i poslovanja, menadžmenta, trgovačkog, radnog i mirovinskog prava, informatike, gospodarskih kretanja, osiguranja kao i ostalih područja relevantnih za poslovanje u gospodarstvu i izvan gospodarstva. 
   
Kategorizacija radova  
U stručnim člancima obrađuje se aktualna poslovna problematika s naglaskom na praktičnu obradu teme, primjere i upućivanje čitatelja na optimalna i zakonska rješenja određenih problema. Znanstveni članci kategoriziraju se sukladno metodologiji UNESCO-a na pregledne radove, prethodna priopćenja i izvorne znanstvene radove. Prihvaćanje kategoriziranih članaka za objavljivanje obvezuje autora da isti članak ne smije objavljivati na drugom mjestu bez dozvole uredništva, a i tada uz podatke o tome gdje je prvi put članak objavljen.
Kategoriju rada predlaže autor, utvrđuju recenzenti, a konačno mišljenje, uvrštavanje u određenu rubriku časopisa i određivanje UDK (univerzalne decimalne klasifikacije) donosi Urednički odbor. 
   
Priprema i izrada rukopisa  
Rad treba biti izvoran i neobjavljen. Ako to nije slučaj autor je dužan obavjestiti Uredništvo gdje i kada je isti već objavljen.
Radovi moraju biti pisani na hrvatskom jeziku i to u trećem licu. Rad treba biti mjerno i nazivno usklađen sa SI sustavom i zakonskim propisima. Optimalni opseg rada je 10 autorskih stranica a maksimalni opseg je autorski arak (16 stranica). Autorska stranica sadrži 1800 pisanih znakova odnosno, 30 redaka po 60 znakova. Rad treba napisati u najkraćem obliku što ga jasnoća izlaganja dopušta, polazeći od pretpostavke da čitatelji poznaju područje o kojem se piše.
Osnovni elementi rada su naslov, uvod, razrada teme, zaključak i sažetak (za znanstvene radove), popis literature i prilozi (tablice, grafikoni, slike i dr.).
Naslov rada treba biti specifičan i informativan da što bolje određuje sadržaj rada. Treba biti što kraći, ali da sadrži važnije ključne riječi.
Uvod treba ukratko iznjeti samo ono što je potrebno za razumijevanje sadržaja rada (kontekst, pristup temi, poveznice sa širom materijom i sl.).
Razrada teme treba biti podijeljena na podcjeline pri čemu se numeriraju i određuju podnaslovi. Pri numeriranju podcjelina treba koristiti arapske brojke kao u sljedećem primjeru:
2. Trošak amortizacije,
2.1. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine,
2.1.1. Amortizacija građevinskih objekata.

Zaključak treba sadržavati ono što iz rada proizlazi ili se predlaže.
Sažetak predstavlja koncizni prikaz svrhe, podataka i rezultata znanstvenog rada i poželjno ga je napisati i na engleskom jeziku uz navođenje ključnih riječi.
Autor odgovara za podatke i informacije navedene u znanstvenom radu.
Tablice, grafikoni i slike trebaju biti popraćene naslovom, numerirene primjereno strukturi rada također uz navođenje originalnog izvora podataka (ako su preuzeti).
Citiranje literature označava se navodnim znacima i numeričkom oznakom (od 1 nadalje), a navođenje izvora citata obavlja se u fusnoti.
Korištena literatura obvezno se navodi i to na kraju članka.
   
Dostava radova  
Radove treba dostaviti Uredništvu na disketi 3,5" ili CD-u (pripremljene u WORD formatu sa doc. ekstenzijom) i ispisane na papiru A4 formata. Dostava radova moguća je putem e-maila na adresu: rif@rif.hr. Radu se prilaže i dopis koji sadrži podatke o autoru: ime i prezime, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili tvrtke u kojoj je za-poslen, broj telefona, adresu (uključujući i e-mail), broj žiroračuna, JMBG te izjavu o poreznom statusu u sustavu PDV-a. Rok dostave radova za mo-guću objavu u sljedećem broju časopisa je do 20. u mjesecu. 
  
Prihvaćanje radova  
O prihvaćanju radova za objavu Uredništvo će obavjestiti autore u roku mjesec dana, a rad objaviti najkasnije u roku od šest mjeseci. Prihvaćeni radovi ne vraćaju se autorima. 
   
Naknade  
Za prihvaćene radove autoru pripada honorar obračunan po internom cjeniku nakladnika. Isplata honorara usljedit će u roku 10 dana nakon objave rada. 
   
Kontakti s uredništvom   HZRiF, Jakova Gotovca 1/II, Zagreb
tel: 01/ 4686-505
fax: 01/4686-497

e-mail:
rif@rif.hr (glavni urednik)
ksirovica@rif.hr (urednica-savjetnica)
mcutvaric@rif.hr (urednica-savjetnica)
mzuber@rif.hr (urednica-savjetnica)
imilcic@rif.hr (urednik)
jnikic@rif.hr (urednica)

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame