Novosti detaljno

Stav Hrvatske zajednice računovođa o licenciranju računovođa

Novost Objava: 30.3.2018.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je protiv licenciranja pravnih i fizičkih osoba kojima su poduzetnici povjerili obavljanje računovodstvenih poslova prema Zakonu o računovodstvu NN 78/2015; 134/2015 i 120/2016 (čl.7. st.4.)

1.    Zakonsko licenciranje propisano je samo za jedan dio računovođa
Donošenjem Zakona o računovodstvu NN 78/2015 po prvi put se zakonski (čl.7.st.4.) propisuje licenciranje samo računovođa koji obavljaju računovodstvne poslove i funkcije drugim pravnim i fizičkim osobama. Ovim Zakonom nije propisano licenciranje i onog dijela računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije u pravnim osobama koje imaju organizirane svoje računovodstvene odjele.

2.    Rasprave na simpozijima i stručnim skupovima profesije bez jedinstvenog kvalificiranog stava
Od donošenja Zakona 2015. do danas održan je veći broj znanstvenih simpozija, seminara  i stručnih rasprava u okviru računvodstvene profesije. Dominirala su podijeljenim mišljenjima i bez kvalificiranog stava profesije prema Ministarstvu financija. 

3.    Hrvatska revizorska komora inicirala je radnu skupinu za reguliranje računovodstvene profesije
Radna skupina je temeljem analiza i prijedloga izradila polazne teze reguliranja računovodstvene profesije. U svrhu rasprave predložen je veći broj polaznih teza (11) s alternativama u svrhu definiranja kvalificiranog stava prema Ministarstvu financija.

4.    Nakon analize informacije o polaznim tezama radne skupine u HZRIF obavljene su dodatne konzultacije o relevantnim Direktivama EU (2006/123/EU; 2006/43/EU i Uredba EU 537/2014), akcijskom planu HZRIF  punopravne članice IFAC-a i Statutu HZRIF. Temeljem rasprave HZRIF o primjeni čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu iznijeta su obrazloženja i konačan stav:


A)    Propisano licenciranje računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije računovodstva drugim pravnim i fizičkim osobama nije u skladu s Direktivom  2006/43/EU   niti u skladu s Uredbom EU br. 537/2014. Naime, navedena Direktiva i Uredba jesu pravna stečevina kojima se reguliraju uvjeti za davanje licenci osobama (ovlaštenim revizorima) za obavljanje zakonske revizije. Ovom Direktivom i Uredbom ne razmatra se profesija koja obavlja računovodstvene poslove za druge pravne i fizičke osobe kao niti profesija koja obavlja računovodstvene poslove za pravne subjekte u kojima rade.

B)     Obavljanje računovodsvenih poslova za druge pravne i fizičke osobe jesu prema pravnoj stečevini EU usluge koje su predmet reguliranja Direktive o uslugama (Direktiva 2006/123/EU). Osnovna načela Direktive jesu (toč. 1.-118.): (i) pojednostavljivanje svih sustava olašćivanja vezano uz pristup uslugama,(ii) načelo upravog pojednostavljivanja za mala i srednja društva te izbjegavanje nepotrebnih, opterećujućih postupaka, birokracije, naknada i troškova, (iii) zbog uspostave pravog unutarnjeg tržišta usluga potrebno je ukinuti sva ograničenja slobode poslovnog nastana, (iv) sloboda poslovnog nastana temelji se na načelu jednakog tretmana koji povlači za sobom zabranu svake diskriminacije, (v) pristup uslužnoj djelatnosti ili njezino izvođenje ne smije biti predmet ekonomskog ispitivanja, (vi) odredba o slobodi pružanja usluga ne ograničava se na određenu struku, (vii) potrebno je u zemljama članicama uspostaviti nadzor pružanja usluga , (viii) članice trebaju poticati profesionalna tijela, organizacije, udruge i definirati pravila ponašanja, (ix) članice mogu uvesti i strože mjere kako bi profesionalna tijela osigurala veću zaštitu.

Analizom navedenih načela Direktive 2006/123/EU može se konstatirati da  čl.7.st. 4. Zakona nema utemeljenje na pravnoj stečevini EU jer nije u skladu s Direktivom o uslugama zbog čega u ovoj formi nije provediv (suprotan načelu pojednostavljivanja, ograničenja sloboda , dodatni troškovi, birokratizacija, diskriminatoran jer ne pokriva cijelu profesiju i usmjeren samo na jednu struku.

C)    Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je punopravni član Međunarodne federacije računovođa (IFAC). HZRIF je preuzela obveze implementacije i realizacije Akcijskog plana (2010.-2017.) čiju iplementaciju godišnje nadzire IFAC. Akcjski plan se realizira u 7 Izvještaja članica (Statement of Membership Obligation) i to: SMO 1-Procjena kvalitete profesije; SMO 2-Implementacija Međunarodnih standarda edukacije za profesionalne računovođe; SMO 3- Implementacija Međunarodnih revizijskih standarda; SMO 4-Implementacija profesionalnog kodeksa etike; SMO 5-Implementacija Međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora; SMO 6- Kontrola i režim primjene standarda; SMO 7-Primjena i poboljšanje primjene MSFI.

Provedba Zakona o računovodstvu u čl. 7. st. 4. nije u skladu s preuzetim obvezama HZRIF iz Akcijskog plana (2010.-2017.) prema IFAC-u. IFAC se primarno zalaže za razvoj profesije (edukaciju i licenciranje) kroz profesionalna tijela  (udruge, institute, komore i sl.).  

D)    Temeljem Statuta HZRIF usvojenog 12. prosinca 2014. te Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta HZRIF usvojenog na Skupštini HZRIF 7. prosinca 2017. utvrđeni su ciljevi HZRIF (čl.11.) kao i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi (čl.12.). Osnovni ciljevi HZRIF jesu: (i) unapređenje i razvitak teorije i prakse računovodstva, financija, revizije i interne revizije; (ii) pružanje stručne pomoći računovodstvenim, financijskim i revizorskim djelatnicima, i (iii) unapređivanje i razvitak društvenih aktivnosti članica koje su se udružile u Zajednicu. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi jesu: promicanje teoretskih i praktičnih dostignuća; prati i provodi MSFI; donosi kodeks etike računovođa; sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi HSFI; prati i provodi primjenu Međunarodnih standarda za stručnu provedbu interne revizije; razvija strukovne i društvene djelatnosti članica; organizira razmjenu iskustava u praksi i donosi preporuke; surađuje s institucijama i udrugama koje se bave problematikom školovanja iz područja računovodstvene, financijske i revizorske struke; surađuje s međunarodnim stručnim organizacijama; sustavnom analizom primjene razmatra mogućnosti  poboljšanja postojećih odnosno donošenje novih propisa iz područja računovodstvene, financijske i revizorske struke; stručnim usavršavanjem članova podupire primjene suvreenih metoda i tehnika; surađuje sa srednjim i visokim ekonomskim školama, veleučilištima i fakultetima; promiče društvene, kulturne, športske, zabavne i druge aktivnosti članica.
Temeljem analize statutarnih ciljeva HZRIF razvidno je da provedba licenciranja prema čl. 7. st. 4. Zakona nije u skladu sa Statutom. Zbog toga HZRIF ne može podržati licenciranje računovođa jer bi to bila nestatutarna djelatnost koja je neprihvatljiva.

5.    Konačan stav HZRIF o primjeni čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu

Licenciranje računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije računovodstva (prema čl. 7. st. 4.) nije (a) u skladu s Direktivama EU ; (b) nije prema obvezujućem Akcijskom planu HZRIF kao punopravne članice IFAC-a i (c) nije u skladu sa Statutom HZRIF. Zbog navedenih razloga HZRIF je protiv licenciranja računovođa prema čl.7.st.4. Zakona o računovodstvu.

Ostale novosti

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine

Novost Objava: 4.7.2019.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 64 od 3. srpnja 2019. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2018. do 30. travnja 2019. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 3,30%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. srpnja 2019. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. srpnja 2019.

Ugovori između trgovaca

8,30%
(pros. kta stopa 3,30 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

8,30%
(pros. kta stopa 3,30 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

6,30%
(pros. kta stopa 3,30 + 3 p.p.)

Obavijest o obvezi upisa podataka u registar stvarnih vlasnika

Novost Objava: 29.5.2019.

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona  o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
1.    trgovačka društva
2.    podružnice stranih trgovačkih društava
3.    udruge
4.    zaklade
5.    fundacije
6.    ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.
Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:
1.    korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat
ili
2.    u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.

Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika
-    upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
     o    pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr ili
     o    na broj telefona 01/6345451.
-    korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: www.fina.hr
-    upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
     o    pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili
     o    na broj telefona 0800 0080OBAVIJEST STVARNI REGISTAR VLASNIKA (možete preuzeti ovdje)Dodatak I. KU ugostiteljstva je od 1. lipnja 2019. proširen na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostiteljstva

Novost Objava: 7.5.2019.

Primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, zaključenoga 25. veljače 2019. i objavljenog u Nar. nov. br.28/19. je od 1. lipnja 2019. proširena na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 NKD-2007. Odluka o proširenoj primjeni objavljena je u Nar. nov. br. 45/19.

Od 1. travnja 2019. povećane su osnovne plaće radnika u ugostiteljstvu kod poslodavaca koje obvezuje Dodatak I. KU ugostiteljstva

Novost Objava: 28.3.2019.

Od 1. travnja 2019. godine primjenjuje se Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 28/19.), sklopljen 25. veljače 2019.,  kojim su za radnike zaposlene kod poslodavaca koji ne primjenjuju tarifne priloge iz kolektivnog ugovora poduzeća,  ugovorene veće osnovne plaće (3.750,00 kn za jednostavne poslove, 4.100,00 kn za manje zahtjevne poslove i 4.950,00 kn za zahtjevnije poslove kao što su poslovi konobara, kuhara, recepcionara i dr.). Dodatak I. još nije proširen na sve poslodavce u djelatnosti ugostiteljstva, pa do stupanja na snagu odluke o proširenoj primjeni, obvezuje samo stranke koje su ga sklopile i izvor je prava i obveza za njihove članove.

Produžena primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva do 31. srpnja 2019.

Novost Objava: 27.3.2019.

Dana 25. ožujka 2019. sklopljen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja kojim je do sklapanja novog Ugovora ili novog Dodatka važećem Ugovoru, a najkasnije do 31. srpnja 2019. produžena primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sklopljenog 2018. godine (Nar. nov., br. 29/18.)

Doprinos za zdravstveno osiguranje na primitke od drugog dohotka

Novost Objava: 13.2.2019.

Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na primitke od drugog dohotka i nakon izmjena Zakona o doprinosima koje su na snazi od 1. siječnja 2019. godine iznosi 7,5%. Doprinos za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na račun HZZO-a broj HR6510010051550100001, a u pozivu na broj platitelja navodi se HR68-8540-OIB isplatitelja- JOPPD.


RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame