Novosti detaljno

Stav Hrvatske zajednice računovođa o licenciranju računovođa

Novost Objava: 30.3.2018.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je protiv licenciranja pravnih i fizičkih osoba kojima su poduzetnici povjerili obavljanje računovodstvenih poslova prema Zakonu o računovodstvu NN 78/2015; 134/2015 i 120/2016 (čl.7. st.4.)

1.    Zakonsko licenciranje propisano je samo za jedan dio računovođa
Donošenjem Zakona o računovodstvu NN 78/2015 po prvi put se zakonski (čl.7.st.4.) propisuje licenciranje samo računovođa koji obavljaju računovodstvne poslove i funkcije drugim pravnim i fizičkim osobama. Ovim Zakonom nije propisano licenciranje i onog dijela računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije u pravnim osobama koje imaju organizirane svoje računovodstvene odjele.

2.    Rasprave na simpozijima i stručnim skupovima profesije bez jedinstvenog kvalificiranog stava
Od donošenja Zakona 2015. do danas održan je veći broj znanstvenih simpozija, seminara  i stručnih rasprava u okviru računvodstvene profesije. Dominirala su podijeljenim mišljenjima i bez kvalificiranog stava profesije prema Ministarstvu financija. 

3.    Hrvatska revizorska komora inicirala je radnu skupinu za reguliranje računovodstvene profesije
Radna skupina je temeljem analiza i prijedloga izradila polazne teze reguliranja računovodstvene profesije. U svrhu rasprave predložen je veći broj polaznih teza (11) s alternativama u svrhu definiranja kvalificiranog stava prema Ministarstvu financija.

4.    Nakon analize informacije o polaznim tezama radne skupine u HZRIF obavljene su dodatne konzultacije o relevantnim Direktivama EU (2006/123/EU; 2006/43/EU i Uredba EU 537/2014), akcijskom planu HZRIF  punopravne članice IFAC-a i Statutu HZRIF. Temeljem rasprave HZRIF o primjeni čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu iznijeta su obrazloženja i konačan stav:


A)    Propisano licenciranje računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije računovodstva drugim pravnim i fizičkim osobama nije u skladu s Direktivom  2006/43/EU   niti u skladu s Uredbom EU br. 537/2014. Naime, navedena Direktiva i Uredba jesu pravna stečevina kojima se reguliraju uvjeti za davanje licenci osobama (ovlaštenim revizorima) za obavljanje zakonske revizije. Ovom Direktivom i Uredbom ne razmatra se profesija koja obavlja računovodstvene poslove za druge pravne i fizičke osobe kao niti profesija koja obavlja računovodstvene poslove za pravne subjekte u kojima rade.

B)     Obavljanje računovodsvenih poslova za druge pravne i fizičke osobe jesu prema pravnoj stečevini EU usluge koje su predmet reguliranja Direktive o uslugama (Direktiva 2006/123/EU). Osnovna načela Direktive jesu (toč. 1.-118.): (i) pojednostavljivanje svih sustava olašćivanja vezano uz pristup uslugama,(ii) načelo upravog pojednostavljivanja za mala i srednja društva te izbjegavanje nepotrebnih, opterećujućih postupaka, birokracije, naknada i troškova, (iii) zbog uspostave pravog unutarnjeg tržišta usluga potrebno je ukinuti sva ograničenja slobode poslovnog nastana, (iv) sloboda poslovnog nastana temelji se na načelu jednakog tretmana koji povlači za sobom zabranu svake diskriminacije, (v) pristup uslužnoj djelatnosti ili njezino izvođenje ne smije biti predmet ekonomskog ispitivanja, (vi) odredba o slobodi pružanja usluga ne ograničava se na određenu struku, (vii) potrebno je u zemljama članicama uspostaviti nadzor pružanja usluga , (viii) članice trebaju poticati profesionalna tijela, organizacije, udruge i definirati pravila ponašanja, (ix) članice mogu uvesti i strože mjere kako bi profesionalna tijela osigurala veću zaštitu.

Analizom navedenih načela Direktive 2006/123/EU može se konstatirati da  čl.7.st. 4. Zakona nema utemeljenje na pravnoj stečevini EU jer nije u skladu s Direktivom o uslugama zbog čega u ovoj formi nije provediv (suprotan načelu pojednostavljivanja, ograničenja sloboda , dodatni troškovi, birokratizacija, diskriminatoran jer ne pokriva cijelu profesiju i usmjeren samo na jednu struku.

C)    Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je punopravni član Međunarodne federacije računovođa (IFAC). HZRIF je preuzela obveze implementacije i realizacije Akcijskog plana (2010.-2017.) čiju iplementaciju godišnje nadzire IFAC. Akcjski plan se realizira u 7 Izvještaja članica (Statement of Membership Obligation) i to: SMO 1-Procjena kvalitete profesije; SMO 2-Implementacija Međunarodnih standarda edukacije za profesionalne računovođe; SMO 3- Implementacija Međunarodnih revizijskih standarda; SMO 4-Implementacija profesionalnog kodeksa etike; SMO 5-Implementacija Međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora; SMO 6- Kontrola i režim primjene standarda; SMO 7-Primjena i poboljšanje primjene MSFI.

Provedba Zakona o računovodstvu u čl. 7. st. 4. nije u skladu s preuzetim obvezama HZRIF iz Akcijskog plana (2010.-2017.) prema IFAC-u. IFAC se primarno zalaže za razvoj profesije (edukaciju i licenciranje) kroz profesionalna tijela  (udruge, institute, komore i sl.).  

D)    Temeljem Statuta HZRIF usvojenog 12. prosinca 2014. te Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta HZRIF usvojenog na Skupštini HZRIF 7. prosinca 2017. utvrđeni su ciljevi HZRIF (čl.11.) kao i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi (čl.12.). Osnovni ciljevi HZRIF jesu: (i) unapređenje i razvitak teorije i prakse računovodstva, financija, revizije i interne revizije; (ii) pružanje stručne pomoći računovodstvenim, financijskim i revizorskim djelatnicima, i (iii) unapređivanje i razvitak društvenih aktivnosti članica koje su se udružile u Zajednicu. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi jesu: promicanje teoretskih i praktičnih dostignuća; prati i provodi MSFI; donosi kodeks etike računovođa; sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi HSFI; prati i provodi primjenu Međunarodnih standarda za stručnu provedbu interne revizije; razvija strukovne i društvene djelatnosti članica; organizira razmjenu iskustava u praksi i donosi preporuke; surađuje s institucijama i udrugama koje se bave problematikom školovanja iz područja računovodstvene, financijske i revizorske struke; surađuje s međunarodnim stručnim organizacijama; sustavnom analizom primjene razmatra mogućnosti  poboljšanja postojećih odnosno donošenje novih propisa iz područja računovodstvene, financijske i revizorske struke; stručnim usavršavanjem članova podupire primjene suvreenih metoda i tehnika; surađuje sa srednjim i visokim ekonomskim školama, veleučilištima i fakultetima; promiče društvene, kulturne, športske, zabavne i druge aktivnosti članica.
Temeljem analize statutarnih ciljeva HZRIF razvidno je da provedba licenciranja prema čl. 7. st. 4. Zakona nije u skladu sa Statutom. Zbog toga HZRIF ne može podržati licenciranje računovođa jer bi to bila nestatutarna djelatnost koja je neprihvatljiva.

5.    Konačan stav HZRIF o primjeni čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu

Licenciranje računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije računovodstva (prema čl. 7. st. 4.) nije (a) u skladu s Direktivama EU ; (b) nije prema obvezujućem Akcijskom planu HZRIF kao punopravne članice IFAC-a i (c) nije u skladu sa Statutom HZRIF. Zbog navedenih razloga HZRIF je protiv licenciranja računovođa prema čl.7.st.4. Zakona o računovodstvu.

Ostale novosti

RIF-ove OBAVIJESTI

Novost Objava: 7.1.2019.

RIF-ove OBAVIJESTI sažeti su i cjeloviti pregled neoporezivih iznosa naknada, primjera obračuna plaća i naknada plaća, podataka o stopama poreza na dohodak, osobnih odbitaka, prikaza osnovica za sve doprinose za obvezna osiguranja, pregleda svih uplatnih računa za javna davanja (doprinose, poreze i ostalo), primjeri izračuna i iznosi kamata te mnoštvo ostalih korisnih podataka koje koriste računovođe i svi koji u određenom dolaze u kontakt s obračunom plaća, uplatama javnih davanja i sličnim poslovima.

Svi pretplatnici na časopis Računovodstvo i financije dobit će RIF-ove Obavijesti kao prilog broju 1. časopisa.

 

Pregled sadržaja RIF-ovih obavijesti možete vidjeti ovdje.

 

Kao samostalno izdanje RIF-ove Obavijesti mogu se naručiti po cijeni od 150,00 kuna.
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.


Od 1. siječnja 2019. ukida se obrazac IP, ali i dalje ostaje obveza dostavljanja potvrde o isplaćenom drugom dohotku

Novost Objava: 4.1.2019.

Prema izmijenjenom Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.-1/19.) od 1. siječnja 2019.  ukinuta je obveza vođenja podataka na obrascu IP i obveza dostavljanja obrasca IP radnicima. Za prethodnu, 2018. godinu, isplatitelji plaća obvezni su do 31. siječnja  2019. radnicima dostaviti obrazac IP. Potvrdu o isplaćenom drugom dohotku treba dostaviti za 2018. i ta obveza ostaje i za sljedeće godine, a rok dostavljanja potvrde je do 31. siječnja tekuće za  drugi dohodak isplaćen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Nove stope prireza od 1. siječnja 2019. godine

Novost Objava: 3.1.2019.

Nove stope prireza od 1. siječnja 2019. godine za Dubravicu, Mali Bukovac, Veliki Bukovac, Radoboj, Svetu Nedelju / Samobor

 

Općina/grad

Stopa prireza

Primjena od

Narodne novine

Dubravica

 

stopa 7% povećana na 10%

1. siječnja 2019.

115/18.

Mali Bukovec

 

stopa 5% povećana na 10%

1. siječnja 2019.

111/18.

Veliki Bukovec

 

stopa 5% povećana na 10%

1. siječnja 2019.

110/18.

Radoboj  

 

8%

1. siječnja 2019.

118/18.

Sveta Nedelja (Samobor)

 

0%

1. siječnja 2019.

120/18.

 

 

Nova stopa zatezne kamate od 1. siječnja 2019. godine

Novost Objava: 3.1.2019.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 1 od 2. siječnja 2019. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. svibnja 2018. do 31. listopada 2018. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 3,54%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. siječnja 2019. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. siječnja 2019.

Ugovori između trgovaca

8,54%
(pros. kta stopa 3,54 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

8,54%
(pros. kta stopa 3,54 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

6,54%
(pros. kta stopa 3,54 + 3 p.p.)

NEOPOREZIVU GODIŠNJU NAGRADU U IZNOSU 5.000 KN OBRTNIK MOŽE ISPLATITI RADNICIMA I SEBI

Novost Objava: 7.12.2018.

Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznici poreza na dobit mogu neoporezivu godišnju nagradu za ostvarene rezultate rada u iznosu 5.000,00 kn godišnje propisanu izmijenjenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 106/18.) isplatiti svojim radnicima i sebi osobno. U obrascu JOPPD se za isplatu ovog primitka pod 15.1. koristi šifra 63. Opširnije o tome u časopisu „Računovodstvo i financije“ broj 12/2018., str. 188. -191.

Obveza popisa zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i maloprodajne cijene

Novost Objava: 6.12.2018.

U Narodnim novinama br. 106/18. objavljena je Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje koja stupa na snagu 3. prosinca 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Uredbe trošarinski obveznici i ostale osobe koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima (npr. kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta) dužne su popisati zalihe cigarete koje se nalaze kod njih u prometu i obračunati razliku trošarine na cigarete. O tome detaljnije na https://carina.gov.hr/vijesti/donesena-je-uredba-o-visini-trosarine-na-cigarete-sitno-rezani-duhan-za-savijanje-cigareta-i-ostali-duhan-za-pusenje/6241

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame