Novosti detaljno

Stav Hrvatske zajednice računovođa o licenciranju računovođa

Novost Objava: 30.3.2018.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je protiv licenciranja pravnih i fizičkih osoba kojima su poduzetnici povjerili obavljanje računovodstvenih poslova prema Zakonu o računovodstvu NN 78/2015; 134/2015 i 120/2016 (čl.7. st.4.)

1.    Zakonsko licenciranje propisano je samo za jedan dio računovođa
Donošenjem Zakona o računovodstvu NN 78/2015 po prvi put se zakonski (čl.7.st.4.) propisuje licenciranje samo računovođa koji obavljaju računovodstvne poslove i funkcije drugim pravnim i fizičkim osobama. Ovim Zakonom nije propisano licenciranje i onog dijela računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije u pravnim osobama koje imaju organizirane svoje računovodstvene odjele.

2.    Rasprave na simpozijima i stručnim skupovima profesije bez jedinstvenog kvalificiranog stava
Od donošenja Zakona 2015. do danas održan je veći broj znanstvenih simpozija, seminara  i stručnih rasprava u okviru računvodstvene profesije. Dominirala su podijeljenim mišljenjima i bez kvalificiranog stava profesije prema Ministarstvu financija. 

3.    Hrvatska revizorska komora inicirala je radnu skupinu za reguliranje računovodstvene profesije
Radna skupina je temeljem analiza i prijedloga izradila polazne teze reguliranja računovodstvene profesije. U svrhu rasprave predložen je veći broj polaznih teza (11) s alternativama u svrhu definiranja kvalificiranog stava prema Ministarstvu financija.

4.    Nakon analize informacije o polaznim tezama radne skupine u HZRIF obavljene su dodatne konzultacije o relevantnim Direktivama EU (2006/123/EU; 2006/43/EU i Uredba EU 537/2014), akcijskom planu HZRIF  punopravne članice IFAC-a i Statutu HZRIF. Temeljem rasprave HZRIF o primjeni čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu iznijeta su obrazloženja i konačan stav:


A)    Propisano licenciranje računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije računovodstva drugim pravnim i fizičkim osobama nije u skladu s Direktivom  2006/43/EU   niti u skladu s Uredbom EU br. 537/2014. Naime, navedena Direktiva i Uredba jesu pravna stečevina kojima se reguliraju uvjeti za davanje licenci osobama (ovlaštenim revizorima) za obavljanje zakonske revizije. Ovom Direktivom i Uredbom ne razmatra se profesija koja obavlja računovodstvene poslove za druge pravne i fizičke osobe kao niti profesija koja obavlja računovodstvene poslove za pravne subjekte u kojima rade.

B)     Obavljanje računovodsvenih poslova za druge pravne i fizičke osobe jesu prema pravnoj stečevini EU usluge koje su predmet reguliranja Direktive o uslugama (Direktiva 2006/123/EU). Osnovna načela Direktive jesu (toč. 1.-118.): (i) pojednostavljivanje svih sustava olašćivanja vezano uz pristup uslugama,(ii) načelo upravog pojednostavljivanja za mala i srednja društva te izbjegavanje nepotrebnih, opterećujućih postupaka, birokracije, naknada i troškova, (iii) zbog uspostave pravog unutarnjeg tržišta usluga potrebno je ukinuti sva ograničenja slobode poslovnog nastana, (iv) sloboda poslovnog nastana temelji se na načelu jednakog tretmana koji povlači za sobom zabranu svake diskriminacije, (v) pristup uslužnoj djelatnosti ili njezino izvođenje ne smije biti predmet ekonomskog ispitivanja, (vi) odredba o slobodi pružanja usluga ne ograničava se na određenu struku, (vii) potrebno je u zemljama članicama uspostaviti nadzor pružanja usluga , (viii) članice trebaju poticati profesionalna tijela, organizacije, udruge i definirati pravila ponašanja, (ix) članice mogu uvesti i strože mjere kako bi profesionalna tijela osigurala veću zaštitu.

Analizom navedenih načela Direktive 2006/123/EU može se konstatirati da  čl.7.st. 4. Zakona nema utemeljenje na pravnoj stečevini EU jer nije u skladu s Direktivom o uslugama zbog čega u ovoj formi nije provediv (suprotan načelu pojednostavljivanja, ograničenja sloboda , dodatni troškovi, birokratizacija, diskriminatoran jer ne pokriva cijelu profesiju i usmjeren samo na jednu struku.

C)    Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika je punopravni član Međunarodne federacije računovođa (IFAC). HZRIF je preuzela obveze implementacije i realizacije Akcijskog plana (2010.-2017.) čiju iplementaciju godišnje nadzire IFAC. Akcjski plan se realizira u 7 Izvještaja članica (Statement of Membership Obligation) i to: SMO 1-Procjena kvalitete profesije; SMO 2-Implementacija Međunarodnih standarda edukacije za profesionalne računovođe; SMO 3- Implementacija Međunarodnih revizijskih standarda; SMO 4-Implementacija profesionalnog kodeksa etike; SMO 5-Implementacija Međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora; SMO 6- Kontrola i režim primjene standarda; SMO 7-Primjena i poboljšanje primjene MSFI.

Provedba Zakona o računovodstvu u čl. 7. st. 4. nije u skladu s preuzetim obvezama HZRIF iz Akcijskog plana (2010.-2017.) prema IFAC-u. IFAC se primarno zalaže za razvoj profesije (edukaciju i licenciranje) kroz profesionalna tijela  (udruge, institute, komore i sl.).  

D)    Temeljem Statuta HZRIF usvojenog 12. prosinca 2014. te Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta HZRIF usvojenog na Skupštini HZRIF 7. prosinca 2017. utvrđeni su ciljevi HZRIF (čl.11.) kao i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi (čl.12.). Osnovni ciljevi HZRIF jesu: (i) unapređenje i razvitak teorije i prakse računovodstva, financija, revizije i interne revizije; (ii) pružanje stručne pomoći računovodstvenim, financijskim i revizorskim djelatnicima, i (iii) unapređivanje i razvitak društvenih aktivnosti članica koje su se udružile u Zajednicu. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi jesu: promicanje teoretskih i praktičnih dostignuća; prati i provodi MSFI; donosi kodeks etike računovođa; sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi HSFI; prati i provodi primjenu Međunarodnih standarda za stručnu provedbu interne revizije; razvija strukovne i društvene djelatnosti članica; organizira razmjenu iskustava u praksi i donosi preporuke; surađuje s institucijama i udrugama koje se bave problematikom školovanja iz područja računovodstvene, financijske i revizorske struke; surađuje s međunarodnim stručnim organizacijama; sustavnom analizom primjene razmatra mogućnosti  poboljšanja postojećih odnosno donošenje novih propisa iz područja računovodstvene, financijske i revizorske struke; stručnim usavršavanjem članova podupire primjene suvreenih metoda i tehnika; surađuje sa srednjim i visokim ekonomskim školama, veleučilištima i fakultetima; promiče društvene, kulturne, športske, zabavne i druge aktivnosti članica.
Temeljem analize statutarnih ciljeva HZRIF razvidno je da provedba licenciranja prema čl. 7. st. 4. Zakona nije u skladu sa Statutom. Zbog toga HZRIF ne može podržati licenciranje računovođa jer bi to bila nestatutarna djelatnost koja je neprihvatljiva.

5.    Konačan stav HZRIF o primjeni čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu

Licenciranje računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove i funkcije računovodstva (prema čl. 7. st. 4.) nije (a) u skladu s Direktivama EU ; (b) nije prema obvezujućem Akcijskom planu HZRIF kao punopravne članice IFAC-a i (c) nije u skladu sa Statutom HZRIF. Zbog navedenih razloga HZRIF je protiv licenciranja računovođa prema čl.7.st.4. Zakona o računovodstvu.

Ostale novosti

Od sada RiF-ova izdanja možete kupiti i koristiti u elektroničkom izdanju

Novost Objava: 1.10.2018.

Porezni vodič u Republici Hrvatskoj
Autori: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić, univ. spec. oec., mr. sc. Kornelija Sirovica, Luka Orlović, univ. spec. oec., dr. sc. Marija Zuber
Redaktorica: dr.sc. Marija Zuber
Izdanje: Zagreb, 2018, 163 str.
Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena Internet izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Priručnik Porezni vodič u Republici Hrvatskoj dio je kompleta vodiča namijenjenih članovima društva, članovima uprava, nadzornih odbora i svima zainteresiranima za porezni, računovodstveni i pravni aspekt poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. U Poreznom vodiču u Republici Hrvatskoj na jednostavan i razumljiv način obrađeni su Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o porezu na dohodak.


Za narudžbu elektroničkog izdanja kliknite ovdje.
Za čitanje elektroničkog izdanja kliknite ovdje.Računovodstveni vodič za upravljačka tijela
Autori: Domagoj Bakran mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, doc. dr. sc. Mirjana Hladika, prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, Ivica Milčić univ. spec. oec., Luka Orlović univ.spec.oec., izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prof. dr. sc. Boris Tušek, prof. dr. sc. Lajoš Žager
Redaktori: Domagoj Bakran, mag. oec. doc. dr. sc. Mirjana Hladika
Izdanje: Zagreb, 2018, 176 str.
Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena Internet izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Priručnik Računovodstveni vodič za upravljačka tijela dio je kompleta vodiča namijenjenih članovima društva, članovima uprava, nadzornih odbora i svima zainteresiranima za porezni, računovodstveni i pravni aspekt poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. U Računovodstvenom vodiču za upravljačka tijela obrađene su teme iz područja primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i teme s područja analize financijskih izvještaja s ključnim pokazateljima analize financijskih izvještaja za potrebe upravljačkih tijela.Za narudžbu elektroničkog izdanja kliknite ovdje.
Za čitanje elektroničkog izdanja kliknite ovdje.Pravni vodič za upravljačka tijela
Autori: Dunja Šarić dipl. iur., mr. Darko Terek, Tajana Zlabnik dipl. iur., dr. sc. Marija Zuber
Redaktorica: Dunja Šarić dipl. iur.
Izdanje: Zagreb, 2018, xxx str.
Cijena tiskanog izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Cijena Internet izdanja: 150,00 kuna (pdv uključen u cijenu)
Priručnik Pravni vodič za upravljačka tijela dio je kompleta vodiča namijenjenih članovima društva, članovima uprava, nadzornih odbora i svima zainteresiranima za porezni, računovodstveni i pravni aspekt poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. U Pravnom vodiču za upravljačka tijela obrađene su teme iz područja trgovačkog i radnog prava s naglaskom na obveze i odgovornosti članova društva, članova uprave društva, članova nadzornih odbora, izvršnih direktora. Uz obrađeni dio trgovačkog prava obrađene su i teme iz područja radnog zakonodavstva, zasnivanja i prekidanja radnih odnosa, prava i obveza koja proizlaze iz tog područja.Za narudžbu elektroničkog izdanja kliknite ovdje.
Za čitanje elektroničkog izdanja kliknite ovdje.

INFORMIRAJTE SE POZIVOM NA BROJ 060 680 680

Novost Objava: 11.7.2018.

Informirajte se o:

Aktualnim pitanjima s područja poreza, računovodstva i financija trgovačkih društava, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija.
Radno vrijeme usluge: radnim danom od 13:00 do 15:00 sati

• Porez na dohodak,
• Porez na dodanu vrijednost
• Porez na dobit
• Računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja

Prema rasporedu rada po danima pokrivamo slijedeća područja:

Ponedjeljak:
računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, javna nabava
Utorak:
plaće i porez na dohodak
Srijeda:
računovodstvo trgovačkih društava, porez na dobit i PDV
Četvrtak:
plaće i porez na dohodak
Petak:
računovodstvo trgovačkih društava, porez na dobit i PDV

Cijena poziva za 060 brojeve:
s fiksne mreže 6,99 kn, s mobilne mreže 8,41 kn (u cijenu je uključen PDV.)
Operator usluge s posebnom tarifom: Hrvatski telekom

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2018. godine

Novost Objava: 6.7.2018.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 59 od 4. srpnja 2018. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2017. do 30. travnja 2018. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 3,82 %. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. srpnja 2018. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. srpnja 2018.

Ugovori između trgovaca

8,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

8,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

6,82%
(pros. kta stopa 3,82 + 3 p.p.)

KU o izmjenama i dopunama KU za graditeljstvo je od 7. lipnja 2018. proširen na sve poslodavce u djelatnosti

Novost Objava: 5.6.2018.

Ministar rada je Odlukom objavljenom u Nar. nov., br. 49/18. proširio primjenu KU o izmjenama i dopunama KU za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. KU za graditeljstvo i njegov Dodatak su u proširenoj primjeni od 19. prosinca 2015. godine, izmjene i dopune objavljene u Nar. nov.  26/18. su u proširenoj primjeni od 7. lipnja 2018. godine.


Od 7. lipnja 2018. godine na snazi je proširena primjena KU ugostiteljstva

Novost Objava: 5.6.2018.

Na temelju Odluke o proširenju KU za ugostiteljstvo objavljene u Nar. nov., br. 49/18. poslodavci koji obavljaju djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.,  obvezni su od 7. lipnja 2018. godine pri ostvarivanju prava radnika primjenjivati Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 36/18).


Uputa o prijavi poreza na dobit

Novost Objava: 27.4.2018.

Uputu Ministarstva financija o utvrđivanju godišnjeg poreza na dobit možete preuzeti na linku:
https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19597

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame