Novosti detaljno

Obavijest o obvezi upisa podataka u registar stvarnih vlasnika

Novost Objava: 29.5.2019.

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona  o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.
1.    trgovačka društva
2.    podružnice stranih trgovačkih društava
3.    udruge
4.    zaklade
5.    fundacije
6.    ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.
Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:
1.    korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat
ili
2.    u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.

Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.

Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika
-    upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
     o    pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr ili
     o    na broj telefona 01/6345451.
-    korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: www.fina.hr
-    upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
     o    pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili
     o    na broj telefona 0800 0080OBAVIJEST STVARNI REGISTAR VLASNIKA (možete preuzeti ovdje)Ostale novosti

U javnim i državnim službama od 1. rujna 2019. g. dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 200,00 kn po danu

Novost Objava: 4.9.2019.


Povećanjem neoporezive dnevnice za službeno putovanje u zemlji, propisano izmijenjenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/19.), automatski je od 1. rujna 2019. g. na
200,00 kn po danu povećana visina dnevnice na koju prema čl. 63. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 127/17. i 47/18.) imaju pravo zaposleni u obrazovanju, znanosti, zdravstvu, socijalnoj skrbi i ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna.
Za državne službenike i namještenike tuzemna dnevnica od 1. rujna 2019. također iznosi 200,00 kn po danu jer je čl. 109. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17.-2/19.) za njih ugovoreno izjednačavanje visine materijalnih prava s pravima zaposlenih u javnim službama.
Suci i drugi nositelji pravosudnih dužnosti imaju pravo na dnevnicu u visini kako je određeno za službenike u sudbenim tijelima (čl. 8. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, Nar. nov., 10/99.-16/19.)  pa i za njih od 1. rujna 2019. tuzemna dnevnica iznosi 200,00 kn po danu.
Državni dužnosnici i nadalje imaju pravo na tuzemnu dnevnicu u visini 150,00 kn (Odluka Vlade RH…, Nar. nov. br. 117/12.). 

U djelatnosti ugostiteljstva od 1. rujna 2019. g.  pravo na dnevnicu iznosi 200,00  kn po danu

Novost Objava: 4.9.2019.

Prema čl. 42. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov, br. 36/18.-45/19.) koji je odlukom ovlaštenog ministra proširen na sve poslodavce u djelatnosti, tuzemna dnevnica iznosi najmanje u visini kako je uređeno  poreznim propisima, pa od 1. rujna 2019. iznosi 200,00 kn po danu.

Novo produženje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva do 31. listopada 2019.

Novost Objava: 2.8.2019.

Potpisivanjem Izmjena Dodataka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja  ponovno je, do sklapanja novog Kolektivnog ugovora, a najkasnije do  31. listopada 2019. godine, produžena primjena toga Kolektivnog ugovora. Tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja objavljen je u Nar. nov. br. 29. od 2018. godine.

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine

Novost Objava: 4.7.2019.

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 64 od 3. srpnja 2019. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2018. do 30. travnja 2019. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 3,30%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. srpnja 2019. godine iznosi kako slijedi:

Odnos

Stopa zatezne kamate
od 1. srpnja 2019.

Ugovori između trgovaca

8,30%
(pros. kta stopa 3,30 + 5 p.p.)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava

8,30%
(pros. kta stopa 3,30 + 5 p.p.)

Ostali odnosi

6,30%
(pros. kta stopa 3,30 + 3 p.p.)

Dodatak I. KU ugostiteljstva je od 1. lipnja 2019. proširen na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostiteljstva

Novost Objava: 7.5.2019.

Primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, zaključenoga 25. veljače 2019. i objavljenog u Nar. nov. br.28/19. je od 1. lipnja 2019. proširena na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 NKD-2007. Odluka o proširenoj primjeni objavljena je u Nar. nov. br. 45/19.

Od 1. travnja 2019. povećane su osnovne plaće radnika u ugostiteljstvu kod poslodavaca koje obvezuje Dodatak I. KU ugostiteljstva

Novost Objava: 28.3.2019.

Od 1. travnja 2019. godine primjenjuje se Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 28/19.), sklopljen 25. veljače 2019.,  kojim su za radnike zaposlene kod poslodavaca koji ne primjenjuju tarifne priloge iz kolektivnog ugovora poduzeća,  ugovorene veće osnovne plaće (3.750,00 kn za jednostavne poslove, 4.100,00 kn za manje zahtjevne poslove i 4.950,00 kn za zahtjevnije poslove kao što su poslovi konobara, kuhara, recepcionara i dr.). Dodatak I. još nije proširen na sve poslodavce u djelatnosti ugostiteljstva, pa do stupanja na snagu odluke o proširenoj primjeni, obvezuje samo stranke koje su ga sklopile i izvor je prava i obveza za njihove članove.

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame