Page 17 - Obavijesti_2015

Basic HTML Version

17
Računovodstvo i financije 1/2015.
RIF-ove obavijesti
8. Doprinosi za obvezna osiguranja
8.1. Osnovice, stope, obveznici i rokovi uplate doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu
12
3
OSNOVA OSIGURANJA
NAJNIŽA OSNOVICA
2
STOPE DOPRINOSA %
Obveznici
obračuna i
plaćanja
Rok plaćanja
IZ PLAĆE
NA PLAĆU
Mirovinsko
Zdravstveno Ozljeda
na radu Zapošljavanje
faktor
7,943.00
I
I + II
1. RADNI ODNOS
1.1. Radni odnos s punim radnim
vremenom (čl. 200. st. 3.
Zakona)
0.35
2,780.05
20
15 + 5
15
0.5
1.7
3
poslodavac
pri isplati plaće (ako se
ne isplati, najkasnije do
zadnjeg dana u mj. za
prethodni mjesec)
1.2. Radni odnos s nepunim radnim
vremenom (čl. 200. st. 2.
Zakona) - doprinosi razmjerno
ugovorenom radu
0.35
2,780.05
20
15 + 5
15
0.5
1.7
poslodavac
pri isplati plaće (ako se
ne isplati, najkasnije do
zadnjeg dana u mj. za
prethodni mjesec)
1.3. Oslobođenje od plaćanja
doprinosa na plaću - prema
Zakonu o doprinosima: godinu
dana - prvo zaposlenje,
pet godina - mladi radnik;
prema Zakonu o poticanju
zapošljavanja - do dvije godine
0.35
2,780.05
20
15 + 5
poslodavac
pri isplati plaće (ako se
ne isplati, najkasnije do
zadnjeg dana u mj. za
prethodni mjesec)
1.4. Radni odnos kod poslodavca sa
sjedištem u EU
0,35
2,780.05
20
15 + 5
15
0,5
1,7
poslodavac,
osim ako
radnik nije
preuzeo
obvezu
u roku 8 dana od isplate
plaće (ako se ne isplati,
najkasnije zadnjeg dana
u mj. za prethodni)
1.5. Staž osiguranja s povećanim
trajanjem
0.35
2,780.05
20
15 + 5
15
0.5
1.7
poslodavac
pri isplati plaće (ako se
ne isplati, najkasnije do
zadnjeg dana u mj. za
prethodni mjesec)
pored mirovinskog doprinosa
20% iz plaće poslodavac je
obvezan uplatiti i mir. doprinos
na plaću prema sljedećim
postocima
12 mjeseci kao 14 mjeseci
4.86
3,61+1,25
15
0.5
1.7
poslodavac pri isplati plaće
12 mjeseci kao 15 mjeseci
7.84
5,83+2.01
15
0.5
1.7
poslodavac pri isplati plaće
12 mjeseci kao 16 mjeseci
11.28 8,39+2,89
15
0.5
1.7
poslodavac pri isplati plaće
12 mjeseci kao 18 mjeseci
17.58 13,07+4,51
15
0.5
1.7
poslodavac pri isplati plaće
1.6. Stalni sezonski radnik (u
razdoblju dok nije u radnom
odnosu)
0.35
2,780.05
20% kao
doprinos
na
15 + 5 kao
doprinos na
poslodavac
do 15. u mj. za
prethodni
1.7. Izaslani radnik (plaća koju bi
imao u RH uvećana za 20%)
0.35
2,780.05
20
15 + 5
15 + 10
0.5
1.7
poslodavac pri isplati plaće
1.8. Ostali primici po osnovu
radnog odnosa
- naknade i nagrade iznad
neoporezivih iznosa
isplaćeni iznos
20
15 + 5
15
0.5
1.7
poslodavac pri isplati naknade
- primici u naravi
tržišna vrijednost
primitka u naravi (neto
se preračunava u bruto)
20
15 + 5
15
0.5
1.7
poslodavac
do posljednjeg dana u
mjesecu u kojemu je
izvršeno davanje
2. SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA
2.1. Obveznici poreza na dohodak
(čl. 66. st.1. t. 1. Zakona)
0.65
5,162.95
20
15 + 5
15
0.5
1.7
osiguranik po
rješenju
do 15. u mjesecu za
prethodni
2.2. Obveznici poreza na dobit
(poduzetnička plaća) (čl. 82. st.
2. Zakona)
1.10
8,737.30
20
15 + 5
15
0.5
1.7
osiguranik
pri isplati poduzetničke
plaće (ako se ne
isplaćuje, do posljednjeg
dana u mjesecu za
prethodni)
2.3. Paušalisti (čl. 70 Zakona)
0.40
3,177.20
20
15 + 5
15
0.5
1.7
osiguranik po
rješenju
do 15. u mjesecu za
prethodni
3. SAMOSTALNE DJELATNSOTI SLOBODNOG ZANIMANJA
3.1. Obveznici poreza na dohodak
(čl. 66. st.1. t. 2. Zakona)
1.10
8,737.30
20
15 + 5
15
0.5
1.7
osiguranik po
rješenju
do 15. u mjesecu za
prethodni
1
Prema Zakonu o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. - 143/14.).
2
Najniža osnovica utvrđuje se množenjem propisanog faktora i ostvarene prosječne plaća u RH u razdoblju siječanj-kolovoz 2014. godine u iznosu 7.943,00 kuna (Nar. nov., br.
133/14.) i prema Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (Nar. nov., br. 153/14.).
3
Poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika ako ne zaposle odgovarajući broj invalida moraju plaćati posebnu novčanu naknadu prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (157/13. i 152/14.)