Page 17 - rif-1-2014-obavijesti

Basic HTML Version

17
RaËunovodstvo i financije
SIJEČANJ 2014.
RIF-ove OBAVIJESTI
6. Potpomognuta područja, područja posebne
dræavne skrbi i brdsko-planinska područja
Odredbe o olakšicama na području posebne državne skrbi
i brdsko planinskim područjima iz članka 54. i 55. Zakona o
porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. - 148/13.), te član-
ka 28. a) Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04.
- 148/12.) primjenjuju se pri podnošenju poreznih prijava
za 2013. godinu. Odredbe o olakšicama za potpomognuta
područja i područja Grada Vukovara primjenjivat će se pri
podnošenju godišnjih poreznih prijava za 2014. godinu.
Potpomognuta područja
Status
potpomognutog područja
prema članku 26. Zako-
na o regionalnom razvoju RH (Nar. nov., br. 153/09.) stječe:
- jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstana u
skupinu I. iz članka 24. podstavka 1. Zakona,
- jedinica lokalne samouprave razvrstana u skupinu I. ili II. iz
članka 25. podstavaka 1. i 2. Zakona.
Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti koju je
Vlada RH donijela na sjednici od 27. prosinca 2013. godine
i koja je objavljena u Narodnim novinama 158/13., jedinice
lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvije-
nosti u:
-
I. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijed-
nost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka
Republike Hrvatske
:
Babina Greda, Biskuoija, Cetingrad, Civljane, Čađavica,
Dežanovac, Donji Kukuruzari, Donji Lapac
,
Drenovci, Drenje,
Dvor
,
Đulovac, Gornji Bogićevci, Gradina, Gundinci
,
Gunja,
Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Kapela, Kistanje, Kloštar Po-
dravski, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Markušica, Mikle-
uš, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Plaški, Podgorač,
Podravska Moslavina, Rovišće, Sopje, Staro Petrovo Selo,
Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Trnava,
Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrginmost, Vrhovine i Zrinski Topolovac.
- II. skupinu jedinica lokalne samouprave čijaje vrijed-
nost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka
Republike Hrvatske:
Andrijaševci, Antunovac, Barilovići, Bebrina, Bednja, Beli
Manastir, Belica
,
Belišće, Benkovac, Berek, Bilje, Bizovac,
Bogdanovci
,
Borovo
,
Bosiljevo, Bošnjaci, Brestovac,
Breznica
,
Brinje
,
Brodski Stupn
i
k
,
Bud
i
nščina, Bukovlje
,
Cerna, Cernik, Cestica, Cista Provo, Crnac
,
Čačinci, Ča-
glin, Čazma
,
Čeminac, Darda, Davor, Desinić, Domašinec,
Donja Motičina, Donja Voća, Donji Andrijevci
,
Dragalić
,
Draž
,
Drniš
,
Drnje, Dubrava
,
Đakovo
,
Đurđenovac, Erdut,
Ernestinovo, Ervenik, Farkaševac, Ferdinandovac, Feričan-
ci, Garčin
,
Garešnica, Generalski Stol, Glina, Gola, Gorjani,
Gornja Rijeka, Gornja Stubica, Gornja Vrba, Gornji Mihalje-
vec, Gračac, Gradec, Gradište, Grubišno Polje, Hercego-
vac, Hlebine, Hrvace
,
Hrvatska Kostajn
i
ca
,
Ilok, Imotski,
Ivankovo
,
Ivanska, Jakšić, Jarmina, Jasenovac
,
Josipdol
,
Kalnik, Kamanje
,
Kaptol, Kijevo, Klakar
,
Kneževi Vinogradi
,
Knin
,
Končanica, Koprivnički Bregi, Koška, Kotoriba, Kula
Norinska
,
Kutjevo, Lasinja, Legrad, Lipik
,
LišaneOstrovič-
ke
,
Lobor, Lovas
,
Lovreć, Lukač, Magadenovac, Majur,
Mala Subotica
,
Mali Bukovec, Marijanci
,
Martijanec, Mar-
tinskaVes, Mihovljan, Muć
,
Mursko Središće, Negoslavci,
Netretić, Nijemci, Nova Gradiška, Nova Kapela, Novigrad
(Zadarska županija), Novo Virje, Novska
,
Nuštar
,
Obrovac,
Oprisavci, Orehovica, Oriovac, Orle, Otočac, Otok (Split-
sko-dalmatinska županija)
,
Otok (Vukovarsko-srijemska
županija), Pakrac, Peteranec, Petlovac, Petrijevci, Petrinja
,
Petrovsko
,
Pitomača, Pleternica
,
Podbablje, Podcrkavlje
,
Podturen, Pokupsko, Polača, Poličnik
,
Popovac
,
Pose-
darje, Preseka, Prgomet, Pribislavec
,
Privlaka (Vukovar-
sko-srijemska županija), Proložac, Promina
,
Punitovci,
Rakovec, Rakovica, Rasinja
,
Rešetari
,
Ribnik, Runovići,
Ružić, Saborsko, Satnica Đakovačka, Selnica, Semeljci
,
Severin
,
Sib
i
nj, Sikirevci, Sirač, Skradin
,
Slatina
,
Slavonski
Šamac, Slivno, Slunj, Sokolovac, Stankovci, Stara Gra-
diška, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Ston, Strizivojna
,
Suhopo!je, Sveti Đurđ, Svet
i
Ivan Žabno, Sveti Petar Ore-
hovec
,
Šandrovac
,
Šestanovac, Škabrnja, Štrigova, Tom-
pojevc
i,
Topusko
,
Tordinci, Tounj, Tovarnik
,
Trilj, Trpinja,
Udbina, Unešić
,
Velika
,
Velika Kopanica
,
Velika Pisanica
,
Velika Trnovitica, Veliki Grđevac
,
Veliko Trojstvo, Viljevo,
Virje
,
Visoko, Viškovci, Vladislavci, Vođinci
,
Vrbanja
,
Vrlika
,
Vrpolje, Vrsi, Vuka, Vukovar, Zagorska Sela, Zagvozd,
Zažablje, Zdenci, Zmijavci, Žakanje i Žumberak.
KONZULTACIJE I SAVJETI:
KONZULTACIJE I SAVJETI:
(u cijeni pretplate na časopis Rif)
h
telefonom:
01 / 46 86 506 svakodnevno od 8 do 13 sati
h
osobno:
po dogovoru sa savjetnicima od 13 do 15 sati
e-mail: rif@rif.hr