Proračun i proračunski korisnici
Novi Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 01. siječnja 2012. godine

Novi Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama broj 90 od 02. kolovoza 2011. godine, stupio je na snagu 01. siječnja 2012. godine, osim određenih odredbi koje stupaju na snagu danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
U roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, Vlada Republike Hrvatske dužna je donijeti četiri Uredbe: Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, Uredbu o objavama javne nabave, Uredbu o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom i ponudama i Uredbu o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi.
U kontekstu primjene novog Zakona i nadležna ministarstva dužna su donijeti četiri pravilnika, i to: Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave i Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu.
Postupci nabave pokrenuti do stupanja na snagu novog Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi ili okvirni sporazumi, ili u povodu kojih se vode sudski li koji drugi postupci, dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.