Proračun i proračunski korisnici
Obveza objavljivanja informacija na internetskim stranicama ili u javnom glasilu

Tijela javne vlasti bi na svojim internetskim stranicama trebala objaviti:

-    svoje odluke i mjere kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje,
-    informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja,
-    informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima, kao i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti, te
-    informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, te izvršavanju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Radi osiguranja javnosti rada, tijela javne vlasti obvezna su javnost informirati (također preko Interneta) i o:

-    dnevnom redu zasjedanja ili sastanaka i vremenu njihova održavanja, načinu rada tijela javne vlasti i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad,
-    broju osoba kojima se može istovremeno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Ako se u tijelu javne vlasti onemogući ili ograniči ostvarivanje prava na pristup informacijama, pa i neobjavljivanjem informacija na način propisan Zakonom, odgovorna osoba u tom tijelu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Ako se radi o pravnoj osobi s javnim ovlastima, koja suprotno odredbama Zakona onemogući ili ograniči ostvarivanje prava na pristup informacijama, ta će se pravna osoba kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.