Proračun i proračunski korisnici
Primjer izjave o nepostojanju sukoba interesa prema novom Zakonu o javnoj nabavi

„Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011), objavljujemo da čelnik naručitelja ________________ kao i predsjednik i članovi upravnog ili nadzornog tijela  i s njima povezane osobe, u smislu čl. 13. st. 4. Zakona  o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima zdravstvena ustanova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.“

Prije objave ove obavijesti, naručitelj bi trebao prikupiti izjave čelnika, predsjednika i članova upravnog ili  nadzornog odbora o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, koju daju za sebe i za svoje povezane osobe.

Na izjavi trebaju navesti ime i prezime povezanih osoba koje postoje, a za ostale navesti da ih nema ( primjerice navesti imena i prezimena supruge, djece, oca, majke, a za braću i sestre, posvojitelje i  posvojenike navesti da ih nema).