Proračun i proračunski korisnici
Izrada financijskih planova za prva tri mjeseca 2012. godine

Svi proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna obvezni su izraditi financijske planove za prva tri mjeseca 2012. godine . Prijedlog financijskog plana za prva tri mjeseca 2012. godine sastoji se od procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za prva tri mjeseca 2012. godine. Prihodi i primici planiraju se na razini podskupine (treća razina računskog plana), a rashodi za prva tri mjeseca 2012. godine na razini odjeljka računskog plan, dakle na četvrtoj razini.
Prihodi i primici po izvorima financiranja se planiraju u okviru limita koji je dan u Uputama za izradu financijskog plana. U uputi je naglašeno kako se planom mogu obuhvatiti samo postojeće aktivnosti i projekti neophodni za obavljanje poslova, funkcija i programa korisnika.