Proračun i proračunski korisnici
Usluge dežurstava timova hitne medicinske pomoći oslobođene su PDV-a

Središnji ured Porezne uprave u pismu Klasa: 410-19/11-01/91, ur. br.: 513-07-21-01/11-2, od 04. srpnja 2011., dao je odgovor da su usluge dežurstava timova hitne medicinske pomoći koje domovi zdravlja i druge zdravstvene ustanove zaračunavaju za dežurstva na kulturnim sportskim i drugim priredbama, oslobođene plaćanja PDV-a sukladno čl. 11. st. 1. točka b) Zakona o PDV-u.

Zdravstvena ustanova može umanjiti poreznu obvezu tako da u Knjizi I-RA stornira iznos obračunanog PDV-a za koji je dobivena  obavijest kupca o storniranju iskorištenog pretporeza. Ovaj ispravak računa povlači i obvezu ispravka iskorištenog pretporeza za nabave koje su se odnosile na isporuke vezane za dežurstva timova hitne medicinske pomoći, jer svrstavanjem ovih usluga u oslobođene isporuke umanjeno je i pravo na odbitak pretporeza. Navedeno se treba ispraviti odnosno korigirati kod sastavljanja konačnog obračuna PDV-a, nakon izračuna konačnog % za odbitak pretporeza u Obrascu PDV-K. Prilikom izračuna konačnog % za odbitak pretporeza za 2011. godinu, uvrštavanjem ovih isporuka u oslobođene isporuke ujedno će se korigirati i iskorišteni pretporez po ulaznim računima za koje je pri nabavi dijeljen pretporez.