Proračun i proračunski korisnici
Usluge smještaja u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju

Središnji ured Porezne uprave je dao mišljenje u pismu Klasa: 410-19/11-01/22, ur. br.: 513-07-21-01/11-3, od 07. srpnja 2011., prema kojemu su usluge smještaja u specijalnim bolnicama oslobođene PDV-a ako se smještaj koristi za vrijeme korištenja zdravstvene usluge odnosno usluge medicinske rehabilitacije. Prema navedenom usluge smještaja u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju oslobođene su PDV-a bez obzira tko ih plaća ako su vezane s uslugom liječenja.

Kako se u ovom slučaju radi o uslugama koje su uglavnom pružene fizičkim osobama, za umanjenje porezne obveze po osnovu već izdanih računa, pacijent bi trebao vratiti izvornik račun, a zdravstvena ustanova bi ga trebala odobriti za iznos pogrešno obračunatog PDV-a. Naravno da je navedeno nemoguće provesti unatrag za već izdane i naplaćene račune. Što se tiče izdanih računa nakon što je objavljeno ovo mišljenje, treba voditi računa da se od tog datuma treba odgovarajuće postupati i sa pretporezom koji se ne može odbiti obzirom da se radi o oslobođenim isporukama bez prava na odbitak pretporeza.