Proračun i proračunski korisnici
Obveznici i rokovi dostavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Obveznici sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti su JLP(R)S, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLP(R)S utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.  
Uz Izjavu o fisklanoj odgovornosti obveznici dostavljaju i popunjeni Upitnik, , Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostim i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.

Tablica: Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

 

Obveznik

 

 

Kome dostavlja

 

Do kojeg roka

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

nadležnom ministarstvu

 

28. veljače

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna JLP(R)S

načelniku općine, gradonačelniku odnosno županu

 

28. veljače

Ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije

Ministarstvu financija

 

31. ožujka

Načelnici općina, gradonačelnici odnosno župani

Ministarstvu financija

 

31. ožujka