Proračun i proračunski korisnici
Potpisan je novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

U Narodnim novinama broj 133/11. objavljen  je Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi koji je stupio na snagu 20. listopada 2011., a sklopljen je na rok od četiri godine.
Potpisanim Kolektivnim ugovorom zadržana su sva dosadašnja prava iz Kolektivnog ugovora, a uvedena su i  neka nova poboljšana prava radnika, primjerice dodatak za rad na terenu,  povećanje plaće na ostvareni staž, pomoć za rođenje djeteta i dr., poneka s odgođenim rokom stupanja na snagu.