Proračun i proračunski korisnici
Obavijest Uprave za sustav javne nabave vezana uz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Nakon stupanja na snagu novoga Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) 1. siječnja 2012. godine, Vlada Republike Hrvatske donijet će novu Uredbu o objavama javne nabave kojom će, među ostalim, biti propisani standardni obrasci objava javne nabave.
Sukladno novoj Uredbi o objavama javne nabave, Narodne novine d.d. pokrenut će i novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske. U novom Elektroničkom oglasniku objavljivat će se postupci javne nabave započeti temeljem novog Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011). Stoga će objavljivanje postupaka po novom Zakonu biti moguće danom stupanja na snagu nove Uredbe o objavama javne nabave.
Postupci započeti po starom Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) objavljuju se u starom Elektroničkom oglasniku te će naručitelji za te postupke za koje je potrebno tijekom 2012. godine objaviti odgovarajuće objave o javnoj nabavi na standardnim obrascima propisanima Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave (“Narodne novine“ broj: 13/08, 77/08, 4/09 i 52/10) iste morati objaviti najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.
Sve tehničke detalje i upute vezane uz registraciju na novi Elektronički oglasnik, način pregleda svih objava i preuzimanje dokumentacije iz starog Elektroničkog oglasnika možete pronaći na stranicama Narodnih novina d.d.  http://www.nn.hr/NoviElektronickiOglasnik.