Proračun i proračunski korisnici
Novine u sprječavanju sukoba interesa

Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, prema novom Zakonu o javnoj nabavi, smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:
 
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

To je izmjena u odnosu na važeći Zakon u kojem postotak vlasništva predstavnika naručitelja u gospodarskom subjektu preko 20% predstavlja sukob interesa. Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s takvim gospodarskim subjektima, s kojima su u sukobu interesa.

Proširuje se krug predstavnika naručitelja na koje se odnose odredbe o sprječavanju sukoba interesa, to su:

1.čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2.ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave, i
3.druge osobe koje imaju ili mogu imati znatan utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.

Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima s kojima je predstavnik naručitelja u prethodno navedenim odnosima i to kada su ti gospodarski subjekti u svojstvu ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja. Takvi gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji odabranom ponuditelju.

Zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je u odnosu s tim gospodarskim subjektom i povezana osoba predstavnika naručitelja. Povezane osobe su bračni ili iz-vanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja.
Međutim, to se ne primjenjuje u slučaju kada je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 26/11), posebice njegov članak 17.

Ako je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na takve slučajeve.
Sukobom interesa ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik tog naručitelja, a ne kao privatna osoba.