Proračun i proračunski korisnici
Tko je u obvezi izraditi Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola?

Godišnje izvješće o sustavu financijskog  upravljanja i kontrola u obvezi su izraditi isti korisnici proračuna koji su navedeni kao obveznici izrade Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, a to su:
- središnja tijela državne uprave
- izvanproračunski korisnici državnog proračuna
- županije i grad Zagreb
- županijska središta
- veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika.

Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola dostavlja se Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Oblik, sadržaj, postupci i rokovi predaje Godišnjeg izvješća uređeni su Naputkom za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru koji je objavljen u Narodnim novinama broj 132/2011.

Korisnici proračuna koji nisu obveznici izrade Godišnjeg izvješća, izvješćuju o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola podnošenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju  i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti.