Proračun i proračunski korisnici
Objavljena je Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

U Narodnim novinama broj 10 od 23. siječnja 2012. godine objavljena je Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. Uredba donosi novinu oko određivanja količina predmeta nabave za sklapanje ugovora ili okvirnih sporazuma pa su posebno definirani načini izračuna točne količine  i okvirnih količina predmeta nabave te procijenjenog udjela i objedinjenog iznosa kod nabave usluga tekućeg održavanja.

Uredba definira način određivanja minimalnih razina sposobnosti budući je Zakonom o javnoj nabavi propisano da naručitelj može tražiti od ponuditelja zadovoljenje minimalne razine financijske, tehničke i stručne sposobnosti.

Propisan je sadržaj, način izrade i postupanje s ponudama. Jedna od novina u izradi ponuda je da cijenu ponude ne treba više pisati slovima već samo brojkama, a mijenjane su odredbe i oko  računske ispravnosti ponude i objašnjenja neuobičajeno niske cijene.

Uredbom je propisan postupak javnog otvaranja ponuda i sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda kao i sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, različitog sadržaja, ovisno o provedenom postupku javne nabave.

U posljednjem poglavlju Uredbe navedene su odredbe vezane za   način izrade, prijenos i zaprimanje elektroničkih ponuda te postupak javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda.