Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

DANI RAČUNOVODSTVA U RIF-u

Radionice

Zagreb, 7. - 10. studenoga 2017., Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)početak u 9,30 sati7.11.2017.

Računovodstvo financijske imovine i obveza

8.11.2017.

Računovodstvo dugotrajne mat. i nemat. imovine

9.11.2017.

Računovodstvo troškova, zaliha i proizvodnje

10.11.2017.

Računovodstveno praćenje rezultata, planiranje  poreza i analiza prihoda i troškovaSudjelovanjem na jednoj radionici ostvaruje se 5 sati stalnog stručnog usavršavanja za ovlaštene revizore

7. 11.2017.    RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA

1.  DEFINIRANJE I PODJELA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA


•    Financijska imovina

•    Financijske obveze

•    Vlasnički instrumenti

•    Računovodstveni okvir financijskih instrumenata

•    Uvjeti za priznavanje i prestanak priznavanja financijskih instrumenata

2.  RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FINANCIJSKE IMOVINE

•    Klasifikacija financijske imovine

•    Početno i naknadno mjerenje financijske imovine

•    Određivanje fer vrijednosti financijske imovine

•    Primjeri knjiženja financijske imovine

•    Prikaz financijske imovine u financijskim izvještajima

3.  RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FINANCIJSKIH OBVEZA

•    Klasifikacija financijskih obveza

•    Mjerenje financijskih obveza

•    Primjeri knjiženja financijskih obveza

•    Prikaz financijskih obveza u financijskim izvještajima

4.  RAČUNOVODSTVENI TRETMAN VLASNIČKIH INSTRUMENATA

•    Pojam i vrste vlasničkih instrumenata

•    Mjerenje vlasničkih instrumenata

•    Primjeri izdavanja vlasničkih instrumenata

•    Transakcije s vlastitim (trezorskim) dionicama

•    Izglasavanje i distribucija dividendi

5.  PITANJA I ODGOVORI

8. 11.2017.  RAČUNOVODSTVENO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

1.  DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA


•    Relevantni računovodstveni standardi

•    Uvjeti priznavanja

•    Nabava dmi (kupnja, državna potpora, fondovi eu, izgradnja, zamjena, leasing)

•    Troškovi koji (ne) ulaze u troškove nabave

•    Kapitalizacija troškova posudbe

•    Amortizacija

•    Revalorizacija (korekcija odgođene porezne obveze na 31.12.2017.)

•    Naknadna ulaganja

•    Prestanak priznavanja

•    Umanjenje imovine

•    Objavljivanje u bilješkama

•    Primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja dmi

2.  DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

•    Relevantni računovodstveni standardi

•    Uvjeti priznavanja

•    Vrste dni

•    Stjecanje dni (kupnja, državna potpora, razvoj, kao dio poslovnog spajanja)

•    Troškovi koji (ne) ulaze u troškove nabave

•    Mjerenje nakon početnog priznavanja

•    Aktivno tržište

•    Vijek upotrebe dni

•    Amortizacija

•    Prestanak priznavanja

•    Objavljivanje u bilješkama

•    Primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja DNI

3.  ULAGANJA U NEKRETNINE

•    Priznavanje

•    Mjerenje

•    Prestanak priznavanja

•    Objavljivanje

•    Primjeri knjiženja ulaganja u nekretnine

4.  IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA

•    Priznavanje

•    Mjerenje

•    Prestanak priznavanja

•    Objavljivanje

•    Primjeri knjiženja dugotrajne imovine namijenjene prodaji

5.  PDV KOD DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE

•    Obračun PDV-a kod nabave nematerijalne imovine  od ino dobavljača

     (Porezna osnovica, nastanak porezne obveze, pravo na odbitak pretporeza)

•    Stjecanje dugotrajne imovine iz druge države članice i obveza obračuna pdv-a

•    Pravo na pretporez i obveza podjele pretporeza

•    Kada treba ispraviti iskorišteni/neiskorišteni pretporez

•    Osobni automobili i druga sredstva za osobni prijevoz s aspekta pdv-a

•    Porezne obveze kod statusnih promjena

•    Oporezivanje prodaje nekretnina

6.  KORIŠTENJE IMOVINE DRUŠTVA U PRIVATNE SVRHE

•    Računovodstveni prikaz

•    Porezno postupanje prilikom korištenja imovine društva u privatne svrhe

9. 11.2017. RAČUNOVODSTVENO TROŠKOVA, ZALIHA I PROIZVODNJE

1.  KLASIFIKACIJA TROŠKOVA I RASHODA

•    Troškovi nabave zaliha sirovina i materijala

•    Troškovi nabave sitnog inventara

•    Troškovi nabave dugotrajne imovine

•    Troškovi razdoblja

•    Rashodi koji terete tekuće razdoblje

•    Postupanje s troškovima ranijih razdoblja

2.  OBRAČUN PROIZVODNJE

•    Klasifikacija troška po prirodnim vrstama

•    Identificiranje troška po mjestima troškova

•    Raspoređivanje troškova na nositelje

•    Prijenos troškova na proizvodnju u tijeku i dovršene proizvode

•    Korekcije u računu dobiti i gubitka za troškove proizvodnje i prodane dovršene proizvode

•    Metode obračuna proizvodnje:

•    metoda radnog naloga

•    procesna metoda obračuna proizvodnje 

•    ABC metoda

3.  ZALIHE TRGOVAČKE ROBE, SIROVINA I MATERIJALA

•    Početno vrednovanje

•    Naknadno vrednovanje

•    Porezni aspekt umanjenja vrijednosti zaliha

4.  PLANSKI TROŠKOVI OBRAČUNA PROIZVODNJE, NABAVE ZALIHA I OSTALOG

•    Knjigovodstveno evidentiranje troškova po planskim cijenama

•    Korekcije planskih cijena

•    Porezni aspekt ukalkuliranih troškova na dan izvještavanja

5.  DOKUMENTACIJA KOJA PRATI PROIZVODNJU, NABAVU I PRODAJU

6.  PITANJA I ODGOVORI


10.11.2017.   RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE REZULTATA, PLANIRANJE POREZA, ANALIZA PRIHODA I TROŠKOVA     

1.  PRIZNAVANJE PRIHODA OD PRODAJE PROIZVODA I PRUŽANJA USLUGA


•    Uvjeti za priznavanje prihoda

•    Odgođeno priznavanje prihoda (od prodaje proizvoda i usluga, poticaja i slično)

•    Naknadna umanjenja prihoda (odobrenja, casa sconta i slično)

2.  OSTALI PRIHODI I PRIHODI OD UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA

•    Pojam i vrste ostalih prihoda

•    Priznavanje prihoda od upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

3.  KLASIFIKACIJA PRIHODA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA

•    Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe

•    Prihodi od prodaje društvima povezanim sudjelujućim interesima

•    Prihodi od prodaje

4.  RAZGRANIČENJE I KAPITALIZACIJA TROŠKOVA

•    Troškovi koji se kapitaliziraju

•    Troškovi koji se mogu razgraničiti na više razdoblja

•    Amortizacija i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine

5.  POREZNI ASPEKT UPRAVLJANJA PRIHODIMA I TROŠKOVIMA

•    Priznavanje prihoda za porezne svrhe – mogućnost odgođenog priznavanja prihoda

•    Razgraničenje troškova za porezne svrhe

•    Prikaz utjecaja odgođenih poreza na rezultat

•    Prikaz utjecaja rezultata u prijavi poreza na dobit i financijskim izvještajima

6.   PITANJA I ODGOVORI  Predavači:   Domagoj Bakran, mag. oec.

                     mr. sc. Miljenka Cutvarić

                     prof. dr. sc. Danimir Gulin

                     doc. dr. sc. Mirjana Hladika

                     Ivica Milčić, univ. spec. oec.

                     Luka Orlović, univ. spec. oec.

                     izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević

Literatura:    prezentacije predavača, knjige Kontni plan poduzetnika, MSFI/HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u, knjiga Računovodstvo financijskih instrumenata (za sve radionice)

Naknada:       pojedinačna radionica 700,00 kuna,  za sve četiri radionice odobrava se popust 25% i naknada iznosi 2.100,00 kuna (naknada uključuje PDV, radni pribor, literaturu i okrijepu za vrijeme pauze)

Uplate:           HZRIF, Zagreb  IBAN: HR1423600001101241118       OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka

Informacije:  telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502, telefax: 01/4686 - 496   

e-mail:           pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

KOLEKTIVNI UGOVORI ZA DRŽAVNE I JAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE, PLAĆE I NAKNADE, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.G. I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar
za proračunske korisnike i JLP(R)S

Datum Mjesto Adresa
15.01.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
16.01.2018. ZADAR Hotel Kolovare, B.Peričića 14
17.01.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
18.01.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
19.01.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
22.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
23.01.2018. PULA HOTEL PULA, Sisplac 31

početak u svim gradovima u 9,30 satiNOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. novine, br. 108/17)

Radionice

ZAGREB, 23. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


ČAKOVEC, 26. siječnja 2018.
Dvorana URFD Čakovec, I. Mažuranića 2/II

Početak u 9,30 sati

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU DJEČJIH VRTIĆA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

INTERNO I EKSTERNO VREDNOVANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ U PRIVATNE I SLUŽBENE SVRHE - PLAĆA I DRUGI DOHODAK U NARAVI

Radionice

Zagreb, 25. siječnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (OD UZNEMIRAVANJA, SPOLNOG UZNEMIRAVANJA OD MOBINGA I OD STRESA NA RADU)

Radionice

Zagreb, 29. siječnja 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame