Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

Dani računovodstva u RiF-u

Radionice

Zagreb, 06. - 09.studenoga 2018. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje svaki dan do 15,00 sati6. 11. 2018. – Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina
RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA

1. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

• relevantni računovodstveni standardi
• uvjeti priznavanja
• nabava DMI (kupnja, državna potpora, fondovi EU, izgradnja, zamjena, leasing)
• troškovi koji (ne) ulaze u troškove nabave
• kapitalizacija troškova posudbe
• amortizacija
• revalorizacija (usklađenja na 31. 12., primjenjiva stopa 12% ili 18%)
• računovodstveno evidentiranje nabave i korištenja osobnih automobila
• naknadna ulaganja
• prestanak priznavanja
• umanjenje imovine
• objavljivanje u bilješkama
• primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja DMI

2. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA
• relevantni računovodstveni standardi
• uvjeti priznavanja
• vrste DNI
• stjecanje DNI (kupnja, državna potpora, razvoj, kao dio poslovnog spajanja)
• troškovi koji (ne) ulaze u troškove nabave
• mjerenje nakon početnog priznavanja
• aktivno tržište
• vijek upotrebe DNI
• amortizacija
• prestanak priznavanja
• objavljivanje u bulješkama
• primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja DNI

3. ULAGANJA U NEKRETNINE
• priznavanje
• mjerenje
• prestanak priznavanja
• objavljivanje
• primjeri knjiženja ulaganja u nekretnine

4. IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA
• priznavanje
• mjerenje
• prestanak priznavanja
• objavljivanje
• primjeri knjiženja dugotrajne imovine namijenjene prodaji

5. PDV KOD DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE
• obračun PDV-a kod nabave nematerijalne imovine od ino dobavljača (porezna osnovica, nastanak porezne obveze, pravo na odbitak pretporeza)
• stjecanje dugotrajne imovine iz druge države članice i obveza obračuna PDV-a
• pravo na pretporez i obveza podjele pretporeza
• kada treba ispraviti iskorišteni/neiskorišteni pretporez
• osobni automobili i druga sredstva za osobni prijevoz s aspekta PDV-a
• porezne obveze kod statusnih promjena
• oporezivanje prodaje nekretnina

6. KORIŠTENJE IMOVINE DRUŠTVA U PRIVATNE SVRHE
• računovodstveni prikaz
• porezno postupanje prilikom korištenja imovine društva u privatne svrhePredavači:
Domagoj Bakran mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić univ.spec.oec. Luka Orlović univ.spec.oec,
Literatura: Pročišćeni tekstovi MSFI/HSFI, prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 800,00 kuna za nepretplatnike(naknada uključuje: literaturu, PDV i osvježavajući napitak).7.11. 2018. Računovodstvo financijske imovine i obvezaRAČUNOVODSTVO FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA

1. Pojam, definicija i vrste

• financijski instrument
• financijska imovina
• financijska obveza
• vlasnički instrument
• računovodstveni standardi relevantni za financijsku imovinu
• uvjeti za priznavanje financijske imovine

2. Koncept povezanosti na temelju ulaganja u financijsku imovinu
• Povezanost temeljena na standardima financijskog izvještavanja
• Povezanost temeljena na poreznim propisima
• Obveze povezanih društava
• Izvještavanje – javna objava informacija
• Izvještavanje – porezna uprava

3. Poslovni modeli za upravljanje financijskom imovinom i klasifikacija financijske imovine
• Financijska imovina po amortiziranom trošku
• Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
• Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
• Početno i naknadno vrednovanje
• Ulaganja u inozemne vrijednosne papire

4. Prikaz financijske imovine u godišnjim financijskim izvještajima
• Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
• Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom
• Ulaganja u vlasničke i dužničke vrijednosne papire
• Dani zajmovi, depoziti i slično

5. Prikaz financijskih obveza u godišnjim financijskim izvještajima
• Dužnički vrijednosni papiri
• Najmovi
• Repo poslovi
• Blagajnički zapisi

6. Pitanja i odgovoriPredavači:
doc. dr. sc. Mirjana Hladika, prof. dr.sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić univ.spec.oec.
Literatura: Knjiga Računovodstvo financijske imovine, prezentacije predavača
Naknada: 850,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 950,00 kuna za nepretplatnike(naknada uključuje: literaturu, PDV i osvježavajući napitak).8.11.2018. Računovodstvo zaliha, troškova i proizvodnjeRAČUNOVODSTVO TROŠKOVA, ZALIHA I PROZIVODNJE

1. Klasifikacija troškova i rashoda

• Troškovi nabave zaliha sirovina i materijala
• Troškovi nabave „sitnog inventara“
• Troškovi nabave dugotrajne imovine
• Troškovi razdoblja
• Rashodi koji terete tekuće razdoblje
• Postupanje s troškovima ranijih razdoblja

2. Obračun proizvodnje
• Klasifikacija troška po prirodnim vrstama
• Identificiranje troška po mjestima troškova
• Raspoređivanje troškova na nositelje
• Prijenos troškova na proizvodnju u tijeku i dovršene proizvode
• Korekcije u računu dobiti i gubitka za troškove proizvodnje i prodane dovršene proizvode
• Metode obračuna proizvodnje:
• metoda radnog naloga
• procesna metoda obračuna proizvodnje
• ABC metoda

3. Planski troškovi obračuna proizvodnje, nabave zaliha i ostalog
• Knjigovodstveno evidentiranje troškova po planskim cijenama
• Korekcije planskih cijena
• Porezni aspekt ukalkuliranih troškova na dan izvještavanja

4. Zalihe trgovačke robe, sirovina i materijala
• Početno vrednovanje
• Naknadno vrednovanje
• Porezni aspekt umanjenja vrijednosti zaliha
• Roba u komisiji

5. Dokumentacija koja prati proizvodnju, nabavu i prodaju

6. Pitanja i odgovoriPredavači:
prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić univ.spec.oec. izv.prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, Luka Orlović univ.spec.oec.
Literatura: Računovodstveni vodič za upravljačka tijela, prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 800,00 kuna za nepretplatnike(naknada uključuje: literaturu, PDV i osvježavajući napitak).9.11.2018. – Upravljanje rezultatom, planiranje porezaUPRAVLJANJE REZULTATOM, PLANIRANJE POREZA, ANALIZA PRIHODA I TROŠKOVA

1. Priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i pružanja usluga

• Uvjeti za priznavanje prihoda
• Odgođeno priznavanje prihoda (od prodaje proizvoda i usluga, poticaja i slično)
• Naknadna umanjenja prihoda (odobrenja, casa sconta i slično)

2. Ostali prihodi i prihodi od upotrebe vlastitih proizvoda i usluga
• Pojam i vrste ostalih prihoda
• Priznavanje prihoda od upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

3. Klasifikacija prihoda u računu dobiti i gubitka
• Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
• Prihodi od prodaje društvima povezanim sudjelujućim interesima
• Prihodi od prodaje

4. Razgraničenje i kapitalizacija troškova
• Troškovi koji se kapitaliziraju
• Troškovi koji se mogu razgraničiti na više razdoblja
• Amortizacija i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine

5. Porezni aspekt upravljanja prihodima i troškovima
• Priznavanje prihoda za porezne svrhe – mogućnost odgođenog priznavanja prihoda
• Razgraničenje troškova za porezne svrhe
• Prikaz utjecaja u prijavi poreza na dobit i financijskim izvještajima

6. Pitanja i odgovoriPredavači:
Domagoj Bakran mag.oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić univ.spec.oec. Luka Orlović univ.spec.oec,
Literatura: Priručnik porez na dobit poduzetnika i neprofitnih organizacija, prezentacije predavača
Naknada: 800,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 900,00 kuna za nepretplatnike(naknada uključuje: literaturu, PDV i osvježavajući napitak).Za prijavu na sve četiri radionice naknada iznosi 2.500,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, a za nepretplanike iznosi 3.000,00 kuna.


Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

ZA JLP(R)S I PRORAČUNSKE KORISNIKE POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018. GODINU

Seminari

Zagreb, 19. veljače 2019. - POPUNJENO
Zagreb, 21. veljače 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

ZA JLP(R)S I PRORAČUNSKE KORISNIKE POPUNJAVANJE UPITNIKA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018. GODINU

Radionice

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu


 

OSIJEK, 20. veljače 2019.
Udruga RFD Osijek, Šet.k.F.Šepera 13/II

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2018. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju

Seminari

21.2.2019. ZAGREB Hotel SHERATON, Kneza Borne 2
11.3.2019. OSIJEK Hotel OSIJEK, Šamačka 4
12.3.2019. RIJEKA Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4
13.3.2019. PULA HGK PULA, Carrarina 5
18.3.2019. ČAKOVEC Udruga RFD Čakovec, I. Mažuranića 2
22.3.2019. VIROVITICA PODUZETNIČKI INKUBATOR, Poduzetnička zona 2
25.3.2019. ZADAR Hotel KOLOVARE, B. Peričića 14
26.3.2019.  ŠIBENIK Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Poljana 6
27.3.2019.  SPLIT Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
28.3.2019.  DUBROVNIK Hotel LERO, Iva Vojnovića 14

bodovi za revizore
početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice

bodovi za revizore

Zagreb, 28. veljače 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

U Zagrebu, 6. - 8. ožujka 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Početak predavanja: svaki dan od 9,00 - 16,00 sati
Trajanje programa: ukupno trajanje 24 sata

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Radionice

Zagreb, 13. ožujka 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
trajanje do 16,00 sati

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame