Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Radionice

za JLP(R)S i proračunske korisnike

Zagreb, 11. i 12. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II, Zagreb (mogućnost dolaska na samo jednu od radionica)

s početkom u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

11. prosinca 2018.


 1. NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- kupovina dugotrajne nefinancijske imovine
- pravilno evidentiranje nabavljene imovine
- financiranje nabave imovine od strane nadležnog proračuna i sl.
- kupnja na robni zajam (financijski leasing)
- donirana imovina
- zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
- prijenos imovine preko računa 915
- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
2. PRODAJA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
- pravilno evidentiranje prodane imovine
- izdavanje računa za prodanu imovinu i obvezni elementi računa
- porezni aspekt prodaje
- prodaja uz odgodu plaćanja
- određivanje tržišne vrijednosti (procjena vrijednosti)
- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
3. RASHODOVANJE I ISKNJIŽENJE IMOVINE
- odluka odgovorne osobe o rashodovanju imovine
- trenutak nastanka rashoda i umanjenja knjigovodstvene vrijednosti
- razlikovanje pojma rashodovanja imovine od isknjiženja imovine
- prisutnost službenika Porezne uprave
- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
4. POPIS (INVENTURA) DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
- kontinuirana inventura tijekom godine
- svođenje na datum popisa 31. 12.
- odluka o provođenju popisa
- izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima
- manjkovi na teret odgovorne osobe
- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
5. OTPIS DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
- primjena propisanih stopa i izračun ispravka vrijednosti
- otpisanost i funkcionalnost dugotrajne imovine
- razlikovanje pojma ispravak vrijednosti od amortizacije
6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE
- razlikovanje održavanja imovine od dodatnog ulaganja
- pravilno evidentiranje
- rentabilnost ulaganja u staru imovinu
- vođenje evidencija redovnog servisa i zamjene rezervnih dijelova i popravaka

FINANCIJSKA IMOVINA I PRIMICI I IZDACI OD TRANSAKCIJA NA FINANCIJSKOJ IMOVINI (računi razreda 5, 8, 1, 2 i 9)

12. prosinca 2018.


 1. NOVAC, DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I SL.

- poslovanje blagajne i blagajnički maksimum
- obračunska plaćanja
- naplata tuđeg prihoda
- korištenje okvirnog kredita
2. POTRAŽIVANJA
- za naknade koje se refundiraju
- naknade bolovanja i sl.
- naknade šteta od osiguravajućih društava
- za prihode poslovanja, prihode od imovine i ostale prihode
- tko i kada može evidentirati potraživanje od proračuna (knjiženje namjenskih prihoda)
- pravilno korištenje skupina 16 i 96
- od prodane nefinancijske imovine
- tko i kada može evidentirati potraživanje iz proračuna za prodanu imovinu
- evidencije primljenih predujmova prema izmijenjenom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- otpis potraživanja
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
- izdaci i potraživanja za dane zajmove
- ulaganje u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici
- otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
- oplata glavnice za izdane vrijednosne papire
- oprost primljenih i danih zajmova
4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
- primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
- prodaja dionica i udjela u glavnici
- primici od zaduživanja
- primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja
5. FINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU RIZNICE
- evidentiranje novčanih transakcija u sustavu riznice
- naknade za bolovanja u sustavu riznice
- kako knjižiti potraživanja u sustavu riznice (za obračunate prihode i namjenske prihode)
6. POPIS (INVENTURA) FINANCIJSKE IMOVINE
- ispravak vrijednosti potraživanja - NOVO
- popis financijske imovine
- praktični primjeri obavljene inventure
- odluka o provođenju popisa
- izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima
- manjkovi na teret odgovorne osobe
- fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

Predavači: mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić, savjetnice - urednice Riznice i RIF-a
Literatura: priručnik s prezentacijama predavača
Naknada:
Jedna radionica: 600,00 kn za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kn za nepretplatnike
Obje radionice: 1.000,00 kn za pretplatnike na časopis RIF, 1.100,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka
Prijave i informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 505; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Izvještavanje Porezne uprave o ostvarenim primicima na INO-DOH obrascu

Radionice

Zagreb, 12. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

USVOJENE IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Seminari

13.12.2018. Zagreb, Hotel SHERATON, Ulica knez Borne 2

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


E-računi, PLANIRANJE NABAVE I POPUNJAVANJE REGISTRA SKLOPLJENIH UGOVORA

Radionice

radionica za računovođe

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

NOVOSTI PRI PROVOĐENJU OVRHE Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Radionice

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

UTVRĐIVANJE REZULTATA, OBVEZNE KOREKCIJE I RASPODJELA REZULTATA - za JLP(R)S i proračunske korisnike -

Radionice

Zagreb, 18. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati 
očekivano trajanje do 15,00 sati

NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. nov., br. 108/17.)

Radionice

Osijek, 12. prosinca 2018.

Dvorana URFD Osijek, Šetalište Kardinala Šepera 13/II

početak u 9,30 sati
očekivano trajanj radionice 6 sati

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje radionice 6 sati


RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame