fbpx
Naslovnica ČasopisiČlanci Priznavanje prihoda od ulaganja u vlasničke instrumente primjenom metode troška i metode udjela

Priznavanje prihoda od ulaganja u vlasničke instrumente primjenom metode troška i metode udjela

Stručni članak UDK 657.2

Poslovni subjekti koji drže vlasničke udjele u drugim subjektima priznaju prihode temeljem ulaganja u te vlasničke udjele primjenom metode troška ili metode udjela, ovisno o visini vlasničkih udjela koje drže u drugom subjektu, utjecaju na njegovu poslovnu i financijsku politiku i mogućnosti kontrole drugog subjekta. U ovom radu autor navodi u kojim se slučajevima primjenjuje pojedina metoda te ukazuje na karakteristike primjene pojedine metode.


1. UVOD

Metoda troška i metoda udjela su računovodstvene metode za utvrđivanje i iskazivanje prihoda od ulaganja u vlasničke udjele koje moraju primijenjivati oni poslovni subjekti koji stječu dionice odnosno vlasničke udjele u drugim poslovnim subjektima. Primjena metode troška i metode udjela ovisi ponajprije o visini udjela kojeg poslovni subjekt – ulagač ima u kapitalu drugog poslovnog subjekta te o vrsti financijskih izvještaja koje poslovni subjekt – ulagač sastavlja (pojedinačni financijski izvještaji, odvojeni ili nekonsolidirani financijski izvještaji, konsolidirani financijski izvještaji). S obzirom na visinu udjela kojeg ulagač ima u kapitalu drugog poslovnog subjekta, razlikuju se tri vrste ulaganja u vlasničke udjele (dionice):

 1. ulaganja manje od 20 % – ulagač drži manje od 20 % vlasničkih udjela drugog poslovnog subjekta
 2. ulaganja između 20 % i 50 % – ulagač drži od 20 % do 50 % vlasničkih udjela drugog poslovnog subjekta
 3. ulaganja preko 50 % – ulagač drži više od 50 % vlasničkih udjela drugog poslovnog

Kada ulagač ima manje od 20 % vlasničkih udjela (dionica) drugog subjekta, smatra se da u tom slučaju on nema značajan utjecaj na poslovnu i financijsku politiku tog poslovnog subjekta niti ima kontrolu nad tim poslovnim subjektom, osim ako može dokazati suprotno. Ulaganja u vlasničke udjele (dionice) kod kojih ulagač stječe i drži manje od 20 % vlasničkih udjela drugog subjekta priznaju se i mjere sukladno MSFI-u 9 Financijski instrumenti ukoliko je ulagač obveznik primjene MSFI-a odnosno prema HSFI-u 9 Financijska imovina ukoliko je ulagač obveznik primjene HSFI-a. Kod obveznika primjene MSFI-a, ulaganja u vlasničke udjele kod kojih ulagač drži manje od 20 % vlasničkih udjela drugog subjekta klasificiraju se prema MSFI-u 9 ili u kategoriju financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili u kategoriju financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Kod obveznika primjene HSFI-a, ova se ulaganja klasificiraju sukladno HSFI-u 9 ili u kategoriju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ili u kategoriju financijske imovine raspoložive za prodaju. Ulaganja u vlasničke udjele kod kojih ulagač drži manje od 20 % udjela drugog subjekta se početno mjere po trošku stjecanja u koji se u slučaju financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit prema MSFI-u 9 odnosno financijske imovine raspoložive za prodaju prema HSFI-u 9 uključuju i transakcijski troškovi stjecanja (brokerske i burzovne naknade), dok se ti troškovi kod financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak priznaju direktno u rashode. Naknadno mjerenje ovih ulaganja se provodi po fer vrijednosti, s time da se razlika između fer i knjigovodstvene vrijednosti kod financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit prema MSFI-u 9 odnosno financijske imovine raspoložive za prodaju prema HSFI-u 9 priznaje u ostalu sveobuhvatnu dobit, tj. kao rezerve fer vrijednosti u kapital, dok se ta razlika kod financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak priznaje kao prihod ili rashod (dakle, priznaje u dobit ili gubitak). Kada poslovni subjekt – ulagač ima manje od 20 % vlasničkih udjela (redovnih dionica) drugog poslovnog subjekta i nema značajan utjecaj na njegovu poslovnu i financijsku politiku niti kontrolu nad tim subjektom, primjenjuje metodu troška kao računovodstvenu metodu za utvrđivanje i iskazivanje prihoda od ulaganja.

U slučaju kada ulagač ima između 20 % i 50 % vlasničkih udjela (redovnih dionica) drugog subjekta, smatra se da on ima značajan utjecaj na poslovnu i financijsku politiku tog subjekta sukladno MRS-u 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima1 odnosno HSFI-u 2 Konsolidirani financijski izvještaji, osim ako se može dokazati suprotno. Poslovni subjekt u kojem ulagač drži od 20 % do 50 % vlasničkih udjela te temeljem toga ostvaruje značajan utjecaj na njegovu poslovnu i financijsku politiku uobičajeno se naziva pridruženim društvom. Ulagač će ulaganje u pridruženo društvo početno mjeriti po trošku, a naknadno po knjigovodstvenom iznosu. Računovodstveni tretman ulaganja u pridružena društva uređen je MRS-om 28 (za subjekte koji primjenjuju MSFI) te HSFI-om 2 (za subjekte koji primjenjuju HSFI). Sukladno MRS-u 28 i HSFI-u 2, ulagač svoja ulaganja u pridružena društva obračunava primjenom metode udjela. Također, prema MRS-u 28 i HSFI-u 2, metoda udjela se primjenuje i u situaciji kada subjekt ima udjele u zajedničkim pothvatima.2 Ulagač u pridruženo društvo može, pored svojih financijskih izvještaja u kojim ulaganja u pridružena društva obračunava metodom udjela, sastaviti i odvojene (nekonsolidirane) financijske izvještaje prema MRS-u 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji, u kojima će udjele u pridruženim društvima naknadno mjeriti ili po trošku ili u skladu s MSFI-em 9 (kao financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak) ili primjenom metode udjela.

Ako poslovni subjekt – ulagač ima više od 50 % vlasničkih udjela u drugom subjektu, smatra se da u tom slučaju ima kontrolu nad tim subjektom, osim ako se može dokazati suprotno. Pojam i elementi kontrole kao i indikatori postojanja kontrole jednog subjekta nad drugim definirani su u okviru MSFI-a 10 Konsolidirani financijski izvještaji odnosno HSFI-a 2 Konsolidirani financijski izvještaji. U ovoj situaciji ulagač se naziva matičnim društvom, a subjekt nad kojim matica ima kontrolu ovisnim društvom. Kada ulagač (matica) ima udjele u jednom ili više ovisnih subjekata, dužan je sastaviti dvije vrste financijskih izvještaja:

 1. svoje odvojene (nekonsolidirane) financijske izvještaje te
 2. konsolidirane financijske izvještaje.

Ulagač (matica) koji je obveznik primjene MSFI-a će svoje udjele u odvojenim (nekonsolidiranim) financijskim izvještajima početno mjeriti po trošku, a naknadno ili po trošku ili u skladu s MSFI-em 9 (po fer vrijednosti, s time da će u tom slučaju biti nužno klasificirati udjele u ovisnom društvu kao financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ili kao financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit zbog iskazivanja efekata promjene fer vrijednosti) ili primjenom metode udjela, dok će matično društvo koje je obveznik primjene metode udjela, udjele u ovisnim društvima naknadno mjeriti isključivo po trošku.

2. METODA TROŠKA

2.1. Primjena metode troška

Metoda troška je računovodstvena metoda utvrđivanja i iskazivanja prihoda od ulaganja u vlasničke udjele (dionice) koja se primjenjuje kada ulagač ima manje od 20 % vlasničkih udjela drugog subjekta te nema značajan utjecaj na financijsku i poslovnu politiku tog društva niti kontrolu nad tim društvom. Također, ova metoda se primjenjuje u odvojenim (nekonsolidiranim) financijskim izvještajima koje sastavlja matica i ulagači u pridružena društva ili zajedničke pothvate ukoliko se u odvojenim (nekonsolidiranim) financijskim izvještajima udjeli u ovisnim i pridruženim društvima te zajedničkim pothvatima naknadno mjere po trošku ili po fer vrijednosti u skladu s MSFI-em 9.

Metodom troška ulaganja u vlasničke udjele (dionice) se počet-no mjere po trošku, a naknadno sukladno MSFI-u 9 odnosno HSFI-u 9 (po fer vrijednosti, pri čemu priznavanje učinaka razlike između fer i knjigovodstvene vrijednosti ovisi o klasifikaciji ulaganja) ili po trošku (u slučaju nemogućnosti pouzdane procjene ili nepostojanja fer vrijednosti udjela odnosno kada je riječ o udjelima u ovisnim društvima, pridruženim društvima ili zajedničkim pothvatima koji se naknadno mjere po trošku). Primjenom metode troška, ulagač priznaje prihod od ulaganja u vlasničke udjele (dionice) u visini izglasanih dividendi. Prihod od dividendi utvrđen primjenom metode troška ovisi o dijelu neto dobiti izglasanoj za dividende i udjelu koji ulagač ima u kapitalu poslovnog subjekta na datum izglasavanja dividendi. Prihod od dividendi prema metodi troška se može utvrditi na sljedeće načine:

prihod od dividendi=dio neto dobiti za dividende x % vlasničkih udjela ulagača

prihod od dividendi =dividenda po dionici (udjelu) x broj držanih dionica

Prihodi od dividendi priznaje se u računu dobiti i gubitka isključivo u sljedećim slučajevima: (a) utvrđeno je pravo subjekta na isplatu dividende, (b) vjerojatno je da će subjekt ostvariti ekonomske koristi povezane s dividendom i (c) iznos dividende se može pouzdano utvrditi.3

2.2 Primjeri primjene metode troška

Primjer 1. Metoda troška

Društvo „Alfa“ d.d. kupilo je 1. 12. 20×1. na financijskom tržištu 100 redovnih dionica društva „Mega“ d.d. po cijeni od 400 kn po dionici. Plaćeno je 2.000 kn na ime brokerske i burzovne naknade pri posredovanju kupnje dionica. Društvo „Mega“ d.d. ukupno je emitiralo 1.000 redovnih dionica s pravom glasa. Društvo „Alfa“ d.d. ove dionice tretira kao financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. Na kraju godine (31. 12. 20×1.) tržišna cijena dionice društva „Mega“ d.d. iznosila je 420 kn. Prema financijskim izvještajima društvo „Mega“ d.d. je u 20×1. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 100.000 kn. U 20×2. godini nakon usvajanja godišnjih financijskih izvještaja, dioničari su na skupštini dioničara donijeli odluku da se 40 % neto dobiti izglasa u dividende, a ostatak rasporedi na zadržanu dobit. Društvo „Alfa“ d.d. je obveznik primjene MSFI-a

Trošak ulaganja = 100 dionica x 400 kn/dionici = 40.000 kn

Naknada brokeru i burzi = 2.000 kn

Visina udjela u društvu „Mega“ d.d. = 100 / 1000 = 10 % – primjena metode troška

Knjiženja u 20×1. godini:

Knjiženja u 20×2. godini:

U ovom primjeru ulaganja u dionice su klasificirana kao financij-ska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak stoga je nerealizirana dobit koja je proizašla iz promjene fer vrijednosti na datum izvještavanja knjižena kao prihod. Metoda troška je primijenjena iz razloga što je ulagač stekao 10 % redovinih dionica drugog društva.

Primjer 2. Metoda troška

Društvo „Omega“ d.d. ima na početku 20×2. godine u svom portfelju 800 dionica društva „Beta“ d.d. iskazanih po knjigovodstvenoj vrijednosti od 1.280.000 kn (800.000 kn izvorni trošak stjecanja i 480.000 kn ispravak vrijednosti po osnovi povećanja fer vrijednosti dionica). Ovo ulaganje klasificirano je u kategoriju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. Nakon usvajanja godišnjih financijskih izvještaja na skupštini dioničara društva „Beta“ d.d. donijeta je odluka o izglasavanju dividendi dioničarima u ukupnom iznosu od 400.000 kn. Dividende su isplaćene. Društvo „Omega“ d.d. je obveznik primjene MSFI-a.

Visina udjela u društvu «Beta» d.d. = 800 / 10.000 = 8 % – metoda troška ulaganja

Dividende koje pripadaju društvu «Omega» = 400.000 x 8 % = 32.000

 Knjiženja (20×2. godina):

Sobzirom da društvo „Omega“ d.d. drži 8 % dionica društva „Beta“ d.d. prihodi od ulaganja u dionice se obračunavaju primjenom metode troška. Metodom troška prihod od ulaganja u dionice iskazuje se u visini primljenih dividendi. U primjeru dioničari društva „Beta“ d.d. izglasali su dividende u ukupnom iznosu od 400.000 kn. Budući da društvo „Omega“ d.d. u trenutku izglasavanja dividendi drži 8 % dionica društva „Beta“ d.d. pripadajući dio dividendi društva „Omega“ d.d. iznosi 32.000 kn, što je 8 % od ukupno izglasanih dividendi u iznosu od 200.000 kn. Pripadajuće dividende društva „Omega“ d.d. evidentiraju se kao financijski prihod.

3. METODE UDJELA

3.1. Primjena metode udjela

Metodom udjela ulaganje u pridruženo društvo ili zajednički pothvat početno se mjeri po trošku, a njegova knjigovodstvena vrijednost uvećava se ili umanjuje po osnovi priznavanja udjela ulagatelja u dobiti i gubitku subjekta koji je predmetom ulaganja nakon datuma stjecanja.4 Ulagateljev udjel u dobiti ili gubitku subjekta koji je predmetom ulaganja uračunava se u dobit ili gubitak ulagatelja. Iznosi koje je subjekt koji je predmetom ulaganja isplatio izvještajnom subjektu (ulagatelju) smanjuju knjigovodstvenu vrijednost ulaganja.

Usklađenja knjigovodstvene vrijednosti mogu biti nužna zbog promjena razmjernog udjela ulagatelja temeljem promjena ostale sveobuhvatne dobiti subjekta koji je predmetom ulaganja. U takve promjene uključuju se i one koje proizlaze iz revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme te tečajnih razlika.6 Ulagačev udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti subjekta koji je predmetom ulaganja iskazuje unutar svoje ostale sveobuhvatne dobiti.7 Prema navedenom, knjigovodstvena vrijednost ulaganja u pridružene subjekt i zajedničke pothvate primjenom metode udjela utvrđuje se na sljedeći način:

Metodom udjela prihod od ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički pothvat priznaju se u visini ulagačeva udjela u neto dobiti pridruženog društva ili zajedničkog pothvata. Pri tome, ulagačev udjel u neto dobiti i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti subjekta koji je predmetom ulaganja utvrđuje se na temelju postojećih vlasničkih udjela, ne uzimajući u obzir potencijalna glasačka prava koja proizlaze iz varanata, opcija ili konvertibilnih vrijednosnih papira.8

Ulagač u pridruženo društvo ili zajednički pothvat primjenjuje metodu udjela za iskazivanje udjela u svojim financijskim izvještajima. Također, u svojim financijskim izvještajima u kojima se udjeli u pridruženim društvima i zajedničkim pothvatima obračunavaju primjenom metode udjela ulagač ne primjenjuje MSFI 9, što znači da ne postoji mogućnost naknadnog mjerenja ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate po fer vrijednosti.9 Kod obveznika primjene HSFI-a, sukladno HSFI-u 2, udjeli u pridruženim društvima i zajedničkim pothvatima se obračunavaju metodom udjela, a ukoliko je ulagač matično društvo onda će matično društvo u svojim odvojenim financijskim izvještajima udjele u ovisnim i pridruženim društvima te zajedničkim pothvatima mjeriti po trošku.10 Ukoliko ulagač u pridruženo društvo ili zajednički pothvat namjerava prodati svoje udjele i pri tome su zadovoljeni uvjeti iz MSFI-a 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja odnosno HSFI-a 8 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, u tom slučaju ulagač će udjele namijenjene prodaji klasificirati kao kratkotrajnu imovinu, prestati s primjenom metode udjela od datuma klasifikacije u portfelj namijenjen prodaji te mjeriti te udjele po nižoj vrijednosti između knjigovodstvene vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

3.2. Izuzeća od primjene metode udjela

Subjekt ne mora primijeniti metodu udjela na svoj udjel u pridruženom društvu ili zajedničkom pothvatu, ukoliko je ulagač matica koja je izuzeta od obveze sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja prema točki 4.a) MSFI-a 10 Konsolidirani financijski izvještaji. Također, ulagač ne mora primijeniti metodu udjela na svoj udjel u pridruženom društvu ili zajedničkom pothvatu u sljedećim slučajevima:11

 1. subjekt je ovisni subjekt u potpunom ili djelomičnom vlasništvu nekog drugog subjekta i svih njegovih drugih vlasnika, što uključuje one koji inače nemaju pravo glasa, koji su obaviješteni da subjekt ne primjenjuje metodu udjela i tome se ne protive
 2. subjektovim dužničkim ili glavničkim instrumentima se ne trguje na javnom tržištu (nacionalnoj ili inozemnoj burzi ili izvanburzovnom tržištu, uključujući lokalna i regionalna tržišta)
 3. subjekt nije podnio niti je u postupku podnošenja svojih financijskih izvještaja komisiji za vrijednosne papire ili nekoj drugoj regulatornoj agenciji radi izdavanja bilo koje klase instrumenata na javnom tržištu i
 4. krajnja ili neposredna matica subjekta sastavlja konsolidirane financijske izvještaje prema MSFI za

Nužno je da ulagač ispuni sve ove uvjete da bi se izuzeo iz primjene metode udjela.

Također, kada udjel u pridruženom društvu ili zajedničkom pothvatu drži subjekt koji je organizacija poduzetničkog kapitala ili uzajamni fond, investicijski uzajamni fond na udjele i sličan subjekt, uključujući fondove osiguranja vezane za udjele investicijskih fondova, ili se on drži putem takvih subjekata, subjekt može odlučiti da svoja ulaganja u takva pridružena društva i zajedničke pothvate mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak sukladno MSFI-u 9. Dakle, u ovim slučajevima ulagač ne mora primijeniti metodu udjela na ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate, već ih tretira kao financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.

3.3. Prestanak primjene metode udjela

Subjekt je dužan prestati s primjenom metode udjela od datuma na koji njegov udjel prestaje biti pridruženo društvo ili zajednički pothvat.12

Ako njegov udjel preraste u ovisno društvo, ulagač postaje matično društvo te je dužan udjel obračunavati sukladno MSFI-u 3 Poslovna spajanja i MSFI-u 10 Konsolidirani financijski izvještaji.13 To znači da u ovom slučaju ulagač mora sastaviti konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje pri čemu u konsolidiranim financijskim izvještajima konsolidira ovisno društvo, a u nekonsolidiranim financijskim izvještajima udjel u ovisnom društvu se mjeri ili po trošku ili po fer vrijednosti u skladu s MSFI-em 9 ili primjenom metode udjela. Kod obveznika primjene HSFI-a, udjel koji postane ovisno društvo mjeri se u odvojenim financijskim izvještajima matičnog društva po trošku.

Ako udjel u pridruženom društvu postane financijska imovina, subjekt je dužan taj udjel mjeriti po fer vrijednosti u skladu s MSFI-om 9 odnosno HSFI-em 9. Pri tome, za fer vrijednost udjela uzima se njegova fer vrijednost kod prvog knjiženja kao financijske imovine sukladno MSFI-u 9. Subjekt je dužan u dobit ili gubitak uračunati svaku razliku između:

(i) fer vrijednosti eventualno zadržanog udjela i prihoda ostvarenih otuđenjem dijela udjela u pridruženom subjektu ili zajedničkom pothvatu i

(ii) knjigovodstvene vrijednosti udjela na datum na koji je prestao primjenjivati metodu udjela.14

Kada subjekt prestane primjenjivati metodu udjela, dužan je sve iznose prethodno iskazane u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u vezi s tim udjelom obračunati po istoj osnovi koja bi vrijedila da je subjekt koji je predmetom ulaganja otuđio povezanu imovinu ili povezane obveze.15

Ako udjel u pridruženom društvu postane udjel u zajedničkom pothvatu ili ako udjel u zajedničkom pothvatu postane udjel u pridruženom društvu, subjekt nastavlja s primjenom metode udjela i povezani udjel ne podvrgava ponovnom mjerenju.16

3.4. Postupci u sklopu primjene metode udjela

Ulagač započinje s primjenom metode udjela od datuma na koji je njegovo ulaganje postalo udjelom u pridruženom društvu ili zajedničkom pothvatu.17 Mnogi postupci u sklopu primjene metode udjela slični su postupcima u procesu konsolidacije financijskih izvještaja u skladu s MSFI 10. Stjecanjem ulaganja, svaka razlika između troška ulaganja i udjela subjekta u neto fer vrijednosti utvrdive imovine i utvrdivih obveza subjekta koji je predmetom ulaganja, obračunava se na sljedeći način:

 1. goodwill koji se odnosi na pridruženi subjekt ili zajednički pothvat uračunava se u knjigovodstvenu vrijednost ulaganja i njegova amortizacija nije dopuštena
 2. svaki višak subjektova udjela u neto fer vrijednosti utvrdive imovine i utvrdivih obveza subjekta koji je predmetom ulaganja iznad troška ulaganja ulazi u prihod prilikom utvrđivanja subjektova udjela u dobiti i gubitku pridruženog društva ili zajedničkog pothvata u razdoblju stjecanja 18

Nakon stjecanja provodi se usklađenje subjektovog udjela u dobiti i gubitku pridruženog društva odnosno zajedničkog pothvata kako bi se uzela u obzir npr. amortizacija imovine na osnovi fer vrijednosti imovine na datum stjecanja, gubici zbog smanjene vrijednosti goodwilla ili nekretnina, postrojenja i opreme.19

Ulagač u pridruženo društvo ili zajednički pothvat može obavljati transakcije sa subjektom koji je predmetom ulaganja. Pri tome se razlikuju tzv. uzvodne (upstream) i nizvodne (downstream) transakcije. Uzvodne (upstream) transakcije su transakcije u kojima pridruženo društvo ili zajednički pothvat prodaje imovinu ulagatelju, dok su nizvodne (downstream) transakcije one u kojima ulagač prodaje imovinu svom pridruženom društvu ili zajedničkom pothvatu.20 Udjel ulagatelja u dobiti ili gubitku pridruženog društva ili zajedničkog pothvata iz ove vrste transakcija se eliminira.21

Subjekt u primjeni metode udjela koristi najnovije dostupne financijske izvještaje pridruženog društva ili zajedničkog pothvata. Kad se kraj izvještajnog razdoblja subjekta razlikuje od onoga pridruženog društva ili zajedničkog pothvata, pridruženo društvo odnosno zajednički pothvat sastavlja za subjekt financijske izvještaje s istim datumom s kojim se sastavljaju i financijski izvještaji subjekta, ukoliko je to moguće.22 Ako to nije moguće, u primjeni metode udjela koriste se financijski izvještaji pridruženog društva ili zajedničkog pothvata sastavljeni na datum različit od financijskih izvještaja ulagača, s time da je pridruženo društvo ili zajednički pothvat dužan uskladiti svoje financijske izvještaje za učinke značajnih transakcija ili događaja nastalih između datuma sastavljanja financijskih izvještaja pridruženog društva ili zajedničkog pothvata te ulagača. U svakom slučaju, razlika između kraja izvještajnog razdoblja pridruženog društva odnosno zajedničkog pothvata te ulagača ne smije biti veća od tri mjeseca.23

Kod primjene metode udjela, nužno je da ulagač i pridruženo društvo odnosno zajednički pothvat primjenjuju iste računovodstvene politike na slične transakcije i događaje u sličnim okolnostima. Ukoliko se njihove računovodstvne politike razlikuju, u pripremi financijskih izvještaja pridruženog društva odnosno zajedničkog pothvata obvezno se provode usklađenja da bi se zajamčila sukladnost računovodstvenih politika pridruženog društva odnosno zajedničkog pothvata s računovodstvenim politikama koje koristi subjekt primjenjujući metodu udjela.24

Ako je, prema metodi udjela, ulagačev udjel u gubitku pridruženog društva jednak ili prelazi knjigovodstveni iznos ulaganja, ulagač prekida priznavanje svojeg udjela u daljnjim gubicima.25 Nakon što ulagačev udjel bude sveden na nulu, dodatni gubici se iskazuju i obveza se priznaje samo do visine ulagačeve zakonske ili izvedene obveze plaćanja u ime pridruženog društva ili zajedničkog pothvata. Ako takvo pridruženo društvo odnosno zajednički pothvat kasnije iskaže dobit, ulagač svoj udjel u dobiti ponovno počinje priznavati tek nakon što njegov udjel u dobiti bude jednak udjelu u nepriznatim gubicima.26

Nakon primjene metode udjela, uključujući priznavanje gubitaka pridruženog društva, tj. zajedničkog pothvata, ulagač mora provesti test umanjenja kako bi utvrdio eventualnu potrebu za priznavanjem dodatnih gubitaka zbog smanjene vrijednosti svog neto ulaganja u pridruženo društvo, tj. zajednički pothvat.27

3.5. Primjeri primjene metode udjela

Primjer 1. Metoda udjela

Dioničko društvo „M“ d.d. kupilo je 20. 6. 20×1. na burzi 3.000 dionica društva „K“ d.d. po tržišnoj cijeni od 100 kn po dionici. Dioničko društvo „K“ d.d. ukupno emitiralo 10.000 dionica. Na kraju godine društvo „K“ d.d. iskazalo je neto dobit u iznosu od 200.000 kn. Na skupštini dioničara izglasana je i isplaćena dividenda u iznosu od 6 kn po dionici. Društvo „K“ d.d. nije iskazalo ostalu sveobuvatnu dobit, a u trenutku stjecanja fer vrijednost neto imovine je jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti. Društvo „M“ d.d. je obveznik primjene MSFI-a.

Evidentiranje stjecanja dionica i prihoda od ulaganja kod “M” d.d.:

 Trošak ulaganja = 3.000 d x 100 kn/dionici = 300.000 kn

Postotak udjela u dionicama “K” d.d. = (3.000 : 10.000) x 100 = 30 %

Udjel u neto dobiti “K” d.d. = 200.000 x 30 % x 6/12 = 30.000 kn

Dividende (od društva “K” d.d.) = 3.000 x 6 = 18.000.

Knjiženje na kontima kod stjecatelja:

U ovom primjeru ulagač iskazuje prihod po osnovi udjela u dobiti pridruženog društva samo za ono razdoblje u kojemu je držao udjel odnosno za razdoblje od 1. 7. 20×1. do 31. 12. 20×1.

Primjer 2. Metoda udjela

Dioničko društvo „L“ d.d. steklo je 1. 1. 20×1. 4.000 dionica društva „S“ d.d. kupnjom na burzi po tržišnoj cijeni od 200 kn po dionici. Društvo „S“ d.d. ukupno je emitiralo 10.000 dionica. Na kraju godine društvo „S“ d.d. iskazalo je neto dobit u iznosu od 400.000 kn. Društvo „S“ d.d. također je u financijskim izvještajima iskazalo povećanje revalorizacijskih rezervi u iznosu od 100.000 kn temeljem svođenja na fer vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme. Na skupštini dioničara odlučeno je da se u dividende rasporedi 10 % neto dobiti. Dividende su isplaćene. U trenutku stjecanja fer vrijednost neto imovine društva „S“ d.d. je jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti. Društvo „L“ d.d. je obveznik primjene MSFI-a.

Evidentiranje stjecanja dionica i prihoda od ulaganja kod “L” d.d.:

 Trošak ulaganja = 4.000 d x 200 kn/dionici = 800.000 kn

Postotak udjela u dionicama “S” d.d. = (4.000 / 10.000) x 100 = 40 %

Udjel u neto dobiti “S” d.d. = 400.000 x 40 % = 160.000 kn

Udjel u revalorizacijskim rezervama = 100.000 x 40 % = 40.000 kn

Dividende = 400.000 x 10 % x 40 % = 16.000 kn.

Knjiženje na kontima kod stjecatelja:

U ovom primjeru ulagač povećava knjigovodstvenu vrijednost udjela u pridruženog društva za udjel u neto dobiti i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti priruženog društva. Revalorizacijske rezerve koje je ulagač evidentirao temeljem udjela u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženog društva ukinut će se u trenutku kada ulagač prestane s primjenom metode udjela po bilo kojoj osnovi (prodaja udjela, pridruženo društvo postaje ovisno društvo ili financijska imovina prema MSFI-u 9). S obzirom da je pridruženo društvo ove revalorizacijske rezerve formiralo temeljem svođenja na fer vrijednost nekretnine, postrojenja i opreme, prilikom ukidanja ovih revalorizacijskih rezervi ulagač će te rezerve prenijeti u zadržanu dobit u razdoblju u kojem prestaje s primjenom metode udjela.

Primjer 3. Metoda udjela

Društvo „L“ d.d. drži 4.000 dionica društva „S“ što je 40 % od ukupno emitiranih dionica društva „S“ d.d. Knjigovodstveni iznos ulaganja u društvo „S“ d.d. u računovodstvenoj evidenciji društva „L“ d.d. iznosi 700.000 kn. Društvo „S“ d.d iskazalo je u svojim financijskim izvještajima za 20×1. godinu gubitak u iznosu od 400.000 kn. Društvo „L“ d.d. je obveznik primjene MSFI-a.

Knjiženje u glavnoj knjizi društva „L“ d.d.:

Postotak udjela u dionicama “S” d.d. = (4.000 / 10.000) x 100 = 40 %

Udjel u gubitku “S” d.d. = 400.000 x 40 % = 160.000 kn.

U ovom primjeru ulagač evidentira rashod s osnove udjela u gubitku pridruženog društva te za iznos tog rashoda umanjuje knjigovodstvenu vrijednost udjela u povezanim društvima. Ulagač će evidentirati udjel u gubitku sve dok knjigovodstvena vrijednost udjela u pridruženom društvu ne bude svedena na nulu. Kada se to dogodi, ulagač će prestati s primjenom metode udjela.

Primjer 4. Metoda udjela

Društvo „Gama“ d.d. (obveznik MSFI-a) na dan 1. 1. 20×1. godine drži 30 % redovnih dionica s pravom glasa društva „Alfa“ d.d. što iznosi 3.000 dionica. Knjigovodstvena vrijednost dionica u računovodstvenoj evidenciji društva „Gama“ d.d. na dan 1. 1. 20×1. godine iznosi 400.000 kn. Društvo „Alfa“ d.d. je u 20×1. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 200.000 kn i ostalu sveobuhvatnu dobit u iznosu od 60.000 kn, od čega je 20.000 kn temeljem svođenja na fer vrijednost dužničkih financijskih instrumenata klasificiranih kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, a 40.000 kn temeljem revalorizacije dugotrajne materijalne imovine. Na skupštini dioničara odlučeno je da se sva neto dobit rasporedi u rezerve. Na početku 20×2. godine menadžment društva „Gama“ d.d. donio je odluku o prodaji dionica društva „Alfa“ d.d. te je po toj osnovi sklopljen ugovor o prodaji s društvom „Zeta“ d.d. Temeljem te odluke, ulaganja u dionice društva „Gama“ d.d. tretiraju se kao imovina namijenjena prodaji sukladno MSFI-u 5 i prenose na kratkotrajnu imovinu. Tržišna cijena dionice društva „Alfa“ d.d. iznosila je 200 kn u trenutku reklasifikacije. Dionice društva „Alfa“ d.d. prodane su društvu „Zeta“ d.d. 15. 3. 20×3. po cijeni od 200 kn po dionici.

Knjiženja kod ulagača u 20×1. godini:

Udjel u neto dobiti društva „Alfa“ d.d. = 200.000 kn x 30 % = 60.000 kn

Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti društva „Alfa“ d.d. = 60.000 kn x 30 % = 18.000 kn

– udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti s osnove svođenja na fer vrijednost dužničkih financijskih instrumenata klasificiranih kao financijske imovine raspoložive za prodaju = 000 kn x 30 % = 6.000 kn

– udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti s osnove revalorizacije dugotrajne materijalne imovine = 40.000 kn x 30 % = 12.000 kn.

Knjiženja u 20×2. godini:

Prodajna vrijednost dionica 3.000 dionica x 200 kn/dionici = 600.000 kn

Knjigovodstvena vrijednost prodanih dionica                         = 478.000 kn

Prihod od prodaje dionica                                                           = 122.000 kn.

U ovom primjeru ulagač je u 20×2. godini odlučio prodati svoje udjele u pridruženom društvu. Prema MRS-u 28 udjeli u pridruženim društvima koji su namijenjeni prodaji prenose se s dugotrajne imovine na kratkotrajnu i tretiraju u skladu s MSFI-em 5 (ako su ispunjeni kriteriji za klasifikaciju iz tog standarda). Prijenos udjela namijenjenih prodaji s dugotrajne na kratkotrajnu imovinu provodi se po nižoj vrijednosti između knjigovodstvene i neto fer vrijednosti. U primjeru knjigovodstvena vrijednost je niža od neto fer vrijednosti, stoga je prijenos udjela s dugotrajne imovine na kratkotrajnu evidentiran po knjigovodstvenoj vrijednosti. U trenutku klasifikacije udjela u pridruženim društvima kao imovine namijenjene prodaji ulagač prestaje s primjenom metode udjela, a sve iznose iskazane u okviru ostale sveobuhvatne imovine obračunava po istoj osnovi po kojoj bi to pridruženo društvo obračunalo u slučaju prodaje odnosne imovine. Budući da je udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti temeljen na revalorizaciji dužničkih financijskih instrumenata klasificiranih kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i dugotrajne materijalne imovine, onaj dio udjela u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se odnosi na revalorizaciju financijske imovine prenosi se u prihode u trenutku prestanka primjene metode udjela, a onaj dio koji se odnosi na revalorizaciju dugotrajne materijalne imovine u zadržanu dobit. U trenutku prodaje udjela u pridruženom društvu, isknjižava se knjigovodstvena vrijednost i evidentira prihod u visini razlike između prodajne i knjigovodstvene vrijednosti.

4. ZAKLJUČAK

Metoda troška primijenjuje se kada ulagač stječe manje od 20 % vlasničkih udjela u drugom društvu te kada nema značajan uthjecaj na poslovnu i financijsku politiku niti kontrolu nad tim društvom.

Primjenom metode troška, ulagač iskazuje prihod od ulaganja u vlasničke udjele u visini izglasane dividende.

Metoda udjela se primjenjuje kada ulagač stječe između 20 % i 50 % vlasničkih udjela u drugom društvu odnosno kada ima udjele u pridruženom društvu ili zajedničkom pothvatu. Primjenom metode udjela ulagač iskazuje prihod od ulaganja u vlasničke udjele u visini svojeg udjela u neto dobiti pridruženog društva odnosno rashod u visini svojeg udjela u gubitku pridruženog društva. Također, ulagač u pridruženo društvo ili zajednički pothvat, uvećava knjigovodstvenu vrijednost ulaganja u pridruženo društvo za svoj udjel u neto dobiti i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženog društva, a umanjuje za dividende i udjel u gubitku pridruženog društva. Metoda udjela se može primijeniti i za obračun udjela u ovisnim i pridruženim društvima te zajedničkim pothvatima u nekonsolidiranim financijskim izvještajima matičnog društva obveznika primjene MSFI-a.

Literatura:

 1. Baker, Lembke, King, Jeffrey, Advanced Financial Accounting, McGraw Hill-Irwin, .., 2009.
 2. Gulin, , Perčević, H., Financijsko računovodstvo – izabrane teme, HZRiF, Zagreb, 2013.
 3. MSFI i HSFI, HZRiFD, Zagreb,
 4. MSFI 9, Uredba Komisije (EU) 2016/2067, Službeni list Europske unije, Orsag, S., Gulin, D., Poslovne kombinacije, HZRiF, Zagreb, 1997.

1 Vidjeti detaljnije u MRS-u 28 karakteristike i indikatore postojanja značajnog utjecaja.

2   Vidjeti detaljnije u MSFI-u 11.

3   MSFI 9, točka 5.7.1.A.

4   MRS 28, točka 10.

5  Isto.

6  Isto.

7  Isto.

8   MRS 28, točka 12.

9   MRS 28, točka 14.

10   HSFI 2, točka 2.51.

11   MRS 28, točka 17.

12   MRS 28, točka 22.

13   Isto.

14   MRS 28, točka 22.

15   MRS 28, točka 22.

16   MRS 28, točka 24.

17   MRS 28, točka 32.

18  Ibid.

19  Ibid.

20 Orsag S., Gulin D., Poslovne kombinacije, HZRiF, Zagreb, 1997.; Baker, Lembke, King, Jeffrey, Advanced Financial Accounting, McGraw Hill-Irwin, Boston…., 2009.; MRS 28, točka 28.

21   MRS 28, točka 28.

22   MRS 28, točka 33.

23   MRS 28, točka 34.

24   MRS 28, točka 36.

25   MRS 28, točka 38.

26   MRS 28, točka 39.

27   MRS 28, točka 40.


Pročitajte članak u PDF izdanju časopisa.

Više iz kategorije

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend