Računovodstvo i financije – kolovoz 2018.

PRIKAZ SIMPOZIJA
• Financijsko izvještavanje, revizija i krizni menadžment
Ivica Milčić, univ. spec. oec. ………………………………………….. 7
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Prodaja dugotrajne materijalne imovine
Domagoj Bakran, mag. oec. 9
• Korištenje sredstava dugotrajne imovine za rezervne dijelove
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 14
• Ulaganje u tuđu imovinu
Luka Orlović, univ. spec. oec. 17
• Računovodstvo proizvodnje i gotovih proizvoda
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 20
• Računovodstveno evidentiranje proizvodnje povrća
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 29
• Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Luka Orlović, univ. spec. oec. 38
• Zakonodavni okvir i priprema za sastavljanje godišnjih
konsolidiranih financijskih izvještaja i godišnjeg
konsolidiranog izvješća za 2017. godinu
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 41
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Obveznici revizije za 2018. godinu i postupci koji prethode
ugovaranju revizijskog angažmana
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 47
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Plaćanje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora
Lucija Barić, dipl. iur. 54
POREZ NA DOBIT
• Multilateralni instrument
Andreja Sertić Tomiček, univ. spec. oec. 59
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Trgovina rabljenim automobilima i obračun PDV-a primjenom
posebnog postupka oporezivanja marže
mr. sc. Miljenka Cutvarić 65
• Povrat PDV-a putnicima iz trećih zemalja za dobra kupljena u
Hrvatskoj
mr. sc. Miljenka Cutvarić 72
• Povrat PDV-a iz drugih država članica EU
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 77
• Obračun PDV-a na isporuke nekretnina – sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 84
POSEBNI POREZI
• Posebni porez na bezalkoholna pića
Željka Marinović, dipl. oec. 89
CARINE
• Status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) – novine u pogledu
postupka odobravanja statusa
Samanta Mazzi 97
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Izvješćivanje porezne uprave o obračunatim zateznim kamatama
na porez na dohodak i obvezne doprinose
Sandra Pezo, dipl. oec. 100
• Izmjene Zakona o doplatku za djecu i uvođenje treće dohodovne
skupine korisnika prava
Vesna Blagojević 106
POSLOVNE FINANCIJE
FINANCIJE PODUZEĆA
• Beta pokazatelj kao mjera rizika u CAPM modelu
Željko Deković, mag. oec. 108
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
GRADITELJSTVO
• Proširena primjena Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za
graditeljstvo
dr. sc. Marija Zuber 116
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Pregled izmjena i dopuna Zakona o subvencioniranju stambenih
kredita
Domagoj Dodig, dipl. oec. 123
• Praktični primjer provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka
– II. dio
mr. Darko Terek 126
RADNO PRAVO
• Rokovi ispunjenja
Dunja Šarić, dipl. iur. 128
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Inovacijski vaučeri za mikro, mala i srednja poduzeća
dr. sc. Rahela Jurković 132

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više