Popis članaka

Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za pomorce u linijskom obalnom pomorskom prijevozu
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za pomorce u linijskom obalnom pomorskom prijevozu
Od 1. prosinca 2023. godine, na temelju Odluke ministra nadležan za rad, proširena je primjena Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu. Kolektivni ugovor je sklopljen u lipnju 2023. godine, na rok od 3 godine i primjenjuje se od 1. rujna 2023. godine. Proširena primjena odnosi se na …
Posebnosti otkazivanja ugovora o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
Posebnosti otkazivanja ugovora o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
U odredbama o prestanku ugovora o radu javlja se zakonska zaštitna funkcija koja se ogleda u dodatnim aktivnostima koje je poslodavac dužan provesti prilikom jednostranog otkazivanja ugovora o radu. Situacija se dodatno komplicira kada se radnik koristi pravom poštede od rada radi privremene nesposobnosti za rad odnosno bolovanjem …
Evidencija o radnom vremenu direktora i ostala izuzeća kod vođenja evidencija radnog vremena radnika
Evidencija o radnom vremenu direktora i ostala izuzeća kod vođenja evidencija radnog vremena radnika
Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni. Evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i radnom vremenu. Posebnim Pravilnikom određeno je što te evidencije moraju sadržavati, tko ih vodi, na temelju kojih isprava, koliko ažurno, koliko smo dužni čuvati propisane evidencije i slično. No u praksi se razmjerno često javlja pitanje …
Ovlasti i postupanje inspekcije rada u provođenju inspekcijskog nadzora
Ovlasti i postupanje inspekcije rada u provođenju inspekcijskog nadzora
Prema odredbama Zakona o državnom inspektoratu (Nar. nov., br. 115/18., 117/21. i 67/23.), Državni inspektorat ima u svom sastavu sljedeće inspekcije: tržišnu inspekciju, sanitarnu inspekciju, veterinarsku inspekciju, poljoprivrednu inspekciju, lovnu inspekciju, šumarsku inspekciju, fitosanitarnu inspekciju, turističku inspekciju, rudarsku inspekciju, inspekciju opreme pod tlakom, elektroenergetsku inspekciju, inspekciju rada, građevinsku inspekciju, inspekciju zaštite okoliša, inspekciju zaštite prirode …
Knjigovodstveni servisi kao izvršitelji obrade osobnih podataka
Knjigovodstveni servisi kao izvršitelji obrade osobnih podataka
Definicije voditelja obrade i izvršitelja obrade su pojmovi iz UREDBE (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Opća uredba). Opća uredba objavljena …
Oporezivanje plaće i drugog dohotka koji se nakon smrti ostavitelja isplaćuju nasljednicima
Oporezivanje plaće i drugog dohotka koji se nakon smrti ostavitelja isplaćuju nasljednicima
Nasljednik je porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka, pri čemu se naslijeđeni dohodak oporezuje prema istom izvoru kako bi se oporezivao ostavitelju. Za dohotke koji podliježu obvezi doprinosa, ne utvrđuje se obveza za nasljednika, nego za ostavitelja. Obvezni doprinosi iz plaće i na plaću obračunavaju se i plaćaju na ime …
Doprinosi i porez na dohodak za radnike upućene na rad u inozemstvo
Doprinosi i porez na dohodak za radnike upućene na rad u inozemstvo
Izmjene Zakona o doprinosima kojima se od 1. prosinca 2023. uvodi umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za radnike kojima mjesečna plaća iznosi do 1.300,00 eura bruto, ne primjenjuju se na izaslane radnike. Izaslani radnik je radnik prijavljen u sustave socijalnih osiguranja u Hrvatskoj, kojega je njegov hrvatski poslodavac uputio na …
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
Ako su ispunjeni uvjeti i razlozi za godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnoga rada radnika, propisani odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, poslodavci ga obvezno sastavljaju tijekom mjeseca prosinca, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Sastavljanjem godišnjeg obračuna, radnicima se omogućava korištenje poreznih prava koja nisu iskoristili …
BREXIT i koordinacija sustava socijalne sigurnosti u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske
BREXIT i koordinacija sustava socijalne sigurnosti u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske
Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz članstva Europske unije primjenjuje se i nakon završetka prijelaznog razdoblja koje je završilo 31. prosinca 2020. Osobe koje su koristile pravo na slobodu kretanja i zatečene su u prekograničnoj situaciji, a koja uključuje UK, zaštićene su i na njih se i nadalje primjenjuju uredbe …
Dohodak od imovinskih prava
Dohodak od imovinskih prava
Dohodak od imovine i imovinskih prava jedan je od pet izvora dohotka. Kako se razlikuju imovinska prava te na koji način se utvrđuje porezna osnovica i po kojoj stopi se oporezuje dohodak ostvaren po toj osnovi, uređeno je Zakonom o porezu na dohodak. Dohotkom od imovinskih prava smatraju se dohodak ostvaren po osnovi autorskih prava, …
Pregled izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit
Pregled izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit
U Nar. nov., br. 114/23., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Predmetne izmjene i dopune ne predstavljaju značajan zaokret u oporezivanju porezom na dobit, već se one uglavnom odnose na zaokruživanje pragova na cijele brojeve. Ostale promjene odnose se na rashode darovanja, porez po odbitku i rok za plaćanje …
Revizijski postupci kao reakcija na procijenjene rizike na razini tvrdnja
Revizijski postupci kao reakcija na procijenjene rizike na razini tvrdnja
Nakon procjene rizika, revizor mora oblikovati i implementirati odgovarajuće reakcije na procijenjene rizike značajnog pogrešnog prikazivanja, kako bi prikupio primjerene i dostatne revizijske dokaze koji se odnose na te procijenjene rizike. Procijenjeni rizici na razini tvrdnje odnose se na određena stanja računa, klasa transakcija i objave. Stoga, kako bi reagirao na procijenjene rizike značajnog pogrešnog …
Kako mjeriti efikasnost menadžmenta pojedinih centara odgovornosti?
Kako mjeriti efikasnost menadžmenta pojedinih centara odgovornosti?
Sustav nagrađivanja menadžmenta temelji se na ostvarenju planiranih ciljeva odnosno realizacijom poslovnog plana menadžment stječe pravo na nagrade i bonuse. Zbog toga je za svako poduzeće važno razviti i implementirati odgovarajući sustav planiranja te odgovarajuće mehanizme i instrumente kontrole izvršenja ciljeva i ocjene efikasnosti menadžmenta. Temeljni upravljački izvještaj poduzeća je glavni poslovni plan u kojemu …
Značajke i izazovi modernog obrazovanja u kontekstu računovodstvene struke
Značajke i izazovi modernog obrazovanja u kontekstu računovodstvene struke
U ovom članku autori su iznijeli svoj kritički osvrt na tradicionalni okvir obrazovanja računovodstvene profesije te njegovo neophodno poboljšanje. Posebno za unapređenje rada računovodstvene profesije u novom poslovnom okruženju potrebno je, uz informatičku pismenost, sve više razvijati i usvajati tzv. meke vještine …
Računovodstveno evidentiranje faktoringa
Računovodstveno evidentiranje faktoringa
Oblik financiranja zvan faktoring je kombinacija pravnog i financijskog posla koji se odnosi na transakciju kupnje predmeta faktoringa u kojemu faktoring društvo (pružatelj usluge faktoringa) putem ugovora o faktoringu kupuje predmete faktoringa s pravom ili bez prava na regres. Tematika vezana uz pojam faktoringa je dosta široka pa će iz tog razloga u daljnjem tekstu …
Računovodstveni i porezni aspekt troškova promidžbe, reprezentacije i darovanja
Računovodstveni i porezni aspekt troškova promidžbe, reprezentacije i darovanja
Troškovi promidžbe, reprezentacije i troškovi po osnovu danih darovanja različito su porezno određeni kod oporezivanja dohotka odnosno dobiti odnosno kod oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Prema Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dohodak, troškovi reprezentacije porezno su priznati u iznosu 50 %, dok su troškovi promidžbe uz propisane uvjete priznati u …
Financijsko izvještavanje i računovodstveni tretman zajedničkih poslova prema MSFI-u 11 i HSFI-u 2
Financijsko izvještavanje i računovodstveni tretman zajedničkih poslova prema MSFI-u 11 i HSFI-u 2
Zajednički poslovi jesu poslovi pod zajedničkom kontrolom dvaju ili više osoba. Subjekt koji ima udjele u zajedničkom poslu, dužan ih je obračunavati u svojim financijskim izvještajima. Financijsko izvještavanje zajedničkih poslova ovisi o vrsti zajedničkog posla. Kod onih zajedničkih poslova kod kojih ulagatelji imaju pravo na imovinu i obveze iz zajedničkog posla, ulagatelji će svoj udjel …
Računovodstvo vremenskih razgraničenja prihoda i rashoda – primjena HSFI-a 14
Računovodstvo vremenskih razgraničenja prihoda i rashoda – primjena HSFI-a 14
Vrlo često u praksi nastaju poslovni događaji koji započinju u jednom, a završavaju u drugom obračunskom razdoblju. Učinci takvih transakcija utječu na prihode i rashode kroz više obračunskih razdoblja. Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja subjekt mora učinke takvih transakcija vremenski razgraničiti, tj. priznati u odgovarajućem razdoblju, u skladu s načelom nastanka poslovnog događaja. Stoga, prihode i …
Uplata člana društva u rezerve kapitala društva s ograničenom odgovornošću – dodatne činidbe člana društva
Uplata člana društva u rezerve kapitala društva s ograničenom odgovornošću – dodatne činidbe člana društva
Kapital društva sastoji se od nekoliko kategorija i to: upisanog kapitala, rezervi kapitala, revalorizacijskih rezervi, rezervi iz dobiti, zadržane dobiti i dobiti tekuće godine. Preneseni gubici i gubitak tekuće godine umanjuju kapital. U poslovanju društva vrlo su česte transakcije između članova društva i društva. U ovisnosti o vrsti transakcije odnosno poslovnog događaja, u računovodstvu, rezultat …
Planiranje i predradnje pri konačnom obračunu amortizacije za 2023. godinu
Planiranje i predradnje pri konačnom obračunu amortizacije za 2023. godinu
Kraj kalendarske godine, većini poduzetnika u Republici Hrvatskoj u pravilu je i kraj poslovne godine. Kako se približava završetak obračunskog razdoblja u smislu izvještavanja računovodstvo sve intenzivnije provodi kontrole usklađenosti računovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i provodi kontrole knjiženja uspoređujući analitiku, sintetiku, privremene obračune amortizacije, kontrolu i po potrebi test revalorizirane vrijednosti dugotrajne imovine. U …
Računovodstveno i porezno evidentiranje kamata
Računovodstveno i porezno evidentiranje kamata
U poslovnoj praksi odobravanje pozajmica nije nepoznata stvar. Računovodstveni i porezni tretman kamata na pozajmice i njihovo oporezivanje porezom na dohodak i porezom na dobit daje vrlo korisne informacije zajmodavcima i zajmoprimcima u procesu odlučivanja o načinu ugovaranja pozajmica. Autor u članku navodi zakonodavni okvir uz primjere na koji način se kamate računovodstveno i porezno …
Izvješće s 25. savjetovanja „Interna revizija i kontrola“ održanog u Zadru od 5. do 7. listopada 2023.
Izvješće s 25. savjetovanja „Interna revizija i kontrola“ održanog u Zadru od 5. do 7. listopada 2023.
Održano je 25. godišnje savjetovanje „Interna revizija i kontrola“ u organizaciji Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u razdoblju od 5. do 7. listopada 2023. u Zadru u hotelu Kolovare. Ovogodišnje savjetovanje bilo je posebno svečano budući da je od osnutka Sekcije internih revizora proš- lo punih 25 godina. Ovo trodnevno savjetovanje …
Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge
Skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge
Primijećeno je kroz vrijeme da likvidacija koja se provodi nad udrugom ima izvjesno trajanje. Nužno je ispoštivati zakonom predviđene procedure. Postoje slučajevi kada je uistinu nepotrebno provoditi dugotrajan i strogo formalan postupak likvidacije udruge jer se svrha Zakona može postići i na jednostavniji način …
Popis glavnih isporuka robe gospodarskih subjekata na čiju se sposobnost oslonio ponuditelj
Popis glavnih isporuka robe gospodarskih subjekata na čiju se sposobnost oslonio ponuditelj
Prilikom provođenja postupaka javne nabave javljaju se slučajevi u kojima se ponuditelji oslanjaju na sposobnost drugih gospodarskih subjekata. Mogućnost se iščitava u čl. 268. ZJN 2016, ali i Direktivom EU u kojoj je navedeno da se gospodarski subjekt može osloniti, prema potrebi i za određeni ugovor, na sposobnosti drugih subjekata, bez obzira na to kakva …
Izlazak iz sustava PDV-a i pripreme za sastavljanje obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine za proračunske korisnike i neprofitne organizacije
Izlazak iz sustava PDV-a i pripreme za sastavljanje obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine za proračunske korisnike i neprofitne organizacije
Obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji su tijekom 2023. godine imali vrijednost oporezivih isporuka u iznosu manjem od 40.000,00 eura, mogu podnijeti zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a. Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja 2024. godine. Prema članku 85. stavak 7. Zakona o PDV-u, porezni obveznik mora u prijavi …
Kako napraviti financijski plan za 2024. godinu u sustavu neprofitnih organizacija?
Kako napraviti financijski plan za 2024. godinu u sustavu neprofitnih organizacija?
Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova, neprofitne organizacije dužne su za 2024. g. izraditi i donijeti financijske planove u EUR-ima. Obveznici izrade financijskih planova su neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo. Izrada financijskih planova odnosi se na …
Preraspodjele i izmjene i dopune financijskih planova neprofitnih organizacija u 2023. godini
Preraspodjele i izmjene i dopune financijskih planova neprofitnih organizacija u 2023. godini
Proces planiranja kod neprofitnih organizacija obuhvaća izradu financijskih planova, ali i njegove izmjene i dopune odnosno preraspodjele unutar financijskog plana propisani su odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija. Način provođenja izmjena i dopuna odnosno preraspodjela propisan je čl. 18. i 19. Pravilnika o sustavu financijskog …
Kako evidentirati poklon kartice, bonove i sl. u sustavu proračuna?
Kako evidentirati poklon kartice, bonove i sl. u sustavu proračuna?
Sve su češći slučajevi kada JLP(R)S i proračunski korisnici koriste mogućnost darivanja radnika u vidu poklon kartica ili bonova. Isto tako, postoje slučajevi kada JLP(R)S/proračunski korisnik dobije donaciju od druge pravne osobe (najčešće trgovačkog društva), ali ne u vidu novca na računu, već kao poklon karticu kojom onda od donatora naručuje robu do iznosa na …
Knjigovodstveno evidentiranje preko podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Knjigovodstveno evidentiranje preko podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Jednu od značajnih specifičnosti proračunskog računovodstva predstavlja korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Primjenjuje se kod evidentiranja određenih poslovnih događaja koji imaju utjecaja na imovinu i obveze, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija i nemaju utjecaj na prihode i primitke niti na rashode i izdatke. U članku se pojašnjavaju …
Podsjetnik na obvezu provođenja međusobnog usklađenja potraživanja od kupaca na dan 31. listopada 2023. godine
Podsjetnik na obvezu provođenja međusobnog usklađenja potraživanja od kupaca na dan 31. listopada 2023. godine
Pitanjem broj 50. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, uvedena je obveza međusobnog usklađenja potraživanja od dužnika na datum 31. listopada. Obveza usklađenja potraživanja s dužnicima, ali i obveza s vjerovnicima uvedena je prije pet godina Uputom Ministarstva financija o popisu imovine i obveza gdje je određeno usklađenje s posljednjim danom u godini. U članku se daju …
Dodjela sredstava iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića
Dodjela sredstava iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar. nov., br. 57/22.), uvodi novi članak 50.a kojim predviđa da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske. U nastavku autorica pojašnjava sadržaj nove Uredbe Vlade o kriterijima i …
Osvrt na druge Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Osvrt na druge Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Vlada Republike Hrvatske usvojila je druge Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu na sjednici održanoj 12. listopada 2023. g. Autorica u članku daje pregled kretanja prihoda, rashoda te procjene ukupnog manjka proračuna opće države nakon usvojenih izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske …
RAD NA DAN BLAGDANA SVI SVETI
RAD NA DAN BLAGDANA SVI SVETI
Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2023. – Svi Sveti (Nar. nov., br. 122/23.). Odluka omogućava rad određenih prodajnih objekata koji obavljaju djelatnost trgovine za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2023. – Svi Sveti. Moći će …
Stanje Unije 2023.
Stanje Unije 2023.
Predsjednica Europske komisije održala je 13. rujna 2023. u Europskom parlamentu tradicionalni godišnji govor o stanju Europske unije u posljednjih godinu dana. U članku predstavljamo ključne dokumente koji čine pozadinu govora odnosno skup dokumenata nazvan „Stanje Unije 2023.“. Europa koja ispunjava obećanja, ulaganje u prosperitet Europe te izgradnja društvene otpornosti poglavlja su koja se detaljno …
Novi propisi o mirnom rješavanju sporova
Novi propisi o mirnom rješavanju sporova
Novi pravni okvir za mirno rješavanje sporova (medijaciju) u Republici Hrvatskoj sačinjavaju: novi Zakon o mirnom rješavanju sporova (Nar. nov., br. 67/23.), Pravilnik o institucijama za medijaciju (Nar. nov., br. 100/23.) i Pravilnik o registru medijatora (Nar. nov., br. 100/23.). Do donošenja novog Zakona o mirnom rješavanju sporova, u Republici Hrvatskoj imali smo Zakon o …
Dodatan rad radnika prema izmijenjenom Zakonu o radu
Dodatan rad radnika prema izmijenjenom Zakonu o radu
Radnik koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca. Koje su zakonske pretpostavke, posebice sada nakon izmjene Zakona o …
Dostava u radnim odnosima
Dostava u radnim odnosima
Poslodavcima vrlo česti problem u praksi predstavlja dostava odluke o otkazu radniku koji odbija primitak pismena zbog čega se dovodi u pitanje datum početka računanja otkaznih rokova te datum odjave iz sustava HZMO-a. Zakon o radu dao je mogućnost poslodavcima da taj problem riješe na način da dostavu pojednostave jednim od propisanih posebnih izvora prava …
Obračunska plaćanja u uvjetima blokade računa
Obračunska plaćanja u uvjetima blokade računa
Tržište je uvijek turbulentno i svakodnevno poslovanje može dovesti do poteškoća pa i blokade računa poduzetnika. Koji su bili koraci zakonodavca i koja su ograničenja stavljena pred osobe koje se suočavaju s takvom situacijom, autorica obrađuje u ovome članku …
Porezni nadzor kao dio poreznopravnog odnosa
Porezni nadzor kao dio poreznopravnog odnosa
U prošlom broju našeg časopisa pisano je o normativnom okviru poreznog nadzora. Ovim člankom nastavlja se prikaz iste teme, ali s aspekta praktične primjene tog nadzora, sve sa svrhom da se materija poreznog nadzora prije svega približi poreznim obveznicima kako bi isti što lakše prošli kroz proces u kojemu porezna tijela provode postupak radi provjere …
Poslovne knjige cvjećarskog obrta
Poslovne knjige cvjećarskog obrta
Uvjeti i način obavljanja trgovine propisani su Zakonom o trgovini, a prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga Zakonom o zaštiti potrošača. Odredbe navedenih propisa primjenjuju se i na trgovce na malo koji se bave prodajom cvijeća bilo da se radi o trgovcu organiziranom kao trgovačko društvo, obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Prema Zakonu o …
Neoporezivi primici u ispravi o plaći i naknadi plaće
Neoporezivi primici u ispravi o plaći i naknadi plaće
Poslodavac je dužan na obračunskoj ispravi posebno iskazati primitke na temelju radnog odnosa u smislu članka 90.a Zakona o radu koje isplaćuje radniku skupa s plaćom. Navedena obveza je propisana člankom 93. Zakona o radu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine, a propisani sadržaj obračuna koji se uručuje radniku je uređen Pravilnikom o …
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima od 1. prosinca 2023.
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima od 1. prosinca 2023.
Od 1. prosinca 2023. godine počinje primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim je uvedeno umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za radnike kojima mjesečna bruto plaća iznosi do 1.300,00 eura. Umanjenje osnovice koristi se samo za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti i ne može se …
Izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2024.
Izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2024.
S primjenom od 1. siječnja 2024. godine stupaju na snagu još jedne izmjene Zakona o PDV-u. Osnovne izmjene i dopune prema Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u odnose se na usklađivanje s propisima EU na području PDV-a vezano za uvođenje određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga radi suzbijanja prekograničnih prijevara u …
Prodaja osobne imovine
Prodaja osobne imovine
Imovinu koju posjeduju fizičke osobe, koja nije upisana u poslovne knjige za potrebe obavljanja djelatnosti nazivamo osobnom imovinom. Primici ostvareni od prodaje osobne imovine u pravilu nisu oporezivi, no postoje određene iznimke. Određene vrste imovine obuhvaćene su poreznim propisima i određena su pravila koja se primjenjuju pri oporezivanju. Pri prodaji osobne imovine društvu u poslovnim …
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2024. godine
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2024. godine
S ciljem poreznog rasterećenja građana i povećanja njihovog raspoloživog dohotka te pojednostavljenja sustava i smanjenja porezne evazije u Hrvatskom saboru je izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak1 (dalje u tekstu: Zakon). Izmjene i dopune se odnose na novi način utvrđivanja poreznih stopa koji omogućuje njihovo smanjenje zbog ukidanja prireza, proširenje …
Nadograđeni sustav elektroničkih usluga Porezne uprave
Nadograđeni sustav elektroničkih usluga Porezne uprave
Svim poslovnim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost, omogućeno je korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna u sklopu Jedinstvenog portala Porezne uprave. Osim poduzetnicima, elektroničke usluge dostupne su i građanima povezivanjem sa sustavom eGrađani. Za pristup elektroničkim uslugama potrebno je posjedovati elektroničke vjerodajnice unutar sustava NIAS koje predstavljaju sredstvo za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju korisnika …
Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje – primjena MRevS-a 260 (izmijenjenog)
Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje – primjena MRevS-a 260 (izmijenjenog)
Revizor je odgovoran da tijekom revizije financijskih izvještaja komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje. Pri tome, potrebno je voditi računa o važnosti učinkovitog dvosmjernog komuniciranja te o pitanjima o kojima je potrebno komunicirati. Autorica članka u nastavku ukratko pojašnjava revizorove odgovornosti u vezi s komunikacijom revizora i onih koji su zaduženi za upravljanje, …
Razvoj i stalna poboljšanja sustava internih kontrola najbolji je put sprječavanja prijevara u poslovnim subjektima
Razvoj i stalna poboljšanja sustava internih kontrola najbolji je put sprječavanja prijevara u poslovnim subjektima
U suvremenom poslovanju zaštita interesa vlasnika i imovine tvrtki nezamisliva je bez postavljanja i kontinuiranog poboljšanja sustava internih kontrola. Tradicionalni pristup kontrolama se napušta, a u fokusu je moderni sustav internih kontrola koji se sve više razvija u suvremenim, pretežito, digitaliziranim tvrtkama. To potvrđuje i najvažniji globalni računovodstveni časopis Journal of Accountancy kako se suvremene …
Postupak izrade godišnjeg poslovnog plana poduzeća za 2024. godinu
Postupak izrade godišnjeg poslovnog plana poduzeća za 2024. godinu
Svi poslovni subjekti, bez obzira na granu poslovanja, trebaju sastaviti svoj poslovni plan. Poslovni plan sastoji se od dva dijela, a to su:2 (1) operativni plan i (2) financijski plan. Ovaj poslovni plan u pravilu se izrađuje za razdoblje od jedne godine, a zbog nepredvidljivih situacija i rizika radi se kvartal za kvartalom, što je …
Praktični prikaz primjene Uredbe o taksonomiji i objava o materijalnim temama u izvješću o održivosti
Praktični prikaz primjene Uredbe o taksonomiji i objava o materijalnim temama u izvješću o održivosti
Održivi razvoj, kako je opisan u Brundtlandovom izvještaju Svjetske komisije za okoliš i razvoj iz 1987. godine, predstavlja pristup koji stavlja fokus na dugoročno zadovoljenje potreba društva, istodobno osiguravajući očuvanje okoliša i resursa za buduće generacije. Poslovanje u skladu s ciljevima održivog razvoja ima cilj doprinijeti suzbijanju globalnih klimatskih i društvenih izazova te stvaranju bolje …
Računovodstveno praćenje transakcija s kreditnim karticama
Računovodstveno praćenje transakcija s kreditnim karticama
Kartično poslovanje je kroz korištenje modernih tehnologija prisutno u velikoj većini transakcija između poduzetnika. Iz tog razloga se i značajan dio računovodstvene obrade podataka odnosi na bilježenje poslovnih događaja u vezi s takvim načinom poslovanja. Kako bi se pružio uvid u računovodstveni segment ovakve vrste poslovanja, u ovome članku će biti riječ o računovodstvu poslovnih …
Postupanje s dugotrajnom nematerijalnom imovinom u računovodstvu
Postupanje s dugotrajnom nematerijalnom imovinom u računovodstvu
Kroz temu računovodstva dugotrajne nematerijalne imovine, autor ovoga članka pisat će o računovodstvenom postupanju u vezi dugotrajne nematerijalne imovine te na praktičnim primjerima prikazati knjigovodstveno evidentiranje različitih vrsta nematerijalne imovine kada se ona stječe kupnjom ili razvija unutar samog društva …
Obračunska plaćanja u računovodstvu
Obračunska plaćanja u računovodstvu
Obračunsko plaćanje predstavlja nenovčanu namiru dospjelih potraživanja. U poslovnoj praksi su obračunska plaćanja vrlo čest instrument za održavanje likvidnosti društva i naplatu potraživanja kod kojih se sumnja u naplativost. Autor u članku daje pregled oblika obračunskih plaćanja i primjere računovodstvenog evidentiranja te navodi situacije u kojima obračunska plaćanja nisu dopuštena …
Uvoz dobara s aspekta računovodstva i poreza
Uvoz dobara s aspekta računovodstva i poreza
Uvoz robe predstavlja svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području Europske unije, kao i unos dobara koja su u slobodnom prometu na području Europske unije, a potječu s trećih područja. Autor u članku piše o računovodstvenom i poreznom tretmanu uvoza dobara te daje primjere evidentiranja uvoza u poslovnim knjigama …
Računovodstveno iskazivanje državnih potpora povezanih s dugotrajnom materijalnom imovinom
Računovodstveno iskazivanje državnih potpora povezanih s dugotrajnom materijalnom imovinom
Državne potpore su određeni oblici novčanih ili nenovčanih pomoći koje se daju poduzetnicima u zamjenu ispunjavanja određenih prošlih ili budućih uvjeta vezanih uz poslovanje poduzetnika. Razlikuju se dvije vrste potpora i to, one koje su povezane s imovinom i one koje su povezane s prihodom, o čemu ovisi i njihov računovodstveni tretman. Potpore povezane s …
Računovodstveni i porezni tretman troškova školovanja i usavršavanja zaposlenika
Računovodstveni i porezni tretman troškova školovanja i usavršavanja zaposlenika
Obrazovanje i izobrazba zaposlenika značajan su dio svakog poslovnog procesa. Troškovi obrazovanja i izobrazbe povezani s djelatnošću poduzetnika, s druge strane, su opravdani i neoporeziv trošak koji u okviru poreznih prijava ima i dodatan efekt na umanjenje osnovice poreza na dobit i dohodak. U članku autor opisuje porezni i računovodstveni tretman troškova obrazovanja izobrazbe u …
Stečaj udruge
Stečaj udruge
Zakon o udrugama navodi razloge prestanka udruge, među ostalima i stečaj kao jedan od razloga prestanka, no provođenje stečajnog postupka nadalje ne uređuje, već to prepušta specijalnom zakonu, Stečajnom zakonu. Koji su razlozi otvaranja stečajnog postupka i kako se ima provesti, autorica predstavlja u tekstu koji slijedi …
Izrada, donošenje i objava plana nabave za 2024. godinu
Izrada, donošenje i objava plana nabave za 2024. godinu
Svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, javni i sektorski naručitelji, moraju donijeti plan nabave za poslovnu ili proračunsku 2024. godinu. Pravilnikom je propisan i obvezan sadržaj plana nabave kojega se naručitelji moraju pridržavati prilikom izrade. Plan nabave koji se javno objavljuje na EOJN mora sadržavati predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili …
Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupcima javne nabave
Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupcima javne nabave
Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude tijekom pregleda i ocjene ponuda u postupcima javne nabave omogućava naručitelju da od ponuditelja zahtijeva dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavu nužnih informacija ili dokumentacije koje su ponuditelji trebali dostaviti u ponudi ili tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda. Predmetni institut uređen je odredbama članaka 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi …
Odluke Vlade RH o privremenim dodacima na plaću za određene zaposlenike državnih i javnih službi
Odluke Vlade RH o privremenim dodacima na plaću za određene zaposlenike državnih i javnih službi
Vlada RH je u razdoblju od lipnja do kolovoza 2023. godine donijela tri odluke kojima se povećavaju mjesečne plaće određenih službenika i namještenika u državnoj službi i u javnim službama. To su sljedeće odluke: 1. Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (Nar. nov., br …
Usluge socijalne skrbi u sustavu PDV-a
Usluge socijalne skrbi u sustavu PDV-a
Isporuke u okviru socijalne skrbi kao djelatnosti od općeg društvenog interesa oslobođene su PDV-a prema odredbama članka 39. Zakona o PDV-u. Ako određene osobe koje obavljaju usluge socijalne skrbi obavljaju i oporezive isporuke za taj dio djelatnosti mogu biti porezni obveznici ako tijekom odnosno istekom godine ostvare vrijednost isporuka iznad praga za ulazak u sustav …
Planiranje proračuna i financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026. – specifičnosti za lokalnu i područnu (regionalnu) razinu
Planiranje proračuna i financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026. – specifičnosti za lokalnu i područnu (regionalnu) razinu
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. objavljene su na mrežnim stranicama Ministarstva financija.1 U prethodnom broju podsjetili smo na odredbe Zakona o proračunu2 i obveze koje iz njih proizlaze za proračune te proračunske i izvanproračunske korisnike na lokalnoj i regionalnoj razini u vezi izrade i donošenja …
Računovodstvene aktualnosti u školskim ustanovama
Računovodstvene aktualnosti u školskim ustanovama
U članku se pojašnjavaju aktualna knjigovodstvena evidentiranja u osnovnim školama. Odnose se ponajprije na besplatne udžbenike i udžbenike radnog karaktera koji imaju različiti knjigovodstveni tretman. Nastavlja se dobra praksa financiranja i sufinanciranja troškova prehrane odnosno namirnica i obroka te obaveza povrata sredstava kod nenamjenskog trošenja ili neutrošenih sredstava. U članku se pojašnjava i način knjigovodstvenog …
EU projekti privremeno financirani/(pred)financirani iz vlastitih sredstva1 – planiranje i knjigovodstveno evidentiranje u sustavu proračuna
EU projekti privremeno financirani/(pred)financirani iz vlastitih sredstva1 – planiranje i knjigovodstveno evidentiranje u sustavu proračuna
Jedan dio projekta iz EU fondova financira se na način da je u ugovorima o provođenju projekta predviđeno kako će korisnik prvo sam pokriti troškove projekta (privremeno financiranje/ predfinanciranje projekta iz različitih izvora financiranja), a zatim po verifikaciji troškova naknadno primiti refundaciju sredstva EU za njihovo pokriće. Kako planirati i knjigovodstveno evidentirati ove poslovne događaje …
Obveza uručivanja obrasca IP1 i za materijalna prava i naknade troškova koji se isplaćuju odvojeno od plaće
Obveza uručivanja obrasca IP1 i za materijalna prava i naknade troškova koji se isplaćuju odvojeno od plaće
Prema stajalištu Ministarstva rada, poslodavci su obvezni sva materijalna prava i sve naknade troškova koja isplaćuju ili na drugi način omogućavaju radniku, uključujući i primitke koje isplaćuju odvojeno od plaće, iskazivati u obrascu IP1 koji radniku treba uručiti u roku 15 dana od isplate primitka. Prema takvom tumačenju nadležnog tijela, i za svaki neoporezivi primitak …
Potpore prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Potpore prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
U okviru aktualnog Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske, kojim se raspoređuje način trošenja sredstava Europske unije za hrvatsku poljoprivredu i ruralni sektor, predviđena je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih stručnom osposobljavanju i prenošenju znanja o održivim praksama, agro-okolišnim pitanjima i inovacijama koja su od ključne važnosti za promicanje gospodarskog rasta i razvoja ruralnih područja …
Plaćanje naloga i preuzimanje izvadaka kroz računovodstveni program Synesis
Plaćanje naloga i preuzimanje izvadaka kroz računovodstveni program Synesis
Revidirana Direktiva o platnim uslugama Europske unije, PSD2 (Payment Services Directive 2)1, propis je koji je bankama koje rade u Europskoj uniji dopustio da, na siguran i standardiziran način, ustupaju podatke korisnika drugim autoriziranim organizacijama i tvrtkama. Stupila je na snagu početkom 2018. godine kada je prenesena i u hrvatsko zakonodavstvo, a njenom nadogradnjom htio …
Izmjene ugovora o radu prema Izmjenama i dopunama Zakona o radu
Izmjene ugovora o radu prema Izmjenama i dopunama Zakona o radu
Ugovor o radu je dvostranoobvezni ugovor po kojemu svaka ugovorna strana ima obveze prema drugoj ugovornoj strani. Prilikom sklapanja ugovora o radu uvijek se radi o suglasnosti volja ugovornih strana, stoga je nedopustivo da pojedina ugovorna strana pokuša pojedini uglavak izmijeniti jednostrano, onako kako joj odgovara, bez pokušaja dogovora sa suprotnom stranom …
Porezni nadzor – zakonsko uređenje
Porezni nadzor - zakonsko uređenje
Porezna uprava kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija zadužena je za primjenu i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. Jedna od najvažnijih zadaća Porezne uprave je naplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja kojima se financiraju zajedničke potrebe svih građana Republike Hrvatske. Ustav Republike Hrvatske nas obvezuje na sudjelovanje u podmirenju …
Nova odluka HGK o porezno dopuštenim gubicima u ugostiteljstvu
Nova odluka HGK o porezno dopuštenim gubicima u ugostiteljstvu
U skladu s člankom 26. Pravilnika o PDV-u, Hrvatska gospodarska komora donijela je novu Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu. Odluka je objavljena u Nar. nov., br. 69/23. te se primjenjuje od 6. srpnja 2023. godine. Ovom je Odlukom stavljena van snage Odluka iz 1999. godine i donosi važne novine …
Utjecaj privremene obustave obrta na obvezu doprinosa i poreza
Utjecaj privremene obustave obrta na obvezu doprinosa i poreza
Obrtnik može zbog bilo kojeg razloga privremeno obustaviti obavljanje obrta do godinu dana, a ako ga obustavlja zbog spriječenosti za rad uzrokovanoj bolešću ili zbog korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta prema posebnom zakonu, obustava može trajati sve dok traje korištenje tih prava. Ako se obrt obustavlja zbog bolovanja i zbog korištenja prava na dopuste po …
Ulaganja i izuzimanja dugotrajne imovine kod obrta i ostalih samostalnih djelatnosti
Ulaganja i izuzimanja dugotrajne imovine kod obrta i ostalih samostalnih djelatnosti
U svom poslovanju obrtnici i ostale samostalne djelatnosti vrlo često imaju slučajeve unosa/ulaganja i izuzimanja određene imovine s kojom planiraju obavljati određenu poslovnu aktivnosti ili izuzeti za privatne svrhe određeni dio imovine kojim se obavlja samostalna djelatnost. Prema Pravilniku o porezu na dohodak, ulaganjima se smatraju sva osobna dobra koja porezni obveznik unese u djelatnost, …
Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i nova tarifa plaća
Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i nova tarifa plaća
Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune sklopili su HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske u Križevcima, dana 20. srpnja 2023. godine. Istoga dana su HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske utvrdili i pročišćeni tekst Kolektivnog …
Neoporezive potpore i nagrade
Neoporezive potpore i nagrade
Primici koje radnik može ostvariti na temelju radnog odnosa i ne smatraju se plaćom uređeni su kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Takvi primici imaju obilježje materijalnog prava ili naknade troška. Porezni propisi određuju pod kojim uvjetima i do kojih visina se primici koje radnici ostvaruju na temelju radnog odnosa …
Isporuke u nizu – pripisivanje prijevoza
Isporuke u nizu – pripisivanje prijevoza
Isporuke u nizu smatraju se uzastopne isporuke istih dobara između više poreznih obveznika (najmanje tri). Kod isporuka u nizu ista dobra se otpremaju izravno od prvog isporučitelja do krajnjeg kupca. Obračun PDV-a kod isporuke dobara u nizu ovisi o pravilnom utvrđivanju mjesta oporezivanja ovisno o tome radi li se o isporuci bez ili s prijevozom …
Obveze poreznih obveznika kod ulaska u sustav PDV-a tijekom godine
Obveze poreznih obveznika kod ulaska u sustav PDV-a tijekom godine
Prema odredbama Zakona o PDV-u pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, koja ostvari vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini u iznosu iznad 39.816,84 eura, obvezna se je upisati u registar obveznika PDV-a od prvog dana u mjesecu koji slijedi …
Oporezivanje nagrade stečajnog upravitelja, povjerenika u predstečajnom postupku i povjerenika u stečaju potrošača
Oporezivanje nagrade stečajnog upravitelja, povjerenika u predstečajnom postupku i povjerenika u stečaju potrošača
Ministarstvo financija – Porezna uprava – Središnji ured PU je izdalo službeni odgovor na pitanje o načinu oporezivanja nagrade stečajnih upravitelja (Broj klase: 410-01/23-01/65; Urudžbeni broj: 513-07-21-01-23-2 od 14. 6. 2023.). Odgovor se odnosi na oporezivanje stečajnih upravitelja i sudskih vještaka, a iz sadržaja se može zaključiti kako je ključna dvojba postavljenog pitanja vezana uz …
ESG i uloga revizijskih odbora: Kako revizijski odbori mogu učinkovito nadzirati upravljanje ESG-om?
ESG i uloga revizijskih odbora: Kako revizijski odbori mogu učinkovito nadzirati upravljanje ESG-om?
Očekivanja dionika da organizacije u svoje poslovanje ugrade održivost, kao i svijest o ESG pitanjima, značajno su porasla u kratkom vremenu, posebice pod utjecajem dugoročnih učinaka klimatskih promjena. Snažan uspon ESG-a, kao i značajan interes svih dionika stvara nove zahtjeve za revizijske odbore u procesu nadzora upravljanja ESG rizicima, kao i procesa ESG izvještavanja. Odgovornost …
Obveznici zakonske revizije financijskih izvještaja i ugovaranje revizijskog angažmana
Obveznici zakonske revizije financijskih izvještaja i ugovaranje revizijskog angažmana
Obveznici zakonske revizije financijskih izvještaja definirani su Zakonom o računovodstvu, dok Zakon o reviziji uređuje pitanja vezana za obavljanje revizije, kao što su: izbor revizora, ugovor o reviziji, naknada za poslove revizije, ograničenja obavljanja poslova revizije i sl. Nadalje, postupci dogovaranja uvjeta revizijskih angažmana uređeni su i Međunarodnim revizijskim standardima. Prije samog ugovaranja revizijskog angažmana …
Pravni, računovodstveni i porezni tretman likvidacije trgovačkog društva
Pravni, računovodstveni i porezni tretman likvidacije trgovačkog društva
Likvidacija je posljednje razdoblje postojanja društva. Likvidacija društva provodi se ako je imovina društva dostatna kako bi se namirili svi vjerovnici s kamatama, u protivnom se ima provesti stečajni postupak. Kako bi se likvidacija trgovačkog društva provela u cijelosti, od likvidatora društva traži se poznavanje računovodstvenih i poreznih propisa, kao i poznavanje odredbi Zakona o …
Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Nabava i računovodstveno evidentiranje imovine (stvari i opreme) manje vrijednosti čest je slučaj u poslovanju poduzetnika. Takav segment kratkotrajne imovine u financijskim izvještajima poduzetnika predstavlja zalihu odnosno sitan inventar. Na koji način provesti računovodstveno evidentiranje kao i kriterij priznavanja sitnog inventara bit će predmetom ovoga članka, uz prikaz primjera knjiženja sitnog inventara u poslovnoj praksi …
Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u investicijsko zlato
Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u investicijsko zlato
Ne postoji zaseban računovodstveni standard koji definira investicijsko zlato, kao niti računovodstveni tretman ulaganja u investicijsko zlato. Međutim, pojam investicijskog zlata definiran je s poreznog aspekta, tj. propisima vezanim za porez na dodanu vrijednost te je u kontekstu PDV-a potrebno primijeniti posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata. Autorica u članku navodi problematiku računovodstvenog tretmana ulaganja u …
Računovodstveno evidentiranje primljene potpore za samozapošljavanje
Računovodstveno evidentiranje primljene potpore za samozapošljavanje
Osobe koje su nezaposlene i prijavljene na Zavod za zapošljavanje mogu ostvariti potporu za samozapošljavanje ako se odluče na pokretanje vlastitog posla. Kako bi te osobe mogle ostvariti potporu potrebno je zadovoljiti određene uvjete i uz uvjete sastaviti poslovni plan. U članku su navedeni uvjeti i dan je primjer izrade poslovnog plana i evidentiranje u …
Standardizirani obrazac bilješki uz financijske izvještaje za mikro i mala poduzeća
Standardizirani obrazac bilješki uz financijske izvještaje za mikro i mala poduzeća
Odbor za standarde financijskog izvještavanja objavio je standardizirani obrazac bilješki uz financijske izvještaje za mikro i mala poduzeća. Iako obrazac nije propisan zakonskom odredbom, Odbor ga preporučuje za korištenje budući da je uočeno kako se bilješke uz financijske izvještaje mikro i malih poduzeća sastavljaju nekonzistentno …
Sastavljanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Sastavljanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji sastavljaju se temeljem standarda financijskog izvještavanja koje primjenjuje matično društvo koje je obveznik sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja. Rok dostave konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu Financijskoj agenciji je devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine odnosno za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine rok je 30. rujna 2023. godine …
Aktualne i očekivane izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
Aktualne i očekivane izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
U Nar. nov., br. 82/23. od 20. 7. 2023. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (dalje: ZID ZoRač). Najveći dio ZID ZoRač odnosi se na prijenos Direktive EU 2021/2101 kojom se uređuje izvješćivanje o informacijama o porezu na dobit. Osim ovih promjena očekuju se i daljnje izmjene i dopune Zakona …
Zasnivanje radnog odnosa u udruzi
Zasnivanje radnog odnosa u udruzi
U godini velikih novina u radnopravnom zakonodavstvu, svakako se valja pozabaviti zasnivanjem radnog odnosa u udrugama. Udruga kao poslodavac, kako zaposliti radnika, jesmo li dužni provesti javni natječaj, smijemo li zaposliti radnika u nepunom radnom vremenu, na određeno vrijeme, samo su neka od pitanja koja nam se nameću …
Elektronički alati u javnoj nabavi: e-Certis, ECRIS i IMI
Elektronički alati u javnoj nabavi: e-Certis, ECRIS i IMI
Elektroničke alate za javnu nabavu mogli bismo definirati kao elektronička sredstva i instrumente kojima se podržavaju aktivnosti u području javne nabave, promiču i ostvaruju načela javne nabave te ostvaruju ciljevi zadani Direktivom. Naglasak u javnoj nabavi je usmjeren na suradnju, digitalizaciju, profesionalizaciju, transparentniju i učinkovitiju javnu nabavu. Upravo radi njihova ostvarenja, uvedeni su elektronički alati …
Odabir revizora za uvid/reviziju financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2023. godinu
Odabir revizora za uvid/reviziju financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2023. godinu
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu uvida odnosno revizije financijskih izvještaja za određene neprofitne organizacije. Svaka neprofitna organizacija koja je obveznik revizije dužna je do 30. rujna 2023. godine odabrati revizora financijskih izvještaja za 2023. godinu. Autor u članku navodi koje su neprofitne organizacije obveznici uvida u financijske izvještaje, a koje …
PDV na isporuke povezanih gospodarskih subjekata jedinicama lokalne/područne samouprave
PDV na isporuke povezanih gospodarskih subjekata jedinicama lokalne/područne samouprave
Kada se radi o transakcijama između jedinica lokalne samouprave i njihovih povezanih gospodarskih subjekata (trgovačkih društava, ustanova, fondova i drugih pravnih osoba u njihovom vlasništvu), česte su dvojbe vezane za poreznih status tih transakcija. Određene transakcije jesu isporuke koje podliježu oporezivanju PDV-om, dok kod drugih transakcija nema isporuke kao predmeta oporezivanja. Polazeći od osnovnih pojmova …
Isplata autorskih naknada fizičkim osobama rezidentima koji su obveznici PDV-a
Isplata autorskih naknada fizičkim osobama rezidentima koji su obveznici PDV-a
Autorske naknade su primici fizičkih osoba autora koji svoja autorska djela ustupaju na korištenje drugima ili izvode autorsko djelo po narudžbi. Autorsko djelo je definirano kao samostalna tvorevina nad kojom autor polaže moralno i materijalno i pravo iskorištavanja toga djela, tj. pravo da bude označen kao tvorac djela i pravo na naknadu. Umjetnička djela su …
Novine vezane uz izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti
Novine vezane uz izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti
U Nar. nov., br. 83/23. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se unapređuje sustav javnih financija. Ključne novine koje donose ove izmjene pojašnjavaju se u nastavku …
Računovodstveni aspekt članarina kod neprofitnih organizacija
Računovodstveni aspekt članarina kod neprofitnih organizacija
Temeljni cilj osnivanja i djelovanja neprofitnih organizacija je neprofitnog karaktera. One se ne osnivaju sa svrhom stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih koristi, već za obavljanje djelatnosti radi ostvarivanja određenih društveno korisnih ciljeva. Članarina njihovih članova je jedan od najčešćih izvora financiranja. Radi se o nerecipročnom prihodu koji se priznaje prema novčanom računovodstvenom načelu i u …
Računovodstvo osobnih službenih automobila u sustavu proračuna
Računovodstvo osobnih službenih automobila u sustavu proračuna
Poslovni događaji vezani za službene automobile u sustavu proračuna protkani su brojim ograničenjima u pogledu nabave i dobivanja suglasnosti, priznavanja prihoda od prodaje i određivanja namjene za trošenje naplaćenih sredstava. U članku se pojašnjavaju načini pribavljanja osobnih automobila, financijsi leasning koji s računovodstvenog aspekta predstavlja robni zajam te operativni leasing za koji je potrebna suglasnost …
Kako planirati rezultat poslovanja i prenesena sredstva u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika?
Kako planirati rezultat poslovanja i prenesena sredstva u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika?
Prema odredbama Zakona o proračunu osim plana tekućih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u proračune i financijske planove treba uključiti i prenesena sredstva iz prethodne godine u državnom proračunu odnosno prenesene viškove i manjkove kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Praksa pokazuje kako je uključivanje rezultata i …
Planiranje proračuna i financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026. na lokalnoj i regionalnoj razini
Planiranje proračuna i financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026. na lokalnoj i regionalnoj razini
U rujnu mjesecu proračuni i proračunski korisnici započinju s intenzivnim priprema za izradu proračuna i financijskih planova za novi proračunski ciklus. Proračun za razdoblje 2024. – 2026. drugi je po redu proračun koji se priprema u skladu s odredbama novog Zakona o proračunu1, na snazi od 1. siječnja 2022. Članak sadrži podsjetnik na zakonske odredbe …
Proširena je primjena Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Proširena je primjena Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune je od 1. rujna 2023. godine proširena na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva područje F, Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. Odluka o proširenoj primjeni objavljena je u Nar. nov., br. 100/23., a …

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više