RIF-ove obavijesti Travanj 2022

RIF-ove obavijesti Travanj 2022

Uz časopis broj 1/2022., pretplatnici su dobili i poseban prilog RIF-ove OBAVIJESTI. Prilog sadrži korisne informacije koje računovođe svakodnevno koriste i trebaju u svome radu. Podaci u navedenom prilogu, ažurirani su s propisima koji su objavljeni zaključno u Nar. nov., br. 147/21. Većina objavljenih podataka ne mijenja se tijekom godine, pa ćemo u sljedećim brojevima …
Više
EU potpore za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

EU potpore za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Do 5. svibnja otvoren je natječaj za one koji spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća, a poslovanje obavljaju kao obrti, trgovačka društva ili zadruge i to, pretežite odnosno glavne djelatnosti iz područja C Nacionalne klasifikacije djelatnosti (2007.), odjeljka 16: proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta (osim namještaja); proizvodnja proizvoda od slame …
Više
Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Mogućnost donošenja smjernica radi jedinstvene primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17. i 39/19., dalje u tekstu Zakon o SPNFT) propisana je u čl. 88. tog Zakona. Prema spomenutoj odredbi, nadležno nadzorno tijelo može donijeti sektorske smjernice radi jedinstvene primjene od strane obveznika odredaba Zakona o SPNFT. Nadležna nadzorna …
Više
Zaštita tržišnog natjecanja

Zaštita tržišnog natjecanja

Važeći zakon koji u RH uređuje zaštitu tržišnog natjecanja je Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (Nar. nov., br. 79/09., 80/13. i 41/21.). Navedenim se Zakonom uređuju pravila i sustav mjera za zaštitu tržišnog natjecanja, ovlasti i zadaće te ustrojstvo tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i postupanje u vezi s provedbom Zakona. Zakon se primjenjuje na …
Više
Novi Zakon o zaštiti potrošača

Novi Zakon o zaštiti potrošača

U skladu sa sveobuhvatnim promjenama u potrošačkom pravu uz već izmijenjen Zakon o obveznim odnosima, predstavljamo i promjene Zakona o zaštiti potrošača. Izmjene su brojne. Promjene u sankcioniranju trgovaca, uvođenje i razjašnjavanja digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, promjene kod pisanog prigovora potrošača, posebnih oblika prodaje, novine kod nepoštene poslovne prakse, obveza obavještavanja potrošača i još …
Više
Utjecaj pandemije koronavirusa (COVID-19) na rizik i prinos kod ulaganja u vrijednosnice

Utjecaj pandemije koronavirusa (COVID-19) na rizik i prinos kod ulaganja u vrijednosnice

Pandemija koronavirusa (COVID-19) utjecala je tijekom 2020. i 2021. g. na globalno gospodarstvo i financijski sustav u mjeri koja dotad nije zabilježena. Cjelokupno stanje identificiranja financijskog rizika i utvrđivanja njegovog potencijalnog utjecaja na poslovanje poduzeća u budućnosti se brzo i temeljito promijenilo, a nesigurnost će ostati velika u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju. Brzi gospodarski pad, …
Više
Digitalizacija postupka kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Digitalizacija postupka kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Novom elektroničkom uslugom Zavoda za mirovinsko osiguranje koja je aktivirana od 5. siječnja 2022. godine, obveznicima dostavljanja podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja omogućeno je da korištenjem sustava Lana e-Kontrola podatke potrebne za kontrolu, dostavljaju elektroničkim putem. Time je i službenicima Zavoda omogućeno da kontrolu dostavljenih podataka provode elektroničkim putem …
Više
Razdoblja koja produžuju korištenje oslobođenja od obveze doprinosa na plaću

Razdoblja koja produžuju korištenje oslobođenja od obveze doprinosa na plaću

Poslodavac koji na određeno ili neodređeno vrijeme zaposli radnika kojemu je to prvo zaposlenje, godinu je dana oslobođen obveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, a poslodavac koji na neodređeno vrijeme zaposli radnika mlađeg od 30 godina, pet je godina oslobođen te obveze. Razdoblje korištenja ove olakšice produžuje se za vrijeme u kojemu je radnik ostvarivao …
Više
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2022. godinu

Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2022. godinu

Obveza utvrđivanja poreza na kuće za odmor i donošenja poreznog rješenja za 2022. godinu, propisana je za pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor koje se koriste povremeno ili sezonski. Ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, porez na kuće za odmor može se …
Više
Novine u Pravilniku o trošarinama

Novine u Pravilniku o trošarinama

Nove izmjene i dopune Zakona o trošarinama zahtijevale su izmjene i dopune Pravilnika o trošarinama vezano uz provedbu postupanja novih trošarinskih obveznika i drugih sudionika trošarinskog postupanja, kao i druge novine. Autorica u članku daje pregled izmjena Pravilnika o trošarinama koje se primjenjuju od 24. veljače 2022. godine …
Više
Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u Hrvatski sabor je usvojio 25. ožujka 2022. te se očekuje njegova objava u Narodnim novinama, a propisano je da stupa na snagu 1. travnja 2022. godine. U cilju ublažavanja rasta cijena i poreznog rasterećenja građana izmjenama Zakona smanjene su stope PDV-a na voće, povrće, meso, sjeme, dječju …
Više
Trostrani posao

Trostrani posao

Trostrani posao je transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice EU zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu. Primjena odredbi o trostranom poslu omogućuje pojednostavljenje oko prijavljivanja i registracije poreznih obveznika u državama članicama u kojima nastaje obveza obračuna PDV-a uz zadovoljavanje propisanih uvjeta …
Više
Isplata drugog dohotka i autorskih naknada nerezidentima

Isplata drugog dohotka i autorskih naknada nerezidentima

Pri isplati drugog dohotka nerezidentima tuzemni je isplatitelj obvezan obračunati i na propisane račune u Hrvatskoj uplatiti doprinose i predujam poreza na dohodak, osim ako nije drukčije određeno međunarodnim propisima koji obvezuju Hrvatsku. Ako isplatitelj u trenutku isplate ima potvrdu A-1 ili odgovarajuću potvrdu određenu dvostranim ugovorom o socijalnom osiguranju kojom stranac ili hrvatski državljanin …
Više
Smanjenje predujmova poreza na dobit i na dohodak

Smanjenje predujmova poreza na dobit i na dohodak

Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak za porezne obveznike poreza na dobit i obveznike poreza na dohodak, propisana je obveza plaćanja predujma poreza na osnovi porezne prijave za prethodno porezno razdoblje. Iznos predujma poreza izračunava se na način da se porezna obveza utvrđena za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem …
Više
Pisane izjave na kraju postupka revizije financijskih izvještaja

Pisane izjave na kraju postupka revizije financijskih izvještaja

Pisana izjava ili pismo predstavljanja uprave je pisana izjavu koju revizor mora pribaviti od menadžmenta za svaki revizijski angažman, kako bi potkrijepio ostale revizijske dokaze ili tvrdnje u financijskim izvještajima, a u kojoj menadžement potvrđuje svoju odgovornost za sastavljanje financijskih izvještaja i potpunost informacija danih revizoru. Ukoliko menadžment odbije dati pisanu izjavu ili ju modificira, …
Više
Pregled rokova i način čuvanja poslovne dokumentacije

Pregled rokova i način čuvanja poslovne dokumentacije

Svakodnevno u poslovanju trgovačkih društava, obrtnika, samostalnih djelatnosti, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ostalih pravnih oblika poduzetnika nastaje računovodstvena dokumentacija koju je nakon obrade potrebno čuvati u za to predviđenim rokovima. U članku su prikazani rokovi, način i ostala pravila vezana uz čuvanje računovodstvene dokumentacije. Isto tako i nakon brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra potrebno …
Više
Rangiranje računovodstvenih pokazatelja za detektiranje kreditnog rizika poslovnih subjekata

Rangiranje računovodstvenih pokazatelja za detektiranje kreditnog rizika poslovnih subjekata

Recentna međunarodna istraživanja prezaduženosti kompanija, kao relevantnih kriterija rastućeg kreditnog rizika, ukazuju na rangiranje najvažnijih računovodstvenih indikatora kao pomoći investitorima u detektiranju kreditnih rizika. Rezultati istraživanja pokazali su vrlo koristan pragmatičan pristup. Cilj ovog prikaza je informacija kreditnim institucijama, investicijskim fondovima, društvima za osiguranje i svim drugim investitorima o tome koje računovodstvene indikatore treba najprije …
Više
Analiza novčanog toka

Analiza novčanog toka

Izvještaj o novčanim tokovima jedan je od temeljnih godišnjih financijskih izvještaja poslovnog subjekta. Novčani tok sastoji se novčanog toka poslovnih (operativnih), investicijskih i financijskih aktivnosti. Analiza novčanog toka provodi se horizontalnom i vertikalnom analizom izvještaja o novčanom toku, analizom pomoću financijskih pokazatelja novčanog toka, analizom neto radnog kapitala te analizom ciklusa konverzije novca. Primarni cilj …
Više
Prodaja i povratni najam u računovodstvu

Prodaja i povratni najam u računovodstvu

U današnje vrijeme kada poduzetnici na izbor imaju korištenje različitih modela financiranja, povratni najam (engl. lease back) javlja se kao prihvatljiv način povećanja trenutne likvidnosti. Sve transakcije koje su sadržane u povratnom najmu najlakše bi se mogle svesti kao prodaja postojeće imovine poduzetnika i povrat te iste imovine kroz najam. Navedene transakcije provode se uzimanjem …
Više
Pravni i računovodstveni aspekt j.d.o.o.-a

Pravni i računovodstveni aspekt j.d.o.o.-a

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na jednostavniji, jeftiniji način i uopće je pravni oblik za ostvarenje poduzetništva tamo gdje za to nije potreban veći kapital. Takvo društvo kapitala može imati najviše tri člana društva i jednog člana uprave. Najznačajnija posebnost j.d.o.o.-a je što takvo društvo mora imati zakonske rezerve koje se koriste na …
Više
Računovodstveno evidentiranje raskida ugovora o leasingu prema HSFI

Računovodstveno evidentiranje raskida ugovora o leasingu prema HSFI

U današnje vrijeme neizvjesnosti i gotovo svakodnevnih promjena poduzetnici se suočavaju sa sve većim obvezama koje društvo generira iz prošlih događaja i sa sve manjom likvidnošću. Kako bi smanjili negativne učinke na društvo jedan od načina je i prijevremeni raskid ugovora o leasingu. Kako bi pojasnili porezni i računovodstveni postupak u takvim slučajevima prije svega …
Više
Računovodstveni i porezni tretman predujmova

Računovodstveni i porezni tretman predujmova

Plaćanje predujma stvar je dogovora između stanaka. U slučajevima kada se ugovara, predujam najčešće služi za podmirivanje predviđenih izdataka isporučitelja, ali ujedno i kao osiguranje plaćanja. Bez obzira je li riječ o predujmovima u tuzemstvu ili iz inozemstva ili vezanima uz određene grane gospodarstva, potrebno je pripaziti na specifičnosti koje se odnose na predujmove. Autor …
Više
Karakteristike računovodstvenog i poreznog gubitka

Karakteristike računovodstvenog i poreznog gubitka

Potrebno je razlikovati računovodstveni od poreznog gubitka, s obzirom da se odnose na dvije različite kategorije. Računovodstveni gubitak (gubitak prije oporezivanja) utvrđuje se kao razlika prihoda i rashoda iskazanih i obračunatih sukladno računovodstvenim propisama, evidentira se u poslovnim knjigama subjekta te iskazuje u računu dobiti i gubitka. Gubitak nakon oporezivanja utvrđuje se na način da …
Više
Evidentiranje operativnog najma poslovnog prostora kod obveznika MSFI-a

Evidentiranje operativnog najma poslovnog prostora kod obveznika MSFI-a

U skladu s MSFI-om – 16 Najmovi, prilikom evidentiranja operativnih najmova, najmoprimci će od prvog dana trajanja najma, za sve najmove, osim onih koji se smatraju kratkoročnim (najmovi ugovoreni na razdoblje kraće od 12 mjeseci) i najmovima male vrijednosti, u poslovnim knjigama priznati imovinu s pravom korištenja i obvezu po osnovi najma, trošak amortizacije i …
Više
Utjecaj sankcija na financijske izvještaje

Utjecaj sankcija na financijske izvještaje

Posebna vojna operacija koju je Ruska Federacija pokrenula na teritoriju Ukrajine, pored iznimnih ljudskih patnji, dovela je posljedično i do sveobuhvatnih sankcija prema Ruskoj Federaciji. Posljedično tome, kako navedene sankcije nemaju utjecaj samo na onoga prema kome su usmjerene, već utječu i na poslovanje trgovačkih društava svih ostalih zemalja koje su dosada imale određenih poslovnih …
Više
Ekonomske posljedice sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu

Ekonomske posljedice sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu

Ruska invazija na susjednu Ukrajinu početak je novog rata na europskom tlu u 21. stoljeću. Jednostrano deklarirani uzroci invazije shvatljivi su jedino ruskom agresoru i njegovim vazalima. Generalna skupština UN-a osudila je ogromnom većinom invaziju (uz pet glasova protiv i manji broj suzdržanih). Osudu ruske agresije izrekla je EU i članice G 7 koje su …
Više
Poslovanje podružnice udruge

Poslovanje podružnice udruge

Udruge u skladu sa svojim statutarnim ciljevima mogu imati široko područje djelovanja. Samim time javlja se potreba teritorijalno se približiti članovima i/ili budućima, ma gdje oni živjeli. Razlozi za osnivanje podružnica su mnogobrojni, stoga svaka udruga donosi odluku u skladu s probicima, željama i potrebama vlastitih članova. Kako valja postupiti kad se donese odluka o …
Više
Izmjene odredbi statuta ustanova (proračunskih korisnika) u svjetlu novog Zakona o proračunu

Izmjene odredbi statuta ustanova (proračunskih korisnika) u svjetlu novog Zakona o proračunu

Osnovni opći pravni akt svake ustanove kao proračunskog korisnika je statut. Zakonom je izričito propisan sadržaj statuta, kao i procedura njegovog donošenja. Sve odredbe koje se odnose na statut na jednak način primjenjuju se i na sve njegove izmjene i dopune. Promjene zakonskih propisa kojima se uređuje djelokrug i rad ustanova podredno utječu i na …
Više
Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma

Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum se primjenjuje za uobičajene nabave roba/usluga/radova, koje se ponavljaju u određenom razdoblju pa se tako kod javnih naručitelja okvirni sporazum smije sklopiti na rok do četiri godine, a kod sektorskih čak i do osam godina. Može se sklopiti s jednim gospodarskim subjektom pa tada obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma ili više gospodarskih …
Više
Ustanove za obrazovanje u sustavu PDV-a

Ustanove za obrazovanje u sustavu PDV-a

Usluge obrazovanja djece i mladeži, školsko i sveučilišno obrazovanje dio su djelatnosti od općeg društvenog interesa za koje je propisano oslobođenje od PDV-a kada ove usluge obavljaju obrazovne ustanove i slične organizacije na koje su prenesene javne ovlasti. Porezno oslobođenje propisano je člankom 39. Zakona o PDV-u, a radi se o oslobođenju bez prava na …
Više
Predaja izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini

Predaja izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini

Od 1. siječnja 2022. na snazi je novi Zakon o proračunu prema kojemu se i dalje, do donošenja novog propisa, primjenjuju odredbe „starog“ Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. To znači da se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. g. izrađuje i predaje „po starom“ …
Više
Korištenje viška i pokriće manjka prihoda kod neprofitnih organizacija

Korištenje viška i pokriće manjka prihoda kod neprofitnih organizacija

Financijski rezultat neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo iskazuje se kao višak ili manjak prihoda. Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu propisano je da se viškovi i manjkovi prihoda koji su u financijskim izvještajima iskazani na podskupini 522 raspodjeljuju sljedeće poslovne godine u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Česte su dvojbe o korištenju …
Više
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu propisane su poslovne knjige, rokovi i način čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava. U svom poslovanju, obzirom na nepovezanost između programskih rješenja zaprimanja računa u elektroničkom obliku i sustava odobravanja i računovodstvenog evidentiranja obveznici zaprimanja računa u elektroničkom obliku taj račun zaprimljen u e-obliku ispisuju i tako …
Više
Utjecaj raspodjele rezultata i pokrića manjka prihoda na izmjene i dopune financijskog plana ili proračuna u 2022. godini

Utjecaj raspodjele rezultata i pokrića manjka prihoda na izmjene i dopune financijskog plana ili proračuna u 2022. godini

Obveza raspodjele rezultata proizlazi iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji propisuje obvezu raspodjele poslovnog rezultata u sljedećoj godini sukladno odluci o raspodjeli rezultata uvažavajući propisana ograničenja Zakona o proračunu. Raspodjela rezultata s ciljem planiranja nove potrošnje i novih rashoda obvezno rezultira izmjenama i dopunama financijskog plana/proračuna, a njegovo uravnoteženje postiže se uključivanjem …
Više
Aplikacija za podnošenje financijskih izvještaja u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Aplikacija za podnošenje financijskih izvještaja u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Obveznici vođenja proračunskog računovodstva prve kvartalne izvještaje za 2022. godinu sastavljat će i predavati tijekom travnja. Po prvi put financijski izvještaji predavat će se putem nove aplikacije Ministarstva financija, a ne kao do sada Financijskoj agenciji – FINA-i. U nastavku se daju novine u svezi podnošenja financijskih izvještaja putem aplikacije i administriranja podacima u Registru …
Više
Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja JLP(R)S, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I. kvartal 2022. godine

Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja JLP(R)S, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I. kvartal 2022. godine

U travnju ove godine JLP(R)S, proračunski i izvanproračunski korisnici prvi će put financijske izvještaje predati putem web aplikacije umjesto Financijskoj agenciji (FINA). Kako bi se ta promjena omogućila ministar financija donio je novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. U članku autorica daje osvrt na promjene koje donosi novi Pravilnik te pregled rokova, izvještaja …
Više
RIF-ove obavijesti, Ozujak 2022

RIF-ove obavijesti, Ozujak 2022

Uz časopis broj 1/2022., pretplatnici su dobili i poseban prilog RIF-ove OBAVIJESTI. Prilog sadrži korisne informacije koje računovođe svakodnevno koriste i trebaju u svome radu. Podaci u navedenom prilogu, ažurirani su s propisima koji su objavljeni zaključno u Nar. nov., br. 147/21. Većina objavljenih podataka ne mijenja se tijekom godine, pa ćemo u sljedećim brojevima …
Više
Narodne novine, novi propisi, RIF Ozujak 2022

Narodne novine, novi propisi, RIF Ozujak 2022

Broj 11 od 26. siječnja 2022. godine − Odluka o porezima Općine Mihovljan Broj 12 od 28. siječnja 2022. godine − Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačkomoslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od …
Više
Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva iz fonda solidarnosti Europske unije

Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva iz fonda solidarnosti Europske unije

U tijeku je natječaj (poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava) na koji se mogu javiti pravne osobe koje djeluju kao službe spašavanja za potrebe stanovništva, kako bi ostvarile nadoknadu izdataka koji su nastali od 28. prosinca 2020., kao posljedica potresa. Pozivom je obuhvaćeno deset županija: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija, …
Više
Izbori i ovlaštenja radničkog vijeća

Izbori i ovlaštenja radničkog vijeća

Radnici mogu sudjelovati u odlučivanju o pitanjima koja su u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima, ali samo ako su zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika. Pravo sudjelovanja u odlučivanju nemaju radnici kod poslodavca koji zapošljava manje od dvadeset radnika niti radnici zaposleni u tijelima državne uprave …
Više
Autorska djela stvorena po narudžbi

Autorska djela stvorena po narudžbi

Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 111/21.), sadržava detaljne odredbe o ugovoru o stvaranju autorskog djela po narudžbi. Budući da je stari Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03. do 96/18.), o ovom pitanju sadržavao vrlo šture odredbe, to je razlog da se ovom prigodom detaljnije …
Više
Dopunski rad radnika

Dopunski rad radnika

Radnik koji radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca ili radnik koji radi kod više poslodavaca s ukupnim radnim vremenom ne dužim od četrdeset sati tjedno može s drugim poslodavcem sklopiti ugovor za obavljanje dopunskog rada. Koje su zakonske pretpostavke, o kakvom se ugovoru radi, o kakvom se pristanku poslodavca radi i na brojna …
Više
Evidentiranje radnog vremena radnika

Evidentiranje radnog vremena radnika

Evidentiranje radnog vremena radnika jedna je od zakonom propisanih obveza poslodavca. Ako poslodavac ne vodi evidenciju o radnom vremenu radnika ili ju ne vodi na propisan način čini jedan od najtežih prekršaja propisanih Zakonom o radu. Sadržaj i način vođenja evidencije o radnom vremenu propisan je posebnim pravilnikom kojeg je donio ministar rada. Što čini …
Više
Novi Pravilnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Novi Pravilnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

U članku se daje prikaz novog Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja koji je na snazi od 1. siječnja 2022. godine …
Više
Iskazivanje naknade za bolovanje i roditeljskih naknada u obrascu JOPPD

Iskazivanje naknade za bolovanje i roditeljskih naknada u obrascu JOPPD

Za razdoblja u kojima ne radi iz opravdanih razloga propisanih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, radnik ima pravo na naknadu plaće. Prema kriteriju na čiji se teret naknada isplaćuje, tko je isplaćuje, a posljedično tomu i kakvo je porezno obilježje isplaćenog iznosa naknade, razlikujemo: – naknadu plaće za bolovanje koja tereti poslodavca i koja je …
Više
Administrativna suradnja i nova pravila izvješćivanja operatera digitalnih platformi u okviru DAC 7

Administrativna suradnja i nova pravila izvješćivanja operatera digitalnih platformi u okviru DAC 7

Europska komisija novom direktivom o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (DAC 7) proširuje pravila EU o poreznoj transparentnosti i na digitalne platforme. Putem DAC 7 jača se administrativna suradnja dodatnim pojašnjenjem, ali i poboljšanjem postojećih pravila koja se odnose na prisutnost službenika države članice tijekom istrage u drugoj državi članici. U članku autorica daje informaciju …
Više
Posebni porez na motorna vozila

Posebni porez na motorna vozila

Motorna vozila su na nacionalnoj razini predmet oporezivanja posebnim porezom i nisu obuhvaćena pravilima oporezivanja koja vrijede za predmete harmoniziranoga trošarinskog oporezivanja – trošarinske proizvode. Navedeno znači da europsko trošarinsko zakonodavstvo ne obuhvaća kao predmet harmoniziranoga trošarinskog oporezivanja motorno vozilo …
Više
Premještanje dobara unutar Europske unije i obveze PDV-a

Premještanje dobara unutar Europske unije i obveze PDV-a

Izmjenama Zakona o PDV-u koje su objavljene u Nar. nov., br. 121/19., s primjenom od 1. siječnja 2020., između ostalih izmjena usklađene su njegove odredbe s izmjenama Direktive 2006/112/EZ, a vezano za pojednostavljenje kod premještanja dobara iz jedne u drugu državu članicu. Prema ovim odredbama, ako se radi o premještanju u okviru tzv. „aranžmana za …
Više
Obračun PDV-a na usluge obavljene primatelju sa sjedištem ili prebivalištem u inozemstvu

Obračun PDV-a na usluge obavljene primatelju sa sjedištem ili prebivalištem u inozemstvu

Mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku kao i osobi koja djeluju kao porezni obveznik, prema općem načelu oporezivanja usluga, smatra se mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge. Kada usluge, za koje je propisano opće pravilo o mjestu obavljanja, hrvatski porezni obveznik obavi poreznom obvezniku koji ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu, primatelj usluge obveznik …
Više
Isporuke međunarodnim prijevoznicima uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a

Isporuke međunarodnim prijevoznicima uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a

Zakon o PDV-u sadrži posebne odredbe o primjeni poreznog oslobođenja kod isporuka dobara i usluga u vezi s međunarodnim pomorskim i zračnim prijevozom. Porezno oslobođenje propisano je člankom 47. Zakona o PDV-u i člankom 116. Pravilnika o PDV-u, a primjenjuje se na isporuke međunarodnim prijevoznicima sa sjedištem u tuzemstvu dok se na isporuke stranim prijevoznicima …
Više
Obveza poreza na dohodak za dividendu primljenu iz inozemstva

Obveza poreza na dohodak za dividendu primljenu iz inozemstva

Primici od dividendi i udjela u dobiti koje ostvaruju fizičke osobe, oporezivi su porezom na dohodak od kapitala, po stopi od 10 %, uvećano za prirez porezu na dohodak. U članku se analiziraju obveze fizičkih osoba, hrvatskih poreznih rezidenata koji dividendu i udjele u dobiti prime izravno iz inozemstva ili u inozemstvu …
Više
Olakšice za istraživanje i razvoj

Olakšice za istraživanje i razvoj

Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte jedna je od olakšica kojom porezni obveznici mogu umanjiti osnovicu poreza na dobit odnosno smanjiti obvezu plaćanja poreza na dobit. Specifičnost te olakšice je da se mjerodavnom tijelu ona mora prijaviti prije negoli počnu radovi. Autorica u članku ističe uvjete i način na koji se olakšica može ostvariti …
Više
Provedba revizijskog uvida

Provedba revizijskog uvida

Temeljem Zakona o računovodstvu, obvezi revizije podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društva, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni odnosno konsolidirani podatci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta: – iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna – iznos prihoda 30.000.000,00 kuna i …
Više
Revizija odnosa i transakcija s povezanim strankama – primjena MRevS-a 550

Revizija odnosa i transakcija s povezanim strankama – primjena MRevS-a 550

Stanja i transakcije s povezanim strankama potrebno je odgovarajuće računovodstveno evidentirati i objaviti u financijskim izvještajima u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Brojne transakcije s povezanim strankama nastaju tijekom uobičajenog i redovnog poslovanja te u takvim okolnostima ne nose veći rizik značajnog pogrešnog prikazivanja u financijskim izvještajima u odnosu na slične transakcije s nepovezanim …
Više
Ulaganje u nekretnine

Ulaganje u nekretnine

Kada poslovni subjekt u svojoj imovini drži nekretnine poput zemljišta i zgrade, dijela zgrade ili oboje, s namjerom ostvarivanja prihoda od najma, porasta tržišne vrijednosti ili oboje, takva imovina klasificira se pod imovinom vezanom uz ulaganje u nekretnine. Takva namjena ulaganja u nekretnine različita je od namjene nekretnina koje poduzeće ima u svojoj imovini kako …
Više
Troškovi rezerviranja – računovodstveni i porezni tretman

Troškovi rezerviranja – računovodstveni i porezni tretman

Rezerviranje predstavlja obvezu čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, međutim postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Rezerviranje, kao obvezu neodređenog vremena i/ili iznosa, potrebno je priznati kao rashod razdoblja samo ako su zadovoljeni određeni zahtjevi propisani računovodstvenim standardima, a …
Više
Priznavanje odgođenih poreza u financijskim izvještajima za 2021. godinu

Priznavanje odgođenih poreza u financijskim izvještajima za 2021. godinu

U obračunskom razdoblju za određene stavke imovine i obveza mogu nastati razlike između njihovih knjigovodstvenih iznosa u bilanci i njihove porezne osnovice, stoga je učinke takvih razlika potrebno razmotriti prilikom utvrđivanja poreza na dobit. Ove razlike imaju privremeni karakter jer nastaju u jednom razdoblju, a ukinut će se u sljedećim razdobljima. Ovisno o uzroku nastanka, …
Više
Računovodstveni i porezni tretman poreza po odbitku plaćenog u inozemstvu

Računovodstveni i porezni tretman poreza po odbitku plaćenog u inozemstvu

U međunarodnom okruženju u kojemu živimo više nije rijetkost da hrvatski poduzetnici uz obavljanje djelatnosti unutar granica Hrvatske, šire poslovanje i na inozemstvo. S obzirom na suverenost svake pojedine države, postoji mogućnost da obavljanje poslovanja u inozemstvu podliježe i plaćanju poreza u toj državi. Ako hrvatski porezni obveznik ostvari prihode ili dobit izravno iz inozemstva …
Više
Isplate dividendi i udjela u dobiti nerezidentima pravnim osobama

Isplate dividendi i udjela u dobiti nerezidentima pravnim osobama

Završetkom poslovne godine i pri donošenju odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja donosi se i odluka o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka. Ako društvo ima dovoljno zadržane dobiti skupština društva može donijeti odluku i isplatiti dividende odnosno udjele u dobiti. Kada je riječ o isplatama dividendi i udjela u dobiti pravnim osobama nerezidentima potrebno je voditi računa …
Više
Sastavljanje i dostavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

Sastavljanje i dostavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

Promjena koju je potrebno istaknuti kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu u Financijsku agenciju (dalje u tekstu: FINA) je promjena sadržaja godišnjega financijskog izvještaja što je rezultiralo izmjenom obrasca GFI-POD koji je objavljen na Fininoj mrežnoj stranici. Izmjena je propisana Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja …
Više
Izvješće o volontiranju za 2021. godinu

Izvješće o volontiranju za 2021. godinu

Udruge, zaklade, ustanove i sve druge pravne osobe iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti te, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u protekloj godini bile organizatori volontiranja, dužne su do 31. ožujka 2022. godine podnijeti izvješće o volontiranju za proteklu 2021. godinu …
Više
Ustanove socijalne skrbi prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi

Ustanove socijalne skrbi prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi

Od 17. veljače 2022. god. u primjeni je novi Zakon o socijalnoj skrbi. Novi Zakon donosi brojne novine po pitanju načina obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, pružanja usluga socijalne skrbi, prava korisnika i načina ostvarivanja njihovih prava i dr. Jedna od važnijih novina jest i reorganizacija postojećih ustanova socijalne skrbi odnosno ukidanje centara socijalne skrbi i …
Više
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

Svi naručitelji, obveznici javne nabave dužni su do 31. 3. 2022. godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu. Izvješće se izrađuje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave generiranjem podataka o objavama sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ručnim upisivanjem podataka o jednostavnoj nabavi bez PDV-a. Značajnu novinu u odnosu na dosadašnju izradu izvješća …
Više
Naknada za pripravnost zaposlenima u javnom sektoru

Naknada za pripravnost zaposlenima u javnom sektoru

U nekim djelatnostima državnih i javnih službi te u djelokrugu rada lokalnih jedinica, zbog prirode tih djelatnosti nužno je raspored rada zaposlenih urediti na način da su u određenim razdobljima izvan radnog vremena, u pripravnosti. Zaposlenik u pripravnosti ne radi, a ima pravo na naknadu koja se prema poreznim propisima smatra plaćom …
Više
Ugostiteljska djelatnost udruga i drugih neprofitnih organizacija

Ugostiteljska djelatnost udruga i drugih neprofitnih organizacija

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati samo određene neprofitne organizacije. One ovu djelatnost mogu obavljati samo uz ispunjavanje posebnih uvjeta i najčešće je uvjetovano da se djeltnost obavlja za svoje članove. U članku autorica daje pregled obveza prema poreznim propisima i prema propisima o obavljanju djelatnosti koje neprofitne organizacije moraju …
Više
Provođenje samoprocjene u neprofitnim organizacijama

Provođenje samoprocjene u neprofitnim organizacijama

Sve neprofitne organizacije koje su za 2021. godinu obvezno vodile dvojno knjigovodstvo, trebaju provesti samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola najkasnije do 31. ožujka 2022. godine. Popunjeni Upitnik ostaje kod neprofitne organizacije te ga je dužna …
Više
Prijelaz s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo u neprofitnim organizacijama

Prijelaz s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo u neprofitnim organizacijama

Novoosnovane neprofitne organizacije tri godine od osnivanja moraju voditi dvojno knjigovodstvo, neovisno o visini njihova prihoda, broju poslovnih transakcija ili ostvarenom rezultatu za poslovnu godinu. Nakon trogodišnjeg razdoblja mogu mijenjati način vođenja knjigovodstva, a promjenu načina vođenja knjigovodstva mogu odabrati i druge neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo. Uz ispunjenje uvjeta u pogledu vrijednosti imovine …
Više
Prijelaz s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo u neprofitnim organizacijama

Prijelaz s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo u neprofitnim organizacijama

Nakon sastavljanja financijskih izvještaja za 2021. godinu, neprofitne organizacije mogu mijenjati način vođenja knjigovodstva. Uz ispunjenje uvjeta u pogledu vrijednosti imovine i godišnjeg prihoda mogu s dvojnog prijeći u jednostavno knjigovodstvo ili s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo, a ponekad neprofitne organizacije prelaze na dobrovoljno dvojno knjigovodstvo. U članku se pojašnjava prijenos pozicija imovine, obveza i …
Više
Izvještaj o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika za 2021. godinu

Novim Zakonom o proračunu koji je u primjeni od 1. siječnja 2022. g. propisan je sadržaj i podnošenje izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika. Sada se napokon i zakonski uređuje jedan važan dio proračunskog procesa izvještavanja proračunskih korisnika koji su izvještaje o izvršavanju financijskih planova izrađivali najčešće samo zbog obveze davanja odgovora na pitanja …
Više
Razlike u pristupima izračuna obrtnog kapitala i pokazatelja likvidnosti te njihova važnost za poduzetnike

Razlike u pristupima izračuna obrtnog kapitala i pokazatelja likvidnosti te njihova važnost za poduzetnike

Prof. dr. sc. LAJOŠ ŽAGER, Prof. dr. sc. DANIMIR GULIN 12-Zager-Gulin-racunovodstvo …
Više
Narodne novine – Novi propisi

Narodne novine - Novi propisi

Narodne novine – Novi propisi 33-Novi-propisi …
Više
EU fond za poticanje zaštite intelektualnog vlasništva malih i srednjih poduzetnika

EU fond za poticanje zaštite intelektualnog vlasništva malih i srednjih poduzetnika

Časopis: Računovodstvo i financije – veljača 2022. Stranica: 207 Stručni članak: UDK 336.2 Kategorija: Makroekonomska kretanja, praksa Europske unije Autor/i: Dr. sc. RAHELA JURKOVIĆ   Kratki sadržaj članka U siječnju 2022. Europska komisija i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo osnovali su novi Fond Europske unije za mala i srednja poduzeća (MSP-ove) u svrhu dodjele vaučera …
Više
Što donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)?

Što donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)?

Mr. DARKO TEREK, odvjetnik 31-Terek-zakonodavstvo …
Više
Pripravništvo i/ili stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pripravništvo i/ili stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

TAJANA ZLABNIK, dipl. iur. 30-Zlabnik-zakonodavstvo …
Više
Autorski ugovori prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

Autorski ugovori prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

Mr. DARKO TEREK, odvjetnik 29-Terek-zakonodavstvo-autorski …
Više
Osnove primjene Opće uredbe o zaštiti podataka

Osnove primjene Opće uredbe o zaštiti podataka

DUNJA ŠARIĆ, dipl. iur. 28-Saric-zakonodavstvo …
Više
Umjetna inteligencija – primjena u bankarstvu i financijama

Umjetna inteligencija – primjena u bankarstvu i financijama

Prof. dr. sc. ANITA PAVKOVIĆ, FILIP KRAPIĆ, mag. oec. 27-Pavkovic-granske …
Više
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2022. godini

Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2022. godini

DUNJA ŠARIĆ, dipl. iur. 26-Saric-granske …
Više
Obračun doprinosa na osnovicu poduzetničke plaće za 2022. godinu

Obračun doprinosa na osnovicu poduzetničke plaće za 2022. godinu

Dr. sc. MARIJA ZUBER 25-Zuber-granske …
Više
Porezne olakšice i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Porezne olakšice i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA 24-Sirovica-granske-porezne …
Više
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2021. godinu

Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2021. godinu

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA 23-Sirovica-granske-prijava …
Više
Porezni tretman kriptovaluta kod fizičkih osoba

Porezni tretman kriptovaluta kod fizičkih osoba

IVICA MILČIĆ, univ. spec. oec. 22-Milcic-porezi-kriptovalute …
Više
Dobrovoljno prijavljivanje inozemnih primitaka

Dobrovoljno prijavljivanje inozemnih primitaka

SANDRA PEZO, dipl. oec. 21-Pezo-porezi …
Više
Troškovi obrazovanja i izobrazbe kao olakšica pri oporezivanju dobiti

Troškovi obrazovanja i izobrazbe kao olakšica pri oporezivanju dobiti

IVICA MILČIĆ, univ. spec. oec. 18-Milcic-porezi …
Više
Zapisnici u poreznom nadzoru

Zapisnici u poreznom nadzoru

ZDRAVKO VUKŠIĆ, dipl. oec. 17-Vuksic-porezi …
Više
Specifični aspekti interne revizije u javnom sektoru

Specifični aspekti interne revizije u javnom sektoru

Prof. dr. sc. BORIS TUŠEK, PETRA HALAR, mag. oec. 15-Tusek-revizija …
Više
Primjena analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvještaja

Primjena analitičkih postupaka u reviziji financijskih izvještaja

Mr. sc. SILVIJA PRETNAR ABIČIĆ 14-Pretnar-revizija-ER …
Više
Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

DUNJA ŠARIĆ, dipl. iur. 13-Saric-racunovodstvo …
Više
Analiza financijskih izvještaja – perspektiva značajna i za mikro poduzetnike

Analiza financijskih izvještaja – perspektiva značajna i za mikro poduzetnike

Prof. dr. sc. LAJOŠ ŽAGER, Izv. prof. dr. sc. SANJA SEVER MALIŠ, Prof. dr. sc. IVANA MAMIĆ SAČER 11-Zager-racunovodstvo …
Više
Računovodstvena obveza provedbe tečajnih razlika

Računovodstvena obveza provedbe tečajnih razlika

LUKA ORLOVIĆ, univ. spec. oec. 10-Orlovic-racunovodstvo-obveza …
Više
Računovodstveno praćenje poslovnih događaja u djelatnosti trgovine

Računovodstveno praćenje poslovnih događaja u djelatnosti trgovine

Mr. sc. MILJENKA CUTVARIĆ 09-Cutvaric-racunovodstvo …
Više
Računovodstveno praćenje poslovnih događaja i obračun poreza u ugostiteljskoj djelatnosti

Računovodstveno praćenje poslovnih događaja i obračun poreza u ugostiteljskoj djelatnosti

Mr. sc. MILJENKA CUTVARIĆ 08-Cutvaric-porezi-ugostiteljstvo …
Više
Računovodstveno gledište nabave i održavanja postrojenja i opreme

Računovodstveno gledište nabave i održavanja postrojenja i opreme

LUKA ORLOVIĆ, univ. spec. oec. 07-Orlovic-racunovodstvo-glediste …
Više
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Mr. sc. SILVIJA PRETNAR ABIČIĆ 06-Pretnar-racunovodstvo-FR …
Više
Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u kriptovalute trgovačkih društava

Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u kriptovalute trgovačkih društava

IVICA MILČIĆ, univ. spec. oec. 05-Milcic-racunovodstvo …
Više
Računovodstveno evidentiranje isplate dividendi/udjela u dobiti

Računovodstveno evidentiranje isplate dividendi/udjela u dobiti

Prof. dr. sc. DANIMIR GULIN, DOMAGOJ BAKRAN, mag. oec. 04-Gulin-Bakran-racunovodstvo …
Više
Uvođenje ESEF (XBLR) izvještavanja u Republiku Hrvatsku

Uvođenje ESEF (XBLR) izvještavanja u Republiku Hrvatsku

Dr. sc. DUBRAVKA KOPUN 03-Kopun-racunovodstvo …
Više

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više