Popis članaka

HZRIF NAGRAĐUJE NAJBOLJE DIPLOMSKE RADOVE, POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE RADOVE I DOKTORATE  
HZRIF NAGRAĐUJE NAJBOLJE DIPLOMSKE RADOVE, POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE RADOVE I DOKTORATE  
Jedna od stalnih aktivnosti Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika je i suradnja s fakultetima i visokim školama. U kontekstu te suradnje početkom 1997. godine sklopljen je sporazum o suradnji s fakultetima koji pripadaju grupaciji ekonomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Ključna područja koja su obuhvaćena tim sporazumom odnose se na unapređenje računovodstva, revizije i financija …
Više
RIF-ove obavijesti, siječanj 2023
RIF-ove obavijesti, siječanj 2023
Uz časopis broj 1/2023., pretplatnici su dobili i poseban prilog RIFove OBAVIJESTI. Prilog sadrži korisne informacije koje računovođe svakodnevno koriste i trebaju u svome radu. Podaci u navedenom prilogu, ažurirani su s propisima koji su objavljeni zaključno u Nar. nov., br. 157/22. Većina objavljenih podataka ne mijenja se tijekom godine, pa ćemo u sljedećim brojevima …
Više
Narodne novine, siječanj 2023
Narodne novine, siječanj 2023
Broj 139 od 30. studenoga 2022. godine – Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi – Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Zlatara …
Više
EU potpore za ulaganja u privatnu turističku infrastrukturu
EU potpore za ulaganja u privatnu turističku infrastrukturu
U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. do 3. veljače 2023. otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma. Usmjeren je mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima, posebno onima u turistički slabije razvijenim područjima i njihovim ulaganjima u turističku infrastrukturu …
Više
Ograničenja ovrhe i izuzimanja od ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika u 2023. godini
Ograničenja ovrhe i izuzimanja od ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika u 2023. godini
Izuzimanja od ovrhe i ograničenja ovrhe uređena su u čl. 172. i 173. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12. do 131/20.). Dok su odredbe o izuzimanju od ovrhe propisane zakonom i ne podliježu stalnim promjenama, ograničenja ovrhe ovise o statističkim pokazateljima i podliježu promjenama na godišnjoj razini. Ograničenja ovrhe ovise o visini prosječne mjesečne isplaćene …
Više
Zaštita drugog dohotka od ovrhe
Zaštita drugog dohotka od ovrhe
Ovršni zakon uređuje postupak prisilnog ostvarenja tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Ovršenici se suočavaju s ograničenjem raspolaganja na stvari koja je predmetom ovrhe. Ovršni zakon omogućava zaštitu određenog novčanog iznosa i osobama kojima jedini prihodi nisu plaća, mirovina ili druga stalna novčana primanja, već neka druga primanja, drugi dohodak po posebnim propisima. Autorica …
Više
Što nam donosi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada?
Što nam donosi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada?
Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada je novi zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine. Radi se o posebnom regulatornom okviru koji uređuje postupanje nadležnih inspekcijskih tijela u slučaju otkrivanja neprijavljenog rada te omogućuje zakoniti prelazak iz neprijavljenog u prijavljeni rad uz određene represivne mjere koje se pri tome izriču poslodavcima. Ovim zakonom …
Više
Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
U Nar. nov., br. 151 od 22. 12. 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023. Ovo je druga novela tog Zakona. Zakon je donijet i objavljen u Nar. nov., br. 108/17., a počeo se primjenjivati 1. siječnja 2018. Prva …
Više
Zajednički ostvaren dohodak od samostalne djelatnosti i sastavljanje Obrasca DOH-Z za 2022. godinu
Zajednički ostvaren dohodak od samostalne djelatnosti i sastavljanje Obrasca DOH-Z za 2022. godinu
Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku. Dohodak ostvaren obavljanjem zajedničke samostalne djelatnosti utvrđuje se kao jedinstveni dohodak, na isti način kao i u uvjetima gdje je jedan nositelj obavljanja samostalne djelatnosti. Po isteku poreznog razdoblja, a najkasnije do …
Više
Izmjene tiskanice „Potvrda o plaći“
Izmjene tiskanice „Potvrda o plaći“
U Narm. nov., br. 147. od 15. prosinca 2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koji je stupio na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj odnosno 1. siječnja 2023. godine, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavi uvođenja eura …
Više
Isplata autorskih naknada i drugog dohotka u 2023. godini
Isplata autorskih naknada i drugog dohotka u 2023. godini
U 2023. godini se primici od autorskih naknada i drugog dohotka rezidentima obračunavaju i isplaćuju u eurima. To se odnosi na ugovore sklopljene od 1. siječnja 2023., ali i na ugovore sklopljene do 31. prosinca 2022. po kojima se plaćanja obavljaju od 1. siječnja 2023. godine. Nema promjena u visini obveznih javnih davanja koja se …
Više
Visina minimalne plaće za 2023. i obračun dodataka
Visina minimalne plaće za 2023. i obračun dodataka
Minimalna plaća propisana Uredbom Vlade RH za 2023. iznosi 700,00 eura bruto, a minimalne plaće u djelatnosti ugostiteljstva i graditeljstva određene su granskim kolektivnim ugovorima čija je primjena proširena na sve poslodavce u tim djelatnostima. U iznos minimalne plaće nisu uključeni dodaci za rad nedjeljom, blagdanom, noćni rad, rad u otežanim uvjetima i za prekovremeni …
Više
Isplata plaće u 2023. godini
Isplata plaće u 2023. godini
Od 1. siječnja 2023. godine službena valuta Republike Hrvatske jest euro pa poslodavci, počevši od navedenoga datuma, isplaćuju radnicima plaću u eurima. Doprinose, porez na dohodak i prirez također utvrđuju u eurima i uplaćuju ih na propisane uplatne račune, a o isplaćenoj odnosno obračunanoj plaći izvještavaju Poreznu pravu, predajom obrasca JOPPD u propisanom roku. Od …
Više
Pretporez po računima poreznih obveznika koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama
Pretporez po računima poreznih obveznika koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama
Pravo na odbitak pretporeza nastaje u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a kod dobavljača temeljem čijeg računa se ostvaruje pravo na odbitak pretporeza. Kako kod dobavljača koji obračunava PDV prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje kada je račun naplaćen, to je i korištenje pretporeza po računima tih dobavljača vezano za plaćanje računa. Tako se …
Više
Obrazac PDV za prosinac 2022. godine
Obrazac PDV za prosinac 2022. godine
Obveznici PDV-a, temeljem članka 85. stavka 7. Zakona o PDV-u u obračunu za zadnje razdoblje oporezivanja kalendarske godine moraju napraviti godišnje usklađenje i potrebne ispravke obračuna PDV-a koje su sastavljali tijekom godine. Usklađenje se provodi u poreznoj prijavi (Obrascu PDV) za posljednje razdoblje oporezivanja (prosinac odnosno tromjesečni obveznici u prijavi za listopad – prosinac), što …
Više
Prijavljivanje dohotka iz inozemstva na obrascu INO-DOH i potencijalna obveza plaćanja poreza
Prijavljivanje dohotka iz inozemstva na obrascu INO-DOH i potencijalna obveza plaćanja poreza
U članku prikazujemo pravila i obveze poreznih obveznika prilikom prijavljivanja i plaćanja inozemnog dohotka. Pojašnjava se sadržaj i funkcija obrazaca INO-IZJAVA i INO-DOH na kojima se prijavljuju činjenice o ostvarivanju dohotka iz ili u inozemstvu te alternativne mogućnosti prijave iznosa oporezivog inozemnog dohotka kroz praktične primjere …
Više
Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva – Obrazac PD-KID
Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva – Obrazac PD-KID
Kao jednu od mjera protiv premještanja dobiti, porezni propisi definiraju pravila o kontroliranim inozemnim društvima koje je potrebno razmotriti prilikom oporezivanja dobiti povezanih društava. Podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava dostavljaju se Poreznoj upravi na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje odnosno podaci potrebni za utvrđivanje dobiti svakog kontroliranog inozemnog društva (KID), koja se …
Više
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2023. godini
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2023. godini
Visinu kamatne stope na zajmove između povezanih osoba određuje ministar financija odlukom, koja se objavljuje u Narodnim novinama. Pravilo je da se kamatna stopa objavljuje u godini koja prethodi godini u kojoj će se ta kamata primjenjivati. Ministar je odlučio da kamata između povezanih osoba u 2023. godini iznosi 2,4 % …
Više
Obrazac PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu
Obrazac PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu
Pravilnikom o porezu na dobit propisana je obveza sastavljanja i predaje izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama. Za te potrebe o poslovnim događajima s povezanim osobama koristi se Obrazac PD-IPO. Obrazac se predaje kao prilog uz prijavu poreza na dobit za 2022. godinu. Rok predaje izjednačen je s prijavom poreza na dobit. Izvješće o …
Više
Prijava poreza na dobit po novčanom načelu za 2022. godinu
Prijava poreza na dobit po novčanom načelu za 2022. godinu
Prijava poreza na dobit po novčanom načelu, obveznicima poreza na dobit svodi osnovicu poreza na dobit na iznos koji prati novčane tokove. Taj model obračuna poreza na dobit primjenom novčanog načela u sustav oporezivanja dobiti po prvi puta je uveden izmjenama Zakona o porezu na dobit koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2017 …
Više
PD obrazac za 2022. godinu
PD obrazac za 2022. godinu
Prijava poreza na dobit sastavlja se za porezno razdoblje koje u praksi najčešće završava 31. prosinca. Obveznici poreza na dobit dužni su poreznu prijavu predati na PD obrascu najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit, osim u posebnim slučajevima (statusne promjene, stečaj, likvidacija, prestanak poslovanja) i u slučajevima posebnih …
Više
Blagajnički maksimum od 1. 1. 2023.
Blagajnički maksimum od 1. 1. 2023.
Blagajnički maksimum propisan je Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom odnosno Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Obveznik fiskalizacije dužan je internim aktom odrediti visinu blagajničkog maksimuma. Uvođenje eura nema utjecaja na doneseni interni akt. Blagajnički maksimum izražen u internom aktu u kunama vrijedi i nakon uvođenja eura, samo što se temeljem Zakona o uvođenju …
Više
Korištenje uzoraka u obavljanju revizije
Korištenje uzoraka u obavljanju revizije
Prilikom obavljanja revizije, revizor se koristi brojnim alatima kako bi stekao objektivnu sigurnost da su u knjigama klijenta iskazana točna stanja na računima odnosno kad je nužno provesti usporedbu računovodstvenih informacija s fizičkom dokumentacijom. Jedan od takvih alata je i upotreba uzoraka u reviziji financijskih izvještaja. U praksi je zbog vremenske ograničenosti i praktičnosti, teško …
Više
Dokumentiranje sustava upravljanja kvalitetom primjenom MSUK-a 1
Dokumentiranje sustava upravljanja kvalitetom primjenom MSUK-a 1
U prethodnim brojevima časopisa Računovodstvo i financije (listopad i studeni 2022.) objavljeni su članci koji su teorijski obradili zahtjeve novog MSUK-a 1 te specificirali praktičnu listu mogućih rizika po komponentama SUK-a. Autor u ovom članku pojašnjava obvezu vezanu za dokumentiranje sustava upravljanja kvalitetom te na praktičnim primjerima daje primjere dokumentiranja, koji su primjenjivi u manjim …
Više
Obračun naknade za općekorisne funkcije šuma za 2022. godinu
Obračun naknade za općekorisne funkcije šuma za 2022. godinu
Naknada za općekorisne funkcije šuma (u nastavku teksta: OKFŠ) obračunava se na temelju odredbi Zakona o šumama (Nar. nov., br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20. – u nastavku teksta: Zakon) i Pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21. – u nastavku teksta: Pravilnik). Sredstva prikupljena …
Više
Obračun članarine turističkim zajednicama za 2022. godinu na obrascu TZ 1
Obračun članarine turističkim zajednicama za 2022. godinu na obrascu TZ 1
Članarinu turističkim zajednicama dužne su plaćati pravne i fizičke osobe koje prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19. i 144/20.), obavljaju djelatnost za koju je propisana obveza plaćanja članarine. Posljednja izmjena objavljena je u Narodnim novinama 144 iz 2020. godine kojom su smanjenje stope članarine i omogućeno smanjenje predujmova rješenjem Porezne …
Više
Ocjena vremenske neograničenosti poslovanja
Ocjena vremenske neograničenosti poslovanja
Vremenska neograničenost poslovanja temeljna je računovodstvena pretpostavka i osnova na temelju koje se sastavljaju financijski izvještaji. Okolnosti inflacije u kojima poduzeća posluju utječu i na ocjenu vremenske neograničenosti poslovanja. Inflacija utječe na opseg prodaje, troškove poslovanja kao i mogućnost korištenja alternativnih izvora financiranja. U članku se razmatraju zahtjevi Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u svezi ocjene …
Više
Događaji nakon datuma bilance
Događaji nakon datuma bilance
Posebnu pozornost prilikom sastavljanja financijskih izvještaja uprava društva mora posvetiti događajima koji su nastali u razdoblju nakon datuma bilance, a sve do datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja. Ti poslovni događaji mogu za posljedicu imati usklađivanje financijskih izvještaja ili samo obvezu njihove objave u bilješkama uz financijske izvještaje. Računovodstveni tretman i okvir postupanja …
Više
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Za 2022. godinu godišnji financijski izvještaji sastavljaju se prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.) i prema Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16. i 144/20.), kojim su propisani obrasci financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima po …
Više
Preračunavanje početnog stanja iz kune u euro i evidentiranje tečajne razlike
Preračunavanje početnog stanja iz kune u euro i evidentiranje tečajne razlike
Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. godine uvodi euro kao svoju službenu valutu. U računovodstvu, financijskom izvještavanju, poreznim prijavama i svakodnevnom prometu zaključno s 31. 12. 2022. godine prestaje se primjenjivati valuta kuna. Pri prijenosima stanja u računovodstvu potrebno je primjenom fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje pretvoriti stanja imovine, obveza i kapitala iz …
Više
Računovodstvena obveza provedbe tečajnih razlika do kraja 2022. godine
Računovodstvena obveza provedbe tečajnih razlika do kraja 2022. godine
Na globalnom tržištu poduzetnici svoje poslovanje odvijaju kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Prilikom tog poslovanja, njihove transakcije se odvijaju preko računa koji su u domaćoj, ali i stranoj valuti, gdje njihove glavne knjige u takvim situacijama mogu sadržavati potraživanja od inozemnih kupaca, obveze prema inozemnim dobavljačima i stanje novčanih sredstava na deviznom …
Više
Računovodstveno evidentiranje predopskrbe gotovim novcem eura
Računovodstveno evidentiranje predopskrbe gotovim novcem eura
Poduzetnici koji su imali potrebu za gotovim novcem eura pokrenuli su krajem 2022. godine jedan od postupaka predopskrbe. Zakon o uvođenju eura omogućio je poslovnim subjektima posrednu predopskrbu, pojednostavljenu posrednu predopskrbu te opskrbu početnim paketima eurokovanica. Nabavljen novac u predopskrbi ni u kojem slučaju nije smio završiti u optjecaju prije 1. 1. 2023. Autor u …
Više
EU – Financijski i računovodstveni propisi o održivom razvoju
EU – Financijski i računovodstveni propisi o održivom razvoju
Klimatske promjene u zadnjem desetljeću, a posebno njihove posljedice evidentno mijenjaju poslovno okruženje kako gospodarstvu, tako i javnom sektoru. Zbog toga, znanstvena zajednica, poslovni svijet, ali i politike najvećeg dijela zemalja izražavaju svoju zabrinutost zbog negativnih promjena i nastoje situaciju mijenjati. Konferencijama i sporazumima na globalnoj i regionalnoj razini teži se postaviti kriterije i alate …
Više
Izmjene i dopune Zakona o radu
Izmjene i dopune Zakona o radu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22.), usvojen je na sjednici Sabora RH 16. prosinca 2022., a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, uz iznimku dva članka za koje je predviđeno odgodno stupanje na snagu. Radi se članku koji propisuje obvezu dostave svih kolektivnih ugovora ministarstvu nadležnom za rad, …
Više
Dvojno iskazivanje od 1. siječnja 2023.
Dvojno iskazivanje od 1. siječnja 2023.
Najdugotrajniji proces prilagodbe uvođenja eura u Republici Hrvatskoj je dvojno iskazivanje. U članku se daje pojašnjenje odnosno podsjetnik na obveze dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte i sve druge obveznike dvojnog iskazivanja nakon što je Republika Hrvatska 1. siječnja 2023. ušla u europodručje i počela koristiti euro kao službenu valutu i zakonsko sredstvo plaćanja …
Više
Podsjetnik o obvezi podnošenja Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Podsjetnik o obvezi podnošenja Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Sva tijela javne vlasti dužna su svake godine Uredu Povjerenika za informiranje dostaviti izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Izvješće se podnosi do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. U nastavku teksta pročitajte tko su obveznici dostave izvješća, na koji način se izvješće podnosi te koje sve podatke sadrži obrazac za …
Više
Kažnjavanost gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe kao obvezni razlog isključenja iz postupka javne nabave
Kažnjavanost gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe kao obvezni razlog isključenja iz postupka javne nabave
Kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, obvezni je razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave. Autor u članku obrađuje relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda RH vezanu uz primjenu …
Više
Specifičnost sastavljanja obračuna PDV-a za prosinac 2022. kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
Specifičnost sastavljanja obračuna PDV-a za prosinac 2022. kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
Proračunski korisnici i neprofitne organizacije kao obveznici PDV-a sukladno čl. 85. Zakona o PDV-u u obračunu za prosinac (odnosno tromjesečni obveznici u obračunu za listopad – prosinac) trebaju uskladiti obračun i ispraviti uočene pogreške koje su učinjene prilikom sastavljanja obračuna tijekom godine. Potrebno je uskladiti odbitak pretporeza prema konačnom postotku prava na odbitak pretporeza kod …
Više
Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješke uz financijske izvještaje sastavni su dio financijskih izvještaja JLP(R)S, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te im je prilikom sastavljanja potrebno posvetiti puno pozornosti. U bilješkama se pojašnjava svaki od financijskih izvještaja, ali i određene specifičnosti poslovanja koje nisu vidljive u unificiranim, formalnim obrascima koje popunjavaju svi obveznici. Obvezne bilješke uz bilancu su popis ugovornih odnosa …
Više
Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
Sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE dio je seta godišnjih financijskih izvještaja. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovog izvještaja za 2022. g …
Više
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna predaju kao dio seta godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovog izvještaja za 2022. g …
Više
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna predaju kao dio seta godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovog izvještaja za 2022. g …
Više
Bilanca na Obrascu: BIL
Bilanca na Obrascu: BIL
Bilanca na Obrascu: BIL dio je seta obveznih godišnjih financijskih izvještaja u sustavu proračuna i obveznici ga predaju sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled pravilnog popunjavanja obrasca za 2022. g …
Više
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna predaju kao dio seta godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovog izvještaja za 2022. g …
Više
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2022.
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2022.
Prelazak na euro kao službenu novčanu jedinicu i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. pred računovođe i ostale financijske djelatnike stavlja specifične zahtjeve koje su dužni zadovoljiti na prelasku iz proračunske 2022. u 2023. Uz navedeno, kao i svake godine, u skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračuna jedinice lokalne …
Više
Utvrđivanje rezultata i provođenje obvezne korekcije rezultata u proračunskom računovodstvu
Utvrđivanje rezultata i provođenje obvezne korekcije rezultata u proračunskom računovodstvu
Specifičnost proračunskog računovodstva očituje se, između ostaloga i u utvrđivanju rezultata za proračunsku godinu. Prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci prate se prema aktivnostima temeljem kojih se određuje rezultat za svaku od aktivnosti: rezultat od redovnog poslovanja, rezultat od nefinancijske imovine i rezultat od financijske imovine. Uobičajeno je da se prihodima jedne aktivnosti financiraju …
Više
Određivanje osnovice i knjigovodstveno evidentiranje ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Određivanje osnovice i knjigovodstveno evidentiranje ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Prema osnovnim postavkama modificiranog računovodstvenog nastanka događaja, obveznici primjene proračunskog računovodstva ne iskazuju rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine. Rashodi nabave dugotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave imovine pa se provodi obračun ispravka vrijednosti koji umanjuje izvore vlasništva za nefinancijsku imovinu podskupine 911. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu propisano je da se …
Više
Obračun i knjigovodstveno evidentiranje plaća po sudskim presudama u sustavu proračuna
Obračun i knjigovodstveno evidentiranje plaća po sudskim presudama u sustavu proračuna
Pri isplati plaća koje se na temelju pravomoćnih sudskih presuda isplaćuju za prethodna razdoblja provedena u radnom odnosu, doprinosi se obračunavaju prema vrstama i stopama doprinosa koje su bile na snazi u vrijeme na koje se odnosi plaća. Porez na dohodak se obračunava prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme kada je plaća …
Više
EU potpore za ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
EU potpore za ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
Do 29. prosinca 2022. otvoren je natječaj „Ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu“ koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Natječaj se u potpunosti financira sredstvima Europske unije (EU-a) iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost, a namijenjen je fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačkim organizacijama …
Više
Povećanje iznosa za odvjetničke nagrade i naknade
Povećanje iznosa za odvjetničke nagrade i naknade
Nagrade i naknade troškova za rad odvjetnika (Odvjetnička tarifa) uređene su Zakonom o odvjetništvu (Nar. nov., br. 09/94. do 126/21.) i Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifu utvrđuje i donosi Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa. Ministar će kod davanja suglasnosti voditi računa o zaštiti socijalnih i …
Više
Obveza obavješćivanja poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad i zlouporaba bolovanja
Obveza obavješćivanja poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad i zlouporaba bolovanja
Kako ulazimo u hladnije doba godine izazovi koronakrize se aktualiziraju, nasreću ne toliko izraženo kao prijašnjih par godina. Naravno, tu su i drugi razlozi korištenja zakonske mogućnosti poštede od rada zbog privremene nesposobnosti za rad. Tržište rada se susreće i s dodatnim izazovom, nedostaje radnika gotovo svih profila stoga je poslodavcu vrlo teško u kratkom …
Više
Očinski dopust i plaćeni dopust za rođenje djeteta
Očinski dopust i plaćeni dopust za rođenje djeteta
Očinski dopust i plaćeni dopust dva su različita pojma uređena u okviru dvaju različitih zakona. Očinski dopust je najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama postao sastavni dio rodiljnih i roditeljskih potpora koje se isplaćuju na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno državnog proračuna. Za razliku od očinskog dopusta, plaćeni dopust …
Više
Politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma
Politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma
Politike, kontrole i postupci za smanjenje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: PKP) su akt koji se nekada zvao opći ili interni akt, tako da PKP trebaju imati svi obveznici koji primjenjuju Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17. i 39/19., dalje u …
Više
Provođenje sezonskih sniženja prema novim pravilnicima
Provođenje sezonskih sniženja prema novim pravilnicima
Nakon stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti potrošača i popratnih pravilnika ove godine provodimo sezonska sniženja prema promijenjenim pravilima. Bez obzira što se mijenjalo više propisa, promjene nisu korjenite, no ipak ne i zanemarive. Uz izazov novih propisa, u ovogodišnjem provođenju sezonskih sniženja imamo i izazov dvojnog iskazivanja cijena koje je uvjetovano posljednjom fazom …
Više
Inventurne razlike kod obrtnika
Inventurne razlike kod obrtnika
Obrtnici i ostale fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti obvezno na kraju svake poslovne godine popisuju imovinu i obveze te utvrđuju inventurne razlike uspoređivanjem podataka dobivenih popisom sa stanjem iskazanim u poslovnim knjigama i evidencijama. Razlike utvrđene godišnjim popisom iskazuju se kao višak ili manjak imovine, a porezni obveznici, ovisno o razlogu zbog …
Više
Paušalno utvrđivanje dohotka i podnošenje godišnjeg izvješća za 2022. godinu na Obrascima PO-SD-Z i PO-SD
Paušalno utvrđivanje dohotka i podnošenje godišnjeg izvješća za 2022. godinu na Obrascima PO-SD-Z i PO-SD
Osim utvrđivanja poreza na dohodak prema poslovnim knjigama, a uz zadovoljenje propisanih uvjeta, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta te poljoprivrede i šumarstva, mogu izabrati paušalno plaćanje poreza. Kod paušalnog plaćanja poreza, konačna porezna obveza utvrđuje se prema ostvarenom prometu iskazanom na Obrascu PO-SD, a u slučaju zajedničkog obavljanja djelatnosti na Obrascu PO-SD-Z, koji …
Više
Uskrata isplate plaće, naknade plaće ili nekog njezinog dijela
Uskrata isplate plaće, naknade plaće ili nekog njezinog dijela
Zakonom o radu uređena je mogućnost prijeboja potraživanja koje poslodavac ima prema radniku uskratom plaće, naknade plaće ili nekog njezinog dijela. Za dopustivost prijeboja nije dovoljna samo odluka odnosno izjava poslodavca, već moraju biti ispunjeni i ostali uvjeti koje propisuje Zakon o radu, kao i Zakon o obveznim odnosima. Najčešće se kao spornima pojavljuje pitanje …
Više
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za 2022. godinu pri isplati plaće i ostalih primitaka u eurima
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za 2022. godinu pri isplati plaće i ostalih primitaka u eurima
Obračun javnih davanja i isplata plaće za prosinac 2022. koja će se isplaćivati u siječnju 2023., provodit će se u eurima. Ostali primici koji se odnose na 2022. ili ranije godine, od 1. siječnja 2023. će se isplaćivati u eurima i javna davanja prema tim primicima obračunavati u eurima. Najviša mjesečna osnovica za 2022. godinu …
Više
Isplata prigodne nagrade, darova djeci i nagrade za rezultate rada do kraja 2022. godine
Isplata prigodne nagrade, darova djeci i nagrade za rezultate rada do kraja 2022. godine
Prema propisima o porezu na dohodak koji su izmijenjeni od 1. listopada 2022. godine, radnik može u poreznoj godini ostvariti neoporezive godišnje nagrade po više osnova: prigodnu nagradu do 5.000,00 kn godišnje, novčanu nagradu za radne rezultate do 7.500,00 kn godišnje, dar u naravi do 1.000,00 kn godišnje i dar za dijete do 15 godina …
Više
Usklađivanje obračuna PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja 2022. godine
Usklađivanje obračuna PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja 2022. godine
Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Radi se o konačnom obračunu PDV-a u okviru obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja (prosinac odnosno listopad – prosinac). Autorica u članku daje podsjetnik na pripremne radnje za sastavljanje obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja u …
Više
Izlazak iz sustava PDV-a
Izlazak iz sustava PDV-a
Porezni obveznik koji je tijekom 2022. godine imao oporezive isporuke (uključivo i financijske usluge koje su oslobođene PDV-a) u iznosu manjem od 300.000,00 kuna stekao je uvjete za izlazak iz sustava PDV-a, tj. postaje tzv. „mali porezni obveznik’’. Ako porezni obveznik u ovom slučaju želi da se na njega primjenjuju odredbe o posebnom postupku oporezivanja …
Više
Obveznici PDV-a i ulazak u sustav PDV-a
Obveznici PDV-a i ulazak u sustav PDV-a
Obvezan ulazak u sustav PDV-a propisan je za porezne obveznike koji tijekom godine ostvare vrijednost isporuka u iznosu iznad propisanog praga. Prag je propisan člankom 90. Zakona o PDV-u i od 1. 1. 2023. iznosi 39.816,84 eura. Prelaskom praga tijekom godine porezni se obveznik obvezan upisati u registar obveznika PDV-a od 1. sljedećeg mjeseca odnosno …
Više
ESG i interna revizija: ESG rizici, revizijski pristupi i indikatori
ESG i interna revizija: ESG rizici, revizijski pristupi i indikatori
COP27 klimatska konferencija održana u studenome ove godine istaknula je provođenje hitnih mjera za rješavanje klimatske krize, u protivnom će imati jake implikacije na pogoršanje društvenih, okolišnih i ekonomskih čimbenika na svjetskoj razini. Risk in Focus 2023. (ECIIA), klimatske promjene i održivost okoliša pozicionira kao ključne poslovne rizike u 2023. godini (IIA On Risk Report …
Više
Aktivnosti planiranja i priprema planova interne revizije
Aktivnosti planiranja i priprema planova interne revizije
U ovom se članku obrađuju relevantni metodološki aspekti interne revizije koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja interne revizije za 2023. godinu s posebnim osvrtom na aktualne Međunarodne standarde za profesionalno obavljanje interne revizije, povezane smjernice i najbolje prakse …
Više
Obveze revizora u vezi s inventurom zaliha
Obveze revizora u vezi s inventurom zaliha
S obzirom da su zalihe vrlo često značajna stavka financijskih izvještaja, revizor prilikom provođenja revizije svoje postupke mora planirati na način koji će mu omogućiti prikupljanje dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza vezanih uz zalihe. Kao dio revizorskih testiranja, revizor općenito mora provjeriti određene tvrdnje vezane za stanja zaliha na kraju razdoblja, kao što su: postojanje, …
Više
Računovodstveni i porezni tretman radne odjeće i obuće s osvrtom na ugostiteljsku djelatnost
Računovodstveni i porezni tretman radne odjeće i obuće s osvrtom na ugostiteljsku djelatnost
Opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, te djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu uređeni su Zakonom o zaštiti na radu. U određenim djelatnostima poslodavci imaju obvezu radnicima osigurati radnu odjeću i obuću. Takva obveza proizlazi iz Zakona o zaštiti …
Više
Računovodstvo poljoprivredne djelatnosti prema MRS-u 41 i HSFI-u 17
Računovodstvo poljoprivredne djelatnosti prema MRS-u 41 i HSFI-u 17
Poljoprivredna djelatnost obuhvaća različite aktivnosti, primjerice uzgoj stoke, šumarstvo, uzgajanje jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva, obrađivanje voćnjaka i plantaža, cvjećarstvo, akvakulturu (uključujući i uzgoj ribe) i sl., a podrazumijeva upravljanje subjekta biološkom transformacijom i žetvom ili berbom biološke imovine radi prodaje ili pretvaranja u poljoprivredni proizvod ili u dodatnu biološku imovinu. U članku autorica na primjeru …
Više
Mjerenje financijske imovine na datum sastavljanja financijskih izvještaja
Mjerenje financijske imovine na datum sastavljanja financijskih izvještaja
Mjerenje financijske imovine na datum sastavljanja financijskih izvještaja ovisi prije svega o klasifikaciji pojedine financijske imovine u određenu kategoriju financijske imovine definiranu u standardima financijskog izvještavanja. Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) klasificiraju financijsku imovinu sukladno zahtjevima MSFI-a 9 Financijski instrumenti, prema kojemu klasifikacija financijske imovine u određenu kategoriju financijske imovine ovisi o cilju …
Više
Računovodstveni i porezni aspekt vrijednosnog usklađenja zaliha
Računovodstveni i porezni aspekt vrijednosnog usklađenja zaliha
Zalihe kao dio kratkotrajne materijalne imovine, čine značajnu imovinsku stavku u društvima koja obavljaju trgovačku djelatnost. Iz tog razloga mjerenje zaliha odnosno provođenje ispravka vrijednosti zaliha imaju važnu ulogu u iskazivanju realnog financijskog položaja i uspješnosti poslovanja društva kao temeljnog zahtjeva financijskog izvještavanja. Računovodstveno postupanje s naknadnim mjerenjem zaliha trgovačke robe uređuje Hrvatski standard financijskog …
Više
Kako promijeniti stopu amortizacije?
Kako promijeniti stopu amortizacije?
Poduzetnik prije početka korištenja osnovnog sredstva odnosno u trenutku aktiviranja, procjenjuje korisni vijek upotrebe temeljem kojeg utvrđuje stopu amortizacije odnosno godišnji iznos amortizacije. Sukladno HSFI-u 6 odnosno MRS-u 16 poduzetnici su dužni korisni vijek upotrebe preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine. Ako se utvrdi da je došlo do promjene u procjeni korisnog vijeka …
Više
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
U članku autor obrađuje formiranje i ukidanje odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza i njihovo računovodstveno praćenje …
Više
Popis imovine i obveza i postupci u računovodstvu nakon provedene inventure
Popis imovine i obveza i postupci u računovodstvu nakon provedene inventure
Zakonska obveza svakog poduzetnika je provođenje godišnjeg popisa (inventure). Popisom stvarnog stanja imovine i obveza i usporedbom sa stanjem u knjigovodstvu utvrđuju se razlike između stvarnog i knjigovodstvenog stanja. Svako odstupanje od stvarnog stanja potrebno je u skladu s računovodstvenim standardima provesti u knjigovodstvu kako bi financijski izvještaj bio što je moguće točniji. Pri provođenju …
Više
Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. godinu
Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. godinu
Većini poduzetnika kako u kalendarskom dijelu, tako i u poslovnome, 2022. godina dolazi kraju. U tom razdoblju pred kraj poslovne/kalendarske godine poželjno je prekontrolirati stanja imovine, obveza i kapitala i odraditi ispravke uočenih grešaka. Također, 2022. godina je posljednja poslovna godina za koju se sastavljaju financijski izvještaji u kunama. Upravo iz tog razloga potrebno je …
Više
Financiranje održivosti zelenim obveznicama – krajnje je vrijeme za prelazak s riječi na djela
Financiranje održivosti zelenim obveznicama – krajnje je vrijeme za prelazak s riječi na djela
Već desetak godina u nekim zemljama emitiraju se zelene obveznice. One se koriste kao instrument prikupljanja i ulaganja financijskih sredstava za očuvanje okoliša, jačanja socijalnih i upravljačkih performansi poslovnih subjekata. Cilj emisije zelenih obveznica je osigurati namjenska sredstva za financiranje održivog razvoja što je nefinancijska vrijednost, ali je indikator kvalitete života i poslovne održivosti, što …
Više
Prijedlog dodatnog poreza na izvanrednu dobit
Prijedlog dodatnog poreza na izvanrednu dobit
Vlada RH je 17. studenoga 2022. uputila kroz sustav e-Savjetovanje Prijedlog zakona o dodatnom porezu na dobit. Autorica članka analizirala je prijedlog Zakona i primjerom ilustrirala njegov utjecaj na oporezivanje dobiti. U članku je također dan pregled poreza na izvanrednu dobit i u ostalim zemljama članicama EU …
Više
Objavljivanje informacija prema novom Pravilniku o središnjem katalogu službenih dokumenata RH
Objavljivanje informacija prema novom Pravilniku o središnjem katalogu službenih dokumenata RH
Objavljivanje informacija u tijelima javne vlasti propisano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 25/13., 85/15. i 69/22.). Osim objavljivanja informacija na svojim mrežnim stranicama, neka tijela javne vlasti dužna su svoje dokumente objavljivati i u Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, o čemu je u Nar. nov., br. 123/22. objavljen novi …
Više
Predmet nabave i podjela na grupe – praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda
Predmet nabave i podjela na grupe – praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda
Naručitelj u postupku javne nabave može predmet nabave podijeliti na grupe. Kriteriji za to su primjerice, prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuje predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata u postupku javne nabave. Zakonom je propisano da ukoliko javni naručitelj nije …
Više
Obračun paušalnog poreza na dobit kod neprofitnih organizacija
Obračun paušalnog poreza na dobit kod neprofitnih organizacija
Paušalno oporezivanje porezom na dobit predviđeno je isključivo za obveznike poreza na dobit u neprofitnom sektoru. Navedeno je omogućeno neprofitnim osobama koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od 7.500.000,00 kuna te koje ne obavljaju isključivo gospodarsku djelatnost i čiji prihodi od gospodarske djelatnosti ne prelaze 50 % …
Više
Pripreme proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
Pripreme proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
U okviru obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja obveznici PDV-a imaju obvezu napraviti potrebna usklađenja i ispravke u odnosu na obračune koje su dostavljali tijekom godine, ako postoji potreba za usklađenjem odnosno ispravcima. Obveza i način sastavljanja obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine propisana je člankom 85. stavkom 7. Zakona o PDV-u i člankom 173 …
Više
Pripreme za sastavljanje financijskog izvještaja za 2022. godinu kod neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo
Pripreme za sastavljanje financijskog izvještaja za 2022. godinu kod neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo
Prije sastavljanja financijskog izvještaja za 2022. godinu neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo i primjenjuju novčano računovodstveno načelo trebaju provesti određene kontrolno-analitičke postupke u svezi vođenja poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva. Prije unosa podataka potrebno je izvršiti pripremne radnje koje najčešće obuhvaćaju kontrolu provedenih novčanih transakcija. Autorica u članku navodi kontrolne postupke za svaku od poslovnih …
Više
Provođenje godišnjeg popisa imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Provođenje godišnjeg popisa imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija krajem svake godine nužno je provesti popis imovine neprofitne organizacije kako bi se provele interne kontrole, utvrdile možebitne nepravilnosti, propusti ili određena štetna postupanja s imovinom neprofitne organizacije od strane njenih članova i odgovornih osoba. Sva stanja imovine, obveza i izvora od 1. siječnja bit će …
Više
Kontrolni postupci neprofitnih organizacija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u dvojnom knjigovodstvu
Kontrolni postupci neprofitnih organizacija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u dvojnom knjigovodstvu
Kako bi financijski izvještaji za 2022. godinu pružili objektivnu i realnu sliku financijskog položaja neprofitne organizacije, prije njihova sastavljanja potrebno je provesti određene kontrolne postupke oko dosljedne primjene računovodstvenog načela nastanka događaja. Treba ih provoditi tijekom cijele godine, a posebice na kraju poslovne godine, prije sastavljanja financijskih izvještaja, jer su računovođe odgovorne za sastavljanje financijskih …
Više
Specifična knjiženja u proračunskom računovodstvu vezana uz uvođenje eura
Specifična knjiženja u proračunskom računovodstvu vezana uz uvođenje eura
Od 1. siječnja 2023. godine službena valuta u Republici Hrvatskoj je euro. Do završetka 14. siječnja 2023. godine, fizičke osobe kao potrošači će moći i nadalje plaćati obveze u kunama, a obveznici proračunskog računovodstva trebat će im davati i vraćati eure. Većina JLP(R)S i proračunskih korisnika nema potrebe za predopskrbom gotovog novca, ali su im …
Više
Provođenje ispravka vrijednosti potraživanja na dan 31. 12. 2022. godine
Provođenje ispravka vrijednosti potraživanja na dan 31. 12. 2022. godine
Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se ako je od roka naplate potraživanja prošlo više od godine dana i kod pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom. Obveza provođenja uvedena je 2018. godine pa se ispravak vrijednosti potraživanja treba po peti puta provesti s datumom bilance, ako su ispunjeni razlozi za provođenje. Autorica u članku detaljno pojašnjava …
Više
Knjigovodstveno evidentiranje rezultata popisa imovine i obveza
Knjigovodstveno evidentiranje rezultata popisa imovine i obveza
Temeljem dostavljenih popisnih lista i izvješća pojedinačnih povjerenstva o obavljenom popisu imovine ili obveza ili objedinjenog izvješća središnjeg povjerenstva, čelnik odlučuje o rezultatima popisa. U okviru propisane ovlasti, odlučuje i o mjerama protiv osoba odgovornih za popisne manjkove i propuste u svom radu. Evidentiranje rezultata popisa provodi se s datumom 31. prosinca 2022. godine. U …
Više
Godišnji popis imovine i obveza na dan 31. 12. 2022. godine
Godišnji popis imovine i obveza na dan 31. 12. 2022. godine
Godišnji popis imovine i obveza koji se provodi svake godine važan je čimbenik u računovodstvenoj pripremi za sastavljanje financijskih izvještaja. Popisom se utvrđuje stvarno stanje koje se potom usklađuje s knjigovodstvenim u poslovnim knjigama. Obveza obavljanja godišnjeg popisa propisana je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu kojim je propisano nekoliko osnovnih faza popisa pa je Ministarstvo financija …
Više
Prijenos početnog stanja 1. 1. 2023. godine u eurima u proračunskom računovodstvu
Prijenos početnog stanja 1. 1. 2023. godine u eurima u proračunskom računovodstvu
Uvođenjem eura kao službene novčane jedinice i zakonskog sredstva plaćanja u RH, poslovne knjige za 2023. godinu treba voditi u eurima. Zaključna stanja s 31. 12. 2022. godine u kunama prenijet će se u početno stanje 1. 1. 2023. godine u eurima primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima zaokruživanja. Specifičnost proračunskog računovodstva ogleda se …
Više
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske je temeljni akt u kojemu se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Republike Hrvatske i proračunskih korisnika državnog proračuna za jednu godinu s projekcijama za sljedeće dvije, a donosi ga Hrvatski sabor. Također, svake godine uz državni proračun donosi se zakon o izvršavanju državnog proračuna kojim se detaljnije …
Više
Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2022. usvojila i Hrvatskom saboru na usvajanje uputila Nacrt prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Autorica u članku daje pregled prihodne i rashodne strane proračuna te procjene manjka/viška opće države za navedeno plansko razdoblje …
Više
Prvi natječaj iz Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.
Prvi natječaj iz Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.
Prvi natječaj odnosno poziv na dostavu projektnih prijedloga iz programa Europske unije koji se odnosi na transnacionalnu suradnju 14 zemalja dunavske regije otvoren je do 21. studenoga ove godine. Na natječaju je dostupno skoro 92 milijuna eura bespovratnih sredstava koji će biti alocirani uspješnim projektima koje će provoditi partneri iz najmanje tri zemlje koje sudjeluju …
Više
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
Kroz sustav obrazovanja radnici stjeću znanja i vještine kojima će ostatak života skrbiti za sebe i obitelj. Iako postoji dugogodišnji trend potrebe cjeloživotnog obrazovanja, većina radnika provede radni vijek radeći iste ili slične poslove. Stoga ne čudi kada se radnik može naći u tržišnoj utakmici s vlastitim poslodavcem. Zaštita poslodavca od nelojalnih postupaka radnika, Zakona …
Više
Slobodan radni dan za prenatalni pregled
Slobodan radni dan za prenatalni pregled
U svjetlu nedavnih izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, donosimo kratak prikaz prava radnice na slobodan dan za prenatalni pregled. Tekovine modernog radnog prava, prije nekoliko godina iznjedrile su pravo na prenatalni pregled radnica odnosno pravo na jedan slobodan dan u mjesecu koje radnice mogu koristiti za navedenu svrhu …
Više
Mišljenja i rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka
Mišljenja i rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka je neovisno nadzorno tijelo javne vlasti odgovorno za praćenje i primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije L 119 od 4. 5. 2016.), a osim ovlasti utvrđenih Općom uredbom obavlja i poslove navedene u Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. nov., br. 42/18.). Među …
Više
Rad od kuće i primjena pravila o zaštiti na radu
Rad od kuće i primjena pravila o zaštiti na radu
Rad od kuće posebno se aktualizirano u vrijeme epidemije COVID-19 te se pokazao kao vrlo dobro rješenje organizacije rada koje istodobno odgovara i radnicima i poslodavcima. Budući da se rad od kuće u smislu odredbi Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu smatra radom na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće mora biti …
Više
Usklađivanje i preračunavanje temeljnog kapitala trgovačkih društava u eure
Usklađivanje i preračunavanje temeljnog kapitala trgovačkih društava u eure
U Narodnim novinama broj 114 od 3. 10. 2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima koji će stupiti na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U Zakonu su u eurima navedeni novi najniži nominalni iznosi temeljnog kapitala dioničkog društva i dionica, novi najniži iznosi temeljnog kapitala društva …
Više
Dugotrajna imovina kod obrtnika i slobodnih zanimanja (Obrazac DI)
Dugotrajna imovina kod obrtnika i slobodnih zanimanja (Obrazac DI)
Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost od koje utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka, dužni su voditi poslovne knjige primjenjujući načelo blagajne. Ako se obavljajući djelatnost koriste dugotrajnom imovinom u vrijednosti većoj od 3.500,00 kuna i vijeku trajanja duljem od godine dana, tada dugotrajnu imovinu iskazuju u posebnoj evidenciji – Popisu dugotrajne imovine na …
Više
Osnove osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju
Osnove osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju
Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj je obvezno i sve osobe koje imaju prebivalište, odobreni stalni boravak ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj obvezne su se osigurati prema jednoj od osnova osiguranja za koju ispunjavaju propisane uvjete, osim ako propisima EU, međunarodnim ugovorom, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju ili Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj …
Više
Pravo na dio mirovine pokojnog supružnika i ostale izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju
Pravo na dio mirovine pokojnog supružnika i ostale izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju
Udovice i udovci korisnici osobne starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine će od 1. siječnja 2023. godine moći, uz propisane uvjete, primati i dio obiteljske mirovine po osnovi preminulog supružnika. Udovice i udovci koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine trebaju odvagnuti što im je povoljnije: primati dvije mirovine, tj. osobnu mirovinu …
Više
Upućivanje radnika na rad u druge države članice EU i socijalno osiguranje prema uredbama EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Upućivanje radnika na rad u druge države članice EU i socijalno osiguranje prema uredbama EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
Sloboda kretanja osoba je jedna od četiri temeljne slobode koje omogućuju funkcioniranje jedinstvenog tržišta Europske unije (osim slobode kretanja osoba, to su još sloboda kretanja roba, kapitala i sloboda pružanja usluga). U okviru slobode kretanja osoba posebno područje odnosi se na koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. U članku se obrađuju pravila kojima se unutar jedinstvenog tržišta …
Više
Iskazivanje u obrascu JOPPD plaća isplaćenih na temelju sudskih presuda
Iskazivanje u obrascu JOPPD plaća isplaćenih na temelju sudskih presuda
Od 7. rujna 2022., na temelju dopune čl. 82. Pravilnika o porezu na dohodak, uvedeno je pojednostavljenje u načinu iskazivanja plaća isplaćenih na temelju sudskih presuda. Plaće koje se isplaćuju po sudskim presudama iskazuju se u obrascu JOPPD i u slučaju kad tuženik dobrovoljno izvršava pravomoćnu presudu i u slučaju kad tužitelj naplaćuje dosuđenu plaću …
Više

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više