Popis članaka

EU bespovratna sredstva za tranziciju poduzeća na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
EU bespovratna sredstva za tranziciju poduzeća na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
Od 15. srpnja 2024. zaprimaju se prijave projektnih prijedloga na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“. Na ovaj se natječaj mogu javiti mala, srednja i srednje kapitalizirana poduzeća koja žele investirati u neki od energetski intenzivnih sektora prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj, na način da promiču …
Rad studenata i nove evidencije o radu studenata
Rad studenata i nove evidencije o radu studenata
U vrijeme velike potrebe za radnicima, studenti su naručiteljima olakšanje poteškoća u pronalasku odgovarajućeg kadra. Zakon o obavljanju studentskih poslova uređuje prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova. Pravilniku o sadržaju i načinu postupka vođenja evidencija o radnicima propisuje kako evidentirati podatke …
Ugovor o radu i drugi ugovori s činidbom rada
Ugovor o radu i drugi ugovori s činidbom rada
Pravna osnova radnog odnosa je, u skladu sa Zakonom o radu, ugovor o radu. No moguće je sklopiti s određenom osobom neki drugi pravni posao, predmet kojega je također rad. Pravna osnova obavljanja tog posla ne mora nužno biti radni odnos. Zakon predviđa ugovor o dodatnom radu, omogućujući radnicima dodatno radnopravno aktiviranje i preko punog …
Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (Konvencija 132)
Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (Konvencija 132)
Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju o plaćenom godišnjem odmoru čime se ista obvezala u svoje nacionalno zakonodavstvo implementirati njene odredbe. Pravo na godišnji odmor uređeno je Zakonom o radu koji je u najvećem dijelu usklađen s odredbama Konvencije s time da je sporno ostalo pitanje prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu odnosno korištenje starog …
Primanja članova uprave u dioničkom društvu i u društvu s ograničenom odgovornošću
Primanja članova uprave u dioničkom društvu i u društvu s ograničenom odgovornošću
Primanja članova uprave trgovačkih društava uređuju se primarno ugovorima između člana uprave i samog društva, no Zakon o trgovačkim društvima predviđa pojedina ograničenja ugovaračke slobode ugovaračkih strana. Glavno načelo na koje se zakonske odredbe fokusiraju je načelo primjerenosti koje nalaže da se pri odlučivanju primanja u obzir posebno uzme odnos obveza i posla koji član …
Pravni aspekti ugovora o zajmu i ugovora o kreditu
Pravni aspekti ugovora o zajmu i ugovora o kreditu
Ugovor o zajmu i ugovor o kreditu uređeni su odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. – 155/23., dalje u tekstu: ZOO). Ugovor o zajmu uređen je u člancima 499. do 508., a ugovor o kreditu u člancima 1021. do 1027. ZOO-a. Najvažnija razlika između zajma i kredita sadržana je u činjenici da …
Doprinosi za obvezno osiguranje samozaposlenih osoba
Doprinosi za obvezno osiguranje samozaposlenih osoba
Obrtnici, slobodna zanimanja i poljoprivrednici koji su kao samozaposlene osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti mogu izabrati mjesečnu osnovicu na koju plaćaju doprinose za svoje osobno osiguranje u većem iznosu od osnovice koja je za njih propisana kao obvezna. Ako ostvareni dohodak utvrđuju na temelju nastalih primitaka i izdataka, obvezni su Poreznoj upravi …
Dobrovoljna mirovinska štednja – porezne olakšice i državni poticaji
Dobrovoljna mirovinska štednja – porezne olakšice i državni poticaji
S obzirom na niske mirovine u Hrvatskoj, sve više ljudi traži načine kako osigurati bolju financijsku budućnost te se, između ostalog, okreću dobrovoljnoj mirovinskoj štednji. Država podržava ovakva ulaganja putem dodatnih sredstava iz državnog proračuna, a porezni propisi nude olakšice za poslodavce koji plaćaju premije za svoje radnike. Iako radnici često iniciraju umanjenje bruto plaće …
Turističke usluge u kongresnom turizmu i obračun PDV-a
Turističke usluge u kongresnom turizmu i obračun PDV-a
U okviru svoje djelatnosti turističke agencije mogu obavljati i turističke usluge u okviru kongresnog turizma. Djelatnost je uređena Zakonom o pružanju usluga u turizmu, a agencije ju mogu obavljati organizacijom kongresnog turizma u tuzemstvu ili u inozemstvu. O paketu usluga koje agencija pruža u okviru organizacije kongresnog turizma ovisi i način obračuna PDV-a. Agencija kao …
Isporuke dobara unutar EU i primjena poreznog oslobođenja
Isporuke dobara unutar EU i primjena poreznog oslobođenja
Isporuke dobara unutar Europske unije oslobođene su PDV-a u državi članici otpreme, ako je kupac porezni obveznik u drugoj državi članici koji je obvezan obračunati PDV na stjecanje dobara. Kako bi isporučitelj iz jedne države članice mogao provjeriti je li njegov kupac registriran kao porezni obveznik u državi članici u kojoj otprema završava, države članice …
Podnošenje prigovora građana na privremeno porezno rješenje za 2023. godinu
Podnošenje prigovora građana na privremeno porezno rješenje za 2023. godinu
Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak te građanima dostavlja privremeno porezno rješenje za ostvarene dohotke tijekom 2023. godine koji se prema Zakonu o porezu na dohodak smatraju godišnjim. Razlika za uplatu ili najčešće povrat poreza kojeg ostvaruju građani, ovisi o visini uplaćenog poreza i prireza tijekom prošle godine, olakšicama na koje građani imaju …
Neoporezivi i oporezivi primici studenata i učenika koji u 2024. godini rade preko ovlaštenih posrednika
Neoporezivi i oporezivi primici studenata i učenika koji u 2024. godini rade preko ovlaštenih posrednika
U 2024. godini povećani su neoporezivi primici studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika tako da njihov neoporezivi primitak iznosi do 3.360,00 eura godišnje po studentu odnosno učeniku. Uz to, student i učenik koji radi preko posrednika može na ostvarenim primicima koristiti pravo na godišnji osnovni osobni odbitak koji u 2024. godini iznosi 6.720,00 …
Transferne cijene i oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj
Transferne cijene i oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj
Transferne cijene po kojima se odvijaju transakcije između povezanih osoba mogu značajno utjecati na financijski rezultat, a samim time i na oporezivanje dobiti poslovnog subjekta. S ciljem sprječavanja mogućnosti izbjegavanja plaćanja poreza putem tehnike transfernih cijena OECD je na međunarodnoj razini razvio smjernice o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i porezne uprave. Ove smjernice koje …
Obračun poreza na dobit po odbitku na nastupe inozemnih izvođača
Obračun poreza na dobit po odbitku na nastupe inozemnih izvođača
Pristizanjem ljetne sezone sve su češći nastupi inozemnih izvođača u Republici Hrvatskoj. Od 2018. godine u primjeni je oporezivanje nastupa izvođača u slučajevima kada je riječ o isplatama koje nisu fizičke osobe. Autor u članku navodi situacije kada i na koji način se obračunava i plaća porez na dobit po odbitku na nastupe inozemnih izvođača …
Kuponska prodaja
Kuponska prodaja
Prodaja putem interneta postala je uobičajeni način kupovine kod fizičkih i pravnih osoba. Jednostavnija kupnja uz smanjene troškove i bržu narudžbu neke su od pogodnosti takvog načina poslovanja. Uz internetsku prodaju veže se i jedan oblik internetske prodaje koji je u posljednje vrijeme sve popularniji, a to je kuponska prodaja. S obzirom na njegovu učestalost …
Poslovanje blagajnom u trgovačkim društvima
Poslovanje blagajnom u trgovačkim društvima
Kontrola podmirenja obveza, ali i veća transparentnost u načinu vođenja poslovanja, razlog su zašto društva sve manje u praksi koriste gotovinsko plaćanje. Pa iako se udio takve vrste plaćanja u ukupnim plaćanjima kontinuirano smanjuje i dalje određeni broj društava koristi navedeni vid namirenja obveza u svakodnevnom poslovanju. Gledajući strukturu takvih plaćanja, u pravilu se radi …
Računovodstvo ulaganja u dionice – primjena HSFI-a 9
Računovodstvo ulaganja u dionice – primjena HSFI-a 9
U slučaju kada subjekt s osnove ulaganja stječe do 20 % vlasničkih udjela drugog društva, tj. ako ne ostvaruje značajan utjecaj na poslovnu i financijsku politiku društva niti kontrolu nad društvom u kojemu drži vlasnički udio, radi se o ulaganju u nepovezane poduzetnike. U takvim okolnostima potrebno je primijeniti HSFI 9 – Financijska imovina, a …
Računovodstvo državnih potpora prema MRS-u 20
Računovodstvo državnih potpora prema MRS-u 20
Državne potpore obuhvaćaju primljene potpore iz projekata financiranih iz fondova EU. Društva mogu primati različite državne potpore koje mogu biti u novčanom obliku primjerice, za nabavu novog ekološki prihvatljivog postrojenja, mogu biti u nenovčanom obliku ili mogu služiti za financiranje određenih tekućih troškova poslovanja. Razlikujemo potpore koje se odnose na imovinu od potpora povezanih s …
Ispunjenje uvjeta za porezno priznavanje rashoda po osnovi iznajmljivanja plovila, apartmana i kuća za odmor
Ispunjenje uvjeta za porezno priznavanje rashoda po osnovi iznajmljivanja plovila, apartmana i kuća za odmor
Zakonom o porezu na dobit1 propisani su uvjeti za priznavanje troškova za svrhe utvrđivanja osnovice poreza na dobit kod društava koja u svojoj imovini imaju plovila, apartmane, kuće za odmor i zrakoplove. Kao i za svaku drugu imovinu, vrijede opća pravila propisana setom standarda kojeg društvo primjenjuje, ali za navedenu imovinu dodatni je uvjet ostvarenje …
Priznavanje i mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI-u 5 i HSFI-u 8
Priznavanje i mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI-u 5 i HSFI-u 8
Priznavanje i mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji uređeno je MSFI-em 5 kod obveznika primjene MSFI-a odnosno HSFI-em 8 kod obveznika primjene HSFI-a. Dugotrajna imovina je u poslovnim subjektima prije svega namijenjena korištenju u poslovanju (za proizvodnju i prodaju proizvoda, robe ili usluga ili za administrativne svrhe). Međutim, ako poslovni subjekt odluči nadoknaditi knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne …
Računovodstveno evidentiranje stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Računovodstveno evidentiranje stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Hrvatski poduzetnici nerijetko nabavljaju prijevozna sredstva u drugim državama članicama, što je ulaskom u eurozonu još dodatno olakšano. Preuzimanjem pravne stečevine EU, usvojena su specifična pravila vezana za isporuke prijevoznih sredstava unutar EU. Za potrebe oporezivanja, a kasnije i računovodstvenog evidentiranja, bitno je utvrditi tko je isporučitelj prijevoznog sredstva te radi li se o novom …
Rizici upravljanja novčanim tokom kod mikro i malih poduzetnika u sezonskom poslovanju
Rizici upravljanja novčanim tokom kod mikro i malih poduzetnika u sezonskom poslovanju
Mikro i mali poduzetnici (MMP) kontinuirano se suočavaju s problemima upravljanja novčanim tokom što im stvara veće limite i probleme u odnosu na velike poduzetnike. Posebno su u problemima mikro i mali poduzetnici koji rade u sezonskim uvjetima, privremenim i povremenim poslovima. Praksa MMP-a generirala je najvažnije uzroke, rizike i modele poboljšanja upravljanja novčanim tokom …
Pregovarački postupak bez prethodne objave – osnova odabira, pravna zaštita i izmjene ugovora
Pregovarački postupak bez prethodne objave – osnova odabira, pravna zaštita i izmjene ugovora
Pregovarački postupak bez prethodne objave je postupak javne nabave u kojemu naručitelj izravno poziva gospodarski/ske subjekte po svojem odabiru i pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili s više gospodarskih subjekata. S obzirom na to da ima negativan utjecaj na poštivanje načela tržišnog natjecanja, odabir tog postupka zahtijeva pojačan oprez naručitelja te primjenu samo u …
Nagrade učenicima i nastavnicima za rezultate postignute na školskim natjecanjima
Nagrade učenicima i nastavnicima za rezultate postignute na školskim natjecanjima
Nagrade koje škole, općine, gradovi, županije ili druge organizacije isplaćuju ili na drugi način omogućavaju učenicima za postignute rezultate na školskim, općinskim, županijskim i državnim natjecanjima, smotrama i drugim oblicima promocije učeničkog stvaralaštva, nisu oporezivi dohodak i ne iskazuju se u obrascu JOPPD. Učeniku se nagrada može isplatiti u novcu ili omogućiti u obliku prigodnog …
Obveznici primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe u djelatnosti zdravstva
Obveznici primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe u djelatnosti zdravstva
Stupanjem na snagu novog zakonodavnog okvira za obračun plaća u državnim i javnim službama od 1. ožujka 2024. godine uspostavljen je jedinstveni sustav plaća u državnom i javnom sektoru. Detaljnije uređenje sustava plaća u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja propisano je Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama i Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva …
Ugostiteljska djelatnost proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija – uvjeti za obavljanje djelatnosti i porezni aspekt poslovanja
Ugostiteljska djelatnost proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija – uvjeti za obavljanje djelatnosti i porezni aspekt poslovanja
Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti propisano je da ugostiteljsku djelatnost, između ostalih registriranih ugostitelja, mogu obavljati i određeni proračunski korisnici i neprofitne organizacije. Oni djelatnost ugostiteljstva mogu obavljati samo uz ispunjavanje posebnih uvjeta i najčešće je uvjetovano da se djelatnost obavlja za svoje članove. Autorica u članku daje pregled obveza prema poreznim propisima i prema propisima …
Polugodišnje financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija
Polugodišnje financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija
Neprofitne organizacije koje obvezno ili dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo te sve koje su osnovane u posljednje tri godine sastavljaju financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine. Obrazac PR-RAS-NPF predaje se FINA-i najkasnije do 30. srpnja 2024. godine, a bilješke nije potrebno niti sastavljati. Prema Uputi Ministarstva financija kao dokaz da …
Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije
Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije
Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije, objavljen u Nar. nov., br. 44/24., primjenjuje se na proces planiranja, izvršavanja, evidentiranja i izvještavanja o sredstvima EU za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine. Pravilnik se prvi put primjenjuje kod donošenja proračuna i financijskih planova za plansko razdoblje 2025. – 2027. te na računovodstvene evidencije od 1. siječnja …
Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2024. godinu
Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2024. godinu
S obzirom na približavanje rokova predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. za subjekte u sustavu općeg proračuna, u nastavku se daje pregled obrazaca financijskih izvještaja, rokovi njihove predaje te upute za popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja koji se Ministarstvu financija dostavljaju putem aplikacije RKPFI …
Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2024. godine
Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2024. godine
Polazna osnovica za izračun zatezne kamate je kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta. U Narodnim novinama 77/24. objavljeno je da kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na …
EU bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
EU bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
U prvoj polovini svibnja otvoren je poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. Na njega se mogu javiti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koje su izradile strategije zelene urbane obnove i u okviru njih su planirali projekte razvoja zelene infrastrukture, unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i …
Radno angažiranje zatvorenika u razdoblju izdržavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta
Radno angažiranje zatvorenika u razdoblju izdržavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta
Zatvorenici ili osuđenici česta su tema crnih kronika ili članaka koji pišu senzacionalistički o kaznenim djelima i visinama kazni na koje su osuđeni. Malo se spominju njihova radna prava te općenito imaju li osobe nakon izdržavanja kazne zatvora kakve povlastice tijekom sklapanja radnog odnosa. Pojam zatvorenik/osuđenik nije posebna kategorija u Zavodu za socijalni rad, kao …
Nove evidencije o radnom vremenu radnika
Nove evidencije o radnom vremenu radnika
U Nar. nov., br. 55/24., objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca. Jednu od propisanih evidencija o radnicima čini i evidencija o radnom vremenu radnika. Poslodavci su dužni evidenciju o radnom vremenu radnika usklađenu s novim Pravilnikom početi voditi počevši s danom 1. listopada 2024. godine. Osim …
Novine u evidencijama i pohrani podataka o radnicima od 1. listopada 2024.
Novine u evidencijama i pohrani podataka o radnicima od 1. listopada 2024.
Dana 1. listopada 2024. godine stupit će na snagu novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (Nar. nov., br. 55/24.), kojim se uređuje sadržaj podataka u evidenciji o radnicima, u posebnoj evidenciji o fizičkim osobama koje nisu zaposlenici poslodavca i u evidenciji radnog vremena. U ovom se članku obrađuju …
Provođenje ovrhe na plaći radnika
Provođenje ovrhe na plaći radnika
Ovrha na plaći skup je radnji pomoću kojih ovrhovoditelj prisilno ostvaruje svoje novčane tražbine, čime su poslodavci stavljeni u položaj posrednika ili izvršitelja. Materija je sama po sebi složena i u praksi se javlja nesigurnost jesmo li postupili u skladu s propisom i izvršili obvezu. Dodatna je dvojba jesmo li uz to valjano zaštitili vlastitog …
Ugovorne promjene na strani dužnika
Ugovorne promjene na strani dužnika
Glavna značajka obveznih odnosa jest mogućnost dispozicije stranaka. To znači da stranke svoje međusobne odnose mogu uglavnom urediti kako same žele, osim kada je zakonom drugačije propisano. U obveznopravnim odnosima moguće su promjene na strani vjerovnika (cesija i subrogacija) i na strani dužnika, što će biti tema ovoga članka. Članak je podijeljen na dva dijela …
Zakon o mjerama ograničavanja
Zakon o mjerama ograničavanja
U Nar. nov., br. 133/23. od 7. 11. 2023. objavljen je Zakon o mjerama ograničavanja. Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objave, 15. studenoga 2023. godine. Danom njegova stupanja na snagu prestao je važiti Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (Nar. nov., br. 139/08., 41/14. i 63/19.). Novi Zakon o mjerama ograničavanja u …
Promjenjive kamatne stope u razdoblju nakon uvođenja eura u RH
Promjenjive kamatne stope u razdoblju nakon uvođenja eura u RH
Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisano je kako kreditne institucije kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom moraju definirati parametar koji prate u kontekstu donošenja odluke o njezinoj korekciji, a isti mora biti jasan i poznat potrošačima. Referentne kamatne stope koje se rabe za promjenu ugovorenih parametara o kojima ovisi kretanje kamatne stope tijekom trajanja ugovornog kreditno …
Djelatnost odvjetnika i javnih bilježnika prema poreznim propisima
Djelatnost odvjetnika i javnih bilježnika prema poreznim propisima
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, djelatnostima slobodnih zanimanja smatra se i odvjetnička i javnobilježnička djelatnost, koju obavljaju fizičke osobe ako su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja te kojima su to osnovne djelatnosti po kojima su upisane u registar obveznika poreza na dohodak u Poreznoj upravi. Obavljajući djelatnost …
Nova Odluka HOK-a o porezno dopuštenim gubicima u ugostiteljstvu
Nova Odluka HOK-a o porezno dopuštenim gubicima u ugostiteljstvu
U skladu s čl. 26. Pravilnika o PDV-u, Hrvatska obrtnička komora donijela je novu Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu. Odluka je objavljena u Nar. nov., br, 39/24. te se primjenjuje od 11. travnja 2024. godine. Ovom je Odlukom stavljena van snage Odluka iz 2004. godine i donosi važne novine …
Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad
Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad
Za vrijeme privremene spriječenosti odnosno nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede odnosno drugih okolnosti utvrđenih odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, osiguranik je spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom pa mu, stoga, pripada pravo na naknadu plaće. U ovom članku autorica piše o načinu utvrđivanja …
Pravo na regres za godišnji odmor i porezna obilježja
Pravo na regres za godišnji odmor i porezna obilježja
Pravo radnika na regres za godišnji odmor nije uređeno Zakonom o radu niti posebnim zakonom, već ga radnik ostvaruje na temelju kolektivnog ugovora koji obvezuje poslodavca, pravilnika o radu i/ili ugovora o radu. Ako se regres za godišnji odmor isplaćuje kao neoporeziva prigodna nagrada, primjenjuje se ograničenje neoporezive svote u iznosu 700,00 eura po radniku …
Korištenje godišnjeg odmora i određivanje visine naknade plaće
Korištenje godišnjeg odmora i određivanje visine naknade plaće
Radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu, pri čemu u pravilu ostvaruje pravo na puni, a iznimno, na razmjerni dio godišnjeg odmora. Ništavan je sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na godišnji odmor u zamjenu za isplatu novčanog primitka. Odluku o razdoblju korištenja godišnjeg odmora donosi poslodavac, uvažavajući potrebe …
Ispravak pogreški u obračunu PDV-a nakon poreznog nadzora – sudska praksa
Ispravak pogreški u obračunu PDV-a nakon poreznog nadzora – sudska praksa
Kada je prilikom poreznog nadzora utvrđen pogrešan obračun PDV-a ili je pogrešno primijenjeno porezno oslobođenje u praksi se postavlja pitanje može li isporučitelj nakon provedenog nadzora i utvrđene nove porezne obveze stornirati pogrešne i ispostaviti nove račune s pravilnim obračunom PDV-a te pravilno utvrđenu poreznu obvezu prevaliti na naručitelja kako bi on ostvario pretporez. Kako …
Stjecanje dobara unutar Europske unije
Stjecanje dobara unutar Europske unije
Predmetom oporezivanja PDV-om prema članku 4. Zakona o PDV-u smatra se i stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu porezni obveznik koji djeluje kao takav. S druge strane, PDV-a je oslobođena isporuka dobara koja se otpreme u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku odnosno pravnoj osobi koja djeluje kao porezni obveznik …
Revizija povećanja temeljnog kapitala
Revizija povećanja temeljnog kapitala
Provođenje revizije financijskih izvještaja, obveza je koju propisuje Zakon o reviziji i Zakon o računovodstvu. Uz navedenu obvezu, reviziji podliježu i subjekti (trgovačka društva) prilikom statusnih promjena propisanih u Zakonu o trgovačkim društvima. Statusne promjene u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima su povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva, priključenje trgovačkog društva, pripajanje i spajanje …
Međunarodni revizijski standard za revizije financijskih izvještaja manje složenih subjekata
Međunarodni revizijski standard za revizije financijskih izvještaja manje složenih subjekata
U ovom članku autorica je predstavila i interpretirala novi revizijski standard za reviziju financijskih izvještaja manje složenih subjekata. Ovaj standard moći će se uključiti i primjenjivati u lokalnim zakonodavstvima od 15. 12. 2025. godine, a time i njegova primjena u Hrvatskoj može se očekivati od 1. 1. 2026. godine. Autorica je interpretirala definicije manje složenih …
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji
Dana 6. travnja 2024. godine u Nar. nov., br. 27/24., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (nadalje Zakon). Zakon je stupio na snagu 14. travnja 2024. godine, osim čl. 21. i 22. Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine, a odnose se na ugovor o reviziji i imenovanje revizorskog …
Kontroling kao komponenta upravljačkog procesa – zašto je neophodan za uspješno upravljanje?
Kontroling kao komponenta upravljačkog procesa - zašto je neophodan za uspješno upravljanje?
Upravljanje poslovnim subjektom podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za poslovanje i alokaciju povjerenih resursa na upravljanje na način da se ostvare strateški ciljevi poslovanja. Kontroling kao menadžerska funkcija može biti partner u ostvarivanju tih ciljeva. Dizajniranjem i podrškom upravljačkim procesima postavljanja ciljeva, planiranja poslovanja i kontrole, omogućava donositeljima odluka da djeluju u skladu s postavljenim ciljevima. Kontroling …
Značaj zelenih financija u izvještajima o održivosti
Značaj zelenih financija u izvještajima o održivosti
Sintagma zelenih financija od kraja 20. stoljeća povezuje se s investiranjem u očuvanje okoliša. Od teorijskog koncepta vrlo brzo prerasta nakon Pariškog sporazuma u praksu i strategiju financijskih institucija koje sve više prate ESG standarde i kriterije u izvještajima o održivosti. U ovom članku autor je prezentirao najvažnije kategorije i institucije, kao i aktivnosti na …
Računovodstveno evidentiranje proizvodnje povrća
Računovodstveno evidentiranje proizvodnje povrća
Računovodstveno evidentiranje biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda u trenutku žetve određeno je zasebnim računovodstvenim standardom – MRS 41 Poljoprivreda odnosno HSFI 17 Poljoprivreda. Navedeni standardi zahtijevaju mjerenje biološke imovine po fer vrijednosti ako se fer vrijednost biološke imovine može pouzdano izmjeriti, a relevantan standard za utvrđivanje fer vrijednosti je MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti. Autorica …
Računovodstveni i porezni tretman primjene modela naknadnog mjerenja ulaganja u nekretnine
Računovodstveni i porezni tretman primjene modela naknadnog mjerenja ulaganja u nekretnine
Ulaganja u nekretnine su nekretnine poput zemljišta i zgrade, dijela zgrade ili oboje, koje poslovni subjekt drži s namjerom ostvarivanja prihoda od najma, porasta tržišne vrijednosti ili oboje. S obzirom na to da je namjena ulaganja u nekretnine različita od namjene nekretnina koje poslovni subjekt koristi prilikom obavljanja redovitih poslovnih aktivnosti, različit je i računovodstveni …
Računovodstvo otpisa obveza
Računovodstvo otpisa obveza
Jedan od zadataka poreznih obveznika razmatranje je i procjena strukture obveza. Naime, kao i kod otpisa potraživanja, tako su i obveze društva podložne zastari odnosno otpisu ukoliko društvo stekne zakonske preduvjete u korist navedene radnje. Spomenute obveze najčešće su rezultat poslovanja s dobavljačima ili kreditorima društva, a otpis se provodi u korist prihoda, što izravno …
Formiranje ostalih rezervi sukladno Zakonu o računovodstvu
Formiranje ostalih rezervi sukladno Zakonu o računovodstvu
Zakon o trgovačkim društvima predviđa, a Zakon o računovodstvu propisuje situacije kada je poduzetnik obvezan formirati ostale rezerve. Obveza se odnosi na trgovačka društva koja u poslovnim knjigama imaju evidentirane neotpisane troškove razvoja, kapitalizirane na poziciji nematerijalne imovine te prihode od metode udjela, u slučajevima kada nije donesena odluka o isplati dobiti. Autor u članku …
Utvrđivanje i mjerenje goodwilla u konsolidiranim financijskim izvještajima za obveznike primjene HSFI-a
Utvrđivanje i mjerenje goodwilla u konsolidiranim financijskim izvještajima za obveznike primjene HSFI-a
Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje grupe poduzetnika. Grupu poduzetnika čine matično društvo i sva njegova ovisna društva. Obveza sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja (uz određena izuzeća) odnosi se na onog poduzetnika koji u grupi poduzetnika predstavlja matično društvo, što znači da fizičke osobe, vlasnici društva, nemaju obvezu sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja. Poslovno spajanje u …
Konsolidacija financijskih izvještaja – primjer obveznika HSFI-a
Konsolidacija financijskih izvještaja – primjer obveznika HSFI-a
Konsolidirani financijski izvještaji ključni su za pružanje sveobuhvatne financijske slike grupe poduzetnika kao jednog ekonomskog subjekta. Matična društva imaju obvezu prijave konsolidacije i obvezu predaje konsolidiranih financijskih izvješća. Međutim, pored zakonske obveze konsolidacije, u određenim slučajevima Zakon o računovodstvu i standardi financijskog izvještavanja propisuju iznimke kada matično društvo nije obvezno provoditi konsolidaciju. U kojim slučajevima …
Računovodstveni i porezni tretman isplate dobiti i primanja dobiti iz inozemstva
Računovodstveni i porezni tretman isplate dobiti i primanja dobiti iz inozemstva
Značajan broj trgovačkih društava ima u svojoj vlasničkoj strukturi druga društva iz inozemstva ili samo društvo drži određena ulaganja u inozemstvu. Po završetku poslovne godine i pri donošenju odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja donosi se i odluka o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka. Ako društvo ima dovoljno zadržane dobiti skupština društva može donijeti odluku o isplati …
Obveze proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija prema Zakonu o zaštiti potrošača
Obveze proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija prema Zakonu o zaštiti potrošača
Proračunski korisnici i neprofitne organizacije mogu se na tržištu pojaviti u ulozi trgovca i tada postoji cijeli niz obveza prema Zakonu o zaštiti potrošača koje su obvezni izvršavati. Prodavati vlastite proizvode ili kupovati proizvode koji se stavljaju na tržište, velika je razlika. Autorica u osnovnome obrađuje čitav niz obveza, kao što su označavanje proizvoda, isticanje …
Financijske korekcije u postupcima javne nabave u projektima sufinanciranim iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Financijske korekcije u postupcima javne nabave u projektima sufinanciranim iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Predmet ovoga članka su financijske korekcije u postupcima javne nabave u projektima sufinanciranim iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Financijska korekcija je instrument kojim se nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio prijavitelj i/ili partner prijavitelja odnosno korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, umanjuju bespovratna sredstva iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava …
Otpremnine za prestanak radnog odnosa u državnoj službi i javnim službama
Otpremnine za prestanak radnog odnosa u državnoj službi i javnim službama
Visina otpremnine za odlazak u mirovinu za zaposlene u državnim tijelima i javnim službama propisana je u visini dvije osnovice za određivanje osnovne plaće važeće na zadnji dan radnog odnosa službenika i namještenika. Uz ovo opće pravilo, za određene službenike i namještenike posebnim je propisima uređena povoljnija svota otpremnine za mirovinu. Otpremnina za prestanak radnog …
Podjela pretporeza kod obveznika koji obavljaju oporezive i isporuke oslobođene PDV-a prema članku 39. Zakona o PDV-u
Podjela pretporeza kod obveznika koji obavljaju oporezive i isporuke oslobođene PDV-a prema članku 39. Zakona o PDV-u
Poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge obrazovanja, medicinske njege, socijalne skrbi, usluge u kulturi i druge usluge od javnog interesa propisane čl. 39. Zakona o PDV-u. Ovo porezno oslobođenje propisano je tako da su isporuke oslobođene PDV-a, ali bez prava na odbitak pretporeza. Ako porezni obveznici pored isporuka koje su po čl. 39. Zakona …
Uloga i značaj decentraliziranih funkcija u financiranju zdravstvene zaštite
Uloga i značaj decentraliziranih funkcija u financiranju zdravstvene zaštite
Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Vlada Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu na temelju Zakona o financiranju jedinica …
Primjeri knjigovodstvenih evidencija rashoda za radnike u neprofitnom sustavu
Primjeri knjigovodstvenih evidencija rashoda za radnike u neprofitnom sustavu
U neprofitnim organizacijama, pravilno evidentiranje rashoda ključno je za transparentno poslovanje i izvještavanje. Iako neke neprofitne organizacije možda nemaju stalno zaposlene radnike, kod većine organizacija rashodi za radnike često čine značajan dio ukupnih troškova. Transparentno vođenje knjigovodstva omogućava neprofitnim organizacijama da precizno prate troškove vezane uz radnike, uključujući plaće, naknade, putovanja i druge oblike davanja …
Knjigovodstvena evidentiranja transakcija s kreditnim karticama u proračunskom računovodstvu
Knjigovodstvena evidentiranja transakcija s kreditnim karticama u proračunskom računovodstvu
Kartice predstavljaju oblik elektroničkog novca, a njihove glavne funkcije su plaćanje nabavljene robe i pruženih usluga i podizanje gotovine na bankomatima. Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, plaćanje nabave robe ili obavljenih usluga putem kreditnih ili debitnih kartica smatra se prometom u gotovini. Za takvu nabavu, obveznici javne i jednostavne nabave ne trebaju zaprimiti …
Novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Na temelju Zakona o proračunu, donesen je novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, koji je objavljen u Nar. nov., br. 4/24. Ovaj pravilnik definira proračunske klasifikacije kao institucionalni okvir za iskazivanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka. Proračunske klasifikacije pružaju strukturirani okvir za praćenje financijskih tokova unutar proračuna i financijskih planova. Kroz njih se jasno razgraničava i …
EU bespovratna sredstva za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama – izmjene aktualnog poziva
EU bespovratna sredstva za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama – izmjene aktualnog poziva
U travanjskom broju Računovodstva i financija pisali smo o bespovratnim sredstvima Europske unije (EU-a) za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama, točnije o otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ (Poziv). U trenutku kada je članak dovršen za objavu, krajem ožujka, rok prijave na natječaj bio …
EU bespovratna sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada
EU bespovratna sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Trenutno otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ financira se iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, s ukupnom alokacijom bespovratnih sredstava u iznosu od 94.235.322,37 eura. Višestambene zgrade u cijeloj Hrvatskoj, po određenim uvjetima, mogu biti prijavljene na natječaj kako bi njihovi suvlasnici ostvarili pravo na energetske preglede, izradu projektne …
Obveza prodavatelja kod materijalnih nedostataka stvari
Obveza prodavatelja kod materijalnih nedostataka stvari
Svi mi na dnevnoj bazi sklapamo mnoge ugovore o kupoprodaji, događa se da stvar pokaže nedostatke. Propis razlikuje obveze kupca koji je i sam poslovni subjekt od osobe potrošača, slabije stranke u ugovornom odnosu. Koje su obveze prodavatelja, koje su obveze kupca, rokovi, procedure ostvarivanja prava? …
Ustup tražbine (cesija)
Ustup tražbine (cesija)
U ovom članku bit će razloženi temeljni elementi instituta ustupa tražbine odnosno cesije. Cesija ili ustup je ugovor kojim vjerovnik svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugu osobu. Stari vjerovnik zove se cedent ili ustupitelj, novi vjerovnik zove se cesionar ili primatelj, dok je dužnik cesus. Cesija je dakle, ugovor pri kojemu dosadašnji vjerovnik ili ustupitelj …
Novi Zakon o upravnim sporovima
Novi Zakon o upravnim sporovima
U Nar. nov., br. 36 od 25. 3. 2024. godine objavljen je novi Zakon o upravnim sporovima. Zakon o upravnim sporovima stupit će na snagu 1. srpnja 2024. godine, a toga će dana prestati važiti Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 29/17. i 110/21.) …
Prestanak radnog odnosa tijekom korištenja prava s osnove trudnoće i rođenja djeteta
Prestanak radnog odnosa tijekom korištenja prava s osnove trudnoće i rođenja djeteta
Prava koja ostvaruju zaposlene i samozaposlene trudnice i rodilje u vezi s trudnoćom i porodom te prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja glede podizanja i brige o novorođenom djetetu su, između ostalih i pravo na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u trudnoći iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13., …
Plaće u ugostiteljstvu od 1. svibnja 2024. prema novom Kolektivnom ugovoru
Plaće u ugostiteljstvu od 1. svibnja 2024. prema novom Kolektivnom ugovoru
Od 1. svibnja 2024. primjenjuju se novi iznosi plaća ugovoreni Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva koji je sklopljen je 12. ožujka 2024. godine, a ostale odredbe toga Kolektivnoga ugovora primjenjuju se od 1. travnja 2024. godine. Proveden je postupak utvrđivanja javnog interesa za proširenje Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva na radnike i poslodavce koji nisu sudjelovali u njegovu sklapanju …
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za drvnu i papirnu industriju
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za drvnu i papirnu industriju
Odlukom ministra nadležnog za rad, od 1. travnja 2024. godine proširena je primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti prerađivačke industrije, područje C, sljedeća tri odjeljka: odjeljak 16 – Prerada drva i proizvoda od drva i pluta (u tom odjeljku nije proizvodnja namještaja) …
Novine u visini i obračunu naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ)
Novine u visini i obračunu naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Nar. nov., br. 36/24.), uvodi smanjenje visine naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ). Od 2. travnja 2024. godine, primjenjuje se znatno niža stopa koja se smanjuje s dosadašnjih 0,024 % na samo 0,015 %. Ministarstvo poljoprivrede preuzima veliku ulogu u olakšavanju administracije. Naime, na temelju godišnjih financijskih …
Trošarinski obveznici, nastanak i dospijeće plaćanja trošarine i trošarinska izvješća
Trošarinski obveznici, nastanak i dospijeće plaćanja trošarine i trošarinska izvješća
Autorica u obliku tabličnog pregleda piše o trošarinskih obveznicima, nastanku trošarinske obveze, dospijeću plaćanja trošarine i visini trošarine na trošarinske proizvode te daje pregled izvješća koja su trošarinski obveznici dužni dostavljati nadležnom carinskom uredu uporabom elektroničkog servisa CU-a e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine. Nadležni carinski uredi s obzirom na sjedište odnosno prebivalište trošarinskog obveznika koji obavljaju …
Interna kontrola obračuna PDV-a
Interna kontrola obračuna PDV-a
Jedan od načina kontrole pravilnog obračuna PDV-a je usporedba vrijednosti isporuka iskazanih u Obrascu PDV s prihodima iskazanim u računu dobiti i gubitka. Iskazana vrijednost oporezivih i oslobođenih isporuka u Obrascu PDV može se razlikovati u odnosu na prihode iskazane u računu dobiti i gubitka. Za određene iskazane prihode ne nastaje obveza PDV-a i obrnuto, …
Obračun PDV-a na usluge prijevoza dobara
Obračun PDV-a na usluge prijevoza dobara
Obveznik PDV-a koji se bavi djelatnošću prijevoza dobara susreće se s nizom specifičnosti kod obračuna PDV-a. Usluge prijevoza dobara spadaju u usluge na koje se primjenjuje opće načelo vezano za definiciju mjesta obavljanja pa se iste oporezuju prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge. Važna je i primjena poreznih oslobođenja kod usluga prijevoza koje se obavljaju …
Oporezivanje isplaćenih naknada štete
Oporezivanje isplaćenih naknada štete
Na koji način se oporezuju isplate odšteta, tj. naknada štete propisano je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23., 56/23. i 143/23.). Različitost poreznog tretmana ovisi o tome imaju li naknade štete veze s gospodarstvenom djelatnošću fizičke osobe ili ne. Tako naknadu štete …
Neoporezive naknade troškova smještaja radnika
Neoporezive naknade troškova smještaja radnika
Zakonodavac je omogućio raznovrsne naknade koje poslodavci smiju neoporezivo dodijeliti svojim radnicima. Između ostalih, radniku se mogu neoporezivo nadoknaditi troškovi smještaja. U ovom članku istražujemo opcije za osiguravanje neoporezivog smještaja radnicima pri čemu se isključivo fokusiramo na smještaj koji zadovoljava stambene potrebe radnika. Kao i kod ostalih oblika neoporezivih primitaka, važno je ispuniti određene uvjete …
Revizorska dokumentacija u obavljanju revizije financijskih izvještaja
Revizorska dokumentacija u obavljanju revizije financijskih izvještaja
U tijeku obavljanja revizije financijskih izvještaja društva, obveza je revizora prikupiti revizorske dokaze i sastaviti ih u odgovarajuću revizorsku dokumentaciju. Uz pomoć potpune dokumentacije revizor može s većom razinom pouzdanosti i uvjerenja izraziti revizorsko mišljenje i sastaviti revizorsko izvješće. Radna dokumentacija u reviziji propisana je odredbama Zakona o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (u daljnjem …
Objava i sadržaj standarda izvješćivanja o održivosti MSFI S1 i MSFI S2
Objava i sadržaj standarda izvješćivanja o održivosti MSFI S1 i MSFI S2
Izvješćivanje o održivosti prelazi u novu fazu i to iz neobveznog u obvezno izvješćivanje, a temeljni razlog je rast značajnosti klimatskih utjecaja na poslovno okruženje poslovnih subjekata. Globalni tržišni regulatori, a posebno regulatori financijskih tržišta, zahtijevali su izradu standarda izvješćivanja o održivosti koji se trebaju globalno primjenjivati. Usvojena su i objavljena od ISSB-a 2 standarda …
Novi MSFI 18 – Prezentacija i objavljivanje u financijskim izvještajima
Novi MSFI 18 – Prezentacija i objavljivanje u financijskim izvještajima
Autorica članka prezentirala je najvažnije informacije o sadržaju novog MSFI-a 18 koji će zamijeniti 1. 1. 2027. postojeći MRS 1. Najvažnije izmjene koje donosi novi MSFI 18 odnose se na: 1. promjenu strukture RDG-a; 2. grupiranje informacija i 3. objavu mjera učinaka koje definira menadžment …
Štetni događaji i njihov prikaz u poslovnim knjigama
Štetni događaji i njihov prikaz u poslovnim knjigama
U svom poslovanju, poduzetnici se koriste različitim oblicima imovine. Takvo posjedovanje imovine podložno je situaciji u kojoj se spomenuta imovina može oštetiti na različite načine. Prirodna nepogoda jedna je od posljedica koje ostavljaju imovinu u većem ili manjem dijelu neupotrebljivom. Tako nastala šteta na imovini poduzetnika ima trenutačne posljedice na njegovo poslovanje koje se očituju …
Evidentiranje operativnih najmova kod obveznika MSFI-a
Evidentiranje operativnih najmova kod obveznika MSFI-a
U skladu s MSFI-om – 16 Najmovi, prilikom evidentiranja operativnih najmova, najmoprimci će od prvog dana trajanja najma, za sve najmove, osim onih koji se smatraju kratkoročnim (najmovi ugovoreni na razdoblje kraće od 12 mjeseci) i najmovima male vrijednosti, u poslovnim knjigama priznati imovinu koja je predmet najma te obveze s osnove najma, trošak amortizacije …
Računovodstvo i financijsko izvještavanje zajedničkih poslova prema MSFI-u 11 i HSFI-u 2
Računovodstvo i financijsko izvještavanje zajedničkih poslova prema MSFI-u 11 i HSFI-u 2
Zajednički poslovi jesu poslovi pod zajedničkom kontrolom dvaju ili više osoba. MSFI 11 Zajednički poslovi, razlikuje dvije vrste zajedničkih poslova: zajedničko upravljanje i zajedničke pothvate. Zajedničko upravljanje je oblik zajedničkog posla kod kojeg strane u zajedničkom poslu koje dijele kontrolu imaju pravo na imovinu i obveze iz zajedničkog posla te sukladno tome priznaju u svojim …
Računovodstveni i porezni aspekti restrukturiranja grupe metodom pripajanja
Računovodstveni i porezni aspekti restrukturiranja grupe metodom pripajanja
Danas sve više poduzeća provodi različite oblike poslovnih spajanja pri čemu su i stjecatelji, a i mete preuzimanja. Relevantni računovodstveni standardi koji uređuju ovo područje su MSFI 3 Poslovna spajanja za velike poduzetnike odnosno HSFI 2 Konsolidirani financijski izvještaji za mikro, male i srednje poduzetnike. U tekstu koji slijedi, razmatraju se računovodstveni aspekti pripajanja kao …
Prodaja dugotrajne materijalne imovine – računovodstveni i porezni aspekt
Prodaja dugotrajne materijalne imovine – računovodstveni i porezni aspekt
Prodaja dugotrajne materijalne imovine česta je transakcija u poslovanju poduzetnika. Porezni i računovodstveni tretman prodaje dugotrajne materijalne imovine ima svojih specifičnosti, osobito kada je riječ o prodaji osobnih automobila. Računovodstveni i porezni tretman uvelike ovise o nekoliko faktora, kao što su: informacija o tome kada je sredstvo nabavljeno, od koga je nabavljeno, je li postojala …
Plaća u naravi – korištenje osobnih automobila – računovodstveni i porezni tretman
Plaća u naravi – korištenje osobnih automobila – računovodstveni i porezni tretman
Vrlo često, osobe koje koriste službena vozila društva koriste ta službena vozila, najčešće osobne automobile, kako u poslovne, tako i u privatne svrhe. U takvim slučajevima uprave društva vrlo često donose odluku o utvrđivanju i obračunu plaće u naravi za takve osobe kojima je dopušteno korištenje prijevoznih sredstava. Obračun se najčešće provodi s isplatom plaće …
Prava i obveze doktora medicine na specijalističkom usavršavanju prema novim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Prava i obveze doktora medicine na specijalističkom usavršavanju prema novim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz mjeseca travnja 2024. g. detaljnije se uređuju prava i obveze doktora medicine na specijalističkom usavršavanju. Tako se detaljnije uređuju odredbe vezane uz ugovore o međusobnim pravima i obvezama koje doktori medicine na specijalizaciji sklapaju sa zdravstvenim ustanovama, nadalje, zakonskim odredbama smanjuju se troškovi koje u slučaju raskida …
Obveza vođenja popisa članova i članstvo u udrugama
Obveza vođenja popisa članova i članstvo u udrugama
Zakon o udrugama već dugi niz godina propisuje obvezu vođenja popisa članova. Prilikom osnivanja udruge, sačinjavanja statuta, temeljnog akta udruge, no i kasnije prilikom djelovanja same neprofitne organizacije, pitanje članstva se nameće samo po sebi. Tko uopće može biti član udruge, može li udruga svojim aktima ili pak mora ograničiti članstvo, djelovanje članova u organizaciji …
Institut uvida u ponude u postupku javne nabave
Institut uvida u ponude u postupku javne nabave
Javni naručitelj obvezan je nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev natjecatelja ili ponuditelja, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude ili zahtjeve za sudjelovanje, osim u one dokumente koji su označeni tajnim. Iznimno, javni naručitelj nije obvezan omogućiti uvid u one dijelove dokumentacije …
Kriteriji koje državna revizija treba uzeti u obzir prilikom provjere i ocjene pravilnosti i ispravnosti u reviziji usklađenosti
Kriteriji koje državna revizija treba uzeti u obzir prilikom provjere i ocjene pravilnosti i ispravnosti u reviziji usklađenosti
Revizija usklađenosti je jedna od tri vrste revizije javnoga sektora koju provode vrhovne revizijske institucije pa tako i Državni ured za reviziju u Republici Hrvatskoj. Revizija usklađenosti, kao i financijska revizija te revizija učinkovitosti provodi se na način i prema postupcima utvrđenim Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija. Odnose se na načela, standarde i smjernice koje …
Porezna obilježja naknade članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za rad na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2024.
Porezna obilježja naknade članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za rad na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2024.
Naknada članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za rad na provođenju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor smatra se primitkom od drugog dohotka i podliježe obvezi doprinosa i poreza na dohodak. Porez na dohodak obračunava se po stopi koja je kao niža stopa godišnjeg dohotka određena za općinu ili grad u kojemu stjecatelj drugog dohotka …
Visoka učilišta u sustavu PDV-a
Visoka učilišta u sustavu PDV-a
Usluge obrazovanja djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje dio su djelatnosti od općeg društvenog interesa za koje je propisano oslobođenje od obveze plaćanja PDV-a kada ih obavljaju obrazovne ustanove i slične organizacije na koje su prenesene javne ovlasti. Porezno oslobođenje propisano je člankom 39. Zakona o PDV-u, a radi se o oslobođenju bez prava …
Knjigovodstveno evidentiranje humanitarnih akcija kod neprofitnih organizacija
Knjigovodstveno evidentiranje humanitarnih akcija kod neprofitnih organizacija
Na kraju 2023. godine izašao je u Nar. nov., br. 156/23. novi Zakon o humanitarnoj pomoći. Kao i u starom zakonu ostala je odredba kako se humanitarna pomoć može prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija. Ovim zakonom propisuju se uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u …
Nabavna vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine u neprofitnom računovodstvu
Nabavna vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine u neprofitnom računovodstvu
Imovina se u neprofitnom računovodstvu iskazuje po računovodstvenom načelu nastanka događaja, a početno se iskazuje po trošku nabave ili nabavnoj vrijednosti. U slučajevima poput donacije, dugotrajna nefinancijska imovina iskazuje se po procijenjenoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine čini kupovna cijena i svi drugi troškovi koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za …
Proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 39/24.) sklopljenoga 12. ožujka 2024. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., , broj 58/2007 i 72/2007). Naime, u ožujku je …
Narodne novine Travanj 2024
Narodne novine Travanj 2024
Broj 22 od 26. veljače 2024. godine − Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama − Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama − Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i …
EU bespovratna sredstva za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama
EU bespovratna sredstva za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama
Do 31. svibnja 2024. otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, namijenjen poduzetnicima s područja arhitekture, dizajna, elektroničkih medija, filma, fotografije, glazbe i izvedbenih umjetnosti, izdavaštva, muzeja, knjižnica i baštine, videoigara, umjetnosti te umjetničkih i tradicijskih obrta. Poziv se financira sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost Europske …
Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
Postupak provjeravanja je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti uređen je Zakonom o zaštiti na radu (Nar nov., br. 71/14. do 96/18.), u odredbama čl. 57. do 60. Navedeno poglavlje, osim zabrane pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti uređuje i zaštitu nepušača na radu, ali ćemo se u ovome članku baviti …

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više