Popis članaka

Narodne novine Travanj 2024
Narodne novine Travanj 2024
Broj 22 od 26. veljače 2024. godine − Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama − Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama − Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i …
EU bespovratna sredstva za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama
EU bespovratna sredstva za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama
Do 31. svibnja 2024. otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, namijenjen poduzetnicima s područja arhitekture, dizajna, elektroničkih medija, filma, fotografije, glazbe i izvedbenih umjetnosti, izdavaštva, muzeja, knjižnica i baštine, videoigara, umjetnosti te umjetničkih i tradicijskih obrta. Poziv se financira sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost Europske …
Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
Postupak provjeravanja je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti uređen je Zakonom o zaštiti na radu (Nar nov., br. 71/14. do 96/18.), u odredbama čl. 57. do 60. Navedeno poglavlje, osim zabrane pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti uređuje i zaštitu nepušača na radu, ali ćemo se u ovome članku baviti …
Odgovornosti i obveze koje proizlaze iz načina pružanja usluga u turizmu
Odgovornosti i obveze koje proizlaze iz načina pružanja usluga u turizmu
Usluge u turizmu raznolike su, a i posljednjih se godina kud i kamo mijenjaju. Na tržištu se javljaju razne usluge i kombinacije istih ne bi li se stvorio jedinstven proizvod s višom dodanom vrijednosti. Autorica u tekstu razlaže pravnu prirodu pojedinih usluga u turizmu …
Zastarni rokovi u obveznim odnosima
Zastarni rokovi u obveznim odnosima
U ovom članku izložit će se institut zastare kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. do 155/23., dalje: ZOO). Temeljni propis kojim su uređena pitanja zastare u obveznim odnosima je ZOO. Zastara je uređena i u mnogim drugim specijalnim zakonima (kaznenim, prekršajnim, poreznim i dr.), ali će ovaj članak izložiti institut zastare …
Obavljanje ugostiteljskih usluga na OPG-u i obveze nositelja djelatnosti
Obavljanje ugostiteljskih usluga na OPG-u i obveze nositelja djelatnosti
Pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu spada u dopunsku djelatnost OPG-a koja se registrira prema Zakonu o OPG-u i u skladu s propisima koji uređuju ugostiteljsku i turističku djelatnost. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o pružanju usluga u turizmu ovu djelatnost uređuju kao ugostiteljske i turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu …
Prezentiranje financijskih informacija u prospektima vrijednosnih papira u kontekstu europskog i hrvatskog tržišta kapitala
Prezentiranje financijskih informacija u prospektima vrijednosnih papira u kontekstu europskog i hrvatskog tržišta kapitala
U ovom radu opisuju se temelji prospektnog režima. Pojašnjavaju se situacije kada je potrebno izraditi prospekt vrijednosnih papira, definira se svrha prospekta te njegov sadržaj. U fokusu ovog rada pravila su prospektnog režima u vezi s uključivanjem financijskih izvještaja izdavatelja u prospekt te pravila u vezi s primjenom računovodstvenih standarda kod sastavljanja i prezentiranja financijskih …
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
Iako Zakon o radu ne obvezuje poslodavca da radnicima nadoknadi trošak prijevoza na posao i s posla, upravo je taj oblik naknade najzastupljeniji u praksi. Ako obveza nije uređena niti kolektivnim ugovorom niti pravilnikom o radu niti ugovorom o radu, poslodavac može donijeti odluku o isplati naknade troškova prijevoza na posao i s posla svim …
Novi iznosi minimalnih plaća u graditeljstvu od 1. travnja 2024. godine
Novi iznosi minimalnih plaća u graditeljstvu od 1. travnja 2024. godine
Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – sedme izmjene i dopune, sklopljen je 20. veljače 2024. godine i objavljen u Nar. nov., br. 29/24. i 35/24. – ispravak. Novi Tarifni prilog kojim su plaće određene prema složenosti poslova primjenjuje se od 1. travnja 2024. godine. U tijeku je procedura koja prethodi …
Naknada za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) za 2023. godinu – obračun, evidentiranje i plaćanje
Naknada za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) za 2023. godinu – obračun, evidentiranje i plaćanje
U kontekstu obračuna naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) važno je napomenuti da nije došlo do promjene zakonske regulative te da je način obračuna ostao nepromijenjen, a jedina promjena je u tome što se obrasci sada popunjavaju u eurima. Navedeno područje uređeno je Zakonom o šumama (Nar. nov., br. 68/18. – 101/23.) i Pravilnikom o …
Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
Osobni automobili nerijetko se, osim za poslovne potrebe, koriste i za privatne potrebe zaposlenika i drugih osoba. Kako je teško pratiti opseg korištenja za poslovne i privatne svrhe, s ciljem pojednostavljenja razgraničenja prava na odbitak pretporeza, Zakonom o PDV-u propisan je posebni porezni tretman nabave i najma osobnih automobila uključivo i svih troškova vezanih za …
Oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije
Oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije
Zakonom o PDV-u, člankom 48. propisana je primjena poreznog oslobođenja od PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima, institucijama i tijelima EU te međunarodnim organizacijama. Oslobođenje se primjenjuje putem povrata PDV-a ili kao izravno oslobođenje kod trgovca. Provedba oslobođenja ovisi o tome imaju li diplomatsko i konzularno predstavništvo odnosno diplomatsko i konzularno osoblje te međunarodna …
Uvjeti za isplatu neoporezivih dnevnica – za službeno putovanje, rad na terenu, per diem
Uvjeti za isplatu neoporezivih dnevnica – za službeno putovanje, rad na terenu, per diem
Porezni propisi nisu izvor radnikovih prava; oni jednostavno propisuju granice i uvjete pod kojima određene vrste primitaka mogu biti isplaćene bez poreza. Na primjer, sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, osobi koja je upućena na rad u mjesto svog prebivališta ili uobičajenog boravišta ne može se isplatiti neoporeziva dnevnica. Često se u praksi postavlja …
Kontrolni postupci pri zaprimanju i obradi obrasca PD i PD-NN za 2023. godinu
Kontrolni postupci pri zaprimanju i obradi obrasca PD i PD-NN za 2023. godinu
Prijavu poreza na dobit na novom Obrascu PD u eurima i centima dužni su najkasnije do 30. travnja 2024. godine za 2023. godinu, podnijeti obveznici poreza na dobit koji osnovicu porezu na dobit utvrđuju uz primjenu obračunskog načela. Jednako tako do 30. travnja 2024. godine i porezni obveznici koji su temeljem vlastitog zahtjeva utvrđivali osnovicu …
Stopa poreza na dobit, plaćanje poreza na dobit, predujmovi poreza na dobit, ispravak PD prijave
Stopa poreza na dobit, plaćanje poreza na dobit, predujmovi poreza na dobit, ispravak PD prijave
Uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023., podnositelji obrasca PD za 2023. godinu po prvi put je popunjavaju u eurima i u centima. Ovaj članak usredotočuje se na ključne aspekte predaje prijave poreza na dobit obuhvaćajući stope oporezivanja, rokove za podnošenje PD prijave te rokove plaćanja poreza na dobit, kao …
Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora u skladu s MRevS-om 705 (izmijenjenim)
Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora u skladu s MRevS-om 705 (izmijenjenim)
Kada revizor prilikom formiranja mišljenja zaključi da je potrebna modifikacija revizorova mišljenja o financijskim izvještajima, revizor je odgovoran izdati izvješće odgovarajućeg oblika i sadržaja, ovisno o tome koja je vrsta modifikacije mišljenja primjerena. U članku autorica razmatra odredbe MRevS-a 705 (izmijenjenog) vezano uz izražavanje modificiranog mišljenja o financijskim izvještajima u izvješću neovisnog revizora …
Pravne i računovodstvene posebnosti j.d.o.o.-a
Pravne i računovodstvene posebnosti j.d.o.o.-a
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na jednostavniji, jeftiniji način i uopće je pravni oblik za ostvarenje poduzetništva tamo gdje za to nije potreban veći kapital. Takvo društvo kapitala može imati najviše pet članova i jednog člana uprave. Najznačajnija posebnost j.d.o.o.-a je što takvo društvo mora imati zakonske rezerve koje se koriste na zakonom …
Sale & lease back u računovodstvu
Sale & lease back u računovodstvu
U današnje vrijeme kada poduzetnici na izbor imaju korištenje različitih modela financiranja, povratni najam (engl. lease back) javlja se kao prihvatljiv način povećanja trenutne likvidnosti. Sve transakcije koje su sadržane u povratnom najmu najlakše bi se mogle svesti kao prodaja postojeće imovine poduzetnika i povrat te iste imovine kroz najam. Navedene transakcije provode se uzimanjem …
Računovodstveni tretman raskida ugovora o leasingu prema HSFI
Računovodstveni tretman raskida ugovora o leasingu prema HSFI
U današnje vrijeme neizvjesnosti i gotovo svakodnevnih promjena poduzetnici se suočavaju sa sve većim obvezama koje društvo generira iz prošlih događaja i sa sve manjom likvidnošću. Kako bi smanjili negativne učinke na društvo jedan od načina je i prijevremeni raskid ugovora o leasingu. Kako bi pojasnili porezni i računovodstveni postupak u takvim slučajevima prije svega …
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji odnosi se na dugotrajnu imovinu čija će knjigovodstvena vrijednost biti nadoknađena prodajom, a ne korištenjem te imovine, uz uvjet da ta prodaja mora bi vrlo vjerojatna. Po ispunjenju uvjeta klasifikacije kao namijenjene prodaji, imovina će se prestati iskazivati kao dugotrajna te će se klasificirati na zasebnu stavku unutar kratkotrajne imovine. Potrebno …
Korištenje sredstava dugotrajne imovine za rezervne dijelove
Korištenje sredstava dugotrajne imovine za rezervne dijelove
Ponekad sredstva dugotrajne imovine kao cjelina više ne ostvaruju svoju funkciju za koju su namijenjena te se kao takva stavljaju van upotrebe. Određeni dijelovi takvih sredstava mogu se iskoristiti za rezervne dijelove za druga sredstva dugotrajne imovine koja su još u upotrebi. Takvi slučajevi često se javljaju kod prijevoznih sredstava i radnih strojeva, kao što …
Računovodstveno praćenje predujmova
Računovodstveno praćenje predujmova
Plaćanje predujma stvar je dogovora između stranaka. U slučajevima kada se ugovara, predujam najčešće služi za podmirivanje predviđenih izdataka isporučitelja, ali ujedno i kao osiguranje plaćanja. Bez obzira je li riječ o predujmovima u tuzemstvu ili iz inozemstva ili vezanima uz određene grane gospodarstva, potrebno je pripaziti na porezne implikacije koje se odnose na predujmove …
Obveza sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja obveznika poreza na dobit za 2023. godinu
Obveza sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja obveznika poreza na dobit za 2023. godinu
U ovom članku prezentiran je detaljan podsjetnik koji se odnosi na obveze sastavljanja i rokove predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2023. godinu. Autorica članka detaljno je ilustrirala na temelju relevantne zakonske regulative sve upute za predaju GFI za statističke potrebe, javnu objavu GFI, kao i konsolidaciju GFI …
Potpisan novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Potpisan novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Sklopljen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 39/24.), s primjenom od 1. travnja 2024. godine na određeno vrijeme do 31. prosinca 2025. godine. Uz ostale promjene, Poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti najmanje u iznosu koji je naveden u sljedećoj tablici: Grupa složenosti poslova Tipični poslovi Minimalna …
Primjena Uredbe o zaštiti podataka kod udruga
Primjena Uredbe o zaštiti podataka kod udruga
Udruge su obvezne primjenjivati Uredbu o zaštiti podataka. Autorica ukratko predstavlja određene pojmove, obveze i u konačnici sankcije koje će se izricati subjektima koji se ogluše o primjenu osnovnih zadaća …
Značaj tržišnog natjecanja u javnoj nabavi
Značaj tržišnog natjecanja u javnoj nabavi
Tržišno natjecanje predstavlja konkurenciju na tržištu koja pridonosi razvoju tržišta i gospodarstva, koje omogućava svim poduzetnicima pod jednakim uvjetima pristup i sudjelovanje na tržištu. Bez poštivanja načela tržišnog natjecanja odnosno u slučajevima njegova narušavanja, ne može se jamčiti da će biti ostvaren bilo koji od ciljeva, a posebno najvažniji cilj dobivanja najbolje vrijednosti za novac …
Suradnja unutarnjih i državnih revizora u učinkovitom upravljanju javnim sektorom
Suradnja unutarnjih i državnih revizora u učinkovitom upravljanju javnim sektorom
Ukupna učinkovitost i djelotvornost upravljanja u javnom sektoru kroz sve prisutne brzorastuće izazove, rizike i prilike, kao što su ESG rizici te rizici informacijske sigurnosti, zahtijeva komplementarnost te sinergiju unutarnje i državne revizije. Institut internih revizora (IIA) i Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) ističu da interakcija i suradnja pomaže upravljačkim tijelima da dobiju sveobuhvatan …
Primjena nove uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u sektoru zdravstva
Primjena nove uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u sektoru zdravstva
Novi zakonodavni okvir za obračun plaća u državnoj i javnoj službi predstavlja značajan napredak s ciljem osiguranja unaprjeđenja sustava plaća na istim radnim mjestima odnosno da jednaka plaća vrijedi za jednaki rad. S obzirom na to da resor zdravstva obuhvaća preko 75.000 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, kao …
Novine u materijalnim pravima od 1. ožujka 2024. za zaposlene u državnoj i javnim službama
Novine u materijalnim pravima od 1. ožujka 2024. za zaposlene u državnoj i javnim službama
Vlada RH i reprezentativni sindikati javnih službi sklopili su dana 1. ožujka 2024. godine novi Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama, na rok od četiri godine. Istoga su dana Vlada RH i sindikati koji zastupaju državne službenike i namještenike sklopili Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim se mijenjaju …
Osnovna plaća i dodaci na plaću u javnim službama od 1. ožujka 2024. godine
Osnovna plaća i dodaci na plaću u javnim službama od 1. ožujka 2024. godine
Novim modelom sustava plaća u državnoj službi i javnim službama na temelju kojega se plaće počinju isplaćivati od 1. ožujka 2023. godine, na jedinstveni su način uređene plaće državnih službenika i namještenika i plaće zaposlenih u javnim službama. Specifičnost javnih službi sadržana je u činjenica da se dodaci koji su Zakonom o plaćama određeni kao …
Prijenos porezne obveze za građevinske radove na investitore proračunske korisnike i neprofitne organizacije u sustavu PDV-a
Prijenos porezne obveze za građevinske radove na investitore proračunske korisnike i neprofitne organizacije u sustavu PDV-a
Prema čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u, porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina. Obveza se odnosi i na investitore proračunske korisnike i neprofitne organizacije kao obveznike upisane …
Uloga vrhovnih revizijskih institucija u implementaciji i ostvarenju ciljeva Inicijative triju mora – II. dio
Uloga vrhovnih revizijskih institucija u implementaciji i ostvarenju ciljeva Inicijative triju mora – II. dio
Inicijativa triju mora (3SI) pokrenuta je 2014. g. s vrlo jasnim ciljevima – povezivanje srednjoeuropskog i istočnoeuropskog gospodarstva i infrastrukture od sjevera do juga, u dijelu koji se odnosi na promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu. Navedeni ciljevi ostvaruju se provođenjem projekata koji trebaju omogućiti međusobnu povezanost zemalja 3SI te pridonijeti gospodarskoj integraciji i razvoju te …
Knjigovodstvene isprave u neprofitnom računovodstvu
Knjigovodstvene isprave u neprofitnom računovodstvu
Knjigovodstvene isprave predstavljaju temelj za unos podataka u poslovne knjige i sastavljanje financijskih izvještaja. Zakonski okvir računovodstva neprofitnih organizacija knjigovodstvenu ispravu definira kao pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju. Za knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama, knjigovodstvena isprava treba biti istinita, uredna i prethodno kontrolirana. Budući da su Zakonom o …
Osvrt na odredbe novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Osvrt na odredbe novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.), kao krovni akt proračunskog sustava donesen je na kraju 2021. g. i njegova primjena započela je u 2022. g. Zakon je predviđao donošenje većine podzakonskih akata u roku šest mjeseci. Na temelju njega doneseni su neki od ključnih podzakonskih akata vezanih uz proračunske procese. Posebice se to odnosi …
Tromjesečni financijski izvještaji za 2024. godinu u sustavu proračuna
Tromjesečni financijski izvještaji za 2024. godinu u sustavu proračuna
Ministarstvo financija pripremilo je Okružnicu o predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. za subjekte u sustavu općeg proračuna. Autorice u članku daju kratak pregled sastavljanja, rokova predaje te ostalih specifičnih poslovnih događaja i njihovih knjigovodstvenih evidencija na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom predaje kvartalnog financijskog izvještaja za 2024 …
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije od 1. travnja 2024.
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije od 1. travnja 2024.
Od 1. travnja 2024. godine primjenjuje se Odluka o proširenoj primjeni Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije koji je sklopljen u prosincu 2023. i objavljen u Nar. nov. br. 5/2024. Kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije proširen na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti prerađivačke industrije područje C, odjeljak …
Od 1. travnja 2024. novi iznosi plaća u graditeljstvu
Od 1. travnja 2024. novi iznosi plaća u graditeljstvu
Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – sedme izmjene i dopune (Nar. nov., br. 29/24.) koji je zaključen 20. veljače 2024. ugovoreni su novi iznosi plaća prema složenosti poslova, s primjenom od 1. travnja 2024. godine. Novi iznosi plaća primjenjuju se za plaću za travanj 2024. koja dospijeva u svibnju, a …
Narodne novine Ožujak 2024
Narodne novine Ožujak 2024
Broj 10 od 26. siječnja 2024. godine − Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izra- čuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu − Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i …
Natječaji iz Programa transnacionalne suradnje dunavske regije
Natječaji iz Programa transnacionalne suradnje dunavske regije
Do 3. travnja otvorena su dva natječaja (poziva na dostavu projektnih prijedloga) iz Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. Jedan je standardni, drugi po redu poziv otvoren u okviru Programa, a drugi je novi i namijenjen dodjeli početnog kapitala za razvoj strateških projekata koji će se prijavljivati na prvi tip poziva, ali i …
Kontrola privremene nesposobnosti za rad
Kontrola privremene nesposobnosti za rad
U ovom članku izložit će se pravo na kontrolu privremene nesposobnosti za rad od strane poslodavca. Poslodavac ima dvije mogućnosti kontrole radnika za koje je utvrđena privremena nesposobnost za rad. Jednu vrstu kontrole predviđaju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad …
Utvrđivanje i provjera identiteta stranke na daljinu
Utvrđivanje i provjera identiteta stranke na daljinu
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17., 39/19. i 151/22., dalje u tekstu: Zakon), predviđa mogućnost da se provjere i identitet stranke mogu utvrđivati i na temelju kvalificiranog certifikata za elektronički potpis ili elektronički pečat, kao i na temelju videoelektroničke identifikacije. To su iznimke od pravila da se identitet stranke …
Kontrolni postupci obrade Obrasca DOH i DOH-Z za 2023. godinu u Poreznoj upravi
Kontrolni postupci obrade Obrasca DOH i DOH-Z za 2023. godinu u Poreznoj upravi
Za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja pri čemu utvrđuju dohodak prema poslovnim knjigama, propisana je obveza podnošenja godišnje porezne prijave na Obrascima DOH i DOH-Z za zajedničku djelatnost, radi utvrđivanja godišnjeg dohotka za 2023. godinu. Neovisno o načinu dostavljanja poreznih prijava – korištenjem sustava ePorezna ili u papirnatom obliku, radi …
Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. za trgovačka društva i druge pravne osobe
Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. za trgovačka društva i druge pravne osobe
U 2023. g. izmijenjen je i dopunjen Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 83/23.). Ovim izmjenama proširen je obuhvat obveznika predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. g. Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 95/19.), s odredbama …
Zdravstveno osiguranje umirovljenika u prekograničnim situacijama
Zdravstveno osiguranje umirovljenika u prekograničnim situacijama
Zdravstveno osiguranje umirovljenika koji se nalaze u nekoj od prekograničnih situacija, u Republici Hrvatskoj je uređeno hrvatskim zakonodavstvom, europskim pravnim propisima i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju. U članku se pojašnjavaju prava i obveze umirovljenika u području zdravstvenog osiguranja, ovisno o tome je li u prekograničnu situaciju uključena država članica EU, ugovorna država ili treća …
Novine u mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2024. godine
Novine u mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2024. godine
Od 1. siječnja 2024. godine na snazi je nekoliko izmjena i dopuna zakona koji uređuju sustav mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje: Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima. Izmijenjen je i Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kojim je …
Prava roditelja koji njeguje dijete s teškoćama u razvoju
Prava roditelja koji njeguje dijete s teškoćama u razvoju
U skladu s odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, roditelj koji njeguje dijete s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na dopust do navršene osme godine djetetovog života ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena. U razdoblju korištenja tih prava, zaposlenom i samozaposlenom roditelju pripada pravo na novčanu naknadu odnosno naknadu plaće. U …
Oblici radnog angažiranja umirovljenika uz isplatu mirovine
Oblici radnog angažiranja umirovljenika uz isplatu mirovine
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, korisnici mirovina se mogu zaposliti do polovine punog radnog vremena, uz istovremenu isplatu mirovine. Zapošljavanje uz isplatu mirovine dozvoljeno je korisnicima starosnih mirovina, prijevremenih i obiteljskih mirovina te invalidskih mirovina zbog smanjene radne sposobnosti. Osim u radnom odnosu do polovine punog radnog vremena, umirovljenici mogu raditi na temelju ugovora o …
Dopust trudne radnice
Dopust trudne radnice
Dopust trudne radnice je pravo koje ostvaruje trudna radnica temeljem propisa radnog prava, propisa zaštite na radu te propisa kojima se uređuju rodiljne i roditeljske potpore. Riječ o plaćenom dopustu na teret poslodavca koji ostvaruje trudna radnica zaposlena na poslovima štetnima za njezino zdravlje. Kada i pod kojim uvjetima trudna radnica može ostvariti pravo na …
Primjena umanjenja mjesečne osnovice za radnika izaslanog na rad u inozemstvo u tijeku mjeseca i za rad u RH za stranog poslodavca
Primjena umanjenja mjesečne osnovice za radnika izaslanog na rad u inozemstvo u tijeku mjeseca i za rad u RH za stranog poslodavca
Prilikom obračuna plaće umanjenje mjesečne osnovice može se koristiti za većinu osiguranika po osnovi radnog odnosa pa tako i za osiguranike po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske odnosno poslodavac diplomatsko …
Novi iznosi neoporezivih dnevnica za inozemna službena putovanja i rad na terenu u inozemstvu
Novi iznosi neoporezivih dnevnica za inozemna službena putovanja i rad na terenu u inozemstvu
Od 8. veljače 2024. godine primjenjuje se nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna. Iznosi dnevnica propisani novom Odlukom za porezne se svrhe primjenjuju kao najviši neoporezivi iznosi dnevnica za inozemna službena putovanja i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu …
Operateri platformi – obveznici izvješćivanja prema DAC 7
Operateri platformi – obveznici izvješćivanja prema DAC 7
Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza i Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza usklađeni su s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2021/514 (DAC 7). U skladu s ovim propisima od 1. siječnja 2023. operateri platformi obvezni su prikupljati i dostavljati informacije Ministarstvu financija, Poreznoj upravi o prodavateljima koji obavljaju aktivnosti uz naknadu i …
Dokazi o otpremi dobara u drugu državu članicu za primjenu oslobođenja od PDV-a prema članku 41. Zakona o PDV-u
Dokazi o otpremi dobara u drugu državu članicu za primjenu oslobođenja od PDV-a prema članku 41. Zakona o PDV-u
Prema članku 41. Zakona o PDV-u oslobođene su isporuke dobara drugom poreznom obvezniku uz dokaz o otpremi u drugu državu članicu. Kako bi se na jedinstveni način uredilo pitanje dokazivanja otpreme dobara u drugu državu članicu u uvjetima kada ne postoje fizičke granice donesena je Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2018/1912 kojom je dopunjena Provedbena uredba …
Samoizdavanje računa prema Zakonu o PDV-u
Samoizdavanje računa prema Zakonu o PDV-u
Prema čl. 78. Zakona o PDV-u odnosno čl. 224 Direktive vijeća 2006/112/EZ, račune može sastaviti i kupac za robu ili usluge koje mu je isporučio porezni obveznik ako između dvije stranke postoji prethodni sporazum i pod uvjetom da postoji postupak za prijam svakog računa od strane poreznog obveznika koji isporučuje robu ili usluge. Radi se …
Iznajmljivači nerezidenti kao obveznici PDV-a
Iznajmljivači nerezidenti kao obveznici PDV-a
Iznajmljivači koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, a dobili su odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u okviru domaćinstva ne moraju u Hrvatskoj tražiti registraciju za potrebe PDV-a samo ako posluju isključivo posredstvom hrvatskih turističkih agencija. U ovom slučaju obveznik PDV-a je domaća turistička agencija. Međutim, ako nerezident usluge smještaja obavlja izravno gostima ili …
Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti porezom na dohodak od 1. siječnja 2024. godine
Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti porezom na dohodak od 1. siječnja 2024. godine
Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2024. godine povećana je stopa poreza na dohodak ostvarenog isplatom dividendi i udjela u dobiti s 10 % na 12 %. Stopa od 12 % primjenjuje se na oporezivi dohodak od dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuje od 1. siječnja 2024. godine, neovisno o …
Najava novog međunarodnog standarda za angažmane izražavanja uvjerenja o održivosti
Najava novog međunarodnog standarda za angažmane izražavanja uvjerenja o održivosti
Okolišna, društvena i upravljačka pitanja (ESG), kao i jačanje svijesti o potrebi primjene koncepta održivosti u EU su postala glavna žarišna točka za široku lepezu dionika pa tako i za (revizijske) profesije koje pružaju angažmane izražavanja uvjerenja o održivosti. Novom Direktivom o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD), kao i novim Standardima izvještavanja o održivosti (ESRS) …
Revizija odnosa i transakcija s povezanim strankama – primjena MRevS-a 550
Revizija odnosa i transakcija s povezanim strankama – primjena MRevS-a 550
Stanja i transakcije s povezanim strankama potrebno je odgovarajuće računovodstveno evidentirati i objaviti u financijskim izvještajima u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, s obzirom da njihov utjecaj na poslovanje subjekta može biti značajan. Mnoge transakcije s povezanim strankama nastaju tijekom uobičajenog i redovnog poslovanja te u takvim okolnostima ne nose veći rizik značajnog pogrešnog …
Stečajne prijevare kao posljedica računovodstvenih procjena
Stečajne prijevare kao posljedica računovodstvenih procjena
U vremenu intenzivnih klimatsih prmjena kao i elementarnih nepogoda sve više se javljaju problemi rješavanja stečajeva poslovnih subjekata. U ovom članku autor se dotiče jednog aktualnog, ali i prilično starog računovodstvenog pitanja, a to je procjena koja se sve više pretvara u manipulaciju vrijednosti stečajne mase. Međutim, nije procjena jedini problem jer se javljaju i …
Analiza bilance, računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom toku na primjeru poduzeća u trgovini na veliko
Analiza bilance, računa dobiti i gubitka te izvještaja o novčanom toku na primjeru poduzeća u trgovini na veliko
Po završetku obračunskog razdoblja podvlači se crta i sastavljaju financijski izvještaji koji postaju predmetom daljnje analize i utvrđivanja jesu li ostvareni rezultati bili bolji ili lošiji od planiranog, prošle godine, prosjeka industrije ili primjerice konkurenata. Kako bi se dobio bolji uvid u financijsko stanje i uspjeh poduzeća te dobila jasnija slika poslovanja, osim analize bilance …
Računovodstveni prikaz ulaganja u nekretnine
Računovodstveni prikaz ulaganja u nekretnine
Kada poslovni subjekt u svojoj imovini drži nekretnine poput zemljišta i zgrade, dijela zgrade ili oboje, s namjerom ostvarivanja prihoda od najma, porasta tržišne vrijednosti ili oboje, takva imovina klasificira se pod imovinom vezanom uz ulaganje u nekretnine. Takva namjena ulaganja u nekretnine različita je od namjene nekretnina koje poduzeće ima u svojoj imovini kako …
Troškovi rezerviranja – računovodstveni i porezni tretman
Troškovi rezerviranja – računovodstveni i porezni tretman
Rezerviranje predstavlja obvezu čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, međutim postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Rezerviranje, kao obvezu neodređenog vremena i/ili iznosa, potrebno je priznati kao rashod razdoblja samo ako su zadovoljeni određeni zahtjevi propisani računovodstvenim standardima, a …
Porez po odbitku plaćen u inozemstvu i računovodstveno praćenje
Porez po odbitku plaćen u inozemstvu i računovodstveno praćenje
Hrvatski porezni obveznici sve su češće u situacijama u kojima su dužni platiti porez u poreznoj jurisdikciji koja nije njihova. S obzirom na suverenost svake pojedine države, postoji mogućnost da obavljanje poslovanja u inozemstvu podliježe i plaćanju poreza u toj državi. Ako hrvatski porezni obveznik ostvari prihode ili dobit izravno iz inozemstva koji podliježu porezu …
Izvješće o volontiranju za 2023. godinu
Izvješće o volontiranju za 2023. godinu
Udruge, zaklade, ustanove i sve druge pravne osobe iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti te državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja su u protekloj godini bile organizatori volontiranja, dužni su do 31. ožujka 2024. godine podnijeti izvješće o volontiranju za proteklu 2023. godinu …
Izmjena ugovora o radu u javnim službama
Izmjena ugovora o radu u javnim službama
Početkom ove godine u skladu sa sveobuhvatnim promjenama u sustavu plaća javnih službi stupio je na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama koji, između ostaloga, predviđa intervenciju u ugovore o radu službenicima i namještenicima u skladu sa Zakonom i uredbom koja ima stupiti na snagu 1. ožujka 2024. Kako su se …
Mogu li ustanove i neprofitne organizacije obavljati djelatnost trgovine?
Mogu li ustanove i neprofitne organizacije obavljati djelatnost trgovine?
Trgovcem se prema čl. 4. Zakona o trgovini smatra pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini pa djelatnost trgovine može obavljati samo za to registrirani trgovac. Tako se često javljaju pitanja može li ustanova ili neprofitna organizacija obavljati djelatnost trgovine u manjem opsegu? Primjerice, može li …
Podsjetnik na izradu statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2023. godinu – rok 31. 3. 2024.
Podsjetnik na izradu statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2023. godinu – rok 31. 3. 2024.
Svi naručitelji, obveznici javne nabave dužni su do 31. 3. 2024. godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu. Izvješće se izrađuje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave generiranjem podataka o objavama sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ručnim upisivanjem podataka o jednostavnoj nabavi. Za statističke potrebe unose se podaci jednostavne nabave za nabave …
Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave objavljen je u Nar. nov., br. 154/23. i stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Pravilnikom se propisuju program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave. Značajna novina odnosi se na …
Obavljanje revizijskog uvida od strane revizorskog društva
Obavljanje revizijskog uvida od strane revizorskog društva
Temeljem Zakona o računovodstvu, obvezi revizije podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta: – iznos ukupne aktive 1.990.842,13 €, – iznos prihoda 3.981.684,25 € i …
Inicijativa triju mora – novi koncept regionalne suradnje i ostvarivanja prekograničnih strateških projekata
Inicijativa triju mora – novi koncept regionalne suradnje i ostvarivanja prekograničnih strateških projekata
Inicijativa triju mora je relativno novi oblik regionalne suradnje u srednjoj Europi. To je neformalna, komercijalno vođena platforma za suradnju 12 država članica Europske unije između Jadrana, Baltika i Crnog mora pokrenuta u ljeto 2016., radi pružanja potpore pri ostvarivanju zajedničkih prekograničnih strateških projekata s naglaskom na energetsku, prometnu i digitalnu povezanost uključenih zemalja. U …
Popunjavanje Upitnika za samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. godinu u neprofitnim organizacijama
Popunjavanje Upitnika za samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. godinu u neprofitnim organizacijama
Sve neprofitne organizacije koje po odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija obvezno vode dvojno knjigovodstvo, trebaju provoditi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Popunjavanje Upitnika kao načina provođenja samoprocjene sustava za 2023. godinu mora se obaviti najkasnije do 30. ožujka 2024. godine. Autori u članku pojašnjavaju pitanja i …
Utjecaj raspodjele rezultata na izmjene i dopune proračuna/ financijskog plana za 2024. godinu
Utjecaj raspodjele rezultata na izmjene i dopune proračuna/ financijskog plana za 2024. godinu
Korištenje prenesenih viškova i pokriće manjkova u proračunskom računovodstvu propisano je čl. 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Za donošenje odluke o raspodjeli rezultata potrebno se pridržavati ograničenja iz Zakona o proračunu. Korištenje viškova s ciljem planiranja nove potrošnje i novih rashoda obvezno rezultira izmjenama i dopunama financijskog plana/ proračuna, a …
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023.
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. i objavljen u Nar. nov., br. 85/23., donesen je na temelju čl. 76. st. 3. i čl. 81. st. 3. Zakona o proračunu. Prvi izvještaj koji su proračunski i izvanproračunski korisnici izrađivali temeljem odredbi Pravilnika …
Početak primjene Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata
Početak primjene Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata
Na temelju čl. 47. Zakona o proračunu1 Vlada je Uredbom o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata propisala način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata. Uredba je objavljena u Nar. nov., br. 158/23. te je stupila na snagu 30. prosinca 2023. Obveznici uredbe su proračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji …
Obveza sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja obveznika poreza na dobit za 2023. godinu
Obveza sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja  obveznika poreza na dobit za 2023. godinu
Branka Viduka, dipl. oec., Fina U ovom članku autorica je pripremila podsjetnik za sastavljanje i predaju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika. 1. UVOD Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja (GFI) obveznika plaćanja poreza na dobit regulirano je Zakonom o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23, dalje u tekstu Zakon), kojima …
Narodne novine Veljača 2024
Narodne novine Veljača 2024
Broj 156 od 27. prosinca 2023. godine – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit – Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Grada Imotskog – Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Komiže – Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Križevaca – …
EU potpore za razvoj strateških partnerstva za inovacije u Jadranskoj, Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj
EU potpore za razvoj strateških partnerstva za inovacije u Jadranskoj, Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj
Od 1. veljače do 5. lipnja 2024. za prijave je otvoren poziv na dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“. Poziv je otvoren, na temelju kriterija razvijenosti u odnosu na prosjek Europske unije, poduzetnicima iz svih hrvatskih županija osim iz Grada Zagreba. Pozivom će se sufinancirati projekti konzorcija …
Razlikovanje ugovora o najmu i ugovora o zakupu
Razlikovanje ugovora o najmu i ugovora o zakupu
Ugovor o zakupu i ugovor o najmu spadaju u tipizirane ugovore (contractus nominati), što znači da su prepoznati od zakonodavca kao dvije zasebne vrste ugovora. Iako ih se često miješa u praksi njihova je svrha potpuno drugačija. Temeljni zakon koji uređuje ova dva ugovora je Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. do 155/123.) …
Revizija GDPR-a
Revizija GDPR-a
Opća uredba o zaštiti podataka bila je jedna od najaktualnijih tema 2018. godine. Zbog vrlo visokih novčanih kazni, svi poslovni subjekti nastojali su poslovanje uskladiti sa zahtjevima GDPR-a. Za potrebe usklađenja koristile su se prije svega smjernice Radne skupine Europske komisije osnovane Direktivom 95/46/EZ. U međuvremenu je radnu skupinu zamijenio Europski odbor za zaštitu podataka, …
Pokazatelji efikasnosti poslovanja u hotelijerstvu na osnovi USALI standarda
Pokazatelji efikasnosti poslovanja u hotelijerstvu na osnovi USALI standarda
Hotelijerstvo je djelatnost s međunarodnim karakterom poslovanja što uvjetuje prihvaćanje čitavog niza međunarodnih standarda informiranja i komuniciranja na tržištu. Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) predstavlja općeprihvaćeni standard praćenja rezultata poslovanja u svjetskom hotelijerstvu koji je namijenjen menadžmentu, vlasnicima, investitorima te financijskim institucijama, a čija primjena u hrvatskom hotelijerstvu omogućuje usporedbu rezultata …
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2024. godini
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2024. godini
Udruženje obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora čine jedinstven sustav organiziranosti obrta. Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obvezno, čime se osigurava siguran priljev sredstava za obavljanje zakonske i statutarne dužnosti. Kako je početkom ove kalendarske godine izmijenjen Zakon o porezu na dohodak u dijelu koji utvrđuje visinu osnovnog osobnog odbitka o kojemu …
Porezne olakšice i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2023. godinu
Porezne olakšice i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2023. godinu
Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnost (obrtnici, osobe koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja i poljoprivrednici) mogu, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, u godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2023. godinu iskazati: olakšice propisane za potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i za područje Grada Vukovara; poticaje zapošljavanja; poticaje istraživanja …
Prijava poreza na dohodak obrtnika za 2023. godinu
Prijava poreza na dohodak obrtnika za 2023. godinu
Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta i s obrtom izjednačenu djelatnost, djelatnost slobodnih zanimanja te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a dohodak od navedenih samostalnih djelatnosti utvrđuju na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama i evidencijama, moraju do kraja mjeseca veljače tekuće godine podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu na propisanom DOH obrascu, …
Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije mirovinskih osiguranika
Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije mirovinskih osiguranika
Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljni je akt Zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se uređuje vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava, a podaci iz matične evidencije koriste se za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, provedbu tog osiguranja i za druge potrebe uređene općim aktima. Raniji Pravilnik …
Doprinosi za obvezno osiguranje članova uprave trgovačkih društava za 2024. godinu
Doprinosi za obvezno osiguranje članova uprave trgovačkih društava za 2024. godinu
Člankom 12. Zakona o mirovinskom osiguranju propisana je obveza osiguranja za članove uprave, izvršne direktore i likvidatore trgovačkih društava te za upravitelje zadruga, ako nisu osigurani po drugoj osnovi. Ako su osigurani po bilo kojoj drugoj osnovi temeljem koje su upisani u matičnu evidenciju mirovinskih osiguranika, nemaju obvezu osigurati se po čl. 12. Zakona o …
EU: DAC8 – Pravila izvješćivanja za pružatelje usluga kriptoimovine
EU: DAC8 – Pravila izvješćivanja za pružatelje usluga kriptoimovine
Dana 17. listopada 2023. usvojena je Direktiva Vijeća (EU) 2023/2226 o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (dalje u tekstu: DAC8), koja predstavlja sedmu izmjenu Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (dalje u tekstu: DAC (2011/16)). DAC8 proširuje opseg trenutnog režima EU-a za automatsku razmjenu informacija (dalje u tekstu: AEOI) …
Obveznici PDV-a obvezni su dostaviti Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan 31. prosinca 2023. (Obrazac OPZ-STAT-1)
Obveznici PDV-a obvezni su dostaviti Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan 31. prosinca 2023. (Obrazac OPZ-STAT-1)
Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji u poslovnim knjigama imaju evidentirane dospjele, a nenaplaćene tražbine, koje su dospjele sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, dužni su sastaviti statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim tražbinama po računima za isporuku dobara i usluga sa stanjem na dan 31 …
Izmjene Pravilnika o PDV-u
Izmjene Pravilnika o PDV-u
S primjenom od 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u. Osnovne izmjene odnose se na usklađivanje s propisima EU na području PDV-a vezano za uvođenje određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga radi suzbijanja prekograničnih prijevara u vezi s PDV-om, zatim na izmjene odredbi o načinu ispravka …
Porezni tretman primljenih napojnica
Porezni tretman primljenih napojnica
Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2023. godine uređeno je porezno obilježje primljenih napojnica. Napojnica je neoporezivi primitak stjecatelja do visine 3.360,00 eura godišnje, a razlika preko toga iznosa oporezuje se kao drugi dohodak, stopom poreza od 20 % i oslobođena je obveze doprinosa. Neoporezivi i oporezivi iznosi napojnica iskazuju se u …
Osobni odbitak poreznog obveznika od 1. siječnja 2024. godine i umanjenje poreza pri isplati plaće
Osobni odbitak poreznog obveznika od 1. siječnja 2024. godine i umanjenje poreza pri isplati plaće
Pravo na osobni odbitak može koristiti porezni obveznik koji ostvaruje dohotke iz kategorije godišnjih dohodaka. Ovisno o izvoru dohotka, osobni odbitak se koristi tijekom poreznog razdoblja pri obračunu predujmova poreza na dohodak ili kod godišnje prijave poreza na dohodak. Isto tako, Porezna uprava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak uzima u obzir godišnje …
Ispravci i dopune obrasca INO-DOH
Ispravci i dopune obrasca INO-DOH
Obveznici ispostavljanja obrasca INO-DOH trebali su do 31. siječnja 2024. godine Poreznoj upravi dostaviti obrazac INO-DOH za 2023. godinu. Ako obveznik ispostavljanja obrasca INO-DOH naknadno utvrdi da su podaci u obrascu INI-DOH koji je preuzela Porezna uprava netočni, dužan je dostaviti ispravak obrasca INO-DOH. Isto tako, ako se nakon predaje izvornog obrasca utvrdi kako je …
Godišnji obračun poreza na dohodak u posebnom postupku i podnošenje Obrasca ZPP-DOH za 2023. godinu
Godišnji obračun poreza na dohodak u posebnom postupku i podnošenje Obrasca ZPP-DOH za 2023. godinu
Porezna uprava po službenoj dužnosti za građane provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te im dostavlja privremeno porezno rješenje s utvrđenim iznosom poreza na dohodak za uplatu ili za povrat, najkasnije do 30. lipnja 2024. godine za 2023. godinu. Međutim, ako građani na koje se primjenjuje poseban postupak …
Obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti obveznika poreza na dobit
Obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti obveznika poreza na dobit
Pravilnikom o porezu na dobit, a prema odredbama Zakona o doprinosima propisana je obveza utvrđivanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti fizičkim osobama obveznicima poreza na dobit. Navedeno se odnosi na sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost i u sustavu su poreza na dobit. Drugom djelatnošću smatra se samostalna djelatnost koju …
Umanjenje osnovice poreza na dobit za troškove obrazovanja i izobrazbe
Umanjenje osnovice poreza na dobit za troškove obrazovanja i izobrazbe
Osnovicu poreza na dobit i pri prijavi poreza za 2023. godinu moguće je ostvariti korištenjem mogućnosti dodatnog umanjenja osnovice za određeni postotak troškova nastalih po osnovi obrazovanja i izobrazbe. Olakšica je uređena Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 109/07., 134/07., 152/08. i 14/14.) i Pravilnikom o sadržaju evidencije državne potpore …
Revizorovo razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja – primjena MRevS-a 570 (izmijenjenog)
Revizorovo razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja – primjena MRevS-a 570 (izmijenjenog)
Menadžment je odgovoran za pretpostavke i procjene koje su korištene pri sastavljanju financijskih izvještaja subjekta. Jedna od najvažnijih procjena menadžmenta odnosi se na procjenjivanje sposobnosti subjekta da nastavi poslovanje temeljem neograničenog vremena poslovanja (engl. going concern). Odgovornost revizora je da tijekom obavljanja postupka revizije, temeljem prikupljenih dokaza, razmotri primjerenost menadžmentove procjene vremenske neograničenosti poslovanja te …
Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
Hrvatska gospodarska komora je pravna osoba, samostalna stručno-poslovna organizacija gospodarskih subjekata koja se osniva radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa te rješavanja njihovih sporova u zemlji i inozemstvu. Veliki broj poslovnih subjekata više nije u obvezi plaćati komorski doprinos. Podsjećamo na obveze subjekte koji su ostali obveznici plaćanja …
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća iz uslužnih djelatnosti
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća iz uslužnih djelatnosti
U radu se prikazuje primjena alata analize financijskih izvještaja na primjeru poduzeća iz uslužne djelatnosti. Autori diskutiraju o specifičnostima financijskih izvještaja poduzeća koja se bave pružanjem uslugama te potom komentiraju strukturne izvještaje i provode analizu trenda promatranog slučaja. Uz izračun financijskih pokazatelja te njihovu elaboraciju, u radu se može pronaći i primjer prijedloga vizualnog prikaza …
Ugostiteljska djelatnost – posebnosti računovodstvenog praćenja, obračuna PDV-a i poreza na potrošnju
Ugostiteljska djelatnost – posebnosti računovodstvenog praćenja, obračuna PDV-a i poreza na potrošnju
Djelatnost ugostiteljstva obuhvaća pružanje usluga smještaja u posebno kategoriziranim ugostiteljskim objektima, pružanje usluga prehrane te usluživanje pića i napitaka. Svaka od ovih djelatnosti ima svoje posebnosti kod računovodstvenog praćenja i obračuna PDV-a te poreza na potrošnju. U nastavku članka autorica daje primjere obračuna PDV-a i poreza na potrošnju, ovisno o vrsti ugostiteljskih usluga te primjere …
Računovodstveno praćenje poslovnih događaja u djelatnosti trgovine
Računovodstveno praćenje poslovnih događaja u djelatnosti trgovine
Djelatnost trgovine može se obavljati kao trgovina na veliko, trgovina na malo ili kao posredovanje u prodaji robe. Zakonom o trgovini propisani su uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne mjere. Pojedini oblici trgovine imaju određene posebnosti vezano za obračun PDV-a, računovodstveno praćenje robe, iskazivanje prihoda i …
Računovodstveno evidentiranje postrojenja i opreme
Računovodstveno evidentiranje postrojenja i opreme
Priznavanje, mjerenje, nabava i računovodstveni tretman postrojenja i opreme uobičajen je slučaj raspolaganja imovine u poslovanju poduzetnika. Takav segment dugotrajne imovine u financijskim izvještajima poduzetnika predstavlja materijalnu imovinu poduzetnika. Njegovo računovodstveno evidentiranje kao i kriterij priznavanja bit će predmetom ovog članka, uz prikaz primjera knjiženja u poslovnoj praksi poduzetnika …
Priznavanje odgođenih poreza u financijskim izvještajima za 2023. godinu
Priznavanje odgođenih poreza u financijskim izvještajima za 2023. godinu
U obračunskom razdoblju za određene stavke imovine i obveza mogu nastati privremene razlike između njihovih knjigovodstvenih iznosa u bilanci, tj. računovodstvene osnovice i porezne osnovice, stoga je učinke takvih razlika potrebno razmotriti prilikom utvrđivanja poreza na dobit. Privremeni karakter ovih razlika proizlazi iz činjenice što te razlike nastaju u jednom razdoblju, a ukinut će se …

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više