Računovodstvo i financije – prosinac 2018.

AKTUALNE TEME
• Najvažnije promjene u poreznom sustavu Hrvatske
od 1. siječnja 2019. godine
Domagoj Bakran, mag. oec.
mr. sc. Miljenka Cutvarić
mr. sc. Kornelija Sirovica
dr. sc. Marija Zuber 7
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja
za 2018. godinu
Domagoj Bakran, mag. oec.
prof. dr. sc. Danimir Gulin
doc. dr. sc. Mirjana Hladika
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 12
• Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine prema MRS-u 36
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 32
• Mjerenje financijske imovine na kraju izvještajnog razdoblja
u skladu s MSFI 9 i HSFI 9
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 41
• Računovodstvo tečajnih razlika kod uvoza i izvoza prema
MRS-u 21 i MSFI-u 9
prof. dr. sc. Danimir Gulin
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 49
• Troškovi rezerviranja – računovodstveni i porezni tretman
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 56
• Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
mr. sc. Dalibor Briški 67
• Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Luka Orlović, univ. spec. oec. 71
• Popis imovine i obveza na datum bilance
doc. dr. sc. Ana Ježovita 73
• Porezna i računovodstvena obilježja inventurnih razlika i otpisa
mr. sc. Kornelija Sirovica 81
• Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
u 2019. godini
mr. sc. Vlado Đurašin 88
• Izvještaj o plaćanjima javnom sektoru
izv. prof. dr. sc. Andrijana Rogošić
mr. Ivana Perica 90
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
• Primjer izrade operativnog plana u proizvodnim poduzećima
dr. sc. Marina Ercegović 92
• Sastavljanje i korištenje financijskog plana (novčanog
proračuna) poduzetnika
prof. dr. sc. Danimir Gulin
Ivana Valenta, mag. iur. 98
• Izrada i korištenje fleksibilnog proračuna u 2019. godini
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 102
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Sudjelovanje revizora u provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza
Luka Orlović, univ. spec. oec. 108
• Konfirmacije kao revizijski dokaz
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 110
• Ocjena učinkovitosti rada revizijskih odbora
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
dr. sc. Mateja Brozović
prof. dr. sc. Lajoš Žager 116
INTERNA REVIZIJA
• Izvješćivanje o rezultatima rada funkcije interne revizije
prof. dr. sc. Boris Tušek
Petra Halar, mag. oec. 124
POREZI
FISKALIZACIJA
• Pregled izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu
gotovinom
Domagoj Dodig, dipl. oec. 134
POREZ NA DOHODAK
• Obrazac INO-DOH i INO-IZJAVA
Dalibor Legac, dipl. iur.
Željko Mar? nović, dipl. oec. 137
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Izmjene Zakona o PDV-u
Renata Kalčić, dipl. oec.
Lidija Cvi? ć, dipl. oec. 150
• Prijava PDV-a za prosinac 2018. godine i obveza usklađenja
i ispravaka obračuna PDV-a na kraju godine
mr. sc. Miljenka Cutvarić 155
• Obveze poreznih obveznika kod promjene poreznih stopa
od 1. siječnja 2019. godine
mr. sc. Miljenka Cutvarić 161
• Ulazak u sustav PDV-a u 2019. godini
mr. sc. Miljenka Cutvarić 165
• Izlazak iz sustava PDV-a
mr. sc. Ljubica Javor 172
• Ispravak za razdoblje koje je bilo predmet poreznog
nadzora – sudska praksa
mr. sc. Tanja Rašić Krajnović 178
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Izmjene i dopune Zakona o doprinosima od 1. siječnja 2019. godine
dr. sc. Marija Zuber 184
• Isplata nagrada i darova radnicima u 2018. godini
dr. sc. Marija Zuber 188
• Porezna obilježja otpremnine stalnom sezoncu
dr. sc. Marija Zuber 192
• Kada u mirovinu?
Ljiljana Marušić, dipl. oec. 201
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Inventurne razlike kod obrtnika
mr. sc. Kornelija Sirovica 208
• Utvrđivanje paušalnog dohotka od samostalne djelatnosti
i podnošenje godišnjeg izvješća za 2018. godinu
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 215
• Provođenje sezonskih sniženja
Dunja Šarić, dipl. iur. 223
• Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
dr. sc. Jasenka Štiglec 226
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Nadzorna tijela iz Zakona o sprječavanju pranja novca
i financiranja terorizma
mr. Darko Terek 231
• Dubinska analiza i procjena rizika stalne i povremene stranke
Jadranka Brlić, dipl. iur. 236
RADNO PRAVO
• Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
Hrvoje Matanović, mag. iur. 243
• Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu
mr. Darko Terek 247
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Potpore iz fondova Europske unije za poboljšanje konkurentnosti
i učinkovitosti mikro, malih i srednjih poduzeća kroz informacijske
i komunikacijske tehnologije
dr. sc. Rahela Jurković 252

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više