Računovodstvo i financije – siječanj 2019.

AKTUALNE TEME
• Izmjene Zakona o računovodstvu
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 5
• Financijsko izvještavanje i nadzor financijskog izvještavanja izdavatelja
u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o tržištu kapitala
Andreja Hašček, dipl.oec. 7
• Što donose novi standardi financijskog izvještavanja u 2019. godini?
prof. dr. sc. Danimir Gulin 17
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
Domagoj Bakran, mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin,
doc. dr. sc. Mirjana Hladika, Ivica Milčić, univ. spec. oec.
1. Zakonodavni okvir sastavljanja GFI za 2018. godinu
2. Priznavanje i mjerenje pozicija financijskih izvještaja
za 2018. godinu
3. Povezanost konta (prema HZRIF-u) s pozicijama financijskih
izvještaja za 2018. godinu
4. Sažetak 19
• Sastavljanje izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. godinu
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 80
• Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima za 2018. godinu
prof. dr. sc. Danimir Gulin, doc. dr. sc. Mirjana Hladika 89
• Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu
Ivana Krajinović dipl. oec. 99
• Svođenje inozemnog poslovanja prema MRS-u 21
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 102
• Događaji nakon datuma bilance
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 109
• Vremenska razgraničenja
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 116
• Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu 122
mr. sc. Dalibor Briški
• Izmjene MSFI-jeva primjenjive u sastavljanju financijskih izvještaja
za 2018. godinu i nadolazeće godine
Ivana Krajinović, dipl. oec. 124
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Korištenje radom internih revizora u provođenju revizijskog angažmana
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 134
POREZI
OPĆI POREZNI ZAKON
• Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan 139
POREZ NA DOBIT
• Izmjene Zakona o porezu na dobit
mr. sc. Dubravka Kopun 145
• PD obrazac za 2018. godinu
Domagoj Bakran, mag. oec. 149
• Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini
Domagoj Bakran, mag. oec. 159
• Prijava poreza na dobit po novčanom načelu za 2018. godinu
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 160
• Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
obveznika poreza na dobit
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 167
POREZ NA DOHODAK
• Novine u oporezivanju dohotka u 2019. godini
mr. sc. Kornelija Sirovica 172
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
• Izmjene na području PDV-a od 1. 1. 2019. godine
Lidija Cvitić, dipl. oec.
Ines Tomić, dipl. oec. 177
• Trgovina građevinskim materijalom i obveza obračuna PDV-a s
prijenosom porezne obveze kod prodaje betonskog čelika i željeza
te armatura
mr. sc. Miljenka Cutvarić 184
• Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2018. godine
mr. sc. Miljenka Cutvarić 187
TROŠARINE
• Godišnja trošarinska izvješća i izjava za 2018. godinu
Željka Marinović, dipl. oec. 202
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Novi Zakon o minimalnoj plaći i minimalna plaća za 2019. godinu
dr. sc. Marija Zuber 208
• Isplata plaće u 2019. godini
mr. sc. Kornelija Sirovica 217
• Isplata drugog dohotka u 2019. godini
dr. sc. Marija Zuber 230
• Novčana naknada zbog neispunjavanja obveze kvotnog
zapošljavanja osoba s invaliditetom
mr. sc. Kornelija Sirovica 238
• Aktualnosti iz sudske prakse suda EU: boravište kao kriterij
određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 241
MIROVINSKO OSIGURANJE
• Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje se odnose na pravo
i obvezu osiguranja
Vesna Dejanović, dipl. oec. 244
• Pregled novina u mirovinskom sustavu od 1. siječnja 2019.
Ljiljana Marušić, dipl. oec. 247
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z
za 2018. godinu
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 252
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Povrat stvari i materijalni nedostaci proizvoda kupljenog na sniženju
Dunja Šarić, dipl. iur. 260
RADNO PRAVO
• Ograničenja u vezi s ovrhom na plaći u 2019. godini
mr. Darko Terek 263
• Zaštita na radu – neki instituti i njihova pojašnjenja
mr. Darko Terek 264
SUDSKA PRAKSA
• Može li Hrvatska retroaktivno sankcionirati strane financijske
institucije koje su nezakonito poslovale na njezinu području?
mr. sc. Igor Materljan 268
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Potpore za inovacije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća
dr. sc. Rahela Jurković 277

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više