Računovodstvo i financije – studeni 2019.

PRIKAZ SAVJETOVANJA
Prikaz 22. savjetovanja Interna revizija i kontrola 7
RAČUNOVODSTVO
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
• Uplata člana društva u kapitalne rezerve društva s ograničenom
odgovornošću
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 9
• Računovodstveni i porezni tretman ugovornih i zateznih kamata
Domagoj Bakran, mag. oec. 13
• Troškovi promidžbe i reprezentacije
mr. sc. Miljenka Cutvarić 20
• Priznavanje i mjerenje ulaganja u nekretnine prema MRS-u 40 i HSFI-u 7
prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 28
• Priznavanje prihoda od ulaganja u vlasničke instrumente primjenom
metode troška i metode udjela
prof. dr. sc. Hrvoje Perčević 35
• Ukidanje rezervi fer vrijednosti s osnove promjene fer vrijednosti
financijske imovine
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 42
• Vrijednosno usklađenje imovine (dugotrajne i kratkotrajne)
– pripreme za godišnji obračun za 2019. godinu
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 45
• Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u zakupljeni poslovni
prostor za obveznike primjene HSFI-a
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 56
• Računovodstveni tretman biološke imovine
Mateja Lenardić, mag. oec.
prof. dr. sc. Boris Tušek 66
• Vrijednosno usklađivanje zaliha prema MRS-u 2
i HSFI-u 10 – računovodstveni i porezni tretman
Luka Orlović, univ. spec. oec. 72
• Računovodstveni tretman kuponske prodaje
Luka Orlović, univ. spec. oec. 76
• Repo poslovi i njihov računovodstveni tretman
Ivan Pečur, mag. oec. 80
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
• Obračun troška proizvodnje po standardnim troškovima
Ivica Milčić, univ. spec. oec. 83
• Inkrementalna analiza kao podloga za donošenje menadžerskih odluka
doc. dr. sc. Mirjana Hladika 85
REVIZIJA
EKSTERNA REVIZIJA
• Revizijski dokazi – primjena MRevS-a 500
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić 90
• Provedba revizije prilikom povećanja temeljnog kapitala
Luka Orlović, univ. spec. oec. 94
POREZI
POREZ NA DOBIT
• Pravila o kontroliranim inozemnim društvima i njihov utjecaj na obračun
poreza na dobit za 2019. godinu
Maja Damjanović, dipl. oec. 98
PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE
PLAĆE I NAKNADE
• Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu
prosincu
mr. sc. Kornelija Sirovica 103
• Doprinosi za razdoblje neopravdanog izostanka s posla i iskazivanje
u obrascu JOPPD
dr. sc. Marija Zuber 115
• Isplata plaće i drugog dohotka nasljednicima
dr. sc. Marija Zuber 120
• Određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje – primjena
u praksi (II. dio)
Roberta Kurti Vuković, dipl. iur., spec. oec. 126
GRANSKE SPECIFIČNOSTI
POSLOVANJE OBRTNIKA
• Amortizacija dugotrajne imovine obrtnika i slobodnih zanimanja
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović 129
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
• Najčešće povrede propisa iz područja ugostiteljstva
dr. sc. Jasenka Štiglec 136
• GOPPar – najvažniji pokazatelj efikasnosti poslovanja u hotelijerstvu
Željko Deković, mag. oec. 141
BANKARSTVO I DRUGE FINANCIJSKE INSTITUCIJE
• Inovirani set indikatora profitabilnosti i rizičnosti u EU bankovnim
sustavima: metodologija i stanje
prof. dr. sc. Anita Pavković 150
ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA
TRGOVAČKO PRAVO
• Obvezatnost predugovora
Dunja Šarić, dipl. iur. 155
• Kratki osvrt na izmjene Zakona o radu
mr. Darko Terek 157
RADNO PRAVO
• Godišnji odmor osoba koje koriste pravo s osnova roditeljstva
Dunja Šarić, dipl. iur. 158
MAKROEKONOMSKA KRETANJA
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
• Strateški projekti talijansko-hrvatske prekogranične suradnje uz potpore
Europske unije
dr. sc. Rahela Jurković 162

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više