Naslovnica Novosti Nadoknađivanje fiksnih troškova poduzetnicima kojima je zabranjen rad

Nadoknađivanje fiksnih troškova poduzetnicima kojima je zabranjen rad

Dr. sc. Marija Zuber

Dr. sc. Marija Zuber, HZRIF

Nadoknađivanje fiksnih troškova poduzetnicima kojima je zabranjen rad

Poduzetnici kojima je Odlukom stožera Civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. zabranjen rad, uz dodatni uvjet pada prihoda od najmanje 60% u prosincu 2020. u odnosu na prosinac 2019. godine, mogu ostvariti pravo na nadoknadu određenih fiksnih troškova za prosinac 2020. godine.  Troškovi za koje se traži državna potpora, moraju biti plaćeni.

Zahtjev za potporu podnosi se na posebnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Porezne uprave, a treba ga Poreznoj upravi dostaviti do 15. veljače 2021 godine.

1. UVOD

Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem okupljanja (Nar. nov., br. 131/20) uvedene su različite mjere  kojima se ograničava ili potpuno obustavlja rad određenih gospodarskih subjekata. U cilju ublažavanja negativnih posljedica tih mjera na poslovanje  određenih gospodarskih sektora, Vlada RH je Zaključkom koji nosi oznaku Klasa: 022-03/20-07/356
Urbroj: 50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020. godine (Nar. nov., br. 133/20.) obvezala sljedeće državne institucije:

 • Zavod za zapošljavanje – da ažurira kriterije za mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (Covid-19)
 • Zavod za zapošljavanje – da osigura isplatu dodatnog iznosa potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova
 • Poreznu upravu i Zavod za zapošljavanje – da donesu upute za provedbu proširenih mjera za očuvanje radnih mjesta namijenjenih očuvanje radnih mjesta kod poduzetnika kojima je na temelju odluka Stožera Civilne zaštite RH zabranjen rad
 • Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije –  da izmijeni program »COVID-19 zajmovi za obrtna sredstva« na način da se program usmjeri na mikro, mala i srednja poduzeća koja ostvaruju pad prihoda.

Osim potpore za isplatu plaća koja se pod različitim uvjetima provodi od ožujka 2020. godine i nastavlja u prvim mjesecima 2021. godine,  Vlada RH je proširila državnu pomoć na nadoknađivanje dijela ili ukupnih fiksnih troškova poduzetnicima kojima je Odlukom stožera Civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad. Nadoknađivanje fiksnih troškova provodit će se za prosinac 2020. godine, a postupak, uvjeti i kriteriji za ostvarivanje te namjenske državne potpore uređeni su Uputom koju je donio ravnatelj Porezne uprave. Uputa o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)  dostupna je na mrežnim stranicama Porezne uprave i Zavoda za zapošljavanje (https://www.porezna uprava.hr/Stranice/UputaMjereCovid.aspx).

2. PRAVO NA NADOKNADU FIKSNIH TROŠKOVA

Pravo na nadoknadu dijela ili ukupnih fiksnih troškova koji se odnose na prosinac 2020. godine mogu ostvariti poduzetnici kojima je Odlukom Stožera Civilne zaštite od 27. prosinca 2020. godine obustavljen rad, i to:

 • poduzetnici iz djelatnosti ugostiteljstva koji pružaju usluge u ugostiteljskim objektima i poduzetnici koji  pružaju ugostiteljske usluge na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente)
 • casina, automat klubovi i uplatna mjesta za klađenje
 • teretane, fitnes centri te sportski i rekreacijski centri
 • dječje i druge radionice
 • plesne škole
 • škole stranih jezika (osim onih koji obavljaju djelatnost on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu).

Poduzetnici kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata mogu ostvariti pravo na nadoknadu dijela ili ukupnih fiksnih troškova koji se odnose na prosinac 2020. godine i u slučaju kada u skladu s Odlukom Stožera Civilne zaštite,  obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića. 

Ostvarivanje prava na potporu za plaćanje fiksnih troškova uvjetovano je ispunjenjem sljedeća dva uvjeta (kumulativni uvjeti):

 1. djelatnost odnosno objekt kojemu je zabranjen rad, i
 2. pad prihoda/primitaka u prosincu 2020. za najmanje 60% u odnosu na prosinac 2019. godine (osim za poduzetnike koji posluju kraće od godine dana; njima će se troškovi nadoknaditi ako u prosincu 2020. u odnosu na studeni 2020. ostvare pad prihoda od najmanje 60%).

Podsjećamo, prema izmijenjenoj mjeri Zavoda za zapošljavanje namijenjenoj za isplatu plaća za studeni i prosinac 2020. godine, uvjet ostvarivanja potpore je pad prihoda/primitaka od najmanje 40% i to u mjesecu za koji se traži potpora za plaće u odnosu na isti mjesec prethodne godine (osim za poduzetnike kojima je zabranjen rad i za poduzetnike koji posluju kraće od 12 mjeseci, s ti da poslodavci koji su ostvarili pravo na potpore prema mjeri listopad-prosinac 2020., ako im je to povoljnije, mogu za studeni i prosinac ostvariti potporu prema kriteriju pada prihoda u tromjesečju), dok je za potporu namijenjenu plaćanju fiksnih troškova poslovanja postavljen uvjet pada prihoda u prosincu 2020. godine. Zbog strožeg uvjeta pada prihoda, krug poduzetnika koji mogu ostvariti potporu za plaćanje fiksnih troškova za prosinac 2020. godine znatno je uži u odnosu na krug poduzetnika koji ostvaruju potpore za isplatu plaća.

3. TROŠKOVI ZA KOJE SE MOŽE OSTVARITI POTPORA

Potpora će se dodjeljivati kao bespovratna pomoć države za podmirivanje sljedećih fiksnih troškova poslovanja:

 • zakup poslovnog prostora u kojemu se obavlja djelatnost
 • koncesijska naknada
 • obvezna pričuva (bilo da je poduzetnik plaća kao vlasnik prostora ili je preko cijene zakupnine prevaljena na njega kao zakupoprimca)
 • troškovi električne energije
 • troškovi utroška vode zajedno s pripadajućim naknadama
 • troškovi utroška plina
 • troškovi utroška toplinske energije korisnika toplinarske mreže
 • odvoz komunalnog otpada
 • komunalna naknada
 • direktna spomenička renta
 • pristojba HRT-a
 • naknada za javno korištenje glazbe
 • mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine
 • troškovi interneta i fiksne telefonske linije
 • usluge knjigovodstvenog servisa, i
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igara klađenja (ali ne troškova naknade za internet klađenja i internet casina).

Potpora se može ostvariti samo za troškove koji se odnose na prosinac 2020. godine, pa poduzetnici pri dostavljanju zahtjeva moraju s računa koji se odnose na duže razdoblje, iskazati razmjerni dio.

4. IZNOS DRŽAVNE POTPORE

U pogledu visine potpore za nadoknađivanje fiksnih troškova, poduzetnici su podijeljeni u dvije grupe:

 • onima koji u prosincu 2020. imaju pad prihoda između 60% i 90% – troškovi će se nadoknađivati razmjerno postotku pada prihoda,
 • onima koji imaju pad prihoda veći od 90% – nadoknađivat će se ukupni troškovi.

Poduzetnicima koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost nadoknadit će se troškovi bez PDV-a (jer su ga odbili kao pretporez), a poduzetnicima koji nisu u sustavu PDV-a nadoknadit će se razmjerni dio ili ukupni iznos računa zajedno s PDV-om.

5. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POTPORU

Zahtjev za potporu može se podnijeti uz uvjet da su računi za koje se traži nadoknada od države, prethodno plaćeni. Plaćanje može biti obavljeno bilo kojim načinom izmirenja novčane obveze: gotovinom do 5.000,00 kn po jednom računu, doznakom novca s transakcijskog računa poduzetnika ili nekim od obračunskih načina plaćanja. Zahtjev se podnosi na posebnom formularu Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (Covid-19)​ koji je dostupan na stranicama Porezne uprave, a treba ga dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2021. godine. Formular Zahtjeva koncipiran je kao tablica u koju se svote plaćenih troškova upisuju po prirodnoj vrsti. Dostavlja se elektroničkim putem preko sustava ePorezna, a poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju ga mailom preko servisa „Pišite nam”. Uz Zahtjev se ne prilažu kopije računa za troškove i kopije ugovora, niti dokazi o njihovu plaćanju.

Porezna uprava će obraditi Zahtjev na temelju podataka kojima raspolaže (PDV obrazac za prosinac, podaci iz sustava fiskalizacije i dr.), provesti nužne kontrole iskazanih svota i ako bude potrebno, od podnositelja zatražiti dodatke podatke. O odobrenoj potpori Porezna uprava će obavijestiti Zavod za zapošljavanje, a Zavod za zapošljavanje će odobrenu svotu isplatiti na transakcijski račun poduzetnika.

6. ISKAZIVANJE PRIMLJENE POTPORE U POSLOVNIM KNJIGAMA PODUZETNIKA

Za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit, utjecaj državnih potpora ostvarenih u posebnim okolnostima uzrokovanima pandemijom zarazne bolesti propisan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 32/20.), a za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti bilo da porez na dohodak utvrđuju na temelju Knjige primitaka i izdataka ili paušalno, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 32/20.). Potpore za nadoknađivanje dijela ili ukupno plaćenih fiksnih troškova  za prosinac 2020. godine, dio su državnih potpora namijenjenih ublažavanju posljedica utjecaja zarazne bolesti i prema poreznim obilježjima su izjednačene su s drugim državnim potporama dodijeljenima s istom svrhom.

Poduzetnici obveznici poreza na dobit će novčanu potporu za nadoknadu plaćenih fiksnih troškova u svojim poslovnim knjigama evidentirati kao prihod od državnih potpora, ali će pri utvrđivanju poreza na dobit za 2020. godinu za taj iznos umanjiti osnovicu poreza na dobit. Poduzetnici  obveznici poreza na dohodak, bilo da vode poslovne knjige ili porez plaćaju paušalno, primljenu potporu neće iskazivati u primitke. Istovremeno, u rashode odnosno izdatke poslovanja iskazati će i troškove koje im je djelomično ili potpuno nadoknadila država (obveznici poreza na dobit u rashode 2020. godine, obveznici poreza na dohodak prema datumu plaćanju, a obveznici koji porez na dohodak plaćaju paušalno ne iskazuju izdatke). Tako će svaki poduzetnik koji primi potporu ostvariti za sebe dvostruko povoljan fiskalni učinak: fiksni troškovi mu se priznaju u rashode odnosno izdatke, a nadoknada koju ostvari neće utjecati na osnovicu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend