STRUČNO USAVRŠAVANJE

23. ciklus edukacije za Ovlaštenoga internog revizora

OPĆE INFORMACIJE

Program usavršavanja za Ovlaštenoga internog revizora ove godine održavat će se putem webinara i uobičajenim prisustvom u dvorani. Polaznici edukacije u prijavnici će odabrati žele li prisustvovati edukaciji putem webinara ili biti prisutni u dvorani. Broj prisutnih u dvorani ograničen je na 20 osoba i primjenit će se princip redoslijeda prijave u slučaju da broj prijavljenih sudionika za slušanje predavanja u dvorani prelazi ograničenje od 20 osoba. Program edukacije traje u dva odvojena dijela. Opći dio i posebni dio.


Opći dio programa jednak za sve polaznike održavat će se od 19. – 24. listopada 2020.
Posebni dio programa sastoji se od zajedničkog dijela koji će trajati od 9. – 11. studenog i posebnog dijela koji ovisi o odabranom modulu (Banke i financijske institucije, Gospodarstvo ili Informacijski sustavi) i traje:

Banke i financijske institucije

12 – 14. studenog

Gospodarstvo

16. 17. i 19. studenog

Informacijski sustavi

20., 21. i 23. studenog

MODEL RADA – WEBINAR

Webinari će se prenositi uživo, preko Youtube platforme što ne zahtijeva polaznicima dodatna ulaganja ili tehničke preduvjete.
Kroz vrijeme trajanja edukacije svaki dan trajanja biti će dostupan na webu kao zaseban link i biti će dostupan do kraja trajanja edukacije nakon čega se ukida pravo pristupa gledanju webinara. Webinar koji će biti dostupan, moguće je vraćati unatrag, preskakati određene dijelove i pregledavati po jednakom principu kao i ostale Youtube preglede.
Pristup webinaru biti će omogućen uz korištenje zaštićene veze kojoj se pristupa unosom maila koji će polaznik odrediti kao mail za komunikaciju i šifre na stranicu koja će biti posebno pripremljena za prijenos webinara.

RADNI MATERIJALI

Prezentacije će biti dostupne preko zaštićenog linka i dostupne za preuzimanje.
Knjige će osobama koje će biti prisutne u dvorani biti uručene na prvi dan početka ciklusa, osobama koje prate edukaciju putem webinara knjige će biti dostavljene na adresu koju su naveli u prijavnici.

EPIDEMIOLOŠKE MJERE

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju. Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

 

PROGRAM RADA

Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA uključuje opći i posebni dio predavanja te pismeni ispit. Nakon položenog pismenog ispita, ovisno o izabranom području specijalizacije, stječe se zvanje OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR – specijalist za područje:

  • banaka i financijskih institucija
  • gospodarstva ili
  • informacijskih sustava

19. – 24. listopada 2020.
OPĆI DIO (60 sati )

od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)
isto vrijeme početka predavanja u dvorani i webinara

  • Računovodstvo
  • Revizija
  • Financijsko upravljanje
  • Pravo društava
  • Organizacija i menadžment

09. – 23. studenoga 2020.
POSEBNI DIO – moduli A, B, C (60 sati)

od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)
Zajednički dio : 09. – 11. studenoga 2020.

A) BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
12 – 14. studenoga 2020.

  • Bankarstvo i financijske institucije
  • Računovodstvo banaka i financijskih institucija
  • Interna revizija u bankama i financijskim institucijama

B) GOSPODARSTVO
15. 16. i 19. studenoga 2020.

  • Troškovno i upravljačko računovodstvo
  • Financijsko računovodstvo
  • Interna revizija u gospodarstvu

C) INFORMACIJSKI SUSTAVI
20. 21. i 23. studenoga

  • Upravljanje informacijskim sustavima
  • Kontrola i revizija informacijskih sustava
  • Interna revizija informacijskih sustava

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU

  1. Završeni preddiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili ostvarenih najmanje 180 ECTS-a
  2. Tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija, revizije, interne revizije, kontrole ili kontrolinga
  3. Domovnica

ISPIT: Certifikat se izdaje nakon položenog ispita. Ispit se polaže online za sve sudionike neovisno o tome jesu li edukaciju pratili preko webinara ili su bili prisutni u dvorani. Vrijeme početka ispita, trajanje i ostala pravila biti će objavljeno naknadno.

OPĆI DIO – 04. prosinca 2020.
POSEBNI DIO – 05. prosinca 2020.
Minimalni prag prolaznosti koje je potrebno ostvariti na pismenom ispitu: interna revizija: 70%, ostale discipline: 60%

Priznavanje drugih certifikata (uz polaganje razlikovnog gradiva)

 • ovlašteni porezni savjetnik (Hrvatska komora poreznih savjetnika)
 • ovlašteni revizor (Hrvatska revizorska komora)
 • ovlašteni državni revizor (Državni ured za reviziju RH)
 • ovlašteni unutarnji revizor u javnom sektoru (Ministarstvo financija RH)
 • ovlašteni računovođa (HURE)
 • priznavanje srodnih kolegija na završenim poslijediplomskim studijima ekonomskog smjera uz polaganje razlikovnog gradiva
 • ovlašteni interni revizor Instituta internih revizora (the Institute of Internal Auditors’ certified internal auditor)

NAKNADA I UPLATA

Za stručno usavršavanje i polaganje ispita za ovlaštenog internog revizora iznosi 6.500,00 kuna + PDV,
a za polaznike s priznatim certifikatima ili završenim poslijediplomskim studijem 4.500,00 + PDV

Naknada se uplaćuje prije početka predavanja na Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika

MOGUĆNOST PLAĆANJA U RATAMA UZ SKLAPANJE UGOVORA – prijave se primaju do 15. listopada 2020.

HZRIF; ZAGREB, Jakova Gotovca 1
IBAN: HR1423600001101241118
OIB: 75508100288
tel: +385 01 4686 500, 01 4686 505
fax: 01 4686 497
e-mail: zpervan@rif.hr

PRIJAVNICA

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE PRIJAVNICI DOSTAVLJA SE SKENIRANA NA
e-mail: zpervan@rif.hr do 15. listopada 2020.

Po potrebi, organizator zadržava pravo traženja originalne dokumentacije na uvid.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više