Naslovnica Novosti Pregled mjera novčanih pomoći poslodavcima za očuvanje radnih mjesta do kraja 2020. godine

Pregled mjera novčanih pomoći poslodavcima za očuvanje radnih mjesta do kraja 2020. godine

Dr. sc. Marija Zuber

Vlada RH je produžila razdoblje korištenja mjera izravne pomoći poslodavcima namijenjene očuvanju radnih mjesta u posebnim uvjetima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Riječ je o četiri mjere koje od rujna do prosinca 2020. godine provodi Zavod za zapošljavanje, kao pomoć:

 1. mikropoduztenicima
 2. poslodavcima iz taksativno određenih djelatnosti
 3. poslodavcima koji su organizirani za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 4. poslodavcima koji zapošljavaju 10 i više radnika.

Sve se mjere ostvaruju kao oblik izravne pomoći poslodavcima, a i namijene su za isplatu plaća. Neke od navedenih mjera mogu, uz ispunjenje propisanih uvjeta, ostvariti i samozaposlene osobe (obrtnici, slobodna zanimanja).

1. MJERE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Za svaki oblik financijske pomoći propisan je krug potencijalnih korisnika, uvjeti i postupak ostvarivanja prava,  za koje radnike se potpora može ostvariti, najviši mjesečni iznos pomoći po radniku i obveze poslodavca koji je ostvario određeni oblik izravne novčane intervencije države. Te su informacije dostupne na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje. Pri tome skrećemo pažnju da Zavod za zapošljavanje sada objavljuje datum, sat i minutu zadnje promjene uvjeta i pravila za ostvarivanje prava na određenu mjeru.

1.1.Potpora za mikropoduzetnike

Novčana pomoć mikro poslodavcima koji zapošljavaju do 10 radnika je horizontalna potpora koju mogu ostvariti svi gospodarski subjekti, uključujući i obrtnike, ako im je u usporednom razdoblju prihod smanjen za 50%. Usporedno razdoblje za koje se prati pad prometa je mjesec za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine, na temelju predanih PDV obrazaca. Za tromjesečne obveznike PDV-a pad prometa se dokazuje tromjesečnim PDV obrascima koji uključuju mjesec za koji se traži potpora u odnosu na isto tromjesečje 2019. godine. Za poslodavce koji nisu radili u 2019. godini, pad prometa se dokazuje usporedbom prometa u mjesecu za koji se traži potpora s prometom u veljači 2020. godine (mjesečni obveznici PDV-a) odnosno usporedbom prometa u drugom u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine ako traže potporu za rujan i usporednom prometa u trećem tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020. ako traže potporu za zadnja tri mjeseca 2020. godine (tromjesečni obveznici PDV-a).

Poslodavci koji nisu obveznici PDV-a dokazuju pad prometa iskazivanjem podataka u posebnoj tablici. Potpora iznosi do 2.000,00 kn mjesečno po radniku i može se ostvariti samo za radnike zaposlene do 31. kolovoza 2020. godine.

1.2 Potpora za djelatnosti u kojima je poslovanje najviše ugroženo

1) Potpora koju ostvaruju poslodavci iz taksativno određenih djelatnosti je sektorska potpora i namijenjena je sljedećim djelatnostima:

 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
 • Pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (samo iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija( samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, rekreacijske djelatnosti, proizvodnja i prikazivanje filmova, video filmova i TV programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

U djelatnosti prijevoza, prednost imaju poduzetnici koji obavljaju prijevoz putnika i prateće djelatnosti u zračnom prijevozu. Djelatnost organizacije događaja podrazumijeva organizaciju kulturnih, športskih i poslovnih događaja, organizatore vjenčanja i sve prateće djelatnosti. Ovu potporu mogu ostvariti i poslodavci koji rade sezonski, prevoditelji i tumači, poslodavci iz djelatnosti pranja i kemijskog čišćenja tekstila i krznenih proizvoda te umjetničke organizacije. Također, potporu mogu ostvariti samostalni umjetnici i medijski radnici, ako im Ministarstvo kulture ne financira doprinose. Potporu mogu ostvariti i umjetničke organizacije registrirane prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Nar. nov., br. 43/96. i 44/96.), ali samo za radnike koji rade na poslovima na kojima organizacija ostvaruje prihode od obavljanja djelatnosti i za koje organizacija vodi poslovne knjige prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. Za sve korisnike ove mjere, uvjet ostvarivanja potpore je pad prihoda od najmanje 60% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora, što se dokazuje prema istim pravilima kako je opisano za mikro poslodavce. Ova sektorska potpora je dvostruko veća i iznosi do 4.000,00 kn mjesečno po radniku.

Iznimka u odnosu na opisane uvjete za mikroposlodavce i za poslodavce iz taksativno određenih djelatnosti kojima je odlukom Stožera Civilne zaštite zabranjen ili na bilo koji način ograničen rad. Za njih su propisani drugačiji uvjeti, ovisno o dužini trajanja zabrane rada.

1.3. Potpora poslodavcima koji su organizirani za zapošljavane osoba s invaliditetom

2) Poslodavci organizirani kao zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o registriranoj djelatnosti, koji u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora zabilježe pad prometa od najmanje 50%, mogu ostvariti potporu do 4.000,00 kn mjesečno po radniku.

1.4. Potpora za skraćivanje radnog vremena

Poslodavci s 10 i više radnika, u svim djelatnostima u kojima je zbog utjecaja posebnih okolnosti radno vrijeme nedovoljno iskorišteno, pa je poslodavac obvezan dio ugovorenog radnog vremena platiti radniku kao zastoj u poslu, mogu ostvariti potporu za skraćivanje radnog vremena u iznosu do 2.000,00 kn mjesečno, uz kumulativno ispunjenje dva uvjeta: pad prihoda od najmanje 20% u mjesecu za koji koristi potporu u odnosu na usporedno razdoblje i skraćivanje radnog vremena za najmanje 20% fonda punog radnog vremena ako zapošljavaju od 10 do 50 radnika odnosno za najmanje 10% ako zapošljavaju 51 i više radnika.

2. ZAJEDNIČKA OBILJEŽJA I NAJVAŽNIJE RAZLIKE U UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Zajedničko obilježje svih mjera  koje do kraja 2020. godine provodi Zavod za zapošljavanje je dodjela novčanih potpora namijenjenih za isplatu plaća kod poslodavaca koji ostvaruju pad prometa, tj. kojima je zbog utjecaja pandemije virusa Covid-19 smanjen opseg poslovnih aktivnosti. Traženi postotak pada prometa odnosno postotak pada prihoda/primitaka je različiti po mjerama i kreće se od 20% (za mjeru skraćivanja radnog vremena), preko 50% (za mikropoduzetnike i za zaštitne radionice za invalide) do čak 60% (za djelatnosti za koje je procijenjeno da su najviše pogođene utjecajem gospodarske krize). Iznimka su samo mikropoduzetnici i poslodavci iz određenih djelatnosti kojima je odlukama nacionalnog, županijskog ili gradsko/općinskog Stožera Civilne zaštite zabranjen ili onemogućen rad.

Za sve mjere se pad prometa dokazuje na temelju podataka o obavljenim isporukama kako je iskazano u PDV obrascu koji poduzetnik u propisanim rokovima dostavlja Poreznoj upravi. Pri tome usporedna razdoblja koja se prate nisu jednaka za sve mejre niti za sve poduzetnike. Tako se npr. za neke mjere postavlja uvjet pada prometa u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na usporedno razdoblje, a za neke mjere pad prometa u mjesecu za koji se traži potpora. Posebna su pravila uspoređivanja prometa određena za tromjesečne obveznike PDV-a. Poduzetnici koji nisu obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda odnosno primitaka u tablicama koje su kreirane za te potrebe i dostupne su na mrežnim stranicama zavod za zapošljavanje.

S obzirom da promet iskazan u PDV obrascu, prihod i primitak nisu jednoznačne kategorije, u praksi su u graničnim slučajevi mogući prijepori oko toga je li ispunjen traženi uvjet pada poslovne aktivnosti (npr. naplaćen je primitak za isporuke iz prošlih razdoblja, iskazana je obveza PDV-a za reprezentaciju i dr.). U svim graničnim slučajevima moguće je Zavodu za zapošljavanje kao dokaz dostaviti dodatnu dokumentaciju.

Potpore se ne mogu ostvariti za novozaposlene radnike. Cilj ovih državnih novčanih potpora je sačuvati postojeća radna mjesta i postojeći stupanj zaposlenosti, a novo zapošljavanje se potiče drugim mjerama, kako mjerama Zavoda za zapošljavanje, tako i mjerama uređenim u drugim propisima. Stoga je za svaku mjeru određen datum u odnosu na koji se utvrđuje da se potpora može ostvariti samo za radnike koji su zaposleni do toga datuma, s tim da se datumi razlikuju po mjerama.

Značajne su razlike u visini novčanih potpora. Potpora mikropoduzetnicima i potpora za skraćivanje radnog vremena iznose do 2.000,00 kn mjesečno, a potpora poduzetnicima u taksativno određenim djelatnostima i potpora poslodavcima koji su zaštitne radionice za zapošljavanje invalida iznosi do 4.000,00 kn mjesečno. Sve potpore mogu ostvarivati radnici zaposleni s punim i s nepunim radnim vremenom (za radnike s nepunim radnim vremenom se svota potpore određuje razmjerno satima ugovorenog nepunog radnog vremena), osim potpore za skraćivanje radnog vremena koja je namijenjena samo za radnike zaposlene s punim radnim vremenom.

3. DOPRINOSI KOJI SE ODNOSE NA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

 Za sve neto plaće koje poslodavac ostvari kao novčanu potporu Zavoda za zapošljavanje, država snosi teret plaćanje obveznih doprinosa koji se odnose na sufinanciranu neto plaću, ali u različitom postupku.  Riječ je o dva modela:

 1. za dodijeljene novčane potpore mikropoduzetnicima, poslodavcima iz određenih djelatnosti i poslodavcima koji su organizirane kao zaštitne radionice ili radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom:
 • Zavod za zapošljavanje uplaćuje pripadajuću svotu doprinosa za mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje (drugi i stup), preko Regosa, izravno na račun radnika koji je osiguranik drugog mirovinskog stupa, a
 • Porezna uprava u postupku razmjene podataka sa Zavodom zapošljavanje, temeljem dostavljenih JOPPD obrazaca i dokaza o isplaćenoj plaći koji je poslodavac dostavio Zavodu za zapošljavanje, poslodavca oslobađa obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje;
 1. pri dodjeli potpora za skraćivanje radnog vremena, Zavod za zapošljavanje na temelju podatka o plaći za neodrađene sate radnog vremena iskazanoj u zasebnom redu JOPPD obrasca koji je poslodavac dostavio Poreznoj upravi, poslodavcu isplaćuje svotu potpore koja uključuje i doprinose iz plaće i na plaću (na stranici B obrasca JOPPD se za te svrhe u polju pod 6.2. koristi nova šifra 0013 – Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  propisana izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 74/20.).

Dakle, za sve mjere koje provodi Zavod za zapošljavanje, a namijenjene su očuvanju radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog pandemije koronavirusa ugroženo poslovanje, poslodavac ne snosi teret doprinosa koji se odnose na sufinancirane neto plaće. Razlika je samo u načinu ostvarivanja te fiskalne pogodnosti.

4. UTJECAJ PRIMLJENIH POTPORA NA POREZNE OBVEZE PODUZETNIKA

Potpore za očuvanje radnih mjesta u uvjetima krize uzrokovane epidemijom koronavirusa nemaju obilježja državne potpore male vrijednosti jer su sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH namijenjene očuvanju razine zaposlenosti kod najugroženijih poslodavca i u najugroženijim sektorima.

Uz to, Na temelju izmijenjenih propisa o porezu na dobit i propisa o porezu na dohodak, s osnove primljenih novčanih potpora i priznatih oslobođenja za obvezu doprinosa, poslodavac ostvaruje dodatne fiskalne olakšice.

Za poslodavce koji koriste mjeru očuvanja radnih mjesta za mikropoduzetnike, za određene djelatnosti i za zaštitne radionice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, primljena potpora uključuje:

 • iznos namijenjen za isplatu neto plaće,
 • doprinose za drugi mirovinski stup koje izravno plaća Zavod za zapošljavanje i
 • doprinose na koje se primjenjuje oslobođenje prema čl. 71.j. i 71.k Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona.

Poslodavcima koji koriste mjeru skraćivanja radnog vremena, ukupna svota novčane pomoći primljene od Zavoda za zapošljavanje, koja je jednaka iznosu iskazanom u obrascu JOPPD, na stranici B pod šifrom 0013, smatra se potporom za očuvanje radnih mjesta.

Poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit primljenu potporu za očuvanje radnih mjesta evidentiraju u prihode. U rashodima poslovanja iskazuju ukupne bruto plaće i doprinose na plaću kao troškove odnosno rashode poslovanja, koji su u pravilu veći od iznosa primljenih potpora. Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit, primljene svote potpora se isključuju iz porezne osnovice. Na taj se način po osnovi primljene potpore za obveznika poreza na dobit postiže dvostruko povoljan porezni učinak.

Uz to, prihodi po osnovi primljenih potpora za očuvanje radnih mjesta zbog epidemije koronavirusa, ne uključuju se:

 • u prag za obvezan prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit (prag iznosi 7,5 mil kn ostvarenih primitaka), niti
 • u prag ostvarenih godišnjih prihoda prema kojima se određuje porezna stopa od 12% odnosno 18% (prag iznosi 7,5 milijuna kn prihoda).

Kod poslodavaca obrtnika, bilo da vode poslovne knjige ili porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, primici od primljenih potpora se ne smatraju poslovnim primicima i ne iskazuju se u Knjizi primitaka i izdataka (obrazac KPI) niti u evidenciji prometa koju vode obrtnici paušalisti (obrazac KPR). U poslovne primitke se ne iskazuju  potpore primljene za zaposlene radnike, niti potpora za samog obrtnika. Obrtnici i slobodna zanimanja koji vode Knjigu primitaka i izdatka kao poslovne izdatke evidentiraju ukupno isplaćene bruto plaće i doprinose na plaću, te plaćene doprinose za svoje osobno socijalno osiguranje. Na taj se način i kod njih postiže dvostruko povoljan porezni učinak primljene potpore.

Prilog: Kriteriji i uvjeti ostvarivanja novčanih potpora Zavoda za zapošljavanje za razdoblje od rujna do prosinca 2020. godine

Opis

Poslodavci kojima je namijenjena novčana potpora

Za mikropoduzetnike

Za određene djelatnosti

Za zaštitne radionice i dr. za osobe s invaliditetom

Za skraćivanje radnog vremena

Poslodavci koji mogu koristiti potporu

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju do 10 radnika;

 

Tvrtke u likvidaciji i stečaju ukoliko su poslovno aktivne;

 

Poslodavci koji sukladno odlukama Stožera CZ ne mogu obavljati djelatnost ili im je rad na bilo koji način ograničen;

 

Obrtnici koji su prijavljeni u osiguranje do 29. veljače 2020.

 

Poslodavci koji posluju sezonski, ako su aktivni u mjesecu za koji traže potporu

POSLODAVCI IZ DJELATNOSTI:

Poslodavci koji obavljaju djelatnost iz razreda H, I, J, M, N, R i S Nacionalne klasifikacije djelatnosti;

 

Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju obveze;

 

NEOVOSNO O DJELATNOSTI:

Svi poslodavci koji sukladno odlukama Stožera CZ ne mogu obavljati djelatnost ili im je rad na bilo koji način ograničen

Poslodavci organizirani kao zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju;

 

Odnosi se i na zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice čiji su osnivači RH, županije i JLS i na one u kojima RH, županije i  JLS imaju vlasničke udjele više od 25%;

 

Tvrtke u likvidaciji u stečaju, ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju obveze

 

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju 10 i više radnika;

 

Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika, a poslodavcima koji zapošljavaju 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika

Sektori vlasništva koji ne mogu koristiti mjeru

Nema propisanih ograničenja

Poslovni subjekti čiji su osnivači RH, županije i JLS i poslovni subjekti koje su ti poslovni subjekti osnovali;

 

Poslovni subjekti u kojima RH, županije i JLS imaju vlasničke udjele više od 25% i njihova trgovačka društva kćeri

 

IZNIMKE:

Poslodavci iz Sektora I: Pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Poslodavci iz Sektora H: Putnički prijevoz

Nema propisanih ograničenja

Nema propisanih ograničenja

Poslodavci koji ne mogu koristiti potporu

Poduzetnici koji ne obavljaju djelatnost, a nisu zatvoreni odlukom stožera CZ;

Poduzetnici koji posluju sezonski, ako nisu u aktivnom statusu;

Privatni iznajmljivači;

Osobe koje obavljaju domaću radinost ako nisu obvezno osigurane po toj osnovi;

Poslodavci koji nisu isplatili plaću  za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora;

Obveznici fiskalizacije kojima se u postupku nadzora utvrde određene nepravilnosti;

OPG-ovi koji nisu porezni obveznici;

Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade RH o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Poslodavci koji nisu isplatili plaću za lipanj 2020.;

 

Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade RH o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora;

 

Udruge i ustanove koje nisu obveznici poreza na dobit

Pad prometa/prihoda kao uvjet  ostvarivanja potpore

Pad prihoda/primitaka za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec 2019.

Pad prihoda/primitaka za najmanje 60% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec 2019.

Pad prometa/prihoda za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec 2019.

Pad prometa/prihoda od najmanje 20% u mjesecu za koji koristi potpora u odnosu na usporedno razdoblje;

 

IZNIMKA:

Poslodavci u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD)

Ostali uvjeti za ostvarivanje potpore

Otkazane narudžbe i ugovori, nemogućnost isporuka i dr.;

 

Skraćivanje radnog vremena za najmanje 20% fonda punog radnog vremena ako zapošljavaju od 10 do 50 radnika odnosno za najmanje 10% ako zapošljavaju 51 i više radnika

Dokaz o padu prihoda/primitaka/prometa za mjesečne obveznike PDV-a

PDV obrazac za mjesec koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora

PDV obrazac za mjesec za koji se traži  potpora

Uvjeti – dokaz o padu prihoda/primitaka/prometa za tromjesečne obveznike PDV-a (tromjesečni PDV obrazac)

Za potporu za rujan: pad u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na isto tromjesečje 2019.;

 

Za potporu za listopad, studeni i prosinac: pad u trećem tromjesečje 2020. u odnosu na isto tromjesečje 2019.

Pad od 50% u drugom, trećem ili četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na drugo, treće ili četvrto tromjesečje 2019. godine

Dokaz o padu prihoda/primitaka/prometa za poslodavce koji nisu obveznici PDV-a

Tablica kojom se dokazuje pad prihoda/primitaka

Dokaz o padu prihoda/primitaka/prometa za poslodavce koji posluju kraće od 12 mjeseci (PDV obrazac ili Tablica)

Pad u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na veljaču 2020., na temelju PDV obrazaca odnosno Tablice

Pad za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na veljaču 2020. g. odnosno pad od 50% u drugom, trećem ili četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine

Pad za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec veljaču 2020. godine temeljem predanog PDV obrasca za mjesec za koji traži potpora i za veljaču 2020.g.

Uvjeti za poslodavce kojima je odlukom Stožera Civilne zaštite zabranjen rad

Ne moraju dokazivati pad prihoda;

Ostvaruju pravo na potporu za mjesec u kojemu im je zabranjen rad

Uvjeti za poslodavce kojima je odlukom Stožera Civilne zaštite  ograničen rad

Moraju dokazivati pad prihoda od najmanje 50%

Moraju dokazivati pad prihoda od najmanje 60%

Za koje radnike se može ostvariti potpora

Za radnike zaposlene do 31. kolovoza 2020.g., bilo da su zaposleni na neodređeno, na određeno,  s punim ili s nepunim radnim vremenom;

 

Za zaposlene suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore i prokuriste u društvima koja zapošljavaju do 10 radnika

Za radnike zaposlene do 30. lipnja 2020.g., na neodređeno, na određeno,  s punim ili s nepunim radnim vremenom;

 

Za sve radnike zaposlene kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca (ne samo za osobe s invaliditetom)

Za radnike koji su kod poslodavca bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020.g., uz uvjet da su

zaposleni s punim radnim vremenom, na neodređeno ili na određeno vrijeme;

 

Potpora se ostvaruje za radnike kojima je radno vrijeme skraćeno

Za koje radnike se ne može ostvariti potpora

Za zaposlene korisnike mirovina;

 

Za radnike iz trećih zemalja kojima je istekla dozvola boravka;

 

Za suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste u društvima koja zapošljavaju više od 10 radnika

Za zaposlene vlasnike i suvlasnike s više od 25% udjela u kapitalu, osnivače, članove uprave, direktore i prokuriste;

 

Za radnike koji rade na daljinu;

 

Za radnike kojima teče otkazni rok

Razdoblje i trajanje mjere

Od 1. rujna do 31. prosinca 2020.

Od 1. srpnja do 31. prosinca 2020.

Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Visina potpore

2.000,00 kn za radnika s punim radnim vremenom;

razmjerni iznos za radnika s nepunim radnim vremenom

4.000,00 kn za radnika s punim radnim vremenom;

razmjerni iznos za radnika s nepunim radnim vremenom

4.000,00 kn za radnika s punim radnim vremenom;

razmjerni iznos za radnika s nepunim radnim vremenom

do 2.000,00 kn mjesečno, ovisno o satima za koje je radno vrijeme skraćeno

Visina potpore za poslodavce kojima je zabranjen ili ograničen rad temeljem odluka Stožera Civilne zaštite

2.000,00 kn za radnika s punim odnosno razmjerni iznos za radnika s nepunim radnim vremenom, uz uvjet da je poslodavac zatvoren do 14 dana

Ako je poslodavac  zatvoren do 14 dana: 2.000,00 kn po radniku

 

Ako je poslodavac  zatvoren dulje od 14 dana: 4.000,00 kn po radniku

 

Za nepuno radno vrijeme – razmjerno

Doprinosi koje financira HZZ

Do 125,00 kn doprinosa za II. stup + dodatni doprinos za II. stup za radnike s pravom na staž osiguranja s povećanim trajanjem

 

Za potporu od 2.000,00 kn:

do 125,00 kn doprinosa za II. stup + dodatni doprinos za II. stup za radnike s pravom na staž s povećanim trajanjem

 

Za potporu od 4.000,00 kn:

do 250,00 kn doprinosa za II. stup + dodatni doprinos za II. stup za radnike s pravom na staž osiguranja s povećanim trajanjem

Do 125,00 kn doprinosa za II. stup + dodatni doprinos za II. stup za radnike s pravom na staž osiguranja s povećanim trajanjem

Poslodavac je dužan obračunati i platiti doprinose iz plaće i na plaću i iskazati ih u JOPPD obrascu koji na dan isplate/dospijeća doprinosa dostavlja Poreznoj upravi 

 

HZZ doznačuje poslodavcu doprinose koji se odnose na sufinanciranu neto plaću, zajedno sa svotom potpore namijenjenom za neto plaće

Doprinosi za koje poslodavac koristi oslobođenje na temelju čl. 71.j i čl. 71.k Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Doprinos za mirovinsko osiguranje za I. stup koji se obračunava iz plaće, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na plaću, te dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje I. stupa za radnike s pravom na staž osiguranja s povećanim trajanjem – koji se odnose na svotu sufinancirane neto plaće

Rok podnošenja zahtjeva za ostvarivanje potpore

Za plaću za rujan: od 15. rujna 2020. do 15. listopada 2020.

 

Za plaću za listopad: od 16. listopada 2020. do 15. studenoga 2020.

 

Za plaću za studeni: od 16. studenoga 2020. do 15. prosinca 2020.

 

Za plaću za prosinac: od 16. prosinca 2020. do 15. siječnja 2021.

 

Za zahtjeve zaprimljene do 30. rujna: odobrava se potpora od rujna do prosinca 2020.

 

Za zahtjeve zaprimljene do 31. listopada: odobrava se potpora od listopada do prosinca 2020.

 

Za zahtjeve zaprimljene do 30. studenoga: odobrava se potpora  od studenoga do prosinca 2020.

 

Za zahtjeve zaprimljene do 31. prosinca: odobrava se potpora za prosinac 2020.

Zahtjev se podnosi za svaki mjesec, u tekućem mjesecu za naredni mjesec

Način podnošenja zahtjeva

Putem on line aplikacije na web adresi: mjera-orm.hzz.hr

Rok za isplatu potpore na račun poslodavca

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih dokumenata

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

Do 30. u mjesecu za prethodni mjesec

Rok u kojemu je poslodavac dužan HZZ-u dostaviti dokaz o korištenju potpore

Za plaću za rujan – najkasnije do 5. studenoga 2020.;

Za plaću za listopad – najkasnije do 5. prosinca 2020.;

Za plaću za studeni – najkasnije do 5. siječnja 2021.;

Za plaću za prosinac – najkasnije do 5. veljače 2021.

Do kraja svakog tekućeg tjedna korištenja potpore: raspored rada, lokaciju i podatak o početku rada za svakog radnika

 

Istekom mjeseca za koji se traži potpora: evidenciju radnog vremena potpisanu od radnika i odgovorne osobe

Dokaz o isplaćenoj plaći

Izvod s poslovnog računa, oznaka obrasca JOPPD i OIB svakog radnika

Rok u kojemu su obrtnici i druge samozaposlene osobe obvezne dostaviti dokaz o korištenju potpore

Najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojemu dospijeva isplata potpore

Dokaz koji dostavljaju obrtnici i druge samozaposlene sobe koji sebi na isplaćuju plaću

Izjava da su sredstva utrošena sukladno namjeni

Ograničenja isplate određenih primitaka kod poslodavca korisnika potpore

Ograničenje za poslodavce koji su zatražili potporu za 50 i više radnika

 

Ograničenje za sve poslodavce koji su tražili potporu, bez obzira na broj radnika

Ograničenje za sve poslodavce koji su tražili potporu, bez obzira na broj radnika

Razdoblje na koje se odnosi ograničenja isplate određenih primitaka

Od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine

Od 29. svibnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine

Primici na koje se odnosi zabrana isplate do 31. prosinca 2021. godine

Poslodavac je obvezan je vratiti potporu, ako

 1. isplati dividendu ili udjel eu dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene za vođenje cijelog ili dijela poduzeća;

3. osobama iz točke 2. dodijeli pravo na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

4. osobama iz točke 2. isplati bilo koji iznos kao što su: bonusi za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak;

5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više