Naslovnica Novosti Provedba ovrhe na plaći nakon 18. travnja i 1. svibnja 2020.

Provedba ovrhe na plaći nakon 18. travnja i 1. svibnja 2020.

Dosadašnji način provedbe ovrha na plaći putem Ovršnog zakona (Nar. novine, br. 112/12 do 73/17) i putem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. novine, br. 68/18 do 47/20) je zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 promijenjen.

Promjene u ovrsi na plaći uvedene su:

 • Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. novine, br. 47/20 od 17.04.2020.), koji je stupio na snagu 18. travnja 2020. i
 • Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. novine, br. 53/20 od 30.04.2020.), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2020.

Donošenjem ovih zakona nastojao se olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio plaće, mirovine ili drugog stalnog novčanog primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale u posebnim okolnostima uzrokovanim pojavom bolesti COVID-19.

 1. Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Ovim je Zakonom uređeno postupanje Agencije (FINE) u posebnim okolnostima. Posebne okolnosti su one koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana (epidemija bolesti COVID-19).

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Agencija će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

Ovršenici fizičke osobe su prije svega radnici, umirovljenici, građani/potrošači, ali i sve druge fizičke osobe koje samostalno obavljaju neke registrirane djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i sl.).

Posebne okolnosti traju tri mjeseca (do 18. srpnja 2020.), a ovaj rok se odlukom Vlade Republike Hrvatske može produžiti još za tri mjeseca.

Iznimno, Agencija neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe:

 • ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta. Za napomenuti je da će se ovrha za uzdržavanje djeteta provesti na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina neovisno o vremenu njihova nastanka (čl. 527. st. 3. Obiteljskog zakona, Nar. novine, br. 103/15 i 98/19))
 • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću. Radi se o slučajevima kada postoji obveza plaćanja budućih mjesečnih obveza (obveza zakonskog uzdržavanja, obveza plaćanja za korisnike smještene u domove za starije osobe i slično)
 • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine (čl. 93. Zakona o radu, Nar. novine, br. 93/14 do 98/19). To će biti slučaj kada poslodavac nije radniku na dan dospjelosti isplatio plaću, naknadu plaće ili otpremninu, u kojem slučaju je dužan do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće radniku dostaviti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti. Obračun se dostavlja na propisanom obrascu, a obračun je ovršna isprava
 • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka, te
 • u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun pričuve zgrade koji se vodi kod upravitelja zgrade).

Za vrijeme posebnih okolnosti Agencija će zaprimati nove osnove za plaćanje i po njima postupati na način da će ih evidentirati u Očevidnik, ali u odnosu na ovršenike fizičke osobe neće slati naloge bankama za izvršenje.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teče zatezna kamata.

Budući da Ovršni zakon nije mijenjan, obveza je poslodavaca da radnicima i nadalje dio plaće koji je izuzet od ovrhe iz čl. 173. Ovršnog zakona isplaćuje na poseban (zaštićeni) račun. Ostatak plaće koji ide na redovan račun sada je deblokiran temeljem Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, pa radnik slobodno raspolaže ukupnim iznosom plaće.

 • Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

U vezi sa ovršnim postupcima, ovaj Zakon uređuje zastoj u ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, te provedbu ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (epidemija bolesti COVID-19).

Posebne okolnosti po ovom zakonu traju tri mjeseca od stupanja Zakona na snagu. Budući da je Zakon stupio na snagu 1. svibnja 2020., posebne okolnosti trajat će do 1. kolovoza 2020., ali se odlukom Vlade Republike Hrvatske mogu produžiti još za tri mjeseca.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate. 

 • Zastajanje s ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zastaje se s postupanjem u svim ovršnim postupcima. Iznimno, provodit će se ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

 • Provedba ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Na početku je važno napomenuti da se u ovom slučaju radi o ovrsi kada se vjerovnik (ovrhovoditelj) prvo obratio poslodavcu ili drugom isplatitelju stalnog novčanog primanja sa zahtjevom za ovrhu i dostavio im na provedbu ovršnu ispravu. Ovršne isprave navedene su u čl. 23. Ovršnog zakona, a svojstvo ovršne isprave imaju i suglasnost o zapljeni plaće iz čl. 202. Ovršnog zakona, zadužnica i bjanko zadužnica iz čl. 214. i 215. Ovršnog zakona i još neke isprave.

Ako se ovrhovoditelj za provedbu ovrhe obratio Agenciji, primjenjivat će se odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastat će s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

Iznimno, neće se zastati s provedbom ovrhe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zaprimat će nove ovršne isprave samo radi stjecanja prava prvenstvenog reda.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti izuzeta su od ovrhe sredstva koja se uplaćuju namjenski odnosno potpore koje se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije.

Također su od ovrhe izuzeta i sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti (potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19). Ovime se osigurava da namjenska sredstva budu iskorištena baš za tu svrhu.

U Zagrebu, 1. svibnja 2020.   

Darko Terek, odvjetnik

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend