Naslovnica Novosti Zahtjev za odgodu plaćanja poreza i doprinosa

Zahtjev za odgodu plaćanja poreza i doprinosa

Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 32/20.) koje su na snazi od 20. ožujka 2020. uvedena je mogućnost odgode i/ili obročne otplate poreznih obveza. Uvjeti, kriteriji i postupci korištenja ove zakonske mogućnosti uređeni su dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar nov., br. 35/20.) koji je stupio na snagu 23. ožujka 2020.
Zahtjev za odgodu poreznih obveza može podnijeti svaki porezni obveznik kojemu epidemija koronavirusa utječe na poslovanje, uz uvjet da:

 1. uredno podmiruje dospjele porezne obveze, što podrazumijeva da na dan podnošenja Zahtjeva nema nepodmirenih poreznih obveza evidentiranih u Poreznoj upravi (toleriraju se evidentirane obveze do 200,00 kn) i
 2. jedan od sljedećih uvjeta:
  2.1. pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja Zahtjeva za najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ili
  2.2. ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primici u naredna tri mjeseca počevši od mjeseca podnošenja Zahtjeva, pasti najmanje za 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  Odgoda poreznih obveza odnosi se na porez na dohodak i doprinose iz i na plaću radnika, doprinose za obvezno osiguranje samozaposlenih osoba, doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju, doprinose i porez na drugi dohodak, predujmove poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, predujmove poreza na dobit, godišnju obvezu poreza na dobit i druge porezne obveze koje dospijevaju nakon podnošenja Zahtjeva, osim carina i trošarina.
  Odgađanje obveze PDV-a omogućeno je samo poreznim obveznicima koji su u 2019. godini imali vrijednost isporuka bez PDV-a do 7,5 mil kn, te uz uvjet da PDV obračunavaju prema obavljenim isporukama. Za obvezu PDV-a za mjesec veljaču (PDV obrazac podnijet 20. ožujka 2020.) ne može se koristiti odgoda plaćanja. Mjesečni obveznici PDV-a mogu koristiti odgodu plaćanja počevši od obveze za ožujak, a tromjesečni počevši od obveze za prvo tromjesečje (obveze po PDV obrascu koji se podnosi 20. travnja 2020.).
  Porezni obveznik kojemu će Porezna uprava odobriti odgodu plaćanja poreznih obveza i dalje je obvezan u propisanim rokovima Poreznoj upravi dostavljati zaduženja za nastalu obvezu određenog javnog davanja, kako je to uređeno posebnim propisom (obrazac PDV, obrazac JOPPD i dr.), a Porezna uprava će za svaku vrstu poreza i doprinosa automatski evidentirati prevalutaciju dospijeća za tri mjeseca. Prevalutacija će se provoditi za porezne obveze zadužene u razdoblju od tri mjeseca, računajući od dana podnošenja Zahtjeva. Za vrijeme odgode ne teku zatezne kamate i miruje zastara javnih davanja.
  Predviđeno je da se za već odgođene porezne obveze može odobriti dodatni rok od još tri mjeseca i proširiti obuhvat odgađanja poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju u razdoblju tih dodatnih tri mjeseca. Ako se odlukama nadležnog ministra omogući produženje, za to će trebati podnijeti novi obrazloženi Zahtjev. Za odgođene porezne obveze, porezni obveznik će moći koristiti mjeru obročne otplate, do 24 rate bez obračuna kamata.
  Porezni obveznik koji ispunjava propisane uvjete, podnosi jedan Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti. Korisnici sustava e-Porezna dužni su Zahtjev podnijeti putem sustava e-Porezna, a ostali ga mogu podnijeti elektroničkom poštom (tada ne mora biti potpisan) ili iznimno, telefonom od službenika Porezne uprave zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva. Uz Zahtjev treba priložiti podatke o padu prometa u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja Zahtjeva u odnosu na isti mjesec prethodne godini ili opisati očekivani pad prometa u naredna tri mjeseca. Ako Porezna uprava ocijeni da je to potrebno, zatražit će dodatne podatke. Nakon žurne obrade Zahtjeva, Porezna uprava će obavijestiti poreznog obveznika o prihvaćanju ili odbijanju Zahtjeva, u pravilu elektroničkom porukom.

Više iz kategorije

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend