Naslovnica Novosti Zastajanje s provedbom ovrhe na plaći i ostale novosti koje donosi Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Zastajanje s provedbom ovrhe na plaći i ostale novosti koje donosi Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Ovrhu koju poslodavac kao isplatitelj stalnog novčanog primanja provodi valja razmatrati s dva gledišta. U pitanju mogu biti dva različita predmeta ovrhe, ovrha na novčanim sredstvima koju poslodavac provodi posredno, putem Financijske agencije i ovrha na plaći koju poslodavac provodi neposredno sukladno dokumentaciji koja mu je pristigla.

Stupanjem na snagu 18. travnja 2020. godine zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Vlada RH predlaže, a Sabor izglasava mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti kojima trenutno svjedočimo. Financijska Agencija provodi ovrhu na novčanim sredstvima i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zastati će s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe, naravno osim u zakon propisanim iznimnim situacijama. Za poslodavce koji posredno provode ovrhu na novčanim sredstvima kao dužnici dužnika (radnika), se zapravo ništa nije promijenilo. Zaštićeni i redovni računi i nadalje postoje i poslodavac na njih upučuje sredstva u skladu sa člankom 172. i 173. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17.) samo što će za vrijeme posebnih okolnosti i redovan račun radnika biti odblokiran, odnosno fizičkim osobama, u našoj situaciji radnicima, je omogućeno raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju.

Tim propisom je bio riješen samo dio problema ovršenih.

Stoga Vlada RH upućuje Saboru prijedlog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Zakon je donesen 30. travnja 2020., izlazi istog dana u Narodnim novinama broj 53. i stupa na snagu prvoga dana od dana objave, 1. svibnja 2020.

Prijedlogom zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti predložene su mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima se dio primanja usteže radi provedbe na ovrhe na plaći, mirovini ili drugom stalnom novčanom primanju; gospodarskih subjekata kojima prijeti stečaj; korisnika bespovratnih sredstava za provedbu projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije te korisnika mjera pomoći isplaćenih uslijed posebnih okolnosti.

Posebne okolnosti u skladu s člankom 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Trajanje posebnih okolnosti utvrđuje se od dana stupanja na snagu Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegova stupanja na snagu. Rok je moguće odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za tri mjeseca.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zastaje se s postupanjem u svim ovršnim postupcima. Iznimno provodit će se ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije), druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (u pravilu druga uzdržavanja i naknade štete radi izgubljenog uzdržavanja), tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. Nadalje mogu se provoditi i ovršni postupci i izvan izrijekom navedenih slučajeva ako sudac s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja ocijeni da je navedene postupke nužno hitno provesti, unatoč posebnim okolnostima. Takvu će odluku sudac posebno obrazložiti.

Posebno je važno za poslodavce da  za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastaje će s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja, bilo na tekući račun radnika, bilo na redovan i zaštićeni račun ako ih radnik ima. Kako smo već bili naveli, radnici koji imaju redovan i zaštićen račun također će moći raspolagati sredstvima pristiglim na oba računa.Iznimno, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja će za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i nadalje zaprimat nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju osim ako se radi o iznimkama izrijekom navedenim u članku 4. Zakona.

Iznimka od pravila ne poduzimanja radnji za vrijeme zastoja s provedbom ovrhe propisuje se i za slučaj kad za vrijeme posebnih okolnosti nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti. Navedena sredstva su već zaplijenjena, ovrhovoditelj je na njima stekao založno pravo te ovršenik njima ne može raspolagati. Zato će u tim situacijama poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja prenijeti zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju, ali sukladno Zakonu, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti neće provoditi daljnju zapljenu.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti  izuzeta su od ovrhe sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije. Također su izuzeta su od ovrhe i sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti. Na taj način se nastoji osigurati da navedena namjenski uplaćena sredstva budu iskorištena baš za tu svrhu zbog koje su isplaćena.

Odredbama članka 6. Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti se propisuje da stečajni razlozi nastupili za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nisu pretpostavka za pokretanje stečajnog postupka, osim ako prijedlog podnosi dužnik. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka može podnijeti Financijska agencija i vjerovnik, ali samo radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi, a koje ograničenje se zasniva na odredbi članka 50. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske Ustava Republike Hrvatske (Nar. Nov., br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) kojom je propisano da se poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. O opravdanosti podnošenja takvog prijedloga odlučuje sud u postupku.

Na kraju još valja napomenuti da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga novog Zakona ne teku zatezne kamate.

Dunja Šarić dipl.iur., HZ RIF

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend