Naslovnica Novosti Druge izmjene i dopune kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Druge izmjene i dopune kolektivnog ugovora za graditeljstvo

mr. Darko Terek

Mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb

Druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo sklopljene su 7. srpnja 2020., kojim danom su i stupile na snagu. Izmjene su objavljene u Nar. novinama br. 93/20 od 19.08.2020. U istim Nar. novinama objavljen je i Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopili su 25. rujna 2015. HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske, a objavljen je u Nar. novinama br. 115/15. Prve izmjene i dopune sklopljene su 20.02.2018., a objavljene su u Nar. novinama br. 26/18.

Drugim izmjenama i dopunama ovog Kolektivnog ugovora plaća i uvjeti rada prilagođavaju se uvjetima gospodarenja u graditeljstvu. Ciljevi ovih izmjena i dopuna su da se osigura napredak graditeljstva putem povećanja plaća radnika, poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti, poticanja zapošljavanja i rada, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno te nelojalne konkurencije.

Cilj je i da se proširi primjena ovih izmjena i dopuna na cijeli sektor graditeljstva.

  1. UVOD

Rješenja iz Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (druge izmjene i dopune) idu u pravcu povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika.

Tako se od 1. rujna 2020. utvrđuje najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove u mjesečnom iznosu od 4.200,00 kuna, utvrđuje se cijena sata za rad nedjeljom, za dan Uskrsa, blagdana i neradnih dana, priznaje se pravo radnika na prigodnu nagradu, definira se puni iznos dnevnice i dnevnice za rad na terenu, a u Tarifnim stavovima utvrđene su osnovne plaće za poslove na pojedinim radnim mjestima.

Kolektivni ugovor se primjenjuje na sve poslodavce koji obavljaju djelatnost visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, montažerskih radova, instalacijskih i završnih radova u građevinarstvu, projektiranja i srodnih tehničkih usluga i druge srodne djelatnosti koje su upisane u sudski registar i klasificirane sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ili utvrđene posebnim zakonom.

Ugovor se primjenjuje na radnike svih struka kod naprijed navedenih poslodavaca. Ugovor se primjenjuje na sve radnike, neovisno o tome jesu li ugovorom o radu zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom.

Ugovor se ne odnosi na radnike s posebnim ovlastima čija se prava i obveze uređuju posebnim ugovorom (rukovodeće osoblje koje je ovlašteno voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca).

2. PLAĆE I DRUGA MATERIJALNA PRAVA

2.1 Plaća

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove utvrđuje se počevši od 1. rujna 2020. u mjesečnom iznosu 4.200,00 kuna.

Prema Tarifnim stavovima koji čine Prilog 1. Drugim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora, u najjednostavnije poslove (I. grupa složenosti) spadaju poslovi transportnih radnika, pomoćnih radnika, čistača, domara, čuvara-zaštitara i dostavljača, za koje se mora isplatiti osnovna plaća od 4.200,00 kuna.  

Nakon toga u Tarifnim stavovima slijedi još 10 grupa poslova od kojih je za X. grupu, koja je od najvećeg značaja, određena plaća od 11.130,00 kuna.

Međutim ako dođe do pogoršanja gospodarske situacije u graditeljstvu a koje se definira smanjenjem obujma građevinskih radova u Republici Hrvatskoj u odnosu na prethodni kvartal, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ili drugih opravdanih razloga, ugovorne strane se obvezuju u roku od 30 dana od prijedloga jedne od strana ugovoriti smanjenje najniže osnovne plaće za najjednostavnije poslove, koja ne može biti manja od 95% iznosa minimalne plaće utvrđene posebnim propisom.

Poslodavac je dužan radniku za njegov rad isplatiti plaću, koja se sastoji od:

  • osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu
  • stimulativnog dijela plaće po osnovi ostvarenih rezultata rada, ako je određena pravilnikom o radu, odlukom poslodavca ili ugovorom o radu
  • dodatka na plaću po osnovi radnog staža kod poslodavca
  • dodatka za otežane uvjete rada, ako se radi pod otežanim uvjetima.

Dodatak na radni staž uređen je u čl. 41. Pročišćenog teksta Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, pa se u skladu s tim osnovna plaća radnika povećava za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca 0,5%.

Dodaci na otežane uvjete rada utvrđeni su u čl. 42. Pročišćenog teksta Kolektivnog ugovora i iznose od najmanje 5% do najviše 50% povećanja.

Stimulativni dio plaće nije pobliže određen Kolektivnim ugovorom, ali se može odrediti pravilnikom o radu, odlukom poslodavca ili ugovoriti ugovorom o radu. Za vrednovanje rezultata rada mogu se primijeniti uobičajeni normativi, a stimulativni elementi mogu se odrediti i radnim nalogom za obavljanje posla.

U vezi s povećanjem plaće za rad nedjeljom i blagdanom, sada je određeno da se za rad nedjeljom cijena sata rada radnika povećava za 30%, a za dan Uskrsa, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom za 50%.

2.2. Materijalna prava

2.2.1. Prigodna nagrada

Isplata prigodna nagrada radnika je u Drugim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo vezana uz korištenje godišnjeg odmora.

Radnik ima pravo na prigodnu nagradu u visini od 1.800,00-2.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor. Iznos prigodne nagrade se utvrđuje razmjerno u slučaju stečenog prava na razmjerni dio godišnjeg odmora, osim ako radnik tekuće godine ide u mirovinu u kojem slučaju ima pravo na ukupni iznos prigodne nagrade.

Prigodna nagrada se u pravilu isplaćuje s plaćom za mjesec u kojem se koristi pretežiti dio godišnjeg odmora, ali ne prije 30. lipnja tekuće godine.

2.2.2. Dnevnica i dnevnica za rad na terenu

Puni iznos dnevnice je u odnosu na ranije povećan i sada je od 150,00 do 200,00 kuna.

Visina dnevnice za rad na terenu ovisi o tome boravi li radnik na terenu i svaki dan ne putuje kući ili ne. Dnevnica za rad na terenu pokriva povećane troškove prehrane i ostale troškove na terenu.

Ako radnik boravi na terenu i ne putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od 120,00 do 200,00 kuna. Ako radnik putuje svaki dan kući, dnevnica za rad na terenu iznosi od 70,00 do 120,00 kuna dnevno. Iznosi unutar propisanih raspona mogu se odrediti odlukom poslodavca ili kolektivnim ugovorom na razini poslodavca.

Za slučaj kada radnik radi više od 10 sati dnevno, dodatni iznos dnevnice za rad na terenu će se odrediti pravilnikom o radu ili sporazumom sindikata i poslodavca. U vezi s aktom koji se u Kolektivnom ugovoru naziva sporazumom sindikata i poslodavca valja ukazati da takav akt Zakon o radu ne poznaje.

Akontacija za dnevnicu za rad na terenu isplaćuje se radniku najkasnije posljednji radni dan u mjesecu za sljedeći mjesec, odnosno prilikom upućivanja na terenski rad.

Dnevnica za službeno putovanje, dnevnica za rad na terenu i trošak prehrane međusobno se isključuju sukladno propisima.

2.2.3. Troškovi prijevoza na posao i s posla i troškovi prehrane radnika

U vezi s troškovima prijevoza na posao i s posla, Drugi dodatak Kolektivnom ugovoru pojasnio je da u slučaju  kada ne postoji javni prijevoz, radnik ima prano na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u iznosu od 1,00 kunu po kilometru udaljenosti do radnog mjesta u oba smjera.

Što se tiče troškova prehrane radnika, poslodavac može isplatiti novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane u visini 400,00 kuna mjesečno odnosno iznos proporcionalan broju odrađenih radnih dana u mjesecu.

Ovakva odredba koja poslodavcu ostavlja mogućnost isplate novčane naknade za podmirenje troškova prehrane ne bi trebala stajati u Kolektivnom ugovoru.

Prema čl. 192. Zakona o radu, kolektivnim ugovorom se uređuju prava i obveze stranaka, a ne mogućnosti koje poslodavac može, ali i ne mora ispuniti. Mogućnost isplate novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kuna godišnje već je sadržana u Pravilniku o porezu na dohodak i nema je potrebe ponavljati i u Kolektivnom ugovoru.

3. TARIFNI STAVOVI

Tarifni stavovi se u Drugim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u cijelosti zamjenjuju novom tabelom istog naziva. Tarifni stavovi su sastavni dio Kolektivnog ugovora, a primjenjuju se od 1. rujna 2020.

Nove Tarifne stavove u cijelosti prenosimo iz Drugog dodatka.

Grupa složenosti Poslovi radna mjesta Koeficijent Osnovna plaća u kunama
Po satu Mjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje Transportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač 1 24,14 4.200,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće,odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali 1,15 27,76 4.830,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar 1,3 31,38 5.460,00
IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju KV građevinski radnici svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalista 1,45 35 6.090,00
IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju KV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl. 1,52 36,69 6.384,00
V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa 1,64 39,59 6.888,00
V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti. 1,71 41,28 7.182,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju VKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu 1,82 43,93 7.644,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja Voditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci 1,9 45,86 7.980,00
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka Voditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl. 2,2 53,1 9.240,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova Voditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer 2,35 56,72 9.870,00
gradilišta, samostalni projektant
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd. Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora, član Uprave- direktor , obrtnik ( vlasnik) 2,65 63,97 11.130,00

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend