Naslovnica Novosti Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2020. godini

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2020. godini

Koja je visina kamatne stope za 2020. godinu koja se primjenjuje na zajmove između povezanih osoba?

Na kamate između povezanih osoba odnosi se članak 14. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 121/19.). Stavak 1. propisuje da se pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. S druge strane, pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju se obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (stavak 2.). Prethodno navedenu kamatnu stopu određuje i objavljuje ministar financija, prije početka razdoblja u kojem će se ta stopa koristiti. U Narodnim novinama 125 iz 2019. godine objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2020. godinu iznosi 3,42%.

Navedena kamatna stopa primjenjuje se na povezane osobe rezidente i nerezidente, odnosno primjenjuje se u slučajevima zaračunavanja kamata u sljedećim poslovima:

  • između tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika (nerezidenta) i društva osnivača ili
  • između tuzemnog ovisnog društva i inozemnog matičnog društva ili
  • između tuzemnog matičnog društva i inozemnog ovisnog društva ili
  • između tuzemnog i inozemnog, na neki drugi način, povezanog društva (primjerice sestrinska društva).

Međutim, navedeno se primjenjuje i na povezane osobe rezidente ako jedna od povezanih osoba:

1. ima povlašteni porezni status odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, ili

2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih razdoblja.

Povlašteni porezni status ima porezni obveznik koji koristi porezne olakšice, oslobođenja i poticaje koji se iskazuju u točki VII. Obrasca PD (olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja, olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja).

Dakle, u gore navedenim odnosima između tuzemnih povezanih osoba, kada je porezni obveznik poreza na dobit zajmoprimac, u porezno priznate rashode kamata u 2020. godini priznaju se kamate obračunane po kamatnoj stopi 3,42%. Razlika kamate obračunane po stopi iznad prethodno navedene stope predstavlja porezno nepriznati rashod i uvećava poreznu osnovicu u prijavi poreza na dobit (redni broj 16. PD obrasca). Ako je porezni obveznik poreza na dobit zajmodavac, tada u poreznu osnovicu treba uključiti kamatu obračunanu povezanom društvu najmanje u visini 3,42%. Razliku kamate obračunane povezanom društvu po kamatnoj stopi manjoj od navedene stope porezni obveznik treba uključiti u povećanje porezne osnovice poreza na dobit (redni broj 16. PD obrasca). Ako je između povezanih društva ugovorena kamata viša od 3,42%, iznos kamate bit će evidentiran kao prihod i na taj način postati dijelom porezne osnovice, zbog čega ne postoji potreba za korekcijom u poreznoj prijavi, odnosno PD obrascu.

U slučaju kada se na kamate plaća porez po odbitku, porezna osnovica povećava se za svote umanjene za plaćeni porez po odbitku.

Osim obračuna kamata prema Odluci ministra, Zakonom o porezu na dobit predviđeno je da porezni obveznik može kamatu na zajmove između povezanih osoba utvrđivati prema uvjetima i na način propisan člankom 13. Zakona o porezu na dobit i pod uvjetom da taj način primjenjuje na sve ugovore. Iz navedenoga proizlazi da porezni obveznik u 2020. godini ne mora na zajmove između povezanih osoba primjenjivati kamatnu stopu 3,42%, ako zadovolji uvjete iz članka 14. Zakona o porezu na dobit i takav način utvrđivanja kamata primjenjuje na sve ugovore.

Više iz kategorije

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend