Naslovnica Novosti Odgoda plaćanja pdv-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Odgoda plaćanja pdv-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Prema Zakonu o dopuni Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 42/20.) propisani su novi uvjeti za odgodu plaćanja PDV-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. U skladu s tim ministar financija donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20.), koji sadrži odredbe o provedbi postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima. Osim poreza na dobit, poreza na dohodak, doprinosa te drugih javnih davanja Pravilnikom su propisane i odredbe o mogućnosti odgode plaćanja odnosno obročne otplate dospjele obveze PDV-a. Pravilnik je stupio na snagu 9. travnja 2020. godine.

  • Porezni obveznici koji imaju pravo na odgodu plaćanja dijela obveze PDV-a koja proizlazi iz nenaplaćenih računa

Za razliku od ranijih odredbi pravo na odgodu plaćanja PDV-a imaju svi obveznici PDV-a koji poreznu osnovicu utvrđuju prema vrijednosti obavljenih isporuka (R-1 obveznici i to bez obzira na vrijednost isporuka u prethodnoj godini), ali samo u visini obveze PDV-a koja je utvrđena prema izdanim računima, a koji nisu naplaćeni u razdoblju oporezivanja u kojemu je nastala porezna obveza.

Odgoda plaćanja PDV-a ne odnosi se na porezne obveznike koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama (R-2 obveznici).

  • Dospjeli PDV za koji se može zatražiti odgoda plaćanja

Dospjelom obvezom PDV-a za koju porezni obveznik može zatražiti odgodu plaćanja smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu dopune Općeg poreznog zakona tj. nakon 20. ožujka 2020. godine.  

Moguće je ostvariti odgodu samo za iznos dospjele porezne obveze koja je veća od iznosa za koji bi porezni obvezni bio zadužen da se radi o obvezniku koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama. Dakle, ne radi se o promjeni načina obračuna PDV-a (prelasku s R-1, na R-2). Obračun PDV-a porezni obveznik i dalje sastavlja prema vrijednosti isporuka uz mogućnost odgode onog dijela obveze koja se odnosi obvezu prema izdanim a nenaplaćenim računima.

Prema navedenom porezni obveznik koji PDV plaća prema vrijednosti isporuka, Obrazac PDV za ožujak sastavlja s redovnim postupkom oporezivanja (prema vrijednosti isporuka). Istovremeno treba sastaviti interni obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Razliku porezne obveze prema prvom i drugom obračunu treba iskazati u Obrascu PDV na rednom broju VIII. Ostali podaci pod točkom VIII.2. Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona. Odgoda plaćanja PDV-a odnosi se samo na iznos razlike iskazane na rednom broju VIII. 2 tj. razlika između obračuna prema vrijednosti isporuka i obračuna prema naplaćenim naknadama (uključivo i pravo na pretporez prema plaćenim ulaznim računima).

Ako porezni obveznik tijekom trajanja posebnih okolnosti bude imao otuđenje ili stjecanje gospodarske cjeline, neće vrijednost gospodarske cjeline iskazati u Obrascu PDV razdoblja oporezivanja u kojemu je otuđenje/stjecanje nastalo, nego će to iskazati tek u Obrascu PDV koji će podnositi nakon isteka posebnih okolnosti.

Primjer:

Obveznik PDV-a koji porez plaća prema vrijednosti isporuka u Obrascu PDV za ožujak iskazao je na rednom broju IV. razliku za uplatu u iznosu 10.000,00 kn. Istovremeno je sastavio obračun prema naplaćenim naknadama (uključivo i pravo na pretporez prema plaćenim ulaznim računima) i prema tom obračunu razlika za uplatu bila bi 7.000,00 kn. Radi se o razlici od 3.000,00 kn što se iskazuje na rednom broju VIII.2. (Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona) te se ovaj iznos odgađa za plaćanje, a iznos od 7.000,00 kuna treba platiti u propisanom roku do 30. travnja 2020. godine.

Kod obračuna prema naplaćenim naknadama treba uključiti samo račune koji se odnose na isporuke/nabave tijekom mjeseca ožujka. Ako je u ožujku naplaćen račun koji se odnosi na isporuku koja je bila npr. u veljači isti je uključen u Obrazac PDV za veljaču pa nema utjecaja na obvezu PDV-a za ožujak.

Nije moguće odgoditi obvezu PDV-a za mjesec veljaču za koju je obveza utvrđena u Obrascu PDV koji je dostavljen Poreznoj upravi do 20. ožujka i za koji obveza plaćanja dospijeva do 31. ožujka.

 Na dan podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja poreza i drugih javnih davanja porezni obveznik na porezno-knjigovodstvenoj kartici ne može imati evidentirane dospjele, a nenamirene obveze (s iznimkom duga do 200,00 kuna). U slučaju nelikvidnosti poreznog obveznika moguće je dospjeli porezni dug namiriti sklapanjem upravnog ugovora prije podnošenja zahtjeva, kako on ne bi bio odbijen.

Odgoda ili obročna otplata PDV duga

razdoblje obračuna PDV-a (mjesečni/tromjesečni obveznik)

dospijeće plaćanja

odgoda

 veljača

31. ožujka 2020.

NE

siječanj – ožujak

30. travnja 2020.

do 30. srpnja 2020.

ožujak

30. travnja 2020.

do 30. srpnja 2020.

travanj

31. svibnja 2020.

do 31. kolovoza 2020.

 

Ukoliko porezni obveznik po dospijeću prve odgođene obveze neće moći namiriti poreznu obvezu moći će podnijeti zahtjev za obročnu otplatu. I u jednom i drugom slučaju poreznog obveznika neće se teretiti za zatezne kamate te za to vrijeme ne teče rok zastare. Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca. Zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze treba podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

  • Uvjeti za ostvarivanje prava na odgodu plaćanja PDV-a i podnošenje zahtjeva

Za ostvarivanje prava na odgodu plaćanja PDV-a, odnosno prava na obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva mora ispuniti uvjete:

– mora dokazati da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze

– na dan podnošenja zahtjeva ne može imati dospjeli neplaćeni porezni dug (osim duga do   200,00 kn).

Smatra se da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti podmirivati dospjele porezne obveze:

  • ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primici u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Za odgodu plaćanja PDV-a, porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelj koji mu utječu na likvidnost.

Zahtjev se podnosi poreznom tijelu prema sjedištu/prebivalištu poreznog obveznika u elektroničkom obliku putem sustava ePorezna. Porezni obveznik podnosi jedan zahtjev za odgodu svih poreznih obveza uključivo i ostala javna davanja (doprinosi, članarine i sl.).

Autorica: mr. sc. Miljenka Cutvarić, 9. travnja 2020.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend