Naslovnica Novosti Dostava E-mail adrese sudskom registru i E-komunikacije sa sudovima

Dostava E-mail adrese sudskom registru i E-komunikacije sa sudovima

Nenad Šimunec, odvjetnik, Mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb

Hrvatski sabor je u prošloj godini donio izmjene i dopune dva propisa: Zakona o sudskom registru i Zakona o parničnom postupku. I u jednom i u drugom propisu navedene su obveze određenih subjekata u vezi s elektroničkim poslovanjem.

Radi se o obvezi da se sudskom registru dostavi barem jedna adresa elektroničke pošte, te da se uspostavi e-komunikacija sa sudovima.

Dostavu adrese elektroničke pošte u sudski registar moraju provesti samo pravni subjekti upisani u sudski registar, a e-komunikaciju sa sudovima moraju uspostaviti sve pravne osobe. Uz pravne osobe, tu komunikaciju moraju osigurati i državna tijela, odvjetnici, javni bilježnici, stečajni upravitelji i sl.

 1. DOSTAVA E-MAIL ADRESE
  1. 1. Obveza dostave e-mail adrese sudskom registru po Zakonu o sudskom registru

U Narodnim novinama br. 40 od 19.04.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Zakon je stupio na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, tj. 20.04.2019. godine, a u čl. 38.b propisao je da su subjekti upisa dužni sudskom registru podnijeti zahtjev za upis adrese elektroničke pošte u sudski registar.

Subjekti upisa koji su dužni sudskom registru podnijeti zahtjev za upis adrese elektroničke pošte u sudski registar su oni koji se i inače upisuju u sudski registar i to:

 • javno trgovačko društvo,
 • komanditno društvo,
 • gospodarsko interesno udruženje,
 • dioničko društvo,
 • društvo s ograničenom odgovornošću,
 • europsko društvo (Societas Europaea, skraćeno SE),
 • europsko gospodarsko interesno udruženje (skraćeno EGIU),
 • europska zadruga (Societas Cooperativa Europeae, skraćeno SCE)
 • ustanova,
 • zajednica ustanova,
 • zadruge,
 • savez zadruga,
 • kreditna unija,
 • druge osobe za koje je upis propisan zakonom.

Svi naprijed navedeni subjekti (od kojih su najčešća društva s ograničenom odgovornošću i ustanove), dužni su sudskom registru podnijeti zahtjev za upis adrese elektroničke pošte u sudski registar.

Prema čl. 38.b Zakona o sudskom registru, subjekt upisa dužan je najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte.

Subjekt upisa može imati i upisati u sudski registar i više adresa elektroničke pošte.

Iako bi se iz zakonske odredbe možda moglo zaključiti da se ova obveza odnosi samo na novo upisane subjekte, odredbu valja tumačiti da se ona odnosi na sve već upisane subjekte.

Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa. To bi uglavnom bili članovi uprave i direktori u trgovačkim društvima, te ravnatelji u ustanovama.

Ako dođe do promjene adrese elektroničke pošte, subjekt upisa dužan je podnijeti sudskom registru promjenu te adrese.

Zakon o sudskom registru nije propisao kazne za neispunjavanje ovih obveza, ali je zato u glavi IV. (čl. 81. do 83.) tog Zakona propisan postupak opominjanja i kažnjavanja.

U skladu s navedenim, registarski sud će u slučajevima propisanim zakonom rješenjem opomenuti osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu, te ih pozvati na ispunjenje u roku od 15 dana i istodobno izreći novčanu kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom roku.

Ako opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz rješenja u roku od 15 dana, provest će se postupak radi prisilne naplate izrečene novčane kazne.

1. 2. Provedba dostave e-mail adrese sudskom registru po Pravilniku o načinu upisa u sudski registar

U Narodnim novinama broj 121 od 11.12.2019. objavljen je novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar.

U čl. 52. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar sadržana je odredba o upisu adrese elektroničke pošte registarskom sudu, a u prilogu je propisan i obrazac zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte.

U čl. 52. Pravilnika se navodi da zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu. U zahtjevu je dužan navesti temeljne podatke o subjektu upisa njegov MBS, OIB i EUID ako ga ima.

Tt upisnik se u sudskom registru vodi u elektroničkom obliku i u taj se upisnik upisuju podaci iz čl. 81. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar.

MBS je matični broj subjekta kojega subjektu dodjeljuje registarski sud, OIB je osobni identifikacijski broj, a EUID je Europski jedinstveni identifikator koji se upisuje ako ga subjekt ima.

Zahtjev za upis/promjenu adrese elektroničke pošte može se podnijeti na dva načina. Ako subjekt upisa vrši upis promjene i nekih drugih podataka koji se upisuju u sudski registar podnijet će prijavu za upis u sudski registar te na njoj prijaviti i upis ili promjenu adrese elektroničke pošte. Ako se zahtijeva samo upis/promjena adrese elektroničke pošte to će se učiniti dostavom sudu Zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte.

Zahtjev za upis/promjenu adrese elektroničke pošte podnosi se na propisanom obrascu iz Pravilnika o načinu upisa u sudski registar. Obrazac treba popuniti na računalu, ispisati, potpisati od strane zastupnika po zakonu te ovjeriti. Uputno je navedeni obrazac sudu dostaviti uz podnesak. Zahtjev se dostavlja nadležnom trgovačkom sudu osobno ili poštom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba.

Nakon toga će trgovački sud u sudski registar upisati i adresu elektroničke pošte. Adresa elektroničke pošte je podatak koji se, u skladu s čl. 24. Zakona o sudskom registru, upisuje za sve subjekte upisa.

Propisani obrazac o kojem je riječ je sljedećeg izgleda.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS/PROMJENU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS/PROMJENU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE.

2. E-KOMUNIKACIJA SA SUDOVIMA

E-komunikacija sa sudovima propisana je kao obveza Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 70/19).

U čl. 106.a Zakona o parničnom postupku, koji je u taj Zakon unijet naprijed spomenutim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prvo se navodi da se podnesak sudu može podnijeti u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava (st. 1. čl. 106.a), ali da su iznimno od tog stavka državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici te pravne osobe uvijek dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.

Ako naprijed navedene osobe podnesak ne podnesu u elektroničkom obliku, sud će podnositelju naložiti da u roku od osam dana podnesak dostavi u elektroničkom obliku. Ako podnositelj ne dostavi podnesak u elektroničkom obliku u određenom roku, smatrat će se da je podnesak povučen.

Što se tiče pravnih osoba, sve pravne osobe dužne su u roku od godine dana od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 70/19) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Budući da je navedeni Zakon stupio na snagu 1. rujna 2019., sve pravne osobe dužne su do 1. rujna 2020. zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa.

Detaljna pravila o elektroničkoj komunikaciji sa sudovima propisana su u Pravilniku o elektroničkoj komunikaciji (Nar. novine, br. 5/2020.

Elektronička komunikacija sa sudovima provodi se kroz sustav eKomunikacija u koji se pravna osoba mora prijaviti,

Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu eKomunikacija su:

 1. pravna osoba mora imati elektronička vjerodajnica sigurnosne razine 3 ili više. Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.
 2. pravna osoba mora imati potpisni certifikat koji se koristi za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata pravnim osobama u Hrvatskoj su:

 • Financijska agencija (FINA)
 • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)

Potpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama, te imaju određeni rok valjanosti.

Kod navedenih ovlaštenih izdavatelja  moguće je dobiti elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat na istome USB uređaju ili pametnoj kartici.

3. Upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa (provedeno je kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa).

Za uključenje u sustav eKomunikacija pravna osoba mora na adresu elektroničke pošte: ekomunikacija@pravosudje.hr

dostaviti sljedeće podatke:

 • OIB pravne osobe
 • naziv pravne osobe
 • adresa elektroničke pošte (na tu će adresu pravna osoba dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac),
 • ime  i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u eKomunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku u sustav eKomunikacija dati ovlaštenje drugim osobama).

Kada je pravna osoba pribavila elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat te je Ministarstvu pravosuđa dostavila navedene podate, nakon čega će ju to Ministarstvo uključiti u sustav eKomunikacija, može započeti s korištenjem sustava.

Sustavu se pristupa preko poveznice: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/.

3. SAŽETAK

Iz svih naprijed navedenih propisa mogu se izvesti dva kratka zaključka. Prvo, da svi koji su upisani u sudski registar moraju tom registru dostaviti barem jednu adresu elektroničke pošte koja se upisuje u registar i drugo, da sve pravne osobe, bez obzira jesu li upisane u sudski ili u neke druge registre (registar udruga i slično), moraju prema uputama Ministarstva pravosuđa, osigurati e-komunikaciju sa sudovima.

OVDJE MOŽETE PREUZETI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS/PROMJENU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend