Naslovnica Korisne informacije Polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna i financijskih planova

Polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna i financijskih planova

Danijela Stepić, univ.spec.oec.
Ana Bakiš, dipl.oec
Mirta Hukman, dipl. oec.
Ministarstvo financija

Novi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana objavljen je u srpnju 2023. u Narodnim novinama br. 85/23. Za razliku od dosadašnjeg izvještavanja koje je obuhvaćalo izvještaje o izvršenju državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika, novost je da su sada svi proračunski korisnici državnog proračuna i svi proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi izraditi polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju svojih financijskih planova. O ovoj i drugim novostima te izgledu, sadržaju i rokovima predaje ovih izvještaja pročitajte u nastavku.  

Polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna i financijskih planova – novosti

1. UVOD


Novi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: novi Pravilnik) ministar financija donio je temeljem članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu . Stupanjem na snagu novog Pravilnika danom 25. srpnja 2023. prestao je važiti dosadašnji Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (u daljnjem tekstu: stari Pravilnik). Novim Pravilnikom propisan je izgled i sadržaj, obveznici primjene te način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.
Najznačajnija novost u polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o proračunu i financijskim planovima jeste ta da su počev od polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskih planova za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. svi proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi izraditi polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju svojih financijskih planova. Nova obveza za ove kategorije proračunskih korisnika proizlazi iz odredbi Zakona o proračunu, a detaljno je propisuje novi Pravilnik. U dosadašnjem razdoblju izvještaji o izvršavanju proračuna i financijskih planova pripremani su za razinu državnog proračuna, za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te za financijske planove izvanproračunskih korisnika. Osim ove novosti, novim Pravilnikom propisani su i potpuno novi izvještaji i dopunjeni neki od postojećih izvještaja, što se detaljnije obrazlaže u nastavku.

 

[1] »Narodne novine«, broj 144/21.

[1] »Narodne novine«, broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.

2. OBVEZNICI IZRADE

Odredbe novog Pravilnika odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračun), na proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u Registar iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) te na izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u Registar iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: izvanproračunski korisnici).


Slijedom navedenog obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana su:

 • Ministarstvo financija za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • proračunski korisnici državnog proračuna za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
 • proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
 • izvanproračunski korisnici državnog proračuna za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
 • izvanproračunski proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

3. NAJZNAČANIJE NOVOSTI

Uz novu obvezu proračunskim korisnicima državnog proračuna i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da izrađuju izvještaje o izvršenju svojih financijski planova, novi Pravilnik uvodi i druge dopune i izmjene od kojih se najznačajnije navode u nastavku.

Novi Pravilnik uvodi izmjenu u značenju pojma „izvorni plan“ u odnosu na značenje ovog pojma u starom Pravilniku. U starom Pravilniku pojam „izvorni plan“ značio je proračun, tj. posljednje izmjene i dopune proračuna usvojene od strane Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela. Novi Pravilnik pojam „izvorni plan“ definira na način da znači „prvi“ proračun, odnosno financijski plan usvojen od strane Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela i uvodi novi pojam „rebalans“ koji znači zadnje izmjene i dopune proračuna, odnosno financijskog plana usvojene od strane Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela. Promjenom značenja pojma „izvorni plan“ i uvođenjem novog pojma „rebalans“ cilj je bio jasno pojmovno razlikovanje prvog (izvornog) proračuna, odnosno financijskog plana od zadnjih izmjena i dopuna (rebalansirani) proračun, odnosno financijski plan usvojen od strane Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela. U polugodišnjim i godišnjim izvještajima o izvršenju proračuna i financijskih planova korisnici unose ili izvorni plan (ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna usvojenih od strane Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela) ili rebalans (ako je bilo izmjena i dopuna usvojenih od strane Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela).

Novi posebni izvještaj koji je sukladno odredbama novog Pravilnika potrebno izraditi uz godišnje izvještaje o izvršenju proračuna i uz godišnje izvještaje o izvršenju financijskih planova jeste Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU. Ovaj su izvještaj u obvezi izraditi svi proračuni i proračunski i izvanproračunski korisnici koji koriste sredstava fondova EU, s time da postoje razlike u sadržaju izvještaja ovisno o tome koja ga razina ima obvezu izraditi što se pojašnjava u nastavku članka.

Novost je i ta da uz godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna potrebno je izraditi poseban izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima proračuna Opće države prema kategorijama prihoda i rashoda definiranim statističkim metodologijama Europske unije (ESA 2010) u odnosu na planirane prihode i rashode iz programa stabilnosti i/ili nacrta proračunskog plana.

Izvanproračunski korisnici su i do sada imali obvezu izrađivati polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju njihovih financijskih planova, međutim novim Pravilnikom uvode se i nove obveze za izvanproračunske korisnike kako slijedi:

 

a) kod izrade polugodišnjih izvještaja o izvršenju financijskih planova

 • izvanproračunski korisnici državnog proračuna u obrazloženju općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana trebaju izraditi obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje
 • izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obrazloženju općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana trebaju izraditi obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i prijenosa manjka, odnosno viška za sljedeće razdoblje
 • u sklopu posebnih izvještaja trebaju izraditi nove izvještaje i to izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (ako imaju takve slučajeve)

b) kod izrade godišnjih izvještaja o izvršenju financijskih planova

 • izvanproračunski korisnici državnog proračuna u obrazloženju općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana trebaju izraditi obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu
 • izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obrazloženju općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana trebaju izraditi obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodne godine i prijenosa manjka, odnosno viška u sljedeću godinu
 • u sklopu posebnih izvještaja trebaju izraditi nove izvještaje i to: izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije; izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima; izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova te izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (ako imaju takve slučajeve)

4. ROKOVI PREDAJE IZVJEŠTAJA

Rokovi u kojima obveznici predaje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna i financijskih planova sukladno odredbama novog Pravilnika trebaju iste predati primateljima prikazani su u tablici u nastavku.

1.    DRŽAVNI PRORAČUN

 

1.1.        POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA

 

Obveznik predaje izvještaja

 

Izvještaj

Primatelj izvješća

Rok predaje

Proračunski korisnici državnog proračuna

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

Upravljačkom tijelu na usvajanje

do 31. srpnja tekuće godine

Nadležno ministarstvo ili drugo državni tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije

Do roka koji odredi nadležno ministarstvo ili drugo državni tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije

Nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju razdjela državnog proračuna

Ministarstvo financija

do 20. kolovoza tekuće godine

Izvanproračunski korisnici državnog proračuna

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

Nadležno ministarstvo

do 31. srpnja tekuće godine

Nadležno ministarstvo

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

Ministarstvo financija

do 20. kolovoza tekuće godine

Ministarstvo financija

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna

Vlada Republike Hrvatske

do 15. rujna tekuće godine

Vlada Republike Hrvatske

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna

Hrvatski sabor

do 30. rujna tekuće godine 

1.    DRŽAVNI PRORAČUN

 

1.2.   GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA

 

Obveznik predaje izvještaja

 

Izvještaj

Primatelj izvješća

Rok predaje

Proračunski korisnici državnog proračuna

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

Upravljačkom tijelu na usvajanje

do 31. ožujka tekuće godine

Nadležno ministarstvo ili drugo državni tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije

Do roka koji odredi nadležno ministarstvo ili drugo državni tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije

Nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije

 

Godišnji izvještaj o izvršenju razdjela državnog proračuna

Ministarstvo financija

do 15. travnja tekuće godine

Izvanproračunski korisnici državnog proračuna

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

Nadležno ministarstvo

do 31. ožujka tekuće godine

Nadležno ministarstvo

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

Ministarstvo financija

do 15. travnja tekuće godine

Ministarstvo financija

 

Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna

Vlada Republike Hrvatske

do 5. svibnja tekuće godine

Vlada Republike Hrvatske

 

Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna

Hrvatski sabor

do 31. svibnja tekuće godine 

2.       PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

2.1.   POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA

 

Obveznik predaje izvještaja

 

Izvještaj

Primatelj izvješća

Rok predaje

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Upravljačkom tijelu na usvajanje

do 31. srpnja tekuće godine

Nadležno upravno tijelo

Do roka koji odredi nadležno upravno tijelo

Nadležno upravno tijelo

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju razdjela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Upravno tijelo za financije 

do 20. kolovoza tekuće godine

Izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nadležno upravno tijelo

do 31. srpnja tekuće godine

Nadležno upravno tijelo

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Upravno tijelo za financije 

do 20. kolovoza tekuće godine

Upravno tijelo za financije

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

 

Načelnik/gradonačelnik/župan

do 15. rujna tekuće godine

Načelnik/gradonačelnik/ župan

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Predstavničko tijelo

do 30. rujna tekuće godine 

2.    PRORAČUNI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

2.2.   GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA

 

Obveznik predaje izvještaja

 

Izvještaj

Primatelj izvješća

Rok predaje

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Upravljačkom tijelu na usvajanje

do 31. ožujka tekuće godine

Nadležno upravno tijelo

Do roka koji odredi nadležno upravno tijelo

Nadležno upravno tijelo

 

Godišnji izvještaj o izvršenju razdjela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Upravno tijelo za financije 

do 15. travnja tekuće godine

Izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nadležno upravno tijelo

do 31. ožujka tekuće godine

Nadležno upravno tijelo

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Upravno tijelo za financije 

do 15. travnja tekuće godine

Upravno tijelo za financije

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

 

Načelnik/gradonačelnik/župan

do 5. svibnja tekuće godine

Načelnik/gradonačelnik/ župan

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Predstavničko tijelo

do 31. svibnja tekuće godine 

Ministarstvo financija je u Uputi od 24. srpnja 2023. godine poslanoj svim proračunskim korisnicima, iznimno produljilo rok dostave prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu na usvajanje upravljačkom tijelu i to najkasnije do 28. kolovoza 2023. godine. Rok dostave prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju razdjela Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije od strane nadležnog ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije je također produžen, najkasnije do 5. rujna 2023. godine.


Rokovi u kojima Ministarstvo financija, odnosno upravna tijela za financije trebaju pripremiti polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku, gradonačelniku ili županu nisu promijenjeni, odnosno ostaju isto kako su propisani Zakonom o proračunu i novim Pravilnikom.


Iznimka u rokovima dana je samo proračunskim korisnicima za polugodišnji izvještaj za 2023. i razloga što taj izvještaj po prvi puta pripremaju sukladno odredbama novog Pravilnika i s ciljem da im se ostavi dovoljno vremena za pripreme u informacijskim sustavima koji podržavaju ove izvještajne procese.

5. SADRŽAJ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine. Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske odnosno načelniku, gradonačelniku, županu do 15. rujna tekuće godine. Vlada Republike Hrvatske, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna podnosi Hrvatskom saboru, odnosno predstavničkom tijelu na usvajanje do 30. rujna 2023. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

 1. Opći dio
 • sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 • Račun prihoda i rashoda i
 • Račun financiranja
 1. Posebni dio
 • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
 • Izvještaj po programskoj klasifikaciji
 1. Obrazloženje općeg dijela
 2. Posebne izvještaje
 • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
 • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

a) Sadržaj općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sukladno članku 5. novog Pravilnika sadrži:

 • sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 • Račun prihoda i rashoda i
 • Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sukladno članku 6. novog Pravilnika sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Sažetak može sadržavati podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeću godinu/razdoblje odnosno podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Račun prihoda i rashoda sukladno članku 7. novog Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

 • Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
 • Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja i
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Sadržaj prethodno navedenih izvještaja Računa prihoda i rashoda detaljnije je propisan člancima 8., 9. i 10. novog Pravilnika, a važno je istaknuti da se sadržaj ovih izvještaja u odnosu na stari Pravilnik nije mijenjao.

Račun financiranja sukladno članku 11. Pravilnika i sadrži prikaz primitaka i izdataka prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

 • Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
 • Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

čiji sadržaj je propisan člancima 12. i 13. Pravilnika.

U nastavku se daje ogledni format općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S:

Vezano za popunjavanje stupaca „izvorni plan ili rebalans“ i stupaca „tekući plan“ potrebno je istaknuti da korisnici unose ili izvorni plan (ako nije bilo rebalansa) ili rebalansirani plan (ako je nakon donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna usvojenih od strane Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela. Korisnici također trebaju uzeti u obzir je li bilo ili ne preraspodjela nakon usvojenog proračuna, odnosno rebalansa.

Ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna usvojenih od strane Hrvatskog sabora, korisnici kod izrade izvještaja za stupac „izvorni plan ili rebalans“ stavljaju naziv „izvorni plan“ i unose podatke iz usvojenog proračuna. Ako nakon usvajanja proračuna nije bilo preraspodjela stupac „tekući plan“ se ne iskazuje, a ako je bilo preraspodjela stupac „tekući plan“ se popunjavanja. Međutim, nije pogrešno iskazati stupac „tekući plan“ koji će imati iste podatke kao i stupac „izvorni plan“ te na taj način ukazati kako preraspodjela nije bilo.

Ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna usvojenih od strane Hrvatskog sabora, korisnici kod izrade izvještaja za stupac „izvorni plan ili rebalans“ stavljaju naziv „rebalans“ i unose podatke iz usvojenog rebalansa proračuna. Ako nakon usvajanja rebalansa proračuna nije bilo preraspodjela stupac „tekući plan“ se ne iskazuje, a ako je bilo preraspodjela stupac „tekući plan“ se popunjavanja. Međutim, nije pogrešno iskazati stupac „tekući plan“ koji će imati iste podatke kao i stupac „rebalans“ te na taj način ukazati kako nakon rebalansa nije bilo provedenih preraspodjela.

a) Sadržaj posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži dva izvještaja o izvršenju po proračunskim klasifikacijama:

 • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
 • Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, a sadržaj izvještaja propisan je člankom 15. novog Pravilnika.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a sadržaj istog propisan je člankom 16. novog Pravilnika.

Posebni dio izvještaja se u odnosu na Stari pravilnik nije mijenjao, no bitno je istaknuti da se plan sukladno odredbama Zakona o proračunu usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije te se podaci o planiranim iznosima u izvještajima o izvršenju također iskazuju na razini skupine ekonomske klasifikacije dok se izvršenje za izvještajno razdoblje iskazuje na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Razina podskupine ekonomske klasifikacije se u izvještajima o izvršenjima neće iskazivati što će uvelike rasteretiti veličinu samog izvještaja.

U nastavku se daje ogledni format posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S:

c) Sadržaj obrazloženja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna, s tim da se obrazloženje općeg dijela izvještaja državnog proračuna razlikuje se od obrazloženja općeg dijela izvještaja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna sadrži:

 • obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,
 • obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te
 • prikaz manjka odnosno viška općeg proračuna prema razinama vlasti sukladno nacionalnoj metodologiji računskog plana.

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

 • obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju
 • prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja sukladno članku 19. novog Pravilnika sadrži objašnjenje kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u izvještajnom razdoblju dok obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

d) Sadržaj posebnih izvještaja u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisani su člankom 23. novog Pravilnika i isti sadrže:

 • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
 • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sukladno odredbama članka 24. novog Pravilnika  dopunjen je u odnosu na stari Pravilnik. Uz podatke o donositelju odluke, odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe; namjeni korištenja utvrđenoj odlukom, odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe; iznosu i datumu isplaćenih sredstva iz proračunske zalihe sukladno odluci, odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe Izvještaj sada mora sadržavati i podatke o primatelju sredstava utvrđenom odlukom, odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe.

Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sukladno odredbama članka 25. novog Pravilnika izmijenjen je u odnosu na stari Pravilnik na način da je propisano koja se vrsta zaduživanja iskazuje u Izvještaju. Tako Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

 • pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija, odnosno koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te
 • pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici državnog proračuna, odnosno proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima sukladno odredbama članka 26. Pravilnika sadrži: pregled danih jamstava te pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima. Pregled danih jamstava sadrži podatke o: odluci o davanju jamstva, rizničnom broju jamstva, datumu izdavanja jamstva, nazivu korisnika i tražitelja jamstva odnosno dužnika i namjeni kredita, iznosu jamstva, valuti i krajnjoj godini važenja jamstva. Pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima sadrži podatke o: datumu plaćanja po protestiranom jamstvu, nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva, rizničnom broju jamstva, iznosu plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada i valuti plaćanja.

Novim Pravilnikom u odnosu na stari Pravilnik propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži i podatke o programima jamstava iz nadležnosti proračunskih korisnika državnog proračuna.

6. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine. Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske odnosno načelniku, gradonačelniku, županu do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Vlada Republike Hrvatske, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan prijedlog godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna podnosi Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

 1. Opći dio
 • sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 • Račun prihoda i rashoda i
 • Račun financiranja
 1. Posebni dio
 • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
 • Izvještaj po programskoj klasifikaciji
 1. Obrazloženje
 • opći i posebni dio
 1. Posebne izvještaje
 • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
 • Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
 • Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
 • Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova,
 • Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima proračuna Opće države prema kategorijama prihoda i rashoda definiranim statističkom metodologijom Europske unije (ESA 2010) u odnosu na planirane prihode i rashode iz programa stabilnosti iz članka 22. Zakona o proračunu i/ili nacrta proračunskog plana iz članka 27. Zakona o proračunu (Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske).

a) Sadržaj općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži iste izvještaje kao i opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

b) Sadržaj posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži iste izvještaje kao i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

c) Sadržaj obrazloženja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela.

Obrazloženje opće dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna sadrži:

 • obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,
 • obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,
 • prikaz manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države na razini podsektora, kao i prikaz manjka odnosno viška te duga jedinica koje se sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010) razvrstavaju u sektor opće države, a imaju značajan utjecaj na kretanje manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države.

Važno je za istaknuti da za razliku od polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna koji sadrži prikaz manjka, odnosno viška općeg proračuna prema razinama vlasti sukladno nacionalnoj metodologiji računskog plana, obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna sadrži prikaz manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države na razini podsektora, kao i prikaz manjka odnosno viška te duga jedinica koje se sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010) razvrstavaju u sektor opće države, a imaju značajan utjecaj na kretanje manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države.

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži iste izvještaje kao i polugodišnji izvještaj.

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja za godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna sadrži i prikaz razlika između izvornih makroekonomskih prognoza za proračunsku godinu i stvarnog ishoda.

Novim Pravilnikom proširen je i sadržaj obrazloženja ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna na način da sadrži i podatke o:

 • stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine i
 • podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

Ovdje je važno za istaknuti kako se gore navedene odredbe odnose na odgovarajući način i na obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave što je novina u odnosu na odnosu na stari Pravilnik.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

d) Sadržaj posebnih izvještaja uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Posebni izvještaji uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna su:

 • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 • Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
 • Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
 • Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
 • Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima proračuna Opće države prema kategorijama prihoda i rashoda definiranim statističkim metodologijama Europske unije (ESA 2010) u odnosu na planirane prihode i rashode iz programa stabilnosti i/ili nacrta proračunskog plana.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije; Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima te Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova pripremaju se samo za razinu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok se preostali izvještaju pripremaju i za razinu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dodatno sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, dugoročne kredite i zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija, odnosno koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama te stanje dugoročnih kredita i zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama. Dakle, u godišnji izvještaj potrebno je uključiti i bilančne stavke duga.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dodatno sadrži i:

 • stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju proračunske godine,
 • stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine i
 • stanje potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine.

 

Stanje aktivnih jamstva sadrži podatke o nazivu tražitelja jamstva, odnosno dužnika i korisnika jamstva, rizničnom broju jamstva, stanju potencijalnih obveza na početku i na kraju proračunske godine u valuti.  Potencijalne obveza na temelju danih jamstava, sukladno novom Pravilniku iskazuju se na način da se prikažu podaci :

 • stanje aktivnih jamstava koja su izdana za osiguranje kredita i to stanje na početku i na kraju proračunske godine
 • stanje aktivnih jamstava koja su vezana za okončanje posla odnosno osiguranje primljenih predujmova i to stanje na početku i na kraju proračunske godine

 

Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine sadrži podatke o: nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika, iznosu potraživanja na ime plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada na početku i na kraju proračunske godine  i iznosu potraživanja na ime zatezne kamate na početku i na kraju proračunske godine.

Novost u Izvještaju o danim jamstvima i potraživanjima po protestiranim jamstvima je prikaz podataka o stanju potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine. Prikaz sadrži podatke o: nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i  iznosu potraživanja na početku i na kraju proračunske godine.

 

Izvještaja o korištenju sredstava fondova Europske unije koji se izrađuje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna razlikuje se za državni proračun i proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Izvještaja o korištenju sredstava fondova Europske unije za državni proračun sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije; stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Također, uz prethodno navedene podatke propisana je obveza iskazivanja podataka o:

 • ukupno dodijeljenim sredstvima Republici Hrvatskoj po fondovima Europske unije od 1. srpnja 2013. godine zaključno s izvještajnim razdobljem,
 • ukupno uplaćenim sredstvima iz proračuna Europske unije po fondovima Europske unije od 1. srpnja 2013. godine zaključno s izvještajnim razdobljem,
 • ukupno isplaćenim sredstvima za odobrene zahtjeve korisnika po fondovima Europske unije od 1. srpnja 2013. godine zaključno s izvještajnim razdobljem.

 

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.  Uz navedene podatke, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna je dati podatke po projektima u tijeku i to o:

 • ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
 • ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

U izvještajima je obveza navesti metodologiju temeljem koje su iskazani podaci.

 

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sukladno članku 28. novog  Pravilnika sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo Ministarstvo financija i proračunski korisnici državnog proračuna, odnosno koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu.

 

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sukladno članku 27. novog Pravilnika predstavlja novinu iz razloga što se daje kao poseban izvještaj, ali važno je istaknuti da je starim Pravilnikom bio propisan kao sastavni dio Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna.  Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži:

 • podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
 • podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
 • podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

d) SADRŽAJ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

 1. Opći dio
 • sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 • Račun prihoda i rashoda i
 • Račun financiranja
 1. Posebni dio
 • Izvještaj po programskoj klasifikaciji
 1. Obrazloženje općeg dijela
 2. Posebne izvještaje
 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
 • može sadržavati Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

a) Sadržaj općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži iste izvještaje kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, dok je za izvanproračunskog korisnika državnog proračuna razlika u tome što se izvještaji ne daju po izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

U nastavku se daje ogledni format općeg i posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunskog korisnika državnog proračuna:

Za proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ogledni formati polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana odgovaraju oglednim formatima izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osim što ne sadrže Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji, dok za izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ogledni formati ne sadrže Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja te Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji.

Ogledni formati izvještaja za JLP(R)S objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva financija: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/uputa-za-izvjestaj-o-izvrsenju-jlp-r-s/3491.

b) Sadržaj posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Sadržaj Izvještaja po programskoj klasifikaciji proračunskog korisnika sukladno članku 41. novog Pravilnika sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta. Izvanproračunski korisnici kod izrade Izvještaja po programskoj klasifikaciji prikazuju iste podatke kao i proračunski korisnici, samo je razlika u tome da izvanproračunski korisnici ne prikazuju podatke po izvorima financiranja.

c) Sadržaj obrazloženja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika, sa sljedećim podacima:

 • obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
 • obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu/razdoblje za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, a za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

 

d) Sadržaj posebnih izvještaja u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana

Posebni izvještaji sukladno članku 46. novog Pravilnika uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrže:

 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca
 • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (ako je proračunski i izvanproračunski korisnik dao jamstvo).

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sukladno članku 47. novog Pravilnika daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo proračunski i izvanproračunski korisnik u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Ovdje je važno istaknuti, da se daje pregled isključivo onih dugoročnih kredita i zajmova koji su ugovoreni, odnosno sklopljeni u izvještajnom razdoblju. Primjerice, ako korisnik u izvještajnom razdoblju ima izdatke za otplatu kredita koji je sklopljen u prijašnjim godinama podatke neće iskazati u polugodišnjem izvještaju. Korisnik će biti dužan iskazati kredit prilikom izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana kroz stanje obveza na početku i na kraju proračunske godine. Također, ako je korisnik u izvještajnom razdoblju sklopio ugovor o leasingu isti nije dužan iskazati, međutim s obzirom da članak 47. stavak 3. novog Pravilnika propisuje da izvještaj može sadržavati i druge podatke isti se može iskazati.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima ako se sastavlja u sklopu Posebnih izvještaja sadržajno odgovara izvještaju o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima koji izrađuju proračuni što je pojašnjeno u tom dijelu ovoga članka.

8. SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

 1. Opći dio
 • sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 • Račun prihoda i rashoda i
 • Račun financiranja
 1. Posebni dio
 • Izvještaj po programskoj klasifikaciji
 1. Obrazloženje
 • opći i posebni dio
 1. Posebne izvještaje
 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 • Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
 • Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
 • Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova,
 • može sadržavati Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

a) Sadržaj općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži iste izvještaje kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

 

b) Sadržaj posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

 

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži iste izvještaje kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

 

c) Sadržaj obrazloženja

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži iste izvještaje kao i polugodišnji izvještaj proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

 

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika za proračunsku godinu sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

 

d) Sadržaj posebnih izvještaja

Posebni izvještaji uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrže:

 • Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
 • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 • Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 • Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
 • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima ( ako je proračunski i izvanproračunski korisnik dao jamstvo).

Potrebno je istaknuti da se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (ako je proračunski i izvanproračunski korisnik dao jamstvo) pripremaju i uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

 

Sastavljanje posebnih izvještaja za izvanproračunskog korisnika predstavlja novinu u odnosu na stari Pravilnik, osim Izvještaja o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova koji je bio sastavni dio Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka godišnjeg izvještaja o izvršenju.

 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za godišnji izvještaj o izvršenju, uz podatke koji se iskazuju u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana, dodatno sadrži i stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove koje je ugovorio proračunski i izvanproračunski korisnik na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Sadržaj Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije propisan je člankom 48. novog Pravilnika. Izvještaj sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Također, za proračunske i izvanproračunske korisnike obvezan je podatak po projektima u tijeku i to o:

 • ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
 • ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna.

Proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su u izvještaju navesti opis metodologije temeljem koje se iskazuju podaci.

 

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima propisan je člankom 49. novog Pravilnika te sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje su ugovorili  proračunski i izvanproračunski korisnici za proračunsku godinu.

 

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova propisan je člankom 50. Pravilnika te isti sadrži:

 • podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine,
 • podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine,
 • podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine.

 

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za godišnji izvještaj, ako se sastavlja, kao i kod izvještaja o izvršenju proračuna sadrži i dodatne podatke što je propisano člankom 51. Pravilnika.

9. ZAKLJUČAK

Umjesto zaključka, a radi lakšeg snalaženja u pregledu izmjena i dopuna sadržaja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskih planova u nastavku dajemo sažet tabelarni prikaz sadržaja izvještaja i pregled promjena, odnosno napomene u kojim su dijelovima izvještaja uvedene izmjene i dopune ili novi izvještaji i za koju kategoriju obveznika.

EXECL FILE SA DVA SHEETA U FILE NAZIVA : SADRŽAJ IZVJEŠTAJA I PREGLED PROMJENA

SADRŽAJ izvještaja i pregled promjena

Tablica ogledni format izvještaja o izvršenju IK JLP(R)S

Tablica ogledni format izvještaja o izvršenju PK JLP(R)S

Tablica ogledni format izvještaja o izvršenju PKDP

Tablica ogledni format izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više