Naslovnica Korisne informacije Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite radnika koji je upućen na službeno putovanje u inozemstvo

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite radnika koji je upućen na službeno putovanje u inozemstvo

Kristina Bekavac

Službeno putovanje u inozemstvo

Pod službenim putovanjem u inozemstvo smatra se putovanje u trajanju do 30 dana neprekidno na koje poslodavac upućuje radnika iz Republike Hrvatske u stranu državu (i obratno) ili iz jedne strane države u drugu stranu državu ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države. Pravo radnika na dnevnicu za službeno putovanje u inozemstvo uređeno je nekim od izvora radnog prava koji obvezuje poslodavca kao što je kolektivni ugovor, pravilnik o radu, ugovor o rad i slično. S druge strane, poreznim propisima je utvrđena visina dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koja se radniku može isplatiti neoporezivo, tj. bez plaćanja javnih davanja. Prema čl. 7., st. 2., t. 21. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 56/23., dalje u tekstu: Pravilnik), visina dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koja se radniku može isplatiti neoporezivo propisana je:

  • do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno
  • do 50 % iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

Izdaci za službena putovanja za korisnike državnog proračuna utvrđeni su u Odluci o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna (Nar. nov, br. 8/06). U navedenoj odluci nalazi se popis država s pripadajućim visinama dnevnica za svaku državu. Za države koje nisu na popisu, visina dnevnica je određena u iznosu od 35 USD. Kod isplate dnevnice za službeno putovanje svakako treba voditi računa o činjenici je li na službenom putovanju osigurana prehrana na teret poslodavca o čemu ovisi porezni tretman isplate dnevnice (čl. 7.st. 10. Pravilnika). Kada se radnik upućuje na službeni put koji se odnosi na put u tuzemstvo i u inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu. Primjeri utvrđivanja prava na broj inozemnih dnevnica mogu se pronaći na stranicama Porezne uprave, Mišljenje SU (KLASA: 410-01/18-01/2389, URBROJ: 513-07-21-01-19-2, od 26.08.2019. godine).

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite po osnovi službenog putovanja u inozemstvo

Prema članku 188. Zakona o doprinosima (Nar. nov. 84/08. – 33/23.), poslodavac je obvezan obračunati i uplatiti poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi radnog odnosa koji boravi na službenom putu u inozemstvu. Pri tome je bitno utvrditi o kojoj državi je riječ jer je za određene države isključena obveza plaćanja. Ako radnik boravi na službenom putu u državi članici EU, državi članici EGP-a, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, Sjevernoj Irskoj ili u jednoj od ugovornih država s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska), ne obračunava se poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Popis država za koje se NE PLAĆA poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite:

  • Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska
  • Island, Norveška, Lihtenštajn
  • Švicarska
  • Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora i Turska
  • Velika Britanija i Sjeverna Irska

Ako se radnika upućuje na službeni put u treću državu (treća država je država koja nije članica EU-a, EGP-a, Švicarska, Velika Britanija, Sjeverna Irska niti je država s kojom Hrvatska ima potpisan međunarodni ugovor o socijalnim osiguranju kojim je regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite) poslodavac je obveznik plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Pravo na korištenje zdravstvene zaštite uređeno je Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (Nar. nov., br. 160/13., 11/15., 16/15., 113/16. i 34/18.). Radnik koji koristi zdravstvenu zaštitu na službenom putovanju u trećoj državi i sam snosi troškove zdravstvene zaštite, nakon povratka u Republiku Hrvatsku ima pravo podnijeti pisani zahtjev na naknadu neodgodivih troškova nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a s pripadajućom dokumentacijom. Kada se utvrdi da je zdravstvena zaštita bila neodgodiva, radnik ostvaruje pravo na naknadu stvarnih troškova umanjenih za iznos sudjelovanja u troškovima korištene zdravstvene zaštite prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19 i 33/23.).

Kako se plaća poseban doprinos za  korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu? Na koji uplatni račun? Kako se predaje obrazac JOPPD?

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite po osnovi službenog putovanja u inozemstvu se obračunava po stopi od 20 % na osnovicu koja se izvodi iz najniže mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa i broja dana provedenih na službenom putovanju u inozemstvu.

Najniža mjesečna osnovica plaćanje doprinosa se utvrđuje za svaku godinu na način da se prosječna plaća za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine pomnoži  s koeficijentom 0,38. Prosječnu mjesečnu plaću po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svaku godinu objavljuje Državni zavod za statistiku. Dnevna osnovica će ovisiti o broju dana mjeseca u kojem je radnik upućen na službeni put, a izračunava se na način da se najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa podijeli s brojem dana u tom mjesecu.

Obveza doprinosa dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za službena putovanja u inozemstvo iz prethodnog mjeseca, a uplaćuje se na račun HZZO-a: HR6510010051550100001 s pozivom na broj: HR68 8508- OIB obveznika plaćanja – oznaka izvješća JOPPD.

Isto tako, potrebno je izvijestiti Poreznu upravu preko obrasca JOPPD na način da se osnovica za obračun doprinosa upiše u polje 12.,  iznos obračunanog doprinosa u polje 12.8., a kao oznaka primitka u polju 6.2. navodi se 5002. U polja 10.1. i 10.2. kao razdoblje obračuna od-do navodi se razdoblje od početka do završetka službenog putovanja. Ako se službeno putovanje odvijalo na prijelazu iz jednog mjeseca u drugi mjesec, potrebno je za svaki mjesec predati poseban obrazac JOPPD.

Zaključno, ne postoji veza između broja dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo i broja dana za koje se plaća poseban doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite po osnovi službenog putovanja u inozemstvu. Poseban doprinos se obračunava prema broju kalendarskih dana provedenih na službenom putovanju u inozemstvu, a broj dnevnica se utvrđuje prema pravilima koji su propisani poreznim propisima.

Primjer obračuna doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu:

Radnik je u listopadu 2023. godine bio na službenom putu u Australiji.

Službeno putovanje je trajalo 8 dana, od 14.10.2023. – 21.10.2023.

Dnevna osnovica za obračun posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvo izvodi se iz najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa i broja dana mjeseca u kojem je radnik boravio na službenom putovanju (za 2023. godinu najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 519,53 €): 519,53 € / 31 dan = 16,76 €.

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu po osnovi službenog putovanja se računa po stopi od 20% osnovice ovisno o broju dana provedenih na službenom putovanju: 16,76 € × 8 dana × 20% = 26,82 €.

Iznos od 26,82 € uplaćuje se na račun HZZO-a do 15.11.2023. o čemu se izvještava Porezna uprava na obrascu JOPPD sukladno uputama koje su navedene ranije u tekstu.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više