Naslovnica Korisne informacije Pregled rokova i način čuvanja poslovne dokumentacije

Pregled rokova i način čuvanja poslovne dokumentacije

Zakonom o računovodstvu, Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dohodak, ali drugim propisima uređena je obveza čuvanja poslovne dokumentacije. U članku su prikazani rokovi, način i ostala pravila vezana uz čuvanje računovodstvene dokumentacije. Također, i nakon brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra potrebno je računovodstvenu dokumentaciju čuvati u za to propisanim rokovima. Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima objavljenima u Narodnim novinama br 34. iz 2022. godine ukinuta je obvezna predaja poslovnih knjiga Hrvatskoj gospodarskoj komori već je „vraćeno“ na staro gdje je likvidator društva dužan čuvati ili povjeriti na čuvanje poslovne knjige društva.

 

Čuvanje poslovnih knjiga, financijskih izvještaja i poreznih prijava

 

Prema Zakonu o računovodstvu:

Knjigovodstvene isprave čuvaju se:

  1. trajno – isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi,
  2. najmanje jedanaest godina – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu,
  3. najmanje jedanaest godina – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige.

Poslovne knjige čuvaju se:

  1. najmanje jedanaest godina – dnevnik i glavna knjiga,
  2. najmanje jedanaest godina – pomoćne knjige.

Rok čuvanja počinje teći nakon zadnjeg dana poslovne godine na koju se dokumentacija odnosi.

Kao mjesto čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava navodi se Republika Hrvatska, no poduzetnik može odlučiti i čuvati poslovne knjige i izvan Republike Hrvatske, ali ne izvan Europske unije.

Način čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja propisan je  Zakonom o računovodstvu,  Općim poreznim zakonom i Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. Navedeni propisi obvezuju poslovne subjekte čuvati ih u papirnatom obliku, na nositelju elektroničkog zapisa (CD, tvrdi disk, disketa ili sličan nositelj podataka) ili pretvorene na nositelju mikrografske obrade.

Rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja prema Zakonu o računovodstvu i prema Općem poreznom zakonu.

Knjigovodstvena isprave – čl. 7. Zakona o računovodstvu Rok čuvanja poslovne dokumentacije
Isplatne liste Trajno
Analitička evidencija o plaćama za koju se plaćaju obvezni doprinosi
Isprave na temelju kojih su podaci uneseni u glavnu knjigu 11 godina
Isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige
Poslovne knjige –  
Glavna knjiga 11 godina
Dnevnik
Pomoćne knjige (knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, analitičko knjigovodstvo sirovina i materijala, analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine i slične pomoćne poslovne knjige) 11 godina
Financijski izvještaji – Čl. 15., čl. 17. i čl. 18.  Zakona o računovodstvu  
Bilanca Trajno
Račun dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanom tijeku
Izvještaj o promjenama kapitala
Bilješke uz financijske izvještaje
Konsolidirani financijski izvještaj
Revizorsko izvješće
Godišnje izvješće

 

Pregled rokova čuvanja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga obveznika Zakona o porezu na dohodak

 

Rokovi čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava obrtnika i s obrtom izjednačenim zanimanjima.

Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige Rok čuvanja poslovne dokumentacije
Isplatne liste Trajno
Analitička evidencija o plaćama za koju se plaćaju obvezni doprinosi
Knjiga primitaka i izdataka 11 godina
Evidencija o tražbinama i obvezama
Popis dugotrajne imovine
Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala
Knjiga ulaznih računa
Knjiga izlaznih računa
Dokumenti o ispravcima računa, dokazi o izvozu odnosno uvozu, dokumenti na osnovi kojih su korištena oslobođenja od poreza, obračuni poreza kao i svu drugu dokumentaciju bitnu za utvrđivanje i plaćanje porezne obveze
Knjiga prometa (obveznik u sustavu PDV-a)
Knjiga prometa (obveznik nije u sustavu PDV-a)
Dokumentacija koja se odnosi na oporezivanje nekretnina (obveznik u sustavu PDV-a)

 

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećem članku:

https://www.rif.hr/pregled-rokova-i-nacin-cuvanja-poslovne-dokumentacije-3/

https://www.rif.hr/rokovi-cuvanja-poslovne-dokumentacije-proracunskih-korisnika-i-neprofitnih-organizacija-4/

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više