Naslovnica Korisne informacije Tko može biti uzdržavani član na poreznoj kartici?

Tko može biti uzdržavani član na poreznoj kartici?

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka za koji se smatra da služi za podmirivanje osnovnih životnih potreba poreznog obveznika. Porezni obveznik koji uzdržava djecu ili članove uže obitelji, može povećati iznos osobnog odbitka, platiti manje predujma poreza na dohodak i tako uvećati neto primitke tijekom godine.

Uzdržavani članovi obitelji mogu biti:

 • Djeca (djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju), sve do prvog zaposlenja
 • Bračni drug (izvanbračni drug, formalni i neformalni životni partner)
 • Roditelji poreznog obveznika
 • Maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava
 • Djeca nakon prestanka radnog odnosa, s tim da se za njih osobni odbitak uvećava prema koeficijentu određenom za uzdržavane članove
 • Punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom propisu (štićenici u tom slučaju ne smiju biti smješteni u ustanovu za skrb)

uz uvjet da ne ostvare primitke u bruto iznosu koji premašuju svotu šesterostrukog osnovnog osobnog odbitka, tj. 3.185,40 eura godišnje.

Iz tog iznosa se izuzimaju:

 • Socijalne potpore
 • Doplatak za djecu
 • Novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora
 • Potpora za opremu novorođenog djeteta i potpora za novorođenče
 • Obiteljska mirovina koju primaju djeca nakon smrti roditelja
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla i naknada troškova službenog putovanja – do visine neoporezivih iznosa
 • Primici po osnovi uzdržavanja od roditelja ili članova uže obitelji
 • Darovanja za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu
 • Odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
 • Stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
 • Potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da taj bivši radnik ne ostvaruje primitke koji imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (mirovinu)
 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja
 • Nacionalna naknada za starije osobe

 

Ako uzdržavani član ostvari primitke u iznosu većem od 3.185,40 eura godišnje, porezni obveznik gubi pravo na olakšicu na tog uzdržavanog člana za cijelu godinu.

Ako uzdržavani član ostvari primitke manje od 3.185,40 eura godišnje, može poreznom obvezniku biti uzdržavani član, a isto tako ima pravo na umanjenje porezne osnovice za sebe u iznosu ostvarenog dohotka.

Porezni obveznik može napraviti promjene na poreznoj kartici tijekom mjeseca i u tom slučaju iznos osobnog odbitka će se zaokružiti na pune mjeseca u njegovu korist.

Na primjer, porezni obveznik kojemu se rodi dijete 21. kolovoza, ima pravo na uvećanje osobnog odbitka već za kolovoz. Ako pretpostavimo da je do 21. kolovoza isplaćena plaća u tom mjesecu, zaposlenik može ostvariti povrat za dio plaćenog poreza kojeg ne bi platio da mu je uzet u obzir uvećani osobni odbitak za taj mjesec, ali tek po godišnjem obračunu poreza pri zadnjoj isplati plaće ili po godišnjem obračunu poreza na dohodak koji provodi Porezna uprava .

Porezni obveznik može podijeliti osobni odbitak za uzdržavanog člana s drugim poreznim obveznikom. Isto tako, porezni obveznik može raspodijeliti  svoj osobni odbitak i koristiti ga kod više isplatitelja.

Ako je porezni obveznik propustio prijaviti uzdržavanog člana, podijeliti ili raspodijeliti osobni odbitak  tijekom godine, isto može napraviti podnošenjem ZPP-DOH obrasca Poreznoj upravi do kraja veljače za prethodnu godinu i na taj način ostvariti povrat poreza.

Porezni obveznik može koristiti pravo na osobni odbitak do visine ostvarenog dohotka što znači da po osnovi neiskorištenog odbitka, ne može ostvariti gubitak.

Napominjemo da nerezidenti imaju po osnovi dohotka koji ostvare u Hrvatskoj, pravo koristiti samo osnovni osobni odbitak i to samo za mjesece u kojima su u Hrvatskoj ostvarivali dohodak.

Iznimka su porezni obveznici rezidenti država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, koji u Republici Hrvatskoj ostvare dohodak u iznosu najmanje 90% ukupnog (svjetskog) dohotka, te uz dodatni uvjet da je taj dohodak izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi u kojoj je osoba porezni rezident. Ovi porezni obveznici mogu u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, za cijelo porezno razdoblje koristiti osobni odbitak po osnovi uvećanja za uzdržavanu djecu i druge uzdržavane članove obitelji.

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećem članku:

https://www.rif.hr/pravo-poreznog-obveznika-na-osobni-odbitak/

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više