Naslovnica Korisne informacije Pravni, računovodstveni i porezni tretman likvidacije trgovačkog društva

Pravni, računovodstveni i porezni tretman likvidacije trgovačkog društva

U razdoblju od nastanka razloga za prestanak društva do njegova prestanka provode se procesi likvidacije ili stečaja ili radnje potrebne za nastupanje sveopćeg sljedništva ili poseban postupak brisanja, ovisno o razlogu koji je doveo do prestanka.

Likvidacija je posljednje razdoblje postojanja društva koje traje do njegova brisanja iz sudskog registra i u kojem valja naplatiti tražbine, unovčiti imovinu, podmiriti vjerovnike. Društvo ne prestaje u trenutku nastanka nekog od razloga za prestanak, nego traje i dalje utoliko što treba razriješiti pravne odnose koji su nastali za vrijeme njegova postojanja. Likvidacija se provodi ako je imovina dostatna kako bi se namirili svi vjerovnici s kamatama. Ako tome nije tako,  provest će se stečajni postupak.

 

Za vrijeme likvidacije pravno se ništa bitno ne mijenja. Provodi je društvo, likvidatori, najčešće iste one osobe koje su ovlaštene za vođenje i zastupanje društva, osim ako nisu druge osobe imenovane na njihovo mjesto. Imaju iste organe kao i prije, a društvo djeluje kao i prije. Likvidacija se ne otvara nekom posebnom odlukom, dostatna je odluka o imenovanju likvidatora. Zakon o trgovačkim društvima izrijekom propisuje da, ako nije drugačije određeno ili ako drugačije ne proizlazi iz svrhe likvidacije, na društvo se do zaključenja likvidacije primjenjuju propisi koji vrijede za društvo nad kojim se ne provodi likvidacija. Posebnost je primjerice naznaka tvrtke koja dobiva „u likvidaciji“ nakon što se odluka o otvaranju likvidacije društva upiše u sudski registar, iz razloga zaštite trećih kako bi imali saznanje o tome da se promijenio cilj društva. O novom nazivu valja izvijestiti poslovne banke i izmijeniti potpisni karton, te izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Likvidatori vode poslove društva u likvidaciji.

Prijavu za upis likvidatora u sudski registar moraju izvršiti likvidatori društva. Ovaj je upis samo deklaratorne naravi i isti mogu odmah po imenovanju otpočeti sa obveznim aktivnostima. Registarskome sudu mora se podnijeti prijavu za upis imenovanih prvih likvidatora i njihovih ovlaštenja za zastupanje u sudski registar. Za svaku izmjenu likvidatora ili izmjenu njihovih ovlaštenja za zastupanje likvidatori moraju podnijeti sudu prijavu da se upišu u sudski registar. Prijavi treba priložiti isprave o imenovanju ili opozivu likvidatora i o njihovim ovlaštenjima za zastupanje u izvorniku ili u javno ovjerenome prijepisu. Likvidatori moraju dati izjavu da ne postoje okolnosti koje bi po zakonu stajale na putu njihovu imenovanju, te da su upoznati s time da o svemu moraju uredno izvještavati sud. Imenovanje i opoziv likvidatora od strane suda upisuje se u sudski registar po službenoj dužnosti. Likvidatori su morali svoje potpise položiti kod suda samo ako to već nisu učinili kao članovi uprave, no relativno nedavno izmjenom Zakona o trgovačkim društvima ta obveza otpada.

Kako bi društvo provelo postupak likvidacije, potrebno je voditi se Zakonom o trgovačkim društvima u kojem je propisan postupak, ali i zadaci i odgovornosti samog likvidatora. Navedeni postupak likvidacije određen je člancima 373. – 383. ZTD-a, te se primjenjuje na dionička društva, dok je člankom 472. određeno da se na dogovarajući način likvidacija društva primjenjuje i na društva s ograničenom odgovornošću, te jednostavna društva s ograničenom odgovornošću.

Samo provođenje likvidacije najjednostavnije je podijeliti u četiri cjeline. Prva cjelina čini sastavljanje početnih likvidacijskih financijskih izvještaja. Nakon izrade izvještaja slijedi pozivanje vjerovnika i prijava tražbina. Nakon što se provede postupak prijave tražbina likvidator na temelju navedenih iznosa utvrđuje je li imovina društva dovoljna za to da se podmire sve tražbine vjerovnika s kamatama. Ukoliko tražbine prelaze iznos ukupne imovine društva, likvidatori odmah moraju obustaviti likvidaciju i predložiti provođenje stečajnog postupka kako propisuje članak 377. ZTD-a. Treća cjelina provođenja likvidacije odnosi se na samo izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine društva. Na kraju zadnja cjelina su zaključni likvidacijski financijski izvještaji i izvješće o povedenoj likvidaciji.

Kako je prethodno navedeno, prva zadaća likvidatora je izraditi početne likvidacijske financijske izvještaje i izvješće o stanju društva. Da bi pristupili izradi spomenutih izvješća, likvidator je dužan pridržavati se sljedećih pretpostavki:

  • zaključiti poslovne knjige s danom koji prethodi danu upisa likvidacije u sudski registar
  • izraditi financijske izvještaje (izvještaj o financijskom položaju (bilancu), račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje, a sve za potrebe javne objave)
  • poštivati i provoditi izradu izvještaja u skladu sa računovodstvenim i poreznim propisima.

Poslovne knjige zaključuju se s danom koji neposredno prethodi početku postupka likvidacije ili stečaja. To znači da je do tog dana u računovodstvu potrebno provesti sve radnje koje bi se provele i kod uobičajenog kraja poslovne godine. Uz to se ne smije zaboraviti i odredba članka 15. stavka 4. ZoR-a koja nalaže da se mora popisati imovina i obveze u slučajevima statusnih promjena, otvaranju stečajnog postupka ili pokretanju postupka likvidacije. Ti iznosi iskazani u bilanci na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije također predstavljaju početnu likvidacijsku bilancu u kojoj je iskazana imovina, obveze i kapital društva na dan otvaranja postupka likvidacije. Za vrijeme trajanja postupka likvidacije, društvo je obveznik javne objave. U skladu s člankom 30. stavkom 6. ZoR-a, društvo koje je dužno sastaviti godišnje financijske izvještaje na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije također je dužno tako sastavljene godišnje financijske izvještaje dostaviti u roku od devedeset dana od dana pokretanja postupka likvidacije Financijskoj agenciji radi javne objave u Registar godišnjih financijskih izvještaja. Oznaka vrste izvještaja je 31, što označava da se radi o izvještajima za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi danu otvaranja likvidacijskog postupka.

Društvo je u obvezi izraditi i PD obrazac za razdoblje od početka poslovne godine do dana koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije i predati ga Poreznoj upravi sa svim prilozima, te platiti porez na dobit (ukoliko postoji obveza plaćanja), najkasnije u roku četiri mjeseca.

Za vrijeme postupka likvidacije u poslovnim knjigama društva evidentiraju se sve poslovne promjene koje nastaju dovršavanjem poslova društva, prodajom i naplatom imovine te zatvaranjem potraživanja i obveza. Sukladno Zakonu o računovodstvu, razdoblje likvidacijskog postupka predstavlja jedno razdoblje financijskog izvještavanja.

Obveza podnošenja financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe odnosi se na sve poduzetnike u likvidaciji, bez obzira na to kada je postupak likvidacije započet. Trgovačka društva u likvidaciji dužna su predati financijske izvještaje za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30.04. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Financijski izvještaji koji se predaju Financijskoj agenciji (za javnu objavu i za statističke potrebe) označavaju se vrstom izvještaja 30 (Izvještaj kojeg ispunjava obveznik u likvidaciji).

Obračun poreza na dobit također je kroz cijelo razdoblje trajanja postupka likvidacije jedno porezno razdoblje, za koje se sastavlja i podnosi jedna prijava poreza na dobit.

U trenutku kada se provede likvidacijski postupak i podijeli imovina dioničarima tj. članovima društva, potrebno je izraditi zaključne likvidacijske financijske izvještaje.

Zakonom o porezu na dobit propisano je kako se za razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije prijava poreza na dobit podnosi u roku od osam dana od isteka poreznog razdoblja.

Zaključni likvidacijski financijski izvještaji predaju se i u Registar godišnjih financijskih izvještaja. Kao što je već istaknuto, zaključni likvidacijski izvještaji označavaju se vrstom izvještaja 30, a predaju se Financijskoj agenciji najkasnije u roku od šest mjeseci od dana završetka postupka likvidacije.

S obzirom na to da se sastavlja godišnji obračun, uz financijske izvještaje predaju se i izvještaji o javnim davanjima koji ovise o ostvarenom prometu.

Detaljnije informacije o postupku likvidacije možete pročitati u članku:

https://www.rif.hr/pravni-racunovodstveni-i-porezni-tretman-likvidacije-trgovackog-drustva-4/

Bakran, Orlović, Šarić: Pravni, računovodstveni i porezni tretman likvidacije trgovačkog društva, RIF 9/2023.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više