Naslovnica Korisne informacije Provođenje mjere dubinske analize kod računovođa i revizora

Provođenje mjere dubinske analize kod računovođa i revizora

Obuhvat mjere dubinske analize

 

Dubinska analiza stranke pri uspostavljanju poslovnog odnosa obuhvaća:

 1. utvrđivanje identiteta stranke i provjeru njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnoga, pouzdanoga i neovisnoga izvora, uključujući, ako ga stranka ima, kvalificirani certifikat za elektronički potpis ili elektronički pečat ili bilo koji drugi siguran, daljinski ili elektronički, postupak identifikacije koji su regulirala, priznala, odobrila ili prihvatila relevantna nacionalna tijela
 2. utvrđivanje identiteta stvarnoga vlasnika stranke i poduzimanje odgovarajućih mjera za provjeru identiteta stvarnoga vlasnika stranke, uključujući poduzimanje mjera potrebnih za razumijevanje vlasničke i kontrolne strukture stranke kada je stranka trgovačko društvo, druga pravna osoba i s njome izjednačen subjekt ili trust i s njime izjednačen subjekt stranoga prava
 3. prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnoga odnosa te drugih podataka u skladu s ovim Zakonom i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima i koji će omogućiti razumijevanje namjene i predviđene prirode poslovnog odnosa i
 4. stalno praćenje poslovnoga odnosa, uključujući i kontrolu transakcija koje stranka obavlja tijekom poslovnoga odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o stranci, poslovnome profilu, profilu rizika, uključujući prema potrebi i podatke o izvoru sredstava, pri čemu dokumentacija i podatci kojima obveznik raspolaže moraju biti ažurni.

Pri provođenju mjere dubinske analize na primjeru ureda za računovodstvo prikupljaju se slijedeći podaci:

 1. za fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godina rođenja, identifikacijski broj, naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja te državljanstvo/državljanstva:
 2. a) fizičke osobe i njezina zakonskoga zastupnika, obrtnika ili osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju odnosno za koju se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija,
 3. b) zakonskoga zastupnika i punomoćnika koji za pravnu osobu ili drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt iz članka 26. ovoga Zakona uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju
 4. c) punomoćnika koji za stranku uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju i
 5. za obrt i drugu samostalnu djelatnost:
 6. a) naziv, sjedište (ulica i kućni broj, mjesto i država) i identifikacijski broj obrta i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kada se u svrhu poslovanja obrta ili obavljanja druge samostalne djelatnosti uspostavlja poslovni odnos,
 7. za pravnu osobu: naziv, pravni oblik, sjedište (ulica i kućni broj, mjesto i država) i identifikacijski broj pravne osobe:
 8. a) za koju se uspostavlja poslovni odnos, odnosno za pravnu osobu u čije se ime uspostavlja poslovni odnos i
 9. b) drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt iz članka 26. Zakona (domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca, političke stranke, zadruge, kreditne unije, vjerske zajednice)
 10. za stvarnoga vlasnika stranke: ime i prezime, država prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja i državljanstvo/državljanstva
 11. podatke o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnoga odnosa, uključujući i informaciju o djelatnosti stranke
 12. datum i vrijeme uspostavljanja poslovnoga odnosa
 13. o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnoga odnosa
 14. prikuplja i druge podatke o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama koji su mu potrebni za obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma

 

Kod stranke koja je pravna osoba, obveznik je dužan prikupiti i podatke o njezinim članovima uprave ili osobama koje obavljaju jednakovrijedne funkcije (ime, prezime, identifikacijski broj, država prebivališta) te podatke o osobama ovlaštenima za zastupanje pravne osobe (ime, prezime, identifikacijski broj, država prebivališta) i presliku osnivačkog akta pravne osobe.

Obveza prikupljanja osnivačkog akta pravne osobe propisana je posljednjim izmjenama Zakona  o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Prema navedenim izmjenama, prilikom sklapanja poslovnog odnosa s novim klijentima potrebno je uz sve gore spomenuto prikupiti i osnivački akt pravne osobe. Kada je riječ o postojećim klijentima navedeni osnivački akt također je potrebno prikupiti bez odgađanja, odnosno s početkom primjene izmijenjenih odredbi Zakona. Navedene izmjene stupile su na snagu s 01. siječnja 2023. godine. Izmjenama Zakona nije dan određeni vremenski period za prikupljanje osnivačkog akta kao vrijeme prilagodbe već je prikupljanju potrebno pristupiti bez odgode.

Presliku osnivačkog akta moguće je za pravne osobe upisane u sudski registar u Republici Hrvatskoj pribaviti direktno od stranke ili obveznik može zatražiti uvid u podatke upisane u sudskom registru direktno od trgovačkog suda. Navedeno proizlazi iz odredbe čl. 4. Zakona o sudskom registru (Nar. Nov., br.: 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19, 34/22). Za društva koja su osnovana elektroničkim putem (e-Osnivanje) preslika osnivačkog akta može se preuzeti direktno sa stranice sudskog registra iz zbirke isprava, a za društva koja nisu osnovana elektroničkim putem potrebno je obratiti se Trgovačkom sudu podneskom. Kada je riječ o stranim društvima (primjerice provođenje mjere dubinske analize za podružnicu registriranu u RH) tada bi se obveznik trebao obratiti upravi tog stranog društva kako bi prikupio osnivački akt od njih.

 

Mjera utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba ili više njih koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

 1. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi
 2. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
 3. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja kontrolira drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba (osobe) u čije se ime obavlja transakcija.

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih), koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica. Pokazatelj neizravnoga vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci.

Prilikom ulaska u novi poslovni odnos s trgovačkim društvom ili drugom pravnom osobom ili trustom, za koje postoji obveza unosa podataka o stvarnom vlasništvu u registar stvarnih vlasnika koji se vodi kod FINA-e, obveznici prikupljaju izvadak iz tog registra.

Ukratko, uredi za računovodstvo prilikom stupanja u novi poslovni odnos dužni su prikupiti slijedeće podatke i informacije:

 • uvid u izvadak iz sudskog ili drugog registra ili ovjerenu kopiju ne starije od tri mjeseca ili neposrednim uvidom na internetskoj stranici sudskog registra (ili nekog drugog ovisi o pravnoj osobnosti klijenta) – na tom izvatku zabilježiti datum i vrijeme uvida i ime i prezime osobe koja je uvid napravila,
 • popuniti obrazac dubinske analize
  • prikupiti podatke i izvatke iz odgovarajućih registara pri utvrđivanju stvarnog vlasnika
 • provjeriti političku izloženost (može na samostalnom obrascu ili u sklopu obrasca dubinske analize),
 • prikupiti izvadak iz registra stvarnih vlasnika, ako za klijenta postoji obveza upisa,
 • prikupiti presliku osnivačkog akta pravne osobe
 • unijeti podatke o klijentu u Evidenciju o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama.

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećem članku:

https://www.rif.hr/provodenje-mjere-dubinske-analize-nakon-izmjena-zakona-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranju-terorizma/

https://www.rif.hr/profesionalne-djelatnosti-kao-obveznici-provedbe-zakona-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranja-terorizma/

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više