Popis članaka

Utjecaj privremene obustave obrta na obvezu doprinosa i poreza
Utjecaj privremene obustave obrta na obvezu doprinosa i poreza
Obrtnik može zbog bilo kojeg razloga privremeno obustaviti obavljanje obrta do godinu dana, a ako ga obustavlja zbog spriječenosti za rad uzrokovanoj bolešću ili zbog korištenja rodiljnih i roditeljskih dopusta prema posebnom zakonu, obustava može trajati sve dok traje korištenje tih prava. Ako se obrt obustavlja zbog bolovanja i zbog korištenja prava na dopuste po …
Ulaganja i izuzimanja dugotrajne imovine kod obrta i ostalih samostalnih djelatnosti
Ulaganja i izuzimanja dugotrajne imovine kod obrta i ostalih samostalnih djelatnosti
U svom poslovanju obrtnici i ostale samostalne djelatnosti vrlo često imaju slučajeve unosa/ulaganja i izuzimanja određene imovine s kojom planiraju obavljati određenu poslovnu aktivnosti ili izuzeti za privatne svrhe određeni dio imovine kojim se obavlja samostalna djelatnost. Prema Pravilniku o porezu na dohodak, ulaganjima se smatraju sva osobna dobra koja porezni obveznik unese u djelatnost, …
Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i nova tarifa plaća
Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i nova tarifa plaća
Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune sklopili su HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske u Križevcima, dana 20. srpnja 2023. godine. Istoga dana su HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske utvrdili i pročišćeni tekst Kolektivnog …
Neoporezive potpore i nagrade
Neoporezive potpore i nagrade
Primici koje radnik može ostvariti na temelju radnog odnosa i ne smatraju se plaćom uređeni su kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Takvi primici imaju obilježje materijalnog prava ili naknade troška. Porezni propisi određuju pod kojim uvjetima i do kojih visina se primici koje radnici ostvaruju na temelju radnog odnosa …
Isporuke u nizu – pripisivanje prijevoza
Isporuke u nizu – pripisivanje prijevoza
Isporuke u nizu smatraju se uzastopne isporuke istih dobara između više poreznih obveznika (najmanje tri). Kod isporuka u nizu ista dobra se otpremaju izravno od prvog isporučitelja do krajnjeg kupca. Obračun PDV-a kod isporuke dobara u nizu ovisi o pravilnom utvrđivanju mjesta oporezivanja ovisno o tome radi li se o isporuci bez ili s prijevozom …
Obveze poreznih obveznika kod ulaska u sustav PDV-a tijekom godine
Obveze poreznih obveznika kod ulaska u sustav PDV-a tijekom godine
Prema odredbama Zakona o PDV-u pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, koja ostvari vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini u iznosu iznad 39.816,84 eura, obvezna se je upisati u registar obveznika PDV-a od prvog dana u mjesecu koji slijedi …
Oporezivanje nagrade stečajnog upravitelja, povjerenika u predstečajnom postupku i povjerenika u stečaju potrošača
Oporezivanje nagrade stečajnog upravitelja, povjerenika u predstečajnom postupku i povjerenika u stečaju potrošača
Ministarstvo financija – Porezna uprava – Središnji ured PU je izdalo službeni odgovor na pitanje o načinu oporezivanja nagrade stečajnih upravitelja (Broj klase: 410-01/23-01/65; Urudžbeni broj: 513-07-21-01-23-2 od 14. 6. 2023.). Odgovor se odnosi na oporezivanje stečajnih upravitelja i sudskih vještaka, a iz sadržaja se može zaključiti kako je ključna dvojba postavljenog pitanja vezana uz …
ESG i uloga revizijskih odbora: Kako revizijski odbori mogu učinkovito nadzirati upravljanje ESG-om?
ESG i uloga revizijskih odbora: Kako revizijski odbori mogu učinkovito nadzirati upravljanje ESG-om?
Očekivanja dionika da organizacije u svoje poslovanje ugrade održivost, kao i svijest o ESG pitanjima, značajno su porasla u kratkom vremenu, posebice pod utjecajem dugoročnih učinaka klimatskih promjena. Snažan uspon ESG-a, kao i značajan interes svih dionika stvara nove zahtjeve za revizijske odbore u procesu nadzora upravljanja ESG rizicima, kao i procesa ESG izvještavanja. Odgovornost …
Obveznici zakonske revizije financijskih izvještaja i ugovaranje revizijskog angažmana
Obveznici zakonske revizije financijskih izvještaja i ugovaranje revizijskog angažmana
Obveznici zakonske revizije financijskih izvještaja definirani su Zakonom o računovodstvu, dok Zakon o reviziji uređuje pitanja vezana za obavljanje revizije, kao što su: izbor revizora, ugovor o reviziji, naknada za poslove revizije, ograničenja obavljanja poslova revizije i sl. Nadalje, postupci dogovaranja uvjeta revizijskih angažmana uređeni su i Međunarodnim revizijskim standardima. Prije samog ugovaranja revizijskog angažmana …
Pravni, računovodstveni i porezni tretman likvidacije trgovačkog društva
Pravni, računovodstveni i porezni tretman likvidacije trgovačkog društva
Likvidacija je posljednje razdoblje postojanja društva. Likvidacija društva provodi se ako je imovina društva dostatna kako bi se namirili svi vjerovnici s kamatama, u protivnom se ima provesti stečajni postupak. Kako bi se likvidacija trgovačkog društva provela u cijelosti, od likvidatora društva traži se poznavanje računovodstvenih i poreznih propisa, kao i poznavanje odredbi Zakona o …
Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Nabava i računovodstveno evidentiranje imovine (stvari i opreme) manje vrijednosti čest je slučaj u poslovanju poduzetnika. Takav segment kratkotrajne imovine u financijskim izvještajima poduzetnika predstavlja zalihu odnosno sitan inventar. Na koji način provesti računovodstveno evidentiranje kao i kriterij priznavanja sitnog inventara bit će predmetom ovoga članka, uz prikaz primjera knjiženja sitnog inventara u poslovnoj praksi …
Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u investicijsko zlato
Računovodstveni i porezni tretman ulaganja u investicijsko zlato
Ne postoji zaseban računovodstveni standard koji definira investicijsko zlato, kao niti računovodstveni tretman ulaganja u investicijsko zlato. Međutim, pojam investicijskog zlata definiran je s poreznog aspekta, tj. propisima vezanim za porez na dodanu vrijednost te je u kontekstu PDV-a potrebno primijeniti posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata. Autorica u članku navodi problematiku računovodstvenog tretmana ulaganja u …
Računovodstveno evidentiranje primljene potpore za samozapošljavanje
Računovodstveno evidentiranje primljene potpore za samozapošljavanje
Osobe koje su nezaposlene i prijavljene na Zavod za zapošljavanje mogu ostvariti potporu za samozapošljavanje ako se odluče na pokretanje vlastitog posla. Kako bi te osobe mogle ostvariti potporu potrebno je zadovoljiti određene uvjete i uz uvjete sastaviti poslovni plan. U članku su navedeni uvjeti i dan je primjer izrade poslovnog plana i evidentiranje u …
Standardizirani obrazac bilješki uz financijske izvještaje za mikro i mala poduzeća
Standardizirani obrazac bilješki uz financijske izvještaje za mikro i mala poduzeća
Odbor za standarde financijskog izvještavanja objavio je standardizirani obrazac bilješki uz financijske izvještaje za mikro i mala poduzeća. Iako obrazac nije propisan zakonskom odredbom, Odbor ga preporučuje za korištenje budući da je uočeno kako se bilješke uz financijske izvještaje mikro i malih poduzeća sastavljaju nekonzistentno …
Sastavljanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Sastavljanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji sastavljaju se temeljem standarda financijskog izvještavanja koje primjenjuje matično društvo koje je obveznik sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja. Rok dostave konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu Financijskoj agenciji je devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine odnosno za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine rok je 30. rujna 2023. godine …
Aktualne i očekivane izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
Aktualne i očekivane izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
U Nar. nov., br. 82/23. od 20. 7. 2023. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (dalje: ZID ZoRač). Najveći dio ZID ZoRač odnosi se na prijenos Direktive EU 2021/2101 kojom se uređuje izvješćivanje o informacijama o porezu na dobit. Osim ovih promjena očekuju se i daljnje izmjene i dopune Zakona …
Zasnivanje radnog odnosa u udruzi
Zasnivanje radnog odnosa u udruzi
U godini velikih novina u radnopravnom zakonodavstvu, svakako se valja pozabaviti zasnivanjem radnog odnosa u udrugama. Udruga kao poslodavac, kako zaposliti radnika, jesmo li dužni provesti javni natječaj, smijemo li zaposliti radnika u nepunom radnom vremenu, na određeno vrijeme, samo su neka od pitanja koja nam se nameću …
Elektronički alati u javnoj nabavi: e-Certis, ECRIS i IMI
Elektronički alati u javnoj nabavi: e-Certis, ECRIS i IMI
Elektroničke alate za javnu nabavu mogli bismo definirati kao elektronička sredstva i instrumente kojima se podržavaju aktivnosti u području javne nabave, promiču i ostvaruju načela javne nabave te ostvaruju ciljevi zadani Direktivom. Naglasak u javnoj nabavi je usmjeren na suradnju, digitalizaciju, profesionalizaciju, transparentniju i učinkovitiju javnu nabavu. Upravo radi njihova ostvarenja, uvedeni su elektronički alati …
Odabir revizora za uvid/reviziju financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2023. godinu
Odabir revizora za uvid/reviziju financijskih izvještaja neprofitne organizacije za 2023. godinu
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu uvida odnosno revizije financijskih izvještaja za određene neprofitne organizacije. Svaka neprofitna organizacija koja je obveznik revizije dužna je do 30. rujna 2023. godine odabrati revizora financijskih izvještaja za 2023. godinu. Autor u članku navodi koje su neprofitne organizacije obveznici uvida u financijske izvještaje, a koje …
PDV na isporuke povezanih gospodarskih subjekata jedinicama lokalne/područne samouprave
PDV na isporuke povezanih gospodarskih subjekata jedinicama lokalne/područne samouprave
Kada se radi o transakcijama između jedinica lokalne samouprave i njihovih povezanih gospodarskih subjekata (trgovačkih društava, ustanova, fondova i drugih pravnih osoba u njihovom vlasništvu), česte su dvojbe vezane za poreznih status tih transakcija. Određene transakcije jesu isporuke koje podliježu oporezivanju PDV-om, dok kod drugih transakcija nema isporuke kao predmeta oporezivanja. Polazeći od osnovnih pojmova …
Isplata autorskih naknada fizičkim osobama rezidentima koji su obveznici PDV-a
Isplata autorskih naknada fizičkim osobama rezidentima koji su obveznici PDV-a
Autorske naknade su primici fizičkih osoba autora koji svoja autorska djela ustupaju na korištenje drugima ili izvode autorsko djelo po narudžbi. Autorsko djelo je definirano kao samostalna tvorevina nad kojom autor polaže moralno i materijalno i pravo iskorištavanja toga djela, tj. pravo da bude označen kao tvorac djela i pravo na naknadu. Umjetnička djela su …
Novine vezane uz izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti
Novine vezane uz izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti
U Nar. nov., br. 83/23. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se unapređuje sustav javnih financija. Ključne novine koje donose ove izmjene pojašnjavaju se u nastavku …
Računovodstveni aspekt članarina kod neprofitnih organizacija
Računovodstveni aspekt članarina kod neprofitnih organizacija
Temeljni cilj osnivanja i djelovanja neprofitnih organizacija je neprofitnog karaktera. One se ne osnivaju sa svrhom stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih koristi, već za obavljanje djelatnosti radi ostvarivanja određenih društveno korisnih ciljeva. Članarina njihovih članova je jedan od najčešćih izvora financiranja. Radi se o nerecipročnom prihodu koji se priznaje prema novčanom računovodstvenom načelu i u …
Računovodstvo osobnih službenih automobila u sustavu proračuna
Računovodstvo osobnih službenih automobila u sustavu proračuna
Poslovni događaji vezani za službene automobile u sustavu proračuna protkani su brojim ograničenjima u pogledu nabave i dobivanja suglasnosti, priznavanja prihoda od prodaje i određivanja namjene za trošenje naplaćenih sredstava. U članku se pojašnjavaju načini pribavljanja osobnih automobila, financijsi leasning koji s računovodstvenog aspekta predstavlja robni zajam te operativni leasing za koji je potrebna suglasnost …
Kako planirati rezultat poslovanja i prenesena sredstva u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika?
Kako planirati rezultat poslovanja i prenesena sredstva u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika?
Prema odredbama Zakona o proračunu osim plana tekućih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u proračune i financijske planove treba uključiti i prenesena sredstva iz prethodne godine u državnom proračunu odnosno prenesene viškove i manjkove kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Praksa pokazuje kako je uključivanje rezultata i …
Planiranje proračuna i financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026. na lokalnoj i regionalnoj razini
Planiranje proračuna i financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026. na lokalnoj i regionalnoj razini
U rujnu mjesecu proračuni i proračunski korisnici započinju s intenzivnim priprema za izradu proračuna i financijskih planova za novi proračunski ciklus. Proračun za razdoblje 2024. – 2026. drugi je po redu proračun koji se priprema u skladu s odredbama novog Zakona o proračunu1, na snazi od 1. siječnja 2022. Članak sadrži podsjetnik na zakonske odredbe …
Proširena je primjena Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Proširena je primjena Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune je od 1. rujna 2023. godine proširena na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva područje F, Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. Odluka o proširenoj primjeni objavljena je u Nar. nov., br. 100/23., a …
Od 1. kolovoza 2023. novi dodatak na plaću za određene državne službenike i namještenike
Od 1. kolovoza 2023. novi dodatak na plaću za određene državne službenike i namještenike
Odlukom o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima (Nar. nov., br. 97/23.) Vlada RH  je od kolovoza 2023. povećala plaće određenim policijskim službenicima srednje stručne spreme, službenicima pravosudne policije, službenicima Porezne uprave, službenicima Carinske uprave i određenim službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima državne uprave. Ovisno o koeficijentu, dodatak iznosi 5% ili 10%, …
Izmjene KU za graditeljstvo i povećani iznosi plaća od 1. rujna 2023.
Izmjene KU za graditeljstvo i povećani iznosi plaća od 1. rujna 2023.
Šestim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 94/23.) sklopljenima u srpnju 2023. godine, od 1. rujna 2023. povećani su iznosi plaća ovisno o složenosti poslova radnog mjesta radnika. Također, ovim je Izmjenama i dopunama ugovoreno i slijedeće povećanje plaća od 1. ožujka 2024. godine. U razdoblju do proširenja na sve poslodavce …
Neprijavljeni rad stranaca
Neprijavljeni rad stranaca
Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada primjenjuje se i na državljanina treće zemlje koji nema zakonit boravak sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja. Pitanje rada stranaca rješava se kroz dva propisa, Zakonom o strancima i Zakonom o suzbijanju neprijavljenoga rada, a postavlja se pitanje kako …
Godišnji odmor radnika nakon neplaćenog dopusta
Godišnji odmor radnika nakon neplaćenog dopusta
U praksi se razmjerno često pojavljuje pitanje prava na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta. Pitanje je samo po sebi problematično zbog minimalne zakonske regulacije instituta neplaćenog dopusta, ali i zbog različitog poimanja i uopće slabog poznavanja neplaćenog dopusta u praksi. Prilikom dovođenja neplaćenog dopusta u vezu s pravom na godišnji odmor radnika, situacija se dodatno …
Posebne uzance u ugostiteljstvu
Posebne uzance u ugostiteljstvu
U Narodnim novinama br. 74/23. od 6. 7. 2023. objavljene su Posebne uzance u ugostiteljstvu. Uzance će se primjenjivati nakon proteka osam dana od dana objave u Narodnim novinama, a njihovim stupanjem na snagu prestaju važiti Uzance broj: I.-55-35/3-1995, koje su objavljene u Narodnim novinama br. 16/1995. Posebne uzance u ugostiteljstvu donijela je Skupština Hrvatske …
Novi registri u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma
Novi registri u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma
U Narodnim novinama broj 151 od 22. 12. 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2023. Zakonom je predviđeno da se u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma uvedu dva nova registra: Registar pravnih i fizičkih osoba …
Poslovanje OPG-a i porezne obveze nositelja djelatnosti
Poslovanje OPG-a i porezne obveze nositelja djelatnosti
Djelatnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uređena je Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. S aspekta poreza na dohodak ova se djelatnost oporezuje kao djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema pravilima propisanim člankom 29. Zakona o porezu na dohodak. Način vođenja evidencije o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u propisan je Pravilnikom o upisniku OPG-a. Radi se o …
Referentne kamatne stope nakon uvođenja eura u RH
Referentne kamatne stope nakon uvođenja eura u RH
Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisano je kako kreditne institucije kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom moraju definirati parametar koji prate u kontekstu donošenja odluke o njezinoj korekciji, a isti mora biti jasan i poznat potrošačima. Referentne kamatne stope koje se rabe za promjenu ugovorenih parametara o kojima ovisi kretanje kamatne stope tijekom trajanja ugovornog kreditno-potrošačkog …
Obrt za cestovni prijevoz robe i obračun PDV-a
Obrt za cestovni prijevoz robe i obračun PDV-a
Usluge prijevoza robe spadaju u usluge na koje se kod obračuna PDV-a primjenjuje opće načelo vezano za definiciju mjesta obavljanja pa se iste oporezuju prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge. Važna je i primjena poreznih oslobođenja kod prijevoznih usluga koje se obavljaju pri izvozu odnosno pri uvozu dobara, kada su korisnici usluga sa sjedištem u …
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
U ovom članku autorica je temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) obrazložila status osiguranika te način prijave na obvezno zdravstveno osiguranje članova obitelji koji žive sa stranim radnikom (osiguranikom HZZO-a) u Hrvatskoj …
Očinski dopust – iskazivanje u obrascu JOPPD
Očinski dopust – iskazivanje u obrascu JOPPD
Trajanje očinskog dopusta se za razliku od drugih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora računa u radnim danima (ne u kalendarskim) i koristi se u neprekidnom trajanju. U očinski dopust se ubrajaju samo dani u kojima zaposleni otac inače radi prema rasporedu radnog vremena. Ako nema obvezu raditi u dane vikenda, blagdane i neradne …
Oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za strane radnike
Oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za strane radnike
Broj stranih radnika u Hrvatskoj se svakodnevno povećava. Minimalni iznosi plaće koje su poslodavci dužni isplatiti stranim radnicima propisani su Zakonom o strancima. Prilikom obračuna plaće stranim radnicima poslodavci mogu za pojedine radnike koristiti olakšice propisane Zakonom o doprinosima. Autorica u nastavku teksta obrađuje uvjete i načine korištenja popularnih olakšica oslobođenja od plaćanja doprinosa za …
Reforma carinskog zakonodavstva EU
Reforma carinskog zakonodavstva EU
Najave nove reforme carinskog zakonodavstva Europske unije koje se već duže vrijeme čuju iz Briselskih krugova dobile su ovih dana konkretnije obrise. Naime, dana 17. svibnja 2023. Europska Komisija (dalje: EK ili Komisija) je iznijela prijedloge reforme koja se smatra najambicioznijom i najopsežnijom reformom Carinske unije EU-a od njezina uspostavljanja 1968. godine.1 Cilj ovoga članka …
Porezna obilježja primitaka studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika
Porezna obilježja primitaka studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika
Izmjenama propisa o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine povećani su neoporezivi primici studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika tako da u 2023. godini neoporezivi primitak iznosi do 3.185,38 eura godišnje po studentu odnosno učeniku. Uz to, student i učenik koji radi preko posrednika može na ostvarenim primicima koristiti pravo na …
Uloga vještaka u poreznom nadzoru
Uloga vještaka u poreznom nadzoru
U ovom članku autor je temeljem Općeg poreznog zakona obrazložio status i ulogu vještaka u poreznom nadzoru. Također, obrazloženo je i ilustrirano imenovanje i pozivanje vještaka te njihovo mišljenje i nalazi …
Revizorski skepticizam u digitalnoj tranziciji europske unije
Revizorski skepticizam u digitalnoj tranziciji europske unije
Digitalna transformacija, koja je u fokusu Europske unije kroz Mehanizam za oporavak i otpornost, postavlja pred članice Europske unije veći broj iznimno ambicioznih ciljeva do 2030. godine. U tom smislu, želja je Europske unije osigurati stabilnost i lokalizaciju digitalnih procesa u Europskoj uniji. Iako postoji veći broj dokumenata koji objašnjavanju razloge zbog čega je predmetne …
Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama – primjena MRevS-a 265
Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama – primjena MRevS-a 265
Značajne nedostatke u internim kontrolama, koje je revizor uočio tijekom obavljanja revizije financijskih izvještaja, potrebno je komunicirati onima koji su zaduženi za upravljanje i menadžmentu. Zahtjevi i upute u vezi s odgovornošću revizora da komunicira nedostatke u internim kontrolama definirani su MRevS-om 265 – Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama, onima koji su zaduženi za upravljanje …
Utjecaj alata baziranih na umjetnoj inteligenciji na računovodstvo i financije: strateški izazovi obrazovanja, razvoja i primjene
Utjecaj alata baziranih na umjetnoj inteligenciji na računovodstvo i financije: strateški izazovi obrazovanja, razvoja i primjene
U ovom članku analiziraju se smjerovi razvoja upotrebe alata baziranih na tehnologiji umjetne inteligencije u računovodstvu, naročito u kontekstu analize podataka, pojednostavljenja procesa te kvalitetnijeg donošenja odluka. U tom smislu, istraženi su temeljni aspekti umjetne inteligencije, njezine potencijalne primjene u računovodstvu, koristi koje nudi, izazove koje ona predstavlja i praktična razmatranja za njezinu provedbu. Uz …
Zakonodavni okvir i potrebne prilagodbe za unaprjeđenje računovodstva u oblaku
Zakonodavni okvir i potrebne prilagodbe za unaprjeđenje računovodstva u oblaku
Razvoj računovodstva u oblaku zasigurno će i dalje napredovati u budućnosti. Ova tehnologija već ima značajan utjecaj na način na koji se obavljaju računovodstvene aktivnosti, a očekuje se da će se taj utjecaj povećati kako oblak postaje sve popularniji. Računovodstvo u oblaku u budućnosti će biti sve automatiziranije, povezanije, mobilnije, analitičnije i sigurnije. Ove promjene …
Tretiranje klimatskih promjena u financijskim izvještajima prema MSFI
Tretiranje klimatskih promjena u financijskim izvještajima prema MSFI
Klimatske promjene se izražavaju sa sve većim intenzitetima i učestalošću. Nažalost, teško ih je predviđati iako se razvijaju nove tehnologije za njihovo praćenje. Promjene klime ne donose ništa dobro osim velikih šteta i gubitaka kako stanovništvu, tako i poslovnim subjektima. U članku je autor prezentirao najnovije preporuke IFRS fondacije za računovodstveno tretiranje klimatskih promjena. Edukativni …
Zakup i ulaganje u tuđu imovinu
Zakup i ulaganje u tuđu imovinu
Poslovni događaj kao što je ugovor o zakupu poslovnog prostora evidentira se u poslovnim knjigama društva i takav ugovor poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama – vlasnicima poslovnog prostora. U takvim slučajevima poduzetnici imaju situacije u kojima su primorani ili su donijeli vlastitu odluku o ulaganju vlastitih sredstava u uređenje tuđe imovine. Navedena …
Prihodi od pružanja usluga turističkih agencija
Prihodi od pružanja usluga turističkih agencija
Poslovanje turističkih agencija obilježeno je specifičnostima, što pravnim, što računovodstvenoporeznim. Zakon o pružanju usluga u turizmu propisuje uvjete pod kojima se može obavljati djelatnost turističke agencije. Nadalje, Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje posebni postupak oporezivanja turističkih agencija. Ni računovodstveno praćenje poslovanja turističkih agencija nije izuzeto od posebnosti. Tema ovoga članka je upravo računovodstveni …
Zatezne kamate – utvrđivanje, računovodstveni i porezni tretman
Zatezne kamate – utvrđivanje, računovodstveni i porezni tretman
Prema osnovi nastanka kamate se dijele na ugovorne i zatezne. Zakonske kamate imaju svoj temelj u zakonskoj normi kojom se dužniku nameće, uz podmirenje glavnice i obveza na kamate. U zakonske kamate spadaju zatezne kamate. Zatezne kamate su naknada za korištenje tuđeg novca. Zbog ulaska Republike Hrvatske u eurozonu od 1. siječnja 2023. godine promijenio …
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje grupe poduzetnika. Grupu poduzetnika čine matično društvo i sva njegova ovisna društva. Stoga, konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika u kojoj određeni poduzetnik (matično društvo) nad jednim ili više poduzetnika (društvo kći) ima vladajući utjecaj (kontrolu) na određivanje financijskih i poslovnih politika, a prikazuju financijski položaj i …
Volontiranje stranaca u Republici Hrvatskoj
Volontiranje stranaca u Republici Hrvatskoj
Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Želimo li biti organizator volontiranja stranaca, moramo uzeti u obzir više propisa koji uređuju boravak …
Poništenje postupka – ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, s primjerima iz presuda Visokog upravnog suda
Poništenje postupka – ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, s primjerima iz presuda Visokog upravnog suda
Postupak javne nabave provodi se s namjerom sklapanja ugovora o nabavi roba, usluga ili radova, ali ne završava svaki postupak donošenjem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Zakonom su propisane okolnosti u kojim slučajevima se donosi odluka o poništenju pa postupak javne nabave završava izvršnošću takve odluke. U nastavku teksta se na primjerima presuda Visokog upravnog …
Pravo na naknadu plaće sindikalnim povjerenicima u državnim i javnim službama
Pravo na naknadu plaće sindikalnim povjerenicima u državnim i javnim službama
Sukladno odredbama Zakona o radu, članovi radničkog vijeća odnosno sindikalni povjerenici u funkciji radničkog vijeća ostvaruju pravo na naknadu plaće za vrijeme obnašanja sindikalnih aktivnosti. U državnim i javnim službama rad sindikalnih povjerenika podrobno je uređen kolektivnim ugovorima koji u načelu za radnike, u ovom slučaju sindikalne povjerenike, predstavljaju povoljniji izvor prava. Koliko tjedno sindikalni …
Doprinosi za dobrovoljne vatrogasce osigurane u posebnim okolnostima
Doprinosi za dobrovoljne vatrogasce osigurane u posebnim okolnostima
Profesionalni vatrogasci su po osnovi radnog odnosa osigurani od posljedica ozljede na radu i profesionalne bolesti, a dobrovoljni vatrogasci koji obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja ljudi i imovine u slučaju prirodnih nepogoda i druge zadatke prema Zakonu o vatrogastvu, osigurani su od posljedica ozljede na radu i profesionalne bolesti kao osobe osigurane u …
Obračun PDV-a na usluge učenja na daljinu kao usluge obavljene elektroničkim putem
Obračun PDV-a na usluge učenja na daljinu kao usluge obavljene elektroničkim putem
Mjesto oporezivanja elektronički obavljenih usluga različito je definirano ovisno o tome obavljaju li se usluge drugim poreznim obveznicima (B2B) ili osobama koje nisu porezni obveznici (B2C). Ako se usluge obavljaju poreznim obveznicima primjenjuje se opće načelo oporezivanja usluga prema čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u, tj. iste se oporezuju prema sjedištu poreznog obveznika kojemu …
Rashodi EU projekta – neke osnovne definicije i knjigovodstvene evidencije
Rashodi EU projekta – neke osnovne definicije i knjigovodstvene evidencije
Rashodi za provedbu projekta su troškovi koji se javljaju tijekom provedbe EU projekta. Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju i predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Svi rashodi projekta moraju se evidentirati sukladno odredbama zakonskih i …
eRačuni – obveza zaprimanja i izuzeća
eRačuni – obveza zaprimanja i izuzeća
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, nakon provedenih postupaka javne ili jednostavne nabave, za obavljenu isporuku robe, obavljene usluge i izvedene radove trebaju zaprimiti račun u elektroničkom obliku. Obveza zaprimanja eRačuna postoji i za nabavu roba, usluga ili radova iz inozemstva. Jedan od obveznih elemenata eRačuna je pozivanje na broj sklopljenog ugovora između naručitelja i …
Privremeni dodatak na plaću zaposlenima u pravosudnim tijelima počevši od plaće za srpanj 2023.
Privremeni dodatak na plaću zaposlenima u pravosudnim tijelima počevši od plaće za srpanj 2023.
Prema Odluci Vlade RH, državnim službenicima i namještenicima u tijelima sudbene vlasti i državnim odvjetništvima (pravosudna tijela), raspoređenima na radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova do 2,30, počevši od plaće za srpanj 2023. godine, isplaćuje se dodatak na plaću u visini od 12 % (Nar. nov., br. 87/23.). Privremeni dodatak uvećava mjesečnu …
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23.) kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Izmjenama Zakona o radu koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine proširene su obveze …
Plaćanje u gotovini
Plaćanje u gotovini
Svrha blagajničkog poslovanja je obavljanje naplate u gotovu novcu putem blagajne. Međutim, takvo poslovanje obuhvaća i čuvanje gotovog novca kao i promet njime i vrijednosnicama. I premda se navedeni pojam prije svega odnosi na primanje i davanje gotova novca, u zakonskim propisima postoji i pojam promet gotovinom koji se bitno razlikuje od pojma blagajničkog poslovanja …
Ograničenje rada nedjeljom
Ograničenje rada nedjeljom
Svjesni smo okolnosti da se u nas, ali i u brojnim zemljama okruženja nedjelja smatra danom odmora, odnosno neradnim danom. Kako bi se ograničio rad njeljom interveniralo se u dva propisa. Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) nacionalni je Zakon koji uređuje djelatnost trgovine. Izmjena …
Obvezna evidencija o stanju robe u trgovini na malo (knjiga popisa ili slična evidencija)
Obvezna evidencija o stanju robe u trgovini na malo (knjiga popisa ili slična evidencija)
Tko je obvezan osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu? Zakonom o trgovini propisano je da trgovac u prodajnom objektu treba osigurati podatke o stanju robe. Iako nije propisan oblik evidencije, člankom 16. Zakona o trgovini, propisano je da trgovac mora nadležnom inspektoru osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu na temelju pisanih …
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU 1.      Prijevozno sredstvo Prijevoznim sredstvima, u smislu Zakona o PDV-u, ako su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se: kopnena motorna vozila radnog obujma iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste …
Pojašnjenja i primjeri obračuna privremenog dodatka na plaću u državnim i javnim službama
Pojašnjenja i primjeri obračuna privremenog dodatka na plaću u državnim i javnim službama
Prema Odluci Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (Nar. nov., br. 65/23.) kojima je plaća određena koeficijentom 0,631 do 1,867, počevši od plaće za lipanj 2023. godine, isplaćuje se dodatak na plaću. Ovisno o koeficijentu, mjesečni dodatak iznosi 163,62 eura ili 130,89 …
Vaučeri za digitalizaciju
Vaučeri za digitalizaciju
Do 7. srpnja 2023. otvoren je prvi rok za prijave na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ koji se financira sredstvima Mehanizma za otpornost i oporavak Europske unije odnosno Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Republike Hrvatske. Pozivom će se mikro, malim i srednjim poduzećima dodjeljivati bespovratna sredstva u obliku pet …
E-komunikacija – obvezna za sve obrtnike i ostale fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost
E-komunikacija – obvezna za sve obrtnike i ostale fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost
Prema Zakonu o parničnom postupku sve su fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezne u predmetima (sporovima) koji se odnose na njihovu djelatnost, sa sudovima i ostalim sudionicima u sudskom procesu komunicirati elektroničkim putem. Elektronička komunikacija odvija se putem sustava e-komunikacije kojoj su navedene osobe dužne zatražiti pristup najkasnije do 19. srpnja 2023. godine. Što …
Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Skrivljeno ponašanje radnika predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu. Ovisno o težini povrede, radniku se može dati jedna od dvije vrste otkaza: redoviti ili izvanredni. U slučaju blažih ili lakših povreda radnih obveza, poslodavac bi se trebao opredijeliti za redoviti otkaz ugovora o radu iz članka 115. stavka (1), podstavka 3) Zakona o radu …
Internet trgovina
Internet trgovina
Nove tehnologije imaju nemalu ulogu u osvajanju tržišta i stvaranju konkurentske klime. Internet kupovina iz udobnosti vlastitog doma potrošačima nosi brojne pogodnosti. Naš zakonodavac pokušava stvoriti što bolji zakonski okvir, što je u okolnostima brzog razvoja tehnologije ozbiljan zadatak. Djelatnost je visokoregulirana kroz Direktive i naše propise, nastoje se zaštititi potrošači, ali i olakšati poslovanje …
Izmjene Zakona o trgovini i ograničenje rada nedjeljom
Izmjene Zakona o trgovini i ograničenje rada nedjeljom
Ograničenje rada nedjeljom se u našoj državnopravnoj tradiciji pokušalo riješiti u više navrata. Prema novom zakonskom rješenju radno vrijeme trgovina, prodajnih objekata uređuje se na način da su trgovine zatvorene nedjeljom i u dane blagdana. Trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata od …
Obvezne evidencije o stanju robe u trgovini (kod trgovačkih društava i obrtnika)
Obvezne evidencije o stanju robe u trgovini (kod trgovačkih društava i obrtnika)
Posebni propis koji uređuje djelatnost trgovine je Zakon o trgovini. Trgovcem se prema ovome zakonu smatra svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini. Osim propisa o trgovini za poslovanje trgovca važne su i odredbe Zakona o zaštiti potrošača te odredbe poreznih propisa. Autorica u članku …
Vođenje poslovnih knjiga za samostalnu djelatnost dentalne medicine
Vođenje poslovnih knjiga za samostalnu djelatnost dentalne medicine
Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koju u okviru privatne prakse obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari, prema Zakonu o porezu na dohodak ubraja se u djelatnost slobodnih zanimanja. Kao fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, doktori dentalne medicine i dentalni tehničari, dohodak od te djelatnosti utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija primjenjujući …
Pravna i socijalno-porezna obilježja povremenog rada u dvije ili više država EU-a
Pravna i socijalno-porezna obilježja povremenog rada u dvije ili više država EU-a
Za osobe koje se zbog potrebe posla kreću unutar država članica EU potrebno je općim pravilima odrediti primjenjivo zakonodavstvo države članice. Ova potreba posebno se javlja u situacijama kada radnici istovremeno obavljaju poslove za više poslodavaca iz različitih država članica, kao i slučaju kada radnici za potrebe svojeg poslodavca povremeno rade na području neke druge …
Bolovanje na teret poslodavca
Bolovanje na teret poslodavca
Radnik koji je odsutan s rada zbog privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede (dalje: bolovanje) ostvaruje pravo na naknadu plaće. Trošak naknade plaće za bolovanje je podijeljen između poslodavca i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) na način da za prva 42 dana bolovanja radnika (7 dana za radnike-invalide rada) naknadu plaće …
Proširena primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Proširena primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Od 1. srpnja 2023. godine na snazi je Odluka o proširenoj primjeni Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Dodatak I. je sklopljen 26. travnja 2023. godine i njegova je primjena proširena na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 …
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Izmjenama Zakona o radu, od 1. siječnja 2023. godine proširene su vrste primitaka koje su poslodavci obvezni iskazivati u obračunu …
Projekt fiskalizacija 2.0
Projekt fiskalizacija 2.0
Promjene koje se danas odražavaju u zakonodavnim prijedlozima Europske unije jednim zajedničkim nazivnikom mogle bi se staviti pod sintagmu „Vrijeme je za promjene“. Te promjene možda su i najviše vidljive na području primjene poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu PDV-a). Što nas može očekivati te koji se smjer postavlja u poreznom sustavu Republike Hrvatske …
ESG izvještavanje i učinkovitost internih kontrola: primjena COSO integriranog okvira
ESG izvještavanje i učinkovitost internih kontrola: primjena COSO integriranog okvira
ESG izvještavanje je zasigurno ključni izazov u 2023. godini gdje mnoge organizacije nisu napredovale u izgradnji učinkovitih internih kontrola vezanih uz izvještavanje o okolišnim, društvenim i upravljačkim pitanjima. Zasigurno primjena učinkovitih internih kontrola na pružanje korisnih informacija o održivosti poslovanja predstavlja ključni poslovni izazov, iako su mnoge organizacije kreirale ad hoc interne kontrole oko ključnih …
Primjena MSPU 4400 (izmijenjenog) – Angažmani za dogovorene postupke
Primjena MSPU 4400 (izmijenjenog) – Angažmani za dogovorene postupke
Dogovoreni postupci su postupci koji su dogovoreni od strane praktičara i angažirajuće strane. Pitanjem angažmana za obavljanje dogovorenih postupaka u vezi s financijskim ili nefinancijskim predmetnim pitanjima bavi se Međunarodni standard za povezane usluge (MSPU) 4400 (izmijenjen) – Angažmani za dogovorene postupke. MSPU 4400 (izmijenjen) na snazi je za angažmane čiji su uvjeti ugovoreni na …
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Kontrola podmirenja obveza, ali i veća transparentnost u načinu vođenja poslovanja, razlog su zašto društva sve manje u praksi koriste gotovinsko plaćanje. Pa iako se udio takve vrste plaćanja u ukupnim plaćanjima kontinuirano smanjuje i dalje određeni broj društava koristi navedeni vid namirenja obveza u svakodnevnom poslovanju. Gledajući strukturu takvih plaćanja, u pravilu se radi …
Računovodstvo kuponske prodaje
Računovodstvo kuponske prodaje
Prodaja putem interneta postala je uobičajeni način kupovine kod fizičkih i pravnih osoba. Jednostavnija kupnja uz smanjene troškove i bržu narudžbu neke su od pogodnosti takvog načina poslovanja. Uz internetsku prodaju veže se i jedan oblik internetske prodaje koji je u posljednje vrijeme sve popularniji, a to je kuponska prodaja. S obzirom na njegovu učestalost …
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Hrvatski poduzetnici nerijetko nabavljaju prijevozna sredstva u drugim državama članicama, što je ulaskom u eurozonu još dodatno olakšano. Preuzimanjem pravne stečevine EU, usvojena su specifična pravila vezana za isporuke prijevoznih sredstava unutar EU. Za potrebe oporezivanja, a kasnije i računovodstvenog evidentiranja, bitno je utvrditi tko je isporučitelj prijevoznog sredstva te radi li se o novom …
Bilješke uz financijske izvještaje – potreba standardizacije za mikro poduzeća
Bilješke uz financijske izvještaje – potreba standardizacije za mikro poduzeća
Bilješke uz financijske izvještaje mnogim mikro poduzećima predstavljaju značajan administrativan teret. Budući da Direktiva 2013/34/EU dopušta njihovo pojednostavljenje za potrebe izvještavanja mikro poduzeća, a od 2021. godine u Hrvatskoj je u primjeni i izmijenjeni HSFI 1 koji navodi što mikro poduzeća u bilješkama trebaju objaviti, javlja se potreba njihove standardizacije upravo na temelju tih izmijenjenih …
Korporativno izvještavanje o održivosti prema novoj Direktivi
Korporativno izvještavanje o održivosti prema novoj Direktivi
Informacije o pitanjima održivosti postaju sve značajnije za korisnike. Poslovne odluke korisnici donose na temelju različitih informacija pri čemu, uz financijske informacije, sve značajnije danas postaju informacije o pitanjima održivosti. Pri tome su korisnici zainteresirani, između ostaloga, za informacije povezane s klimom i klimatskim promjenama, informacije o opsegu emisije stakleničkih plinova, informacije o radnim uvjetima …
Buduće obveze u pogledu izvješćivanja o održivosti (CSRD direktiva)
Buduće obveze u pogledu izvješćivanja o održivosti (CSRD direktiva)
U tekstu autorica daje pregled novih obveza koje poduzetnike očekuju zbog primjene europskog zakonodavstva kojim se na jasan i nedvosmislen način propisuju obveze povezane s izvješćivanjem o održivosti. Navedene će obveze biti prenesene i u hrvatsko zakonodavstvo i to kroz izmjene zakonodavnog okvira za računovodstvo, ali i zakonodavnog okvira za reviziju te u manjem dijelu …
Izmjene Zakona o računovodstvu u skladu s novim direktivama EU i druge aktualnosti
Izmjene Zakona o računovodstvu u skladu s novim direktivama EU i druge aktualnosti
U 2023. godini predstoje značajne izmjene i dopune Zakona o računovodstvu zbog Direktive EU 2021/2101 kojima se uvodi izvješćivanje o informacijama o porezu na dobit, a nakon toga i izmjene i dopune kojima se znatno proširuje izvješćivanje o održivosti u skladu s Direktivom EU 2022/2464, a koje se dosada nazivalo nefinancijsko izvješćivanje. Nadalje, u prvi …
Početak nove porezne reforme
Početak nove porezne reforme
U ovom aktualnom članku autorica je prezentirala najvažnije prijedloge nove porezne reforme te druge aktualnosti koje bi trebale stupiti, nakon konačnog usvajanja, na snagu 1. 1. 2024. godine …
Rad studenata u udrugama
Rad studenata u udrugama
Kako bi izvršavale svoje statutarne ciljeve radi kojih su i osnovane, udruge kao pravne osobe, mogu zapošljavati radnike temeljem ugovora o radu. Također, nema zapreke da udruga koristi i usluge fizičkih osoba izvan radnog odnosa temeljem nekog drugog ugovornog odnosa. Primjer takvog rada je i studentski rad. U okolnostima sveopćeg nedostatka radnika na tržištu rada, …
Imenovanje ravnatelja doma socijalne skrbi
Imenovanje ravnatelja doma socijalne skrbi
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 18/22., 46/22. i 119/22.), dom socijalne skrbi javna je ustanova koja se osniva za pružanje šireg spektra socijalnih usluga među kojima su najvažnije: pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i/ili smještaj. Dom socijalne skrbi može se osnovati kao: centar za odgoj i obrazovanje, centar za rehabilitaciju, …
Specifičnosti ex post kontrole provedenih postupaka javne nabave u okviru projekata financiranih iz sredstava Europske unije – 2. dio
Specifičnosti ex post kontrole provedenih postupaka javne nabave u okviru projekata financiranih iz sredstava Europske unije – 2. dio
PDrugim dijelom članka pojašnjava se na praktičan način provođenje ex post kontrole provedbe postupka javne nabave koji se financiraju EU sredstvima. Člankom se opisuju tematske cjeline kontrole od dana otvaranja ponuda do donošenja odluke o odabiru te samog ugovaranja te, koji su postupci naručitelja prihvatljivi kao ispravni i kao takvi nisu osnova za utvrđivanje nepravilnosti …
Nacrt prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Nacrt prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Rijetko je koji nacrt prijedloga zakona izazvao toliko zanimanje javnosti kao što je to bilo na upravo završenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sasvim razumljivo, s obzirom da se radi o prijedlogu Zakona koji uređuje plaće za oko 250.000 zaposlenih u javnom sektoru. U ovom …
Elementor #26505
Elementor #26505
Državnim službenicima i namještenicima i službenicima i namještenicima zaposlenima u javnim službama koji rade na radnim mjestima za koje je koeficijent iz uredbe određen u rasponu od 0,631 do 1,867, mjesečna plaća se uvećava za privremeni fiksni dodatak, počevši od plaće za lipanj 2023. godine. Ovisno o koeficijentu, privremeni dodatak iznosi 163,62 ili 130,89 ili …
Prikaz novog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
Prikaz novog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
Zakonom o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama izmijenjena je definicija javnih službi, čime je preciznije uređen i proširen krug ustanova javnih službi koje su obvezne dostavljati podatke u Registar zaposlenih, a plaće i druga primanja obračunavati i isplaćivati preko sustava COP-a. Za nove obveznike primjene Zakona, rok za …
Obračun PDV-a na stjecanje dobara iz drugih država članica
Obračun PDV-a na stjecanje dobara iz drugih država članica
Proračunski korisnici i neprofitne organizacije, sukladno Zakonu i Pravilniku o PDV-u, načelno mogu biti obveznici PDV-a ili samo osobe registrirane za potrebe PDV-a. Bez obzira je li određeni subjekt upisan u registar obveznika PDV-a ili se smatra tzv. „malim poreznim obveznikom” može biti porezni obveznik kao stjecatelj dobara iz druge države članice. Kada proračunski korisnik …
Podsjetnik neprofitnim organizacijama za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
Podsjetnik neprofitnim organizacijama za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
Neprofitne organizacije sastavljaju financijski izvještaj za prvo polugodište 2023. godine na obrascu PR-RAS-NPF i predaju ga FINA-i najkasnije do ponedjeljka, 31. srpnja 2023. godine. Do zaključenja ovog broja časopisa Riznica, Ministarstvo financija nije objavilo Uputu za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na svojim internetskim stranicama pa se u članku detaljnije pojašnjava tko su obveznici predaje …
Podsjetnik na predaju polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja u 2023. godini
Podsjetnik na predaju polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja u 2023. godini
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna jesu izvještaji u kojima se podaci za više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika (grupe) prezentiraju kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Krajnji cilj konsolidacije u sustavu proračuna je dobiti informacije o općoj državi/općem proračunu kao cjelini. Proces u sustavu konsolidacije propisan je Zakonom o proračunu i Pravilnikom …
Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine
Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine
Ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu izmijenjen je i način utvrđivanja visine zateznih kamata. Izmjene Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 114/22., Uredba 156/22.) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 114/22.) stupile su na snagu 1. siječnja 2023. Od 1. siječnja 2023. polazna osnovica za izračun zatezne kamate je kamatna …
Dodatak I. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva proširen je na sve poslodavce u djelatnosti
Dodatak I. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva proširen je na sve poslodavce u djelatnosti
Primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 55/23.) zaključenog 26. travnja 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07). Dodatak …
OGRANIČENJE RADA NEDJELJOM
OGRANIČENJE RADA NEDJELJOM
Ograničenje rada nedjeljom se u našoj državnopravnoj tradiciji pokušalo riješiti u više navrata. Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) nacionalni je Zakon koji na sveobuhvatan način uređuje djelatnost trgovine. Prema novom zakonskom rješenju radno vrijeme trgovina, prodajnih objekata uređuje se na način da su trgovine …
Provođenje mjere dubinske analize kod računovođa i revizora
Provođenje mjere dubinske analize kod računovođa i revizora
Obuhvat mjere dubinske analize Dubinska analiza stranke pri uspostavljanju poslovnog odnosa obuhvaća: utvrđivanje identiteta stranke i provjeru njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnoga, pouzdanoga i neovisnoga izvora, uključujući, ako ga stranka ima, kvalificirani certifikat za elektronički potpis ili elektronički pečat ili bilo koji drugi siguran, daljinski ili elektronički, postupak identifikacije …

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više