Popis članaka

Humanitarna pomoć prema novoj zakonskoj regulativi
Humanitarna pomoć prema novoj zakonskoj regulativi
U Narodnim novinama br. 156 od 27. 12. 2023. objavljen je Zakon o humanitarnoj pomoći. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine, a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Zakon o humanitarnoj pomoći (Nar. nov., br. 102/15. i 98/19.). Koliko su značajna sredstava prikupljena humanitarnim akcijama pokazuje podatak da je za vrijeme …
Pregled novina koje donosi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Pregled novina koje donosi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Godinama se očekuje uređenje propisa o plaćama u državnoj odnosno javim službama. Prvog siječnja 2024. godine sveobuhvatan propis stupa na snagu, no pravi učinci istoga će biti vidljivi tek po stupanju na snagu uredbi kojima će se utvrditi nazivi radnih mjesta, pripadajući platni razred i koeficijenti za obračun plaće. Što nam je već u ovom …
Novi Zakon o državnim službenicima
Novi Zakon o državnim službenicima
Novi Zakon o državnim službenicima, koji je objavljen u Nar. nov., br. 155/23. od 22. 12. 2023. godine, a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. (osim nekoliko odredbi koje kasnije stupaju na snagu) preuzeo je značajan broj odredbi bivšeg Zakona o državnim službenicima, ali je unio i nekoliko važnih novina. Jedna od značajnih …
Značenje i primjena načela javne nabave u sustavu javne nabave
Značenje i primjena načela javne nabave u sustavu javne nabave
Naručitelji su u primjeni Zakona o javnoj nabavi obvezni poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Načela javne nabave treba uzeti u …
Postupci provedbe revizijskog uvida kod neprofitnih organizacija
Postupci provedbe revizijskog uvida kod neprofitnih organizacija
Postojećim Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisano je kako neprofitne organizacije koje prelaze određene kriterije imaju obvezu uvida odnosno revizije financijskih izvještaja. Takve usluge prema Zakonu o reviziji, u Republici Hrvatskoj mogu obavljati revizorska društva koja imaju odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija. Kako bi neprofitne organizacije bile upoznate s …
Isplata ostalih materijalnih prava u državnoj službi i javnim službama u 2024. godini
Isplata ostalih materijalnih prava u državnoj službi i javnim službama u 2024. godini
Iznosi primitaka po osnovi naknada troškova, nagrada, pomoći i otpremnina koje ostvaruju državni službenici i namještenici i službenici i namještenici zaposleni u javnim službama nisu izmijenjeni od 1. siječnja 2024. godine u odnosu na visinu tih prava u 2023. godini. No kako se za isplate ovih primitaka od 2. siječnja 2024. godine primjenjuju novi neoporezivi …
Obračun i računovodstveno evidentiranje poreza na dobit neprofitnih organizacija
Obračun i računovodstveno evidentiranje poreza na dobit neprofitnih organizacija
Neprofitne organizacije, iako se sukladno Zakonu o porezu na dobit ne smatraju poreznim obveznicima, dužne su upisati se u registar poreznih obveznika, ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost kojom stječu neopravdane povlastice na tržištu. O načinu popunjavanja PD obrasca pisali smo u časopisu Računovodstvo i financije, broj 1/2024. U ovome članku autor ističe specifičnosti neprofitnih organizacija vezanih …
Davanje odgovora na značajnija pitanja u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu
Davanje odgovora na značajnija pitanja u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu
U srpnju 2023. godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti u kontekstu kojih će se tijekom 2024. godine uskladiti Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Važno je napomenuti da se za 2023. godinu popunjava isti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti kao i za prethodne …
Otvaranje početnog stanja u dvojnom knjigovodstvu nakon prijelaza s jednostavnog
Otvaranje početnog stanja u dvojnom knjigovodstvu nakon prijelaza s jednostavnog
Nakon sastavljanja financijskih izvještaja za 2023. godinu, neprofitne organizacije mogu/moraju promijeniti način vođenja knjigovodstva. Organizacije koje su prekoračile uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva, moraju otvoriti početna stanja imovine, obveza, vlastitih izvora i rezultata viška prihoda s 1. 1. 2024. godine u dvojnom knjigovodstvu. Budući da su primjenjivale novčano načelo, u članku se pojašnjavaju dvojbe oko …
Prijelaz s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo u neprofitnim organizacijama
Prijelaz s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo u neprofitnim organizacijama
Novoosnovane neprofitne organizacije tri godine od osnivanja moraju voditi dvojno knjigovodstvo, a nakon trogodišnjeg razdoblja i uz ispunjenje uvjeta u pogledu vrijednosti imovine i godišnjeg prihoda, mogu s dvojnog prijeći u jednostavno knjigovodstvo. Odluku o promjeni vođenja knjigovodstva za 2024. godinu treba donijeti zakonski zastupnik neprofitne organizacije najkasnije do 29. veljače 2024. godine …
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na Obrascu: PROR-POT
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na Obrascu: PROR-POT
Neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora obveznici su dostave Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava na Obrascu PROR-POT. Obveza proizlazi iz odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija. Autorica u članku podsjeća obveznike obrasca na način i rokove predaje te pojašnjava …
Obrazac G-PR-IZ-NPF za 2023. godinu
Obrazac G-PR-IZ-NPF za 2023. godinu
Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo, a sukladno čl. 29. Zakona i Pravilnika o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i računskom planu za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. g. predaju Obrazac G-PR-IZ-NPF. Obrazac za 2023. g. izrađuje se u eurima i eurocentima. Autorica u članku daje detaljno obrazloženje načina popunjavanja propisanog Obrasca G-PR-IZ-NPF …
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija u sustavu dvojnog knjigovodstva za 2023. godinu
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija u sustavu dvojnog knjigovodstva za 2023. godinu
Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu neprofitne organizacije u sustavu dvojnog knjigovodstva dužne su predati godišnje financijske izvještaje za 2023. g. Financijski izvještaji za 2023. g. sastavljaju se u kunama. Autorica u tekstu pojašnjava tko su …
Utvrđivanje rezultata za 2023. godinu u jednostavnom i dvojnom knjigovodstvu neprofitnih organizacija
Utvrđivanje rezultata za 2023. godinu u jednostavnom i dvojnom knjigovodstvu neprofitnih organizacija
Sučeljavanjem prihoda i rashoda u dvojnom knjigovodstvu, neprofitne organizacije iskazuju višak prihoda, a sučeljavanjem primitaka i izdataka iskazuje se višak primitaka u jednostavnom knjigovodstvu. Kontrola rezultata u jednostavnom knjigovodstvu je stanje novca na žiroračunu i blagajni, ali ako se uzme u obzir i preneseni rezultat iz prethodne godine. Shodno tome, moguće je iskazivanje i manjka …
Proces konsolidacije u sustavu proračuna za 2023. godinu
Proces konsolidacije u sustavu proračuna za 2023. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna jesu izvještaji u kojima se podaci za više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika (grupe) prezentiraju kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Krajnji cilj konsolidacije u sustavu proračuna je dobiti informacije o općoj državi/općem proračunu kao cjelini. Proces u sustavu konsolidacije propisan je Zakonom o proračunu i Pravilnikom …
Naputak o načinu javne objave informacija o trošenju sredstava
Naputak o načinu javne objave informacija o trošenju sredstava
Zakon o proračunu obvezao je JLP(R)S te proračunske i izvanproračunske korisnike na javnu objavu dokumenata i informacija o trošenju sredstava. Trebaju ih objaviti na svojim mrežnim stranicama da budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive. Naputkom ministra financija propisan je okvirni sadržaj, minimalni skup podataka koji se trebaju objaviti te način objave informacija o trošenju …
Prava iz isteklih granskih kolektivnih ugovora javnih službi nastavljaju se primjenjivati od 1. siječnja 2024.
Prava iz isteklih granskih kolektivnih ugovora javnih službi nastavljaju se primjenjivati od 1. siječnja 2024.
Prema Odluci o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike ostvarenih iz rada i po osnovi rada temeljem granskih kolektivnih ugovora (Nar. nov., br. 10/24.) koji su istekli u 2022. i 2023. godini, prava ugovorena tim kolektivnim ugovorima nastavljaju se primjenjivati od 1. siječnja 2024. i važe sve do sklapanja novih granskih …
Ograničenja ovrhe na plaći
Ograničenja ovrhe na plaći
Kako bismo odredili zaštićeni dio plaće prema članku 173. Ovršnog zakona u 2024. godini koristi se prosječna neto plaća u 2023.  koja je iznosila 1131,00 eura (Nar. nov., br. 131/23.) -> kriterij za 2024. godinu. MJESEČNO NETO PRIMANJE ZAŠTIĆENO OD OVRHE DOZVOLJENA OVRHA Primanje  <  1131,00 eura ¾ neto primanje ovršenika, ne više od 2/3 …
Bespovratna EU sredstva za izradu strategija razvoja urbanih područja Hrvatske
Bespovratna EU sredstva za izradu strategija razvoja urbanih područja Hrvatske
Od 1. prosinca 2023. do 15. veljače 2024. za prijave je otvoren poziv na dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen odabranim gradovima u Republici Hrvatskoj kojima će se iz proračuna Europske unije (EU-a) financirati izrada strategija održivog urbanog razvoja. Te će strategije biti osnova za provedbu projekata koji će se financirati iz mehanizma Unije za provedbu integriranih …
Zaštita drugog dohotka od ovrhe
Zaštita drugog dohotka od ovrhe
Ovršni zakon omogućava zaštitu određenog novčanog iznosa i osobama kojima jedini prihodi nisu plaća, mirovina ili druga stalna novčana primanja, već neka druga primanja, drugi dohodak po posebnim propisima. U kojim situacijama ćemo moći zaštititi takvo primanje i na koji se način ovrha na takvoj vrsti primitaka ograničava odnosno provodi? …
Regulacija rada putem digitalnih radnih platformi
Regulacija rada putem digitalnih radnih platformi
Prošle godine u ovo vrijeme stupala je na snagu nešto sveobuhvatnija izmjena Zakona o radu, no ostavljeno je još godina dana kako bi na snagu stupile odredbe o regulaciji rada putem digitalnih radnih platformi. Godina dana dobro je došla svim dionicima takvoga rada da se pripreme za primjenu propisa …
Opći uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja
Cilj ovoga članka je definirati pojam općih uvjeta poslovanja, uputiti kako ih se valjano uključuje u ugovor, razložiti kako se objavljuju i navesti odredbe koje se najčešće u njima nalaze. U članku se navodi i ogledni primjer općih uvjeta poslovanja vezanih uz ugovor o kupoprodaji, kao jedan od najčešćih vrsta ugovora …
Ograničenja ovrhe i izuzimanja od ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika u 2024. godini
Ograničenja ovrhe i izuzimanja od ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika u 2024. godini
Izuzimanja od ovrhe i ograničenja ovrhe uređena su u čl. 172. i 173. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12. do 114/22.). Dok su odredbe o izuzimanju od ovrhe propisane zakonom i ne podliježu stalnim promjenama, ograničenja ovrhe ovise o statističkim pokazateljima i podliježu promjenama na godišnjoj razini. Ograničenja ovrhe ovise o visini prosječne mjesečne isplaćene …
Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2023. godinu
Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2023. godinu
Dva ili više supoduzetnika mogu zajednički obavljati obrtničku djelatnost, pri čemu su međusobni odnosi između supoduzetnika uređeni pisanim ugovorom. Dohodak ostvaren obavljanjem zajedničke samostalne djelatnosti utvrđuje se kao jedinstveni dohodak, na isti način kao i u uvjetima gdje je jedan nositelj obavljanja samostalne djelatnosti, a to znači kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka …
Povećani iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini
Povećani iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini
Odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/23.), koje su stupile na snagu 2. siječnja 2024., povećani su iznosi primitaka koji se mogu neoporezivo isplatiti radnicima te drugim fizičkim osobama. Uvjeti i pravila za isplatu neoporezivih primitaka nisu se mijenjali u odnosu na prethodno porezno razdoblje. O tehnici …
Minimalna plaća za 2024. godinu prema Uredbi Vlade RH i prema proširenim kolektivnim ugovorima
Minimalna plaća za 2024. godinu prema Uredbi Vlade RH i prema proširenim kolektivnim ugovorima
Minimalna plaća za 2024. godinu propisana Uredbom Vlade RH iznosi 840,00 eura bruto. Minimalne plaće u djelatnosti graditeljstva i djelatnosti linijskog pomorskoga prijevoza određene su važećim granskim kolektivnim ugovorima čija je primjena proširena na sve poslodavce u tim djelatnostima. Kolektivni ugovor ugostiteljstva, koji je također bio proširen na sve poslodavce, istekao je krajem 2023. godine …
Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. prosinca 2023. i iskazivanje u obrascu JOPPD
Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. prosinca 2023. i iskazivanje u obrascu JOPPD
Od 1. prosinca 2023. godine počinje primjena izmijenjenog Zakona o doprinosima kojim je uvedeno umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za radnike kojima mjesečna bruto plaća iznosi manje od 1.300,00 eura. Izmjenama Pravilnika o doprinosima, koji je na snazi od 2. prosinca 2023., detaljnije su uređeni postupci u slučaju isplate plaće …
Sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2023. godine
Sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2023. godine
U svrhu konačnog obračuna PDV-a za određenu godinu porezni obveznici trebaju u obračunu za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine napraviti godišnje usklađenje i možebitne ispravke obračuna tijekom godine. Obveza usklađenja u zadnjem obračunu propisana je čl. 85. st. 7. Zakona o PDV-u. Usklađenje se provodi u poreznoj prijavi (Obrascu PDV) za prosinac odnosno tromjesečni obveznici …
Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH s primjerima iskazivanja podataka za izaslane radnike
Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH s primjerima iskazivanja podataka za izaslane radnike
Obveznici iskazivanja podataka o inozemnom dohotku dužni su do 31. siječnja 2024. Poreznoj upravi dostaviti podatke na obrascu INO-DOH. U članku se na primjerima iz prakse objašnjava obveza prijavljivanja inozemnog dohotka, poglavito za slučajeve izaslanih radnika …
Isplata drugog dohotka i autorskih honorara u 2024. godini
Isplata drugog dohotka i autorskih honorara u 2024. godini
U 2024. godini nema promjena u vrstama i stopama doprinosa koji se obračunavaju i plaćaju pri isplati drugog dohotka i autorskih honorara. Doprinosi za mirovinsko osiguranje se plaćaju po stopi od 10 % odnosno 7,5 % i 2,5 %, a doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5 %. Na drugi dohodak ostvaren izravno …
Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva – Obrazac PD-KID za 2023. godinu
Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva – Obrazac PD-KID za 2023. godinu
Kao jednu od mjera protiv premještanja dobiti, porezni propisi definiraju pravila o kontroliranim inozemnim društvima koje je potrebno razmotriti prilikom oporezivanja dobiti povezanih društava. Podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava dostavljaju se Poreznoj upravi na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje odnosno podaci potrebni za utvrđivanje dobiti svakog kontroliranog inozemnog društva (KID), koja se …
Obrazac PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2023. godinu
Obrazac PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2023. godinu
Pravilnikom o porezu na dobit propisana je obveza sastavljanja i predaje izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama. Za te potrebe o poslovnim događajima s povezanim osobama koristi se Obrazac PD-IPO. Obrazac se predaje kao prilog uz prijavu poreza na dobit za 2023. godinu. Rok predaje izjednačen je s prijavom poreza na dobit. Izvješće o …
Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2023. godinu
Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2023. godinu
Prijava poreza na dobit sastavlja se za porezno razdoblje koje u praksi najčešće završava 31. prosinca. Obveznici poreza na dobit dužni su poreznu prijavu predati na PD obrascu najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit, osim u posebnim slučajevima (statusne promjene, stečaj, likvidacija, prestanak poslovanja). Za 2023. godinu obveza …
Pregled vrsta i funkcionalnosti suvremenih informacijskokomunikacijskih tehnologija u internoj reviziji
Pregled vrsta i funkcionalnosti suvremenih informacijskokomunikacijskih tehnologija u internoj reviziji
Za uspješno ispunjavanje osnovne svrhe, ostvarivanje definirane strategije i postavljenih ciljeva funkcije interne revizije unutar poduzeća, neophodni su resursi, koji moraju biti primjereni, dostatni te učinkovito i djelotvorno raspoređeni. Pri tome, resursi funkcije interne revizije obuhvaćaju ljudske, materijalne, financijske i vremenske resurse. U suvremenom dobu, više nego ikada prije, ključno je racionalno upravljati ograničenim resursima, …
Revizijski postupci u svezi testiranja rezerviranja za sudske sporove
Revizijski postupci u svezi testiranja rezerviranja za sudske sporove
Kako bi osigurao osnovu za izražavanje revizijskog mišljenja, revizor mora prikupiti odgovarajuće informacije odnosno revizijske dokaze, koji se između ostaloga odnose i na potpunost tužbi i odštetnih zahtjeva. Revizijski dokazi o potpunosti tužbi i odštetnih zahtjeva mogu se prikupiti postavljanjem upita i pregledom relevantne dokumentacije, komunikacijom s vanjskim pravnim savjetnicima subjekta te pisanim izjavama menadžmenta …
Odabir uzoraka u procesu revizije
Odabir uzoraka u procesu revizije
Prilikom obavljanja revizije, revizor se koristi brojnim alatima kako bi stekao objektivnu sigurnost da su u knjigama klijenta iskazana točna stanja na računima odnosno, kad je nužno provesti usporedbu računovodstvenih informacija s fizičkom dokumentacijom. Jedan od takvih alata je i upotreba uzoraka u reviziji financijskih izvještaja. U praksi je zbog vremenske ograničenosti i praktičnosti, teško …
Obračun članarine turističkim zajednicama za 2023. godinu na obrascu TZ 1
Obračun članarine turističkim zajednicama za 2023. godinu na obrascu TZ 1
Članarinu turističkim zajednicama dužne su plaćati pravne i fizičke osobe koje prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19. i 144/20.), obavljaju djelatnost za koju je propisana obveza plaćanja članarine. U godinama od objave Zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine nije bilo izmjena u vezi s obračunom članarine …
Izvješćivanje o održivosti u 2024. godini
Izvješćivanje o održivosti u 2024. godini
Autorica u članku kratko opisuje trenutni okvir po kojemu određeni broj poduzetnika objavljuje tzv. nefinancijske informacije te opisuje kako će se ubuduće izvještavati o održivosti …
Pregled promjena u MSFI na snazi od 1. siječnja 2024. godine
Pregled promjena u MSFI na snazi od 1. siječnja 2024. godine
MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, zahtijeva od subjekta da objavi postoje li novi računovodstveni standardi koji su izdani, ali još nisu stupili na snagu te informacije relevantne za procjenu mogućeg utjecaja koji će zbog primjena novih računovodstvenih standarda nastati na financijske izvještaje subjekta. U nastavku autorica prikazuje sažetak koji uključuje …
Računovodstvena obveza provedbe tečajnih razlika u 2023. godini
Računovodstvena obveza provedbe tečajnih razlika u 2023. godini
Na globalnom tržištu poduzetnici svoje poslovanje odvijaju kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Prilikom tog poslovanja, njihove transakcije se odvijaju preko računa koji su u domaćoj, ali i stranoj valuti, gdje njihove glavne knjige u takvim situacijama mogu sadržavati potraživanja od inozemnih kupaca, obveze prema inozemnim dobavljačima i stanje novčanih sredstava na deviznom …
Izrada GFI-a za 2023. godinu – prilagodba usporednih podataka za 2022. godinu
Izrada GFI-a za 2023. godinu – prilagodba usporednih podataka za 2022. godinu
Za potrebe sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu, poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, po prvi puta sastavljaju GFI POD obrazac uz iskazivanje podataka za tekuću i prethodnu godinu u eurima i centima (zaokruženo na dvije decimale). Prema tome, prethodnu kolonu, koja prikazuje usporedne podatke, koji su za 2022. godinu bili iskazani …
Događaji nakon datuma bilance
Događaji nakon datuma bilance
Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja uprava društva mora posebnu pozornost posvetiti događajima koji su nastali u razdoblju nakon datuma bilance, a sve do datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja. Ovisno o značajkama, ti poslovni događaji mogu za posljedicu imati usklađivanje financijskih izvještaja ili samo obvezu njihove objave u bilješkama uz financijske izvještaje. Računovodstveni tretman …
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu
Za 2023. godinu godišnji financijski izvještaji sastavljaju se prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23.) i prema Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16. i 144/20.), kojim su propisani obrasci financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima …
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika 1954. – 2024. – 70 godina rada –
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika 1954. – 2024. – 70 godina rada –
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika 1954. – 2024. – 70 godina rada – …
Podsjetnik o obvezi podnošenja izvješća o provedbi ZPPI-a za 2023. godinu
Podsjetnik o obvezi podnošenja izvješća o provedbi ZPPI-a za 2023. godinu
Javnopravna tijela obvezna su Uredu Povjerenika za informiranje dostaviti izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu. Krajnji rok za podnošenje izvješća je 31. siječnja 2024. Tko su obveznici dostave izvješća, kako se izvješće podnosi te koje su sve podatke javnopravna tijela dužna dostaviti Uredu Povjerenika, pročitajte u nastavku teksta …
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2024. godine
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2024. godine
Europska komisija je u Službenom listu EU objavila nove vrijednosti europskih pragova koje primjenjuju javni i sektorski naručitelji u postupcima javne nabave radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te kada provode projektne natječaje. Ove uredbe stupaju na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU, a primjenjuju se od 1 …
Inozemni radni staž i pravo na uvećanje plaće u državnim i javnim službama
Inozemni radni staž i pravo na uvećanje plaće u državnim i javnim službama
Osnovna bruto plaća službenika i namještenika zaposlenih u državnoj i javnoj službi je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnoga mjesta na koje je raspoređen službenik ili namještenik i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. S obzirom da pojam radnog staža u kontekstu prava na uvećanje plaće nije izričito …
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023. godini – posebnosti kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023. godini – posebnosti kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
Proračunski korisnici i neprofitne organizacije kao obveznici PDV-a sukladno čl. 85. Zakona o PDV-u u obračunu za prosinac (odnosno tromjesečni obveznici u obračunu za listopad – prosinac) trebaju uskladiti obračun i ispraviti uočene pogreške koje su učinjene prilikom sastavljanja obračuna tijekom godine. Potrebno je uskladiti odbitak pretporeza prema konačnom postotku prava na odbitak pretporeza kod …
Analiza sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru s osvrtom na mjere za unaprjeđenje
Analiza sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru s osvrtom na mjere za unaprjeđenje
Putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i korisnika proračuna obavlja samoprocjenu sustava unutarnjih kontrola i pritom kroz Upitnik testira funkcionalnost unutarnjih kontrola u sedam područja poslovanja. Osim samoprocjene u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola procjenjuju unutarnja te vanjska revizija (Državni ured za reviziju). Autori u …
Bilješke uz financijske izvještaje
Bilješke uz financijske izvještaje
U Bilješkama uz financijske izvještaje potrebno je pojasniti svaki od financijskih izvještaja, ali i određene specifičnosti poslovanja koje nisu vidljive u unificiranim, formalnim obrascima koje popunjavaju svi obveznici. Bilješke uz bilancu moraju sadržavati popis ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina, ali i popis sudskih sporova u tijeku. U bilješkama …
Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
Sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE dio je seta godišnjih financijskih izvještaja. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovoga izvještaja za 2023. godinu …
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna predaju kao dio seta godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovog izvještaja za 2023. g …
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna predaju kao dio seta godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovoga izvještaja za 2023. godinu …
Bilanca na Obrascu: BIL
Bilanca na Obrascu: BIL
Bilanca na Obrascu: BIL dio je seta obveznih godišnjih financijskih izvještaja u sustavu proračuna i obveznici ga predaju sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled pravilnog popunjavanja obrasca za 2023. g …
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna predaju kao dio seta godišnjih financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Autorica u nastavku daje pregled načina popunjavanja ovoga izvještaja za 2023. g …
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2023. godinu
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2023. godinu
PU skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, JLP(R)S1, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su za 2023. sastaviti i predati financijske izvještaje. Uobičajeno, Ministarstvo financija kvartalno objavljuje Okružnicu o predaji financijskih izvještaja u kojoj se daje pregled obveznika predaje financijskih izvještaja, rokovi, obrasci, način popunjavanja …
Utvrđivanje rezultata na skupini 92 i provođenje obvezne korekcije rezultata u proračunskom računovodstvu
Utvrđivanje rezultata na skupini 92 i provođenje obvezne korekcije rezultata u proračunskom računovodstvu
Sastavljanju financijskih izvještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine prethodi knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih događaja koji se odnose na proračunsku 2023. godinu. Nakon upisivanja podataka u PR-RAS obrazac potrebno je provesti zaključna knjiženja kojima se utvrđuje rezultat poslovanja. Utvrđivanje rezultata na kraju godine se provodi zatvaranjem računa rashoda i izdataka, prihoda i primitaka. Sljedeću …
Ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, obveznici primjene proračunskog računovodstva ne iskazuju rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine. Rashod se priznaje u trenutku nabave imovine pa se provodi obračun ispravka vrijednosti koji umanjuje izvore vlasništva podskupine 911. Osnovica za obračun je nabavna ili procijenjena vrijednost, a ispravak se provodi po propisanim stopama linearnom metodom. U članku …
Nova stopa zatezne kamate od 1. siječnja 2024. godine
Porezne osnovice
Polazna osnovica za izračun zatezne kamate je kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta. U Narodnim novinama 156/23. objavljeno je da kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na …
Primjeri JOPPD obrazaca – umanjenje doprinosa mirovinsko osiguranje od 1. prosinca 2023.
Primjeri JOPPD obrazaca – umanjenje doprinosa mirovinsko osiguranje od 1. prosinca 2023.
Prema izmijenjenom Zakonu o doprinosima, pri isplati mjesečne plaće manje od 1.300,00 eura bruto, počevši od plaće za prosinac 2023. godine, poslodavac je dužan umanjiti osnovicu za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti. U članku se na deset primjera obrađuje način određivanja umanjenja osnovcie ovisno o visini bruto plaće, postupci koji se provode za …
Potpore za dokazivanje inovativnih koncepata hrvatskih poduzetnika i istraživačkih organizacija
Potpore za dokazivanje inovativnih koncepata hrvatskih poduzetnika i istraživačkih organizacija
Do 2. siječnja 2024. otvoren je natječaj „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“, za dodjelu bespovratnih sredstava iz proračuna Europske unije, namijenjen fizičkim osobama, mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama. Cilj natječaja je povećanje spremnosti mikro, malih i srednjih poduzeća te istraživačkih organizacija za razvoj novih proizvoda i procesa, kako bi se poboljšali …
Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju
Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju
U Nar. nov., br. 123/23. od 23. 10. 2023. godine objavljen je novi Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju. Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Nar. nov., br …
Neke dvojbe oko stjecanja prava na godišnji odmor
Neke dvojbe oko stjecanja prava na godišnji odmor
Godišnji odmor pravo je radnika i obveza poslodavca, u skladu s tekovinama modernih radnih zakonodavstava. No i nakon godina primjene postoje dvojbena pitanja pri primjeni Zakona o radu vezano uz temu godišnjih odmora. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike s nekoliko mišljenja nastojalo je razjasniti nejasnu zakonsku normu, no ostaje pitanje jesu …
Provođenje sezonskih sniženja
Provođenje sezonskih sniženja
Zakon o zaštiti potrošača i popratni pravilnici stupili su na snagu prošle kalendarske godine, stoga smo već provodili sezonska sniženja prema promijenjenim pravilima. Promjene nisu bile korjenite, no ipak ne i zanemarive. Dodatni je izazov u prethodnom razdoblju bila zamjena naše nacionalne valute eurom odnosno dvojno iskazivanje koje nas još kratko vrijeme obvezuje. Stoga nam …
Podnošenje godišnjeg izvješća za 2023. godinu za paušalno utvrđivanje dohotka
Podnošenje godišnjeg izvješća za 2023. godinu za paušalno utvrđivanje dohotka
Fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, poljoprivrede i šumarstva te samostalnu djelatnost koja se obavlja kao domaća radinost i sporedno zanimanje, a nisu upisane u registar obveznika PDV-a te ako im ukupni primici po osnovi djelatnosti u poreznom razdoblju nisu veće od 39.816,84 €, mogu plaćati …
Porezna obilježja prigodnih darivanja radnika u 2023. godini
Porezna obilježja prigodnih darivanja radnika u 2023. godini
Prema propisima o porezu na dohodak koji se primjenjuju u 2023. godini, radnik može ostvariti neoporezive godišnje nagrade po više osnova: prigodnu nagradu do 663,62 eura godišnje, novčanu nagradu za radne rezultate do 995,43 eura godišnje, dar u naravi do 132,72 eura godišnje i dar za dijete do 15 godina starosti u iznosu do 132,73 …
Pripremne radnje za sastavljanje obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023. godini
Pripremne radnje za sastavljanje obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023. godini
Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Radi se o konačnom obračunu PDV-a u okviru obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja (prosinac odnosno listopad – prosinac). Autorica u članku daje podsjetnik na pripremne radnje za sastavljanje obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja u …
Obveze poreznih obveznika kod izlaska iz sustava PDV-a
Obveze poreznih obveznika kod izlaska iz sustava PDV-a
Porezni obveznik koji je tijekom 2023. godine imao oporezive isporuke (uključivo i financijske usluge koje su oslobođene PDV-a) u iznosu koji nije bio veći od 40.000,00 eura stekao je uvjete za izlazak iz sustava PDV-a, tj. postaje tzv. ‘’mali porezni obveznik’’. Ako porezni obveznik u ovom slučaju želi da se na njega primjenjuju odredbe o …
Obveznici PDV-a i njihove obveze kod ulaska u sustav PDV-a
Obveznici PDV-a i njihove obveze kod ulaska u sustav PDV-a
Prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2024. godine propisan je u iznosu od 40.000,00 eura. Nakon ostvarene vrijednosti isporuka iznad tog iznosa tijekom godine porezni se obveznik obvezan upisati u registar obveznika PDV-a od 1. sljedećeg mjeseca odnosno prelaskom praga u zadnjem razdoblju oporezivanja od 1. siječnja sljedeće godine. Zahtjev za …
Protuprijevarne kontrole – osvrt na zastupljenost i učinkovitost u hrvatskim poduzećima
Protuprijevarne kontrole – osvrt na zastupljenost i učinkovitost u hrvatskim poduzećima
Interne kontrole imaju krucijalnu ulogu u borbi protiv prijevara, a protuprijevarne kontrole kao dio kontrola usmjeren primarno sprječavanju i otkrivanju prijevara predstavljaju kamen temeljac u kreiranju protuprijevarne kulture poduzeća i stava poduzeća prema prijevarama. Prema rezultatima istraživanja ACFE Hrvatska iz 2022. više od polovine poduzeća koja su bila obuhvaćena istraživanjem nije imalo nikakav uspostavljeni formalni …
Kibernetička sigurnost – Kako učinkovito upravljati i mjeriti ključni rizik u 2024. godini?
Kibernetička sigurnost – Kako učinkovito upravljati i mjeriti ključni rizik u 2024. godini?
Kibernetička sigurnost predstavlja ključni poslovni rizik u 2024. godini. Prema Risk in Focus 2024., kibernetička sigurnost zadržava svoje dugogodišnje prvo mjesto: 84 % ispitanika šestu godinu za redom izjasnilo se da je kibernetička sigurnost poslovni rizik broj jedan. Također, unatoč kontinuiranom porastu prirodnih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama, stalnim učincima postpandemije i rastućoj nejednakosti, poslovni …
Godišnji popis imovine i obveza s aspekta revizije
Godišnji popis imovine i obveza s aspekta revizije
Kao jedna od najznačajnijih odgovornosti revizora je ona koja se odnosi na izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima poduzetnika temeljeno na provedenoj reviziji. Kako je nužno da revizor stekne uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji poduzetnika bez značajnog pogrešnog prikazivanja, od revizora se očekuje da prisustvuje u provedbi inventure kod obveznika same revizije. Ovakva obveza …
Revizija završnog stanja zaliha
Revizija završnog stanja zaliha
Zalihe su vrlo često značajna stavka financijskih izvještaja, stoga revizor prilikom provođenja revizije svoje postupke mora planirati na način koji će mu omogućiti prikupljanje dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza vezanih uz završno stanje zaliha. U tom smislu, revizor mora provjeriti određene tvrdnje vezane uz stanje zaliha na kraju razdoblja, kao što su: postojanje, potpunost, prava …
Svrha objavljivanja po poslovnim segmentima po MSFI-u 8
Svrha objavljivanja po poslovnim segmentima po MSFI-u 8
Razvojem međunarodnih tržišta, kao i povećanjem kompanija koje sudjeluju na istima, postoji potreba za prikazivanjem informacija u financijskim izvještajima u kolikoj mjeri i kako pojedina poslovna aktivnost pridonosi financijskoj uspješnosti. MSFI 8 – Poslovni segmenti definira koje informacije su subjekti dužni objaviti koje korisnicima njihovih financijskih izvještaja omogućuju ocijeniti vrstu i financijske učinke poslovnih djelatnosti …
Evidentiranje produljenog jamstva – primjena MSFI-a 15
Evidentiranje produljenog jamstva – primjena MSFI-a 15
Vrlo često ugovori s kupcima uključuju jamstva na prodane proizvode i robu. Naime, uobičajeno je da subjekt osigurava (sukladno odredbama ugovora, temeljem zakonodavnih propisa ili uobičajenom poslovnom praksom subjekta) jamstvo u pogledu prodaje proizvoda (bez obzira na to radi li se o robi ili usluzi). Pri tome, vrste jamstava mogu se znatno razlikovati ovisno o …
Vrijednosno usklađenje zaliha za pripremu obračuna za 2023. godinu
Vrijednosno usklađenje zaliha za pripremu obračuna za 2023. godinu
Zalihe kao dio kratkotrajne materijalne imovine, čine značajnu imovinsku stavku u društvima koja obavljaju trgovačku djelatnost. Iz tog razloga mjerenje zaliha odnosno provođenje ispravka vrijednosti zaliha imaju važnu ulogu u iskazivanju realnog financijskog položaja i uspješnosti poslovanja društva kao temeljnog zahtjeva financijskog izvještavanja. Računovodstveno postupanje s naknadnim mjerenjem zaliha trgovačke robe uređuje Hrvatski standard financijskog …
Naknadno mjerenje financijske imovine za potrebe sastavljanja financijskih izvještaja za 2023. godinu
Naknadno mjerenje financijske imovine za potrebe sastavljanja financijskih izvještaja za 2023. godinu
Mjerenje financijske imovine na datum sastavljanja financijskih izvještaja ovisi prije svega o klasifikaciji pojedine financijske imovine u određenu kategoriju financijske imovine definiranu u standardima financijskog izvještavanja. Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) klasificiraju financijsku imovinu sukladno zahtjevima MSFI-a 9 Financijski instrumenti, prema kojemu klasifikacija financijske imovine u određenu kategoriju financijske imovine ovisi o cilju …
Vrijednosno usklađenje imovine (dugotrajne i kratkotrajne) – pripreme za godišnji obračun za 2023. godinu
Vrijednosno usklađenje imovine (dugotrajne i kratkotrajne) – pripreme za godišnji obračun za 2023. godinu
Približavamo se kraju poslovne godine stoga je na vrijeme potrebno voditi računa o tome da financijski izvještaji trebaju istinito i fer prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika. Istinito i objektivno predočavanje zahtjeva vjerno predočenje učinaka transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda …
Način promjene stope amortizacije
Način promjene stope amortizacije
Poduzetnik prije početka korištenja osnovnog sredstva, procjenjuje korisni vijek upotrebe temeljem kojeg utvrđuje stopu amortizacije odnosno godišnji iznos amortizacije. Sukladno HSFI 6 odnosno MRS 16, poduzetnici su dužni korisni vijek upotrebe preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine. Ukoliko se utvrdi da je došlo do promjene u procjeni korisnog vijeka upotrebe, poduzetnik treba učinke …
Provođenje inventure kod trgovačkih društava
Provođenje inventure kod trgovačkih društava
Svi poduzetnici kako je definirano Zakonom o računovodstvu, dužni su jednom godišnje provesti inventuru. Inventura obuhvaća popis imovine i obveza i usporedbu stvarnog stanja sa stanjem u knjigovodstvu. Svako odstupanje od stvarnog stanja potrebno je u skladu s računovodstvenim standardima provesti u knjigovodstvu kako bi financijski izvještaj bio što je moguće točniji. Pri provođenju postupka …
Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2023. godinu
Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2023. godinu
Kalendarska godina je sve bliže kraju. Većini poduzetnika to je ujedno i kraj poslovne godine. U tom razdoblju pred kraj poslovne/kalendarske godine poželjno je prekontrolirati stanja imovine, obveza i kapitala i odraditi ispravke uočenih grešaka. 2023. godina je prva godina primjene eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i ujedno to će većini poduzetnika biti …
Neke očekivane promjene u računovodstvu i reviziji poduzetnika u 2024. godini
Neke očekivane promjene u računovodstvu i reviziji poduzetnika u 2024. godini
U 2024. godini računovodstvenu i revizijsku profesiju očekuju, uz brojne promjene porezne regulative i promjene koje se odnose na primjenu CSRD Direktive. Ove promjene imat će za posljedicu regulatorne izmjene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji. Očekuju se i druge promjene u radu računovodstva i revizije, a nemaju regulatorni sadržaj. Riječ je o korištenju …
Primjena novina u obračunu plaća od 1. prosinca 2023. godine
Primjena novina u obračunu plaća od 1. prosinca 2023. godine
Dana 1. prosinca 2023. godine stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 114/23.) kojim se uvodi umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za radnike kojima mjesečna bruto plaća iznosi do 1.300,00 eura. Umanjenje osnovice koristi se samo za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske …
Izvješće s održane akademskostručne konferencije “30 godina od prve primjene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji u Republici Hrvatskoj”
Izvješće s održane akademskostručne konferencije “30 godina od prve primjene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji u Republici Hrvatskoj”
Tijekom četvrtka, 23. studenoga 2023. godine i petka, 24. studenoga 2023. godine, na Ekonomskom fakultetu – Zagreb održana je akademsko-stručna konferencija povodom 30 godina od prve primjene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji u Republici Hrvatskoj. Konferenciju su zajednički organizirali Ekonomski fakultet – Zagreb i Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Pored članova Katedre …
Nadzor zakonitosti rada i općih akata JLP(R)S-a iz djelokruga Ministarstva financija
Nadzor zakonitosti rada i općih akata JLP(R)S-a iz djelokruga Ministarstva financija
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je kako nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. Tako Ministarstvo financija provodi nadzor zakonitosti općih akata po postupku koji je propisan Zakonom o lokalnoj i područnoj …
Specifičnosti ex post kontrole provedenih postupaka jednostavne nabave u okviru projekata financiranih sredstvima Europske unije
Specifičnosti ex post kontrole provedenih postupaka jednostavne nabave u okviru projekata financiranih sredstvima Europske unije
Člankom će biti opisane tematske cjeline kontrole od dana otvaranja ponuda do donošenja odluke o odabiru i samog ugovaranja te koji su postupci naručitelja prihvatljivi kao ispravni i kao takvi nisu osnova za utvrđivanja nepravilnosti. Iako će se člankom ukazati na ispravnost postupanja, sami navodi ne mogu se uzeti u obzir kao konačni, s obzirom …
Nova prava zaposlenih u državnim i javnim službama uređena trećim dodacima kolektivnim ugovorima
Nova prava zaposlenih u državnim i javnim službama uređena trećim dodacima kolektivnim ugovorima
Dodatkom III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatkom III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ugovorena su nova prava zaposlenih u javnom sektoru i povećani iznosi ranije ugovorenih prava. Od novčanih prava, ističe se povećanje osnovice za određivanje visine osnovne plaće, povoljnije pravo na naknadu za bolovanje za …
Paušalno plaćanje poreza na dobit kod neprofitnih organizacija
Paušalno plaćanje poreza na dobit kod neprofitnih organizacija
Paušalno oporezivanje porezom na dobit predviđeno je isključivo za obveznike poreza na dobit u neprofitnom sektoru. Navedeno je omogućeno neprofitnim osobama koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od 995.421,06 eura (7.500.000,00 kuna) te koje ne obavljaju isključivo gospodarsku djelatnost i čiji prihodi od gospodarske djelatnosti ne prelaze …
Predradnje za sastavljanje posljednjeg obračuna PDV-a za 2023. godinu – specifičnosti kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
Predradnje za sastavljanje posljednjeg obračuna PDV-a za 2023. godinu – specifičnosti kod proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
U okviru obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja obveznici PDV-a imaju obvezu napraviti godišnja usklađenja i ispravke u odnosu na obračune koje su dostavljali tijekom godine. Obveza i način sastavljanja obračuna za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine propisana je čl. 85. st. 7. Zakona o PDV-u i čl. 173. st. 7. Pravilnika o PDV-u, a u …
Preraspodjele u sustavu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Preraspodjele u sustavu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
S ciljem prikaza praktične primjene odredbi Zakona o proračunu koje propisuju mogućnost preraspodjela sredstava u proračunu u članku se pojašnjava preraspodjela sredstava u proračunu kao mehanizam koji omogućava fleksibilnost u izvršavanju proračuna te razlozi zašto ih provode samo jedinice lokalne i područne samouprave, a ne i proračunski korisnici …
Pripremne radnje i kontrolni postupci za sastavljanje financijskog izvještaja neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo
Pripremne radnje i kontrolni postupci za sastavljanje financijskog izvještaja neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo
Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo zaključile su knjigu primitaka i izdataka te knjige ulaznih i izlaznih računa za prethodnu godinu u kunama, a početno stanje u eurima trebale su napraviti u popisu dugotrajne imovine i knjizi blagajne. Budući da vode pet poslovnih knjiga, ponekad se poslovni događaji jednom unose za sve poslovne knjige, a …
Kontrolni postupci neprofitnih organizacija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u dvojnom knjigovodstvu
Kontrolni postupci neprofitnih organizacija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u dvojnom knjigovodstvu
Kako bi financijski izvještaji za 2023. godinu pružili objektivnu i realnu sliku financijskog položaja neprofitne organizacije, prije njihova sastavljanja potrebno je provesti određene kontrolne postupke oko dosljedne primjene računovodstvenog načela nastanka događaja. Treba ih provoditi tijekom cijele godine, a posebice na kraju poslovne godine, prije sastavljanja financijskih izvještaja, jer su računovođe odgovorne za sastavljanje financijskih …
Inventura u neprofitnim organizacijama
Inventura u neprofitnim organizacijama
Krajem svake godine provodi se inventura/popis imovine i obveza neprofitnih organizacija. Takva obveza propisana je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Cilj provođenja inventure je provesti utvrđene interne kontrole, utvrditi manjkove ili viškove, utvrditi nepravilnosti pri evidentiranju u poslovnim knjigama ili određena štetna postupanja s imovinom neprofitne organizacije bilo to nehajno ili namjerno …
Obvezne bilančne ravnoteže u proračunskom računovodstvu
Obvezne bilančne ravnoteže u proračunskom računovodstvu
Specifičnost proračunskog računovodstvo, a posebno priznavanja prihoda i primitaka od zaduživanja po novčanom računovodstvenom načelu i rashoda po načelu nastanka događaja čak i kod nabave dugotrajne nefinancijske imovine, uvjetuje određene bilančne ravnoteže. Usklađenje međusobnih pozicija u aktivi i vlastitih izvora u pasivi treba provoditi cijele proračunske godine kako bi s posljednjim danom bila usklađena bilanca …
Podsjetnik na obvezu provođenja ispravka vrijednosti potraživanja na dan 31. 12. 2023. godine
Podsjetnik na obvezu provođenja ispravka vrijednosti potraživanja na dan 31. 12. 2023. godine
Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se ispunjenjem kriterija kašnjenja u naplati preko godine dana i pokretanjem stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom. Ispravak se provodi na kraju proračunske godine s datumom 31. 12. 2023. godine. Podloga za njegovo provođenje je popisna lista povjerenstva za popis potraživanja koje je pripremilo podatke o rokovima prekoračenja dospijeća potraživanja te …
Popis imovine i obveza i knjigovodstveno evidentiranje rezultata popisa
Popis imovine i obveza i knjigovodstveno evidentiranje rezultata popisa
Obveza provođenja popisa imovine i obveza posljednjeg dana proračunske godine propisana je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. Pravilnik propisuje obvezu osnivanja povjerenstva, obavljanja popisa, dostavljanje izvještaja i sastavljanja izvještaja o popisnim razlikama, a sam način organiziranja i provođenja popisa pojašnjeni su Uputom Ministarstva financija. U članku se dodatno pojašnjavaju pripremne radnje koje prethode popisu, provođenje popisa …
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
Državni proračun je temeljni akt kojega donosi Hrvatski sabor u kojemu se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Republike Hrvatske i proračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine. Zakonom o proračunu1, temeljnim aktom kojim se uređuju proračunski procesi, u članku 18. utvrđeno je kako Hrvatski …
Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu
Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. studenoga 2023. usvojila i Hrvatskom saboru na usvajanje uputila Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu. Autorica u članku daje pregled prihodne i rashodne strane proračuna te procjene manjka/viška opće države za navedeno plansko razdoblje …
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za pomorce u linijskom obalnom pomorskom prijevozu
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za pomorce u linijskom obalnom pomorskom prijevozu
Od 1. prosinca 2023. godine, na temelju Odluke ministra nadležan za rad, proširena je primjena Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu. Kolektivni ugovor je sklopljen u lipnju 2023. godine, na rok od 3 godine i primjenjuje se od 1. rujna 2023. godine. Proširena primjena odnosi se na …

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više