Popis članaka

Proširena je primjena Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Proširena je primjena Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune je od 1. rujna 2023. godine proširena na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva područje F, Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. Odluka o proširenoj primjeni objavljena je u Nar. nov., br. 100/23., a …
Od 1. kolovoza 2023. novi dodatak na plaću za određene državne službenike i namještenike
Od 1. kolovoza 2023. novi dodatak na plaću za određene državne službenike i namještenike
Odlukom o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima (Nar. nov., br. 97/23.) Vlada RH  je od kolovoza 2023. povećala plaće određenim policijskim službenicima srednje stručne spreme, službenicima pravosudne policije, službenicima Porezne uprave, službenicima Carinske uprave i određenim službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima državne uprave. Ovisno o koeficijentu, dodatak iznosi 5% ili 10%, …
Izmjene KU za graditeljstvo i povećani iznosi plaća od 1. rujna 2023.
Izmjene KU za graditeljstvo i povećani iznosi plaća od 1. rujna 2023.
Šestim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 94/23.) sklopljenima u srpnju 2023. godine, od 1. rujna 2023. povećani su iznosi plaća ovisno o složenosti poslova radnog mjesta radnika. Također, ovim je Izmjenama i dopunama ugovoreno i slijedeće povećanje plaća od 1. ožujka 2024. godine. U razdoblju do proširenja na sve poslodavce …
Neprijavljeni rad stranaca
Neprijavljeni rad stranaca
Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada primjenjuje se i na državljanina treće zemlje koji nema zakonit boravak sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja. Pitanje rada stranaca rješava se kroz dva propisa, Zakonom o strancima i Zakonom o suzbijanju neprijavljenoga rada, a postavlja se pitanje kako …
Godišnji odmor radnika nakon neplaćenog dopusta
Godišnji odmor radnika nakon neplaćenog dopusta
U praksi se razmjerno često pojavljuje pitanje prava na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta. Pitanje je samo po sebi problematično zbog minimalne zakonske regulacije instituta neplaćenog dopusta, ali i zbog različitog poimanja i uopće slabog poznavanja neplaćenog dopusta u praksi. Prilikom dovođenja neplaćenog dopusta u vezu s pravom na godišnji odmor radnika, situacija se dodatno …
Posebne uzance u ugostiteljstvu
Posebne uzance u ugostiteljstvu
U Narodnim novinama br. 74/23. od 6. 7. 2023. objavljene su Posebne uzance u ugostiteljstvu. Uzance će se primjenjivati nakon proteka osam dana od dana objave u Narodnim novinama, a njihovim stupanjem na snagu prestaju važiti Uzance broj: I.-55-35/3-1995, koje su objavljene u Narodnim novinama br. 16/1995. Posebne uzance u ugostiteljstvu donijela je Skupština Hrvatske …
Novi registri u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma
Novi registri u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma
U Narodnim novinama broj 151 od 22. 12. 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2023. Zakonom je predviđeno da se u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma uvedu dva nova registra: Registar pravnih i fizičkih osoba …
Poslovanje OPG-a i porezne obveze nositelja djelatnosti
Poslovanje OPG-a i porezne obveze nositelja djelatnosti
Djelatnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uređena je Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. S aspekta poreza na dohodak ova se djelatnost oporezuje kao djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema pravilima propisanim člankom 29. Zakona o porezu na dohodak. Način vođenja evidencije o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u propisan je Pravilnikom o upisniku OPG-a. Radi se o …
Referentne kamatne stope nakon uvođenja eura u RH
Referentne kamatne stope nakon uvođenja eura u RH
Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisano je kako kreditne institucije kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom moraju definirati parametar koji prate u kontekstu donošenja odluke o njezinoj korekciji, a isti mora biti jasan i poznat potrošačima. Referentne kamatne stope koje se rabe za promjenu ugovorenih parametara o kojima ovisi kretanje kamatne stope tijekom trajanja ugovornog kreditno-potrošačkog …
Obrt za cestovni prijevoz robe i obračun PDV-a
Obrt za cestovni prijevoz robe i obračun PDV-a
Usluge prijevoza robe spadaju u usluge na koje se kod obračuna PDV-a primjenjuje opće načelo vezano za definiciju mjesta obavljanja pa se iste oporezuju prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge. Važna je i primjena poreznih oslobođenja kod prijevoznih usluga koje se obavljaju pri izvozu odnosno pri uvozu dobara, kada su korisnici usluga sa sjedištem u …
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
U ovom članku autorica je temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO) obrazložila status osiguranika te način prijave na obvezno zdravstveno osiguranje članova obitelji koji žive sa stranim radnikom (osiguranikom HZZO-a) u Hrvatskoj …
Očinski dopust – iskazivanje u obrascu JOPPD
Očinski dopust – iskazivanje u obrascu JOPPD
Trajanje očinskog dopusta se za razliku od drugih prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora računa u radnim danima (ne u kalendarskim) i koristi se u neprekidnom trajanju. U očinski dopust se ubrajaju samo dani u kojima zaposleni otac inače radi prema rasporedu radnog vremena. Ako nema obvezu raditi u dane vikenda, blagdane i neradne …
Oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za strane radnike
Oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za strane radnike
Broj stranih radnika u Hrvatskoj se svakodnevno povećava. Minimalni iznosi plaće koje su poslodavci dužni isplatiti stranim radnicima propisani su Zakonom o strancima. Prilikom obračuna plaće stranim radnicima poslodavci mogu za pojedine radnike koristiti olakšice propisane Zakonom o doprinosima. Autorica u nastavku teksta obrađuje uvjete i načine korištenja popularnih olakšica oslobođenja od plaćanja doprinosa za …
Reforma carinskog zakonodavstva EU
Reforma carinskog zakonodavstva EU
Najave nove reforme carinskog zakonodavstva Europske unije koje se već duže vrijeme čuju iz Briselskih krugova dobile su ovih dana konkretnije obrise. Naime, dana 17. svibnja 2023. Europska Komisija (dalje: EK ili Komisija) je iznijela prijedloge reforme koja se smatra najambicioznijom i najopsežnijom reformom Carinske unije EU-a od njezina uspostavljanja 1968. godine.1 Cilj ovoga članka …
Porezna obilježja primitaka studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika
Porezna obilježja primitaka studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika
Izmjenama propisa o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine povećani su neoporezivi primici studenata i učenika koji rade preko ovlaštenih posrednika tako da u 2023. godini neoporezivi primitak iznosi do 3.185,38 eura godišnje po studentu odnosno učeniku. Uz to, student i učenik koji radi preko posrednika može na ostvarenim primicima koristiti pravo na …
Uloga vještaka u poreznom nadzoru
Uloga vještaka u poreznom nadzoru
U ovom članku autor je temeljem Općeg poreznog zakona obrazložio status i ulogu vještaka u poreznom nadzoru. Također, obrazloženo je i ilustrirano imenovanje i pozivanje vještaka te njihovo mišljenje i nalazi …
Revizorski skepticizam u digitalnoj tranziciji europske unije
Revizorski skepticizam u digitalnoj tranziciji europske unije
Digitalna transformacija, koja je u fokusu Europske unije kroz Mehanizam za oporavak i otpornost, postavlja pred članice Europske unije veći broj iznimno ambicioznih ciljeva do 2030. godine. U tom smislu, želja je Europske unije osigurati stabilnost i lokalizaciju digitalnih procesa u Europskoj uniji. Iako postoji veći broj dokumenata koji objašnjavanju razloge zbog čega je predmetne …
Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama – primjena MRevS-a 265
Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama – primjena MRevS-a 265
Značajne nedostatke u internim kontrolama, koje je revizor uočio tijekom obavljanja revizije financijskih izvještaja, potrebno je komunicirati onima koji su zaduženi za upravljanje i menadžmentu. Zahtjevi i upute u vezi s odgovornošću revizora da komunicira nedostatke u internim kontrolama definirani su MRevS-om 265 – Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama, onima koji su zaduženi za upravljanje …
Utjecaj alata baziranih na umjetnoj inteligenciji na računovodstvo i financije: strateški izazovi obrazovanja, razvoja i primjene
Utjecaj alata baziranih na umjetnoj inteligenciji na računovodstvo i financije: strateški izazovi obrazovanja, razvoja i primjene
U ovom članku analiziraju se smjerovi razvoja upotrebe alata baziranih na tehnologiji umjetne inteligencije u računovodstvu, naročito u kontekstu analize podataka, pojednostavljenja procesa te kvalitetnijeg donošenja odluka. U tom smislu, istraženi su temeljni aspekti umjetne inteligencije, njezine potencijalne primjene u računovodstvu, koristi koje nudi, izazove koje ona predstavlja i praktična razmatranja za njezinu provedbu. Uz …
Zakonodavni okvir i potrebne prilagodbe za unaprjeđenje računovodstva u oblaku
Zakonodavni okvir i potrebne prilagodbe za unaprjeđenje računovodstva u oblaku
Razvoj računovodstva u oblaku zasigurno će i dalje napredovati u budućnosti. Ova tehnologija već ima značajan utjecaj na način na koji se obavljaju računovodstvene aktivnosti, a očekuje se da će se taj utjecaj povećati kako oblak postaje sve popularniji. Računovodstvo u oblaku u budućnosti će biti sve automatiziranije, povezanije, mobilnije, analitičnije i sigurnije. Ove promjene …
Tretiranje klimatskih promjena u financijskim izvještajima prema MSFI
Tretiranje klimatskih promjena u financijskim izvještajima prema MSFI
Klimatske promjene se izražavaju sa sve većim intenzitetima i učestalošću. Nažalost, teško ih je predviđati iako se razvijaju nove tehnologije za njihovo praćenje. Promjene klime ne donose ništa dobro osim velikih šteta i gubitaka kako stanovništvu, tako i poslovnim subjektima. U članku je autor prezentirao najnovije preporuke IFRS fondacije za računovodstveno tretiranje klimatskih promjena. Edukativni …
Zakup i ulaganje u tuđu imovinu
Zakup i ulaganje u tuđu imovinu
Poslovni događaj kao što je ugovor o zakupu poslovnog prostora evidentira se u poslovnim knjigama društva i takav ugovor poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama – vlasnicima poslovnog prostora. U takvim slučajevima poduzetnici imaju situacije u kojima su primorani ili su donijeli vlastitu odluku o ulaganju vlastitih sredstava u uređenje tuđe imovine. Navedena …
Prihodi od pružanja usluga turističkih agencija
Prihodi od pružanja usluga turističkih agencija
Poslovanje turističkih agencija obilježeno je specifičnostima, što pravnim, što računovodstvenoporeznim. Zakon o pružanju usluga u turizmu propisuje uvjete pod kojima se može obavljati djelatnost turističke agencije. Nadalje, Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje posebni postupak oporezivanja turističkih agencija. Ni računovodstveno praćenje poslovanja turističkih agencija nije izuzeto od posebnosti. Tema ovoga članka je upravo računovodstveni …
Zatezne kamate – utvrđivanje, računovodstveni i porezni tretman
Zatezne kamate – utvrđivanje, računovodstveni i porezni tretman
Prema osnovi nastanka kamate se dijele na ugovorne i zatezne. Zakonske kamate imaju svoj temelj u zakonskoj normi kojom se dužniku nameće, uz podmirenje glavnice i obveza na kamate. U zakonske kamate spadaju zatezne kamate. Zatezne kamate su naknada za korištenje tuđeg novca. Zbog ulaska Republike Hrvatske u eurozonu od 1. siječnja 2023. godine promijenio …
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje grupe poduzetnika. Grupu poduzetnika čine matično društvo i sva njegova ovisna društva. Stoga, konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika u kojoj određeni poduzetnik (matično društvo) nad jednim ili više poduzetnika (društvo kći) ima vladajući utjecaj (kontrolu) na određivanje financijskih i poslovnih politika, a prikazuju financijski položaj i …
Volontiranje stranaca u Republici Hrvatskoj
Volontiranje stranaca u Republici Hrvatskoj
Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Želimo li biti organizator volontiranja stranaca, moramo uzeti u obzir više propisa koji uređuju boravak …
Poništenje postupka – ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, s primjerima iz presuda Visokog upravnog suda
Poništenje postupka – ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, s primjerima iz presuda Visokog upravnog suda
Postupak javne nabave provodi se s namjerom sklapanja ugovora o nabavi roba, usluga ili radova, ali ne završava svaki postupak donošenjem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Zakonom su propisane okolnosti u kojim slučajevima se donosi odluka o poništenju pa postupak javne nabave završava izvršnošću takve odluke. U nastavku teksta se na primjerima presuda Visokog upravnog …
Pravo na naknadu plaće sindikalnim povjerenicima u državnim i javnim službama
Pravo na naknadu plaće sindikalnim povjerenicima u državnim i javnim službama
Sukladno odredbama Zakona o radu, članovi radničkog vijeća odnosno sindikalni povjerenici u funkciji radničkog vijeća ostvaruju pravo na naknadu plaće za vrijeme obnašanja sindikalnih aktivnosti. U državnim i javnim službama rad sindikalnih povjerenika podrobno je uređen kolektivnim ugovorima koji u načelu za radnike, u ovom slučaju sindikalne povjerenike, predstavljaju povoljniji izvor prava. Koliko tjedno sindikalni …
Doprinosi za dobrovoljne vatrogasce osigurane u posebnim okolnostima
Doprinosi za dobrovoljne vatrogasce osigurane u posebnim okolnostima
Profesionalni vatrogasci su po osnovi radnog odnosa osigurani od posljedica ozljede na radu i profesionalne bolesti, a dobrovoljni vatrogasci koji obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja ljudi i imovine u slučaju prirodnih nepogoda i druge zadatke prema Zakonu o vatrogastvu, osigurani su od posljedica ozljede na radu i profesionalne bolesti kao osobe osigurane u …
Obračun PDV-a na usluge učenja na daljinu kao usluge obavljene elektroničkim putem
Obračun PDV-a na usluge učenja na daljinu kao usluge obavljene elektroničkim putem
Mjesto oporezivanja elektronički obavljenih usluga različito je definirano ovisno o tome obavljaju li se usluge drugim poreznim obveznicima (B2B) ili osobama koje nisu porezni obveznici (B2C). Ako se usluge obavljaju poreznim obveznicima primjenjuje se opće načelo oporezivanja usluga prema čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u, tj. iste se oporezuju prema sjedištu poreznog obveznika kojemu …
Rashodi EU projekta – neke osnovne definicije i knjigovodstvene evidencije
Rashodi EU projekta – neke osnovne definicije i knjigovodstvene evidencije
Rashodi za provedbu projekta su troškovi koji se javljaju tijekom provedbe EU projekta. Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju i predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Svi rashodi projekta moraju se evidentirati sukladno odredbama zakonskih i …
eRačuni – obveza zaprimanja i izuzeća
eRačuni – obveza zaprimanja i izuzeća
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, nakon provedenih postupaka javne ili jednostavne nabave, za obavljenu isporuku robe, obavljene usluge i izvedene radove trebaju zaprimiti račun u elektroničkom obliku. Obveza zaprimanja eRačuna postoji i za nabavu roba, usluga ili radova iz inozemstva. Jedan od obveznih elemenata eRačuna je pozivanje na broj sklopljenog ugovora između naručitelja i …
Privremeni dodatak na plaću zaposlenima u pravosudnim tijelima počevši od plaće za srpanj 2023.
Privremeni dodatak na plaću zaposlenima u pravosudnim tijelima počevši od plaće za srpanj 2023.
Prema Odluci Vlade RH, državnim službenicima i namještenicima u tijelima sudbene vlasti i državnim odvjetništvima (pravosudna tijela), raspoređenima na radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova do 2,30, počevši od plaće za srpanj 2023. godine, isplaćuje se dodatak na plaću u visini od 12 % (Nar. nov., br. 87/23.). Privremeni dodatak uvećava mjesečnu …
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23.) kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Izmjenama Zakona o radu koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine proširene su obveze …
Plaćanje u gotovini
Plaćanje u gotovini
Svrha blagajničkog poslovanja je obavljanje naplate u gotovu novcu putem blagajne. Međutim, takvo poslovanje obuhvaća i čuvanje gotovog novca kao i promet njime i vrijednosnicama. I premda se navedeni pojam prije svega odnosi na primanje i davanje gotova novca, u zakonskim propisima postoji i pojam promet gotovinom koji se bitno razlikuje od pojma blagajničkog poslovanja …
Ograničenje rada nedjeljom
Ograničenje rada nedjeljom
Svjesni smo okolnosti da se u nas, ali i u brojnim zemljama okruženja nedjelja smatra danom odmora, odnosno neradnim danom. Kako bi se ograničio rad njeljom interveniralo se u dva propisa. Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) nacionalni je Zakon koji uređuje djelatnost trgovine. Izmjena …
Obvezna evidencija o stanju robe u trgovini na malo (knjiga popisa ili slična evidencija)
Obvezna evidencija o stanju robe u trgovini na malo (knjiga popisa ili slična evidencija)
Tko je obvezan osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu? Zakonom o trgovini propisano je da trgovac u prodajnom objektu treba osigurati podatke o stanju robe. Iako nije propisan oblik evidencije, člankom 16. Zakona o trgovini, propisano je da trgovac mora nadležnom inspektoru osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu na temelju pisanih …
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU 1.      Prijevozno sredstvo Prijevoznim sredstvima, u smislu Zakona o PDV-u, ako su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se: kopnena motorna vozila radnog obujma iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste …
Pojašnjenja i primjeri obračuna privremenog dodatka na plaću u državnim i javnim službama
Pojašnjenja i primjeri obračuna privremenog dodatka na plaću u državnim i javnim službama
Prema Odluci Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (Nar. nov., br. 65/23.) kojima je plaća određena koeficijentom 0,631 do 1,867, počevši od plaće za lipanj 2023. godine, isplaćuje se dodatak na plaću. Ovisno o koeficijentu, mjesečni dodatak iznosi 163,62 eura ili 130,89 …
Vaučeri za digitalizaciju
Vaučeri za digitalizaciju
Do 7. srpnja 2023. otvoren je prvi rok za prijave na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ koji se financira sredstvima Mehanizma za otpornost i oporavak Europske unije odnosno Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Republike Hrvatske. Pozivom će se mikro, malim i srednjim poduzećima dodjeljivati bespovratna sredstva u obliku pet …
E-komunikacija – obvezna za sve obrtnike i ostale fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost
E-komunikacija – obvezna za sve obrtnike i ostale fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost
Prema Zakonu o parničnom postupku sve su fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezne u predmetima (sporovima) koji se odnose na njihovu djelatnost, sa sudovima i ostalim sudionicima u sudskom procesu komunicirati elektroničkim putem. Elektronička komunikacija odvija se putem sustava e-komunikacije kojoj su navedene osobe dužne zatražiti pristup najkasnije do 19. srpnja 2023. godine. Što …
Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Skrivljeno ponašanje radnika predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu. Ovisno o težini povrede, radniku se može dati jedna od dvije vrste otkaza: redoviti ili izvanredni. U slučaju blažih ili lakših povreda radnih obveza, poslodavac bi se trebao opredijeliti za redoviti otkaz ugovora o radu iz članka 115. stavka (1), podstavka 3) Zakona o radu …
Internet trgovina
Internet trgovina
Nove tehnologije imaju nemalu ulogu u osvajanju tržišta i stvaranju konkurentske klime. Internet kupovina iz udobnosti vlastitog doma potrošačima nosi brojne pogodnosti. Naš zakonodavac pokušava stvoriti što bolji zakonski okvir, što je u okolnostima brzog razvoja tehnologije ozbiljan zadatak. Djelatnost je visokoregulirana kroz Direktive i naše propise, nastoje se zaštititi potrošači, ali i olakšati poslovanje …
Izmjene Zakona o trgovini i ograničenje rada nedjeljom
Izmjene Zakona o trgovini i ograničenje rada nedjeljom
Ograničenje rada nedjeljom se u našoj državnopravnoj tradiciji pokušalo riješiti u više navrata. Prema novom zakonskom rješenju radno vrijeme trgovina, prodajnih objekata uređuje se na način da su trgovine zatvorene nedjeljom i u dane blagdana. Trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata od …
Obvezne evidencije o stanju robe u trgovini (kod trgovačkih društava i obrtnika)
Obvezne evidencije o stanju robe u trgovini (kod trgovačkih društava i obrtnika)
Posebni propis koji uređuje djelatnost trgovine je Zakon o trgovini. Trgovcem se prema ovome zakonu smatra svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini. Osim propisa o trgovini za poslovanje trgovca važne su i odredbe Zakona o zaštiti potrošača te odredbe poreznih propisa. Autorica u članku …
Vođenje poslovnih knjiga za samostalnu djelatnost dentalne medicine
Vođenje poslovnih knjiga za samostalnu djelatnost dentalne medicine
Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koju u okviru privatne prakse obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari, prema Zakonu o porezu na dohodak ubraja se u djelatnost slobodnih zanimanja. Kao fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, doktori dentalne medicine i dentalni tehničari, dohodak od te djelatnosti utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija primjenjujući …
Pravna i socijalno-porezna obilježja povremenog rada u dvije ili više država EU-a
Pravna i socijalno-porezna obilježja povremenog rada u dvije ili više država EU-a
Za osobe koje se zbog potrebe posla kreću unutar država članica EU potrebno je općim pravilima odrediti primjenjivo zakonodavstvo države članice. Ova potreba posebno se javlja u situacijama kada radnici istovremeno obavljaju poslove za više poslodavaca iz različitih država članica, kao i slučaju kada radnici za potrebe svojeg poslodavca povremeno rade na području neke druge …
Bolovanje na teret poslodavca
Bolovanje na teret poslodavca
Radnik koji je odsutan s rada zbog privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede (dalje: bolovanje) ostvaruje pravo na naknadu plaće. Trošak naknade plaće za bolovanje je podijeljen između poslodavca i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) na način da za prva 42 dana bolovanja radnika (7 dana za radnike-invalide rada) naknadu plaće …
Proširena primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Proširena primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Od 1. srpnja 2023. godine na snazi je Odluka o proširenoj primjeni Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Dodatak I. je sklopljen 26. travnja 2023. godine i njegova je primjena proširena na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 …
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Izmjenama Zakona o radu, od 1. siječnja 2023. godine proširene su vrste primitaka koje su poslodavci obvezni iskazivati u obračunu …
Projekt fiskalizacija 2.0
Projekt fiskalizacija 2.0
Promjene koje se danas odražavaju u zakonodavnim prijedlozima Europske unije jednim zajedničkim nazivnikom mogle bi se staviti pod sintagmu „Vrijeme je za promjene“. Te promjene možda su i najviše vidljive na području primjene poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu PDV-a). Što nas može očekivati te koji se smjer postavlja u poreznom sustavu Republike Hrvatske …
ESG izvještavanje i učinkovitost internih kontrola: primjena COSO integriranog okvira
ESG izvještavanje i učinkovitost internih kontrola: primjena COSO integriranog okvira
ESG izvještavanje je zasigurno ključni izazov u 2023. godini gdje mnoge organizacije nisu napredovale u izgradnji učinkovitih internih kontrola vezanih uz izvještavanje o okolišnim, društvenim i upravljačkim pitanjima. Zasigurno primjena učinkovitih internih kontrola na pružanje korisnih informacija o održivosti poslovanja predstavlja ključni poslovni izazov, iako su mnoge organizacije kreirale ad hoc interne kontrole oko ključnih …
Primjena MSPU 4400 (izmijenjenog) – Angažmani za dogovorene postupke
Primjena MSPU 4400 (izmijenjenog) – Angažmani za dogovorene postupke
Dogovoreni postupci su postupci koji su dogovoreni od strane praktičara i angažirajuće strane. Pitanjem angažmana za obavljanje dogovorenih postupaka u vezi s financijskim ili nefinancijskim predmetnim pitanjima bavi se Međunarodni standard za povezane usluge (MSPU) 4400 (izmijenjen) – Angažmani za dogovorene postupke. MSPU 4400 (izmijenjen) na snazi je za angažmane čiji su uvjeti ugovoreni na …
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Kontrola podmirenja obveza, ali i veća transparentnost u načinu vođenja poslovanja, razlog su zašto društva sve manje u praksi koriste gotovinsko plaćanje. Pa iako se udio takve vrste plaćanja u ukupnim plaćanjima kontinuirano smanjuje i dalje određeni broj društava koristi navedeni vid namirenja obveza u svakodnevnom poslovanju. Gledajući strukturu takvih plaćanja, u pravilu se radi …
Računovodstvo kuponske prodaje
Računovodstvo kuponske prodaje
Prodaja putem interneta postala je uobičajeni način kupovine kod fizičkih i pravnih osoba. Jednostavnija kupnja uz smanjene troškove i bržu narudžbu neke su od pogodnosti takvog načina poslovanja. Uz internetsku prodaju veže se i jedan oblik internetske prodaje koji je u posljednje vrijeme sve popularniji, a to je kuponska prodaja. S obzirom na njegovu učestalost …
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Računovodstvena i porezna pravila kod stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Hrvatski poduzetnici nerijetko nabavljaju prijevozna sredstva u drugim državama članicama, što je ulaskom u eurozonu još dodatno olakšano. Preuzimanjem pravne stečevine EU, usvojena su specifična pravila vezana za isporuke prijevoznih sredstava unutar EU. Za potrebe oporezivanja, a kasnije i računovodstvenog evidentiranja, bitno je utvrditi tko je isporučitelj prijevoznog sredstva te radi li se o novom …
Bilješke uz financijske izvještaje – potreba standardizacije za mikro poduzeća
Bilješke uz financijske izvještaje – potreba standardizacije za mikro poduzeća
Bilješke uz financijske izvještaje mnogim mikro poduzećima predstavljaju značajan administrativan teret. Budući da Direktiva 2013/34/EU dopušta njihovo pojednostavljenje za potrebe izvještavanja mikro poduzeća, a od 2021. godine u Hrvatskoj je u primjeni i izmijenjeni HSFI 1 koji navodi što mikro poduzeća u bilješkama trebaju objaviti, javlja se potreba njihove standardizacije upravo na temelju tih izmijenjenih …
Korporativno izvještavanje o održivosti prema novoj Direktivi
Korporativno izvještavanje o održivosti prema novoj Direktivi
Informacije o pitanjima održivosti postaju sve značajnije za korisnike. Poslovne odluke korisnici donose na temelju različitih informacija pri čemu, uz financijske informacije, sve značajnije danas postaju informacije o pitanjima održivosti. Pri tome su korisnici zainteresirani, između ostaloga, za informacije povezane s klimom i klimatskim promjenama, informacije o opsegu emisije stakleničkih plinova, informacije o radnim uvjetima …
Buduće obveze u pogledu izvješćivanja o održivosti (CSRD direktiva)
Buduće obveze u pogledu izvješćivanja o održivosti (CSRD direktiva)
U tekstu autorica daje pregled novih obveza koje poduzetnike očekuju zbog primjene europskog zakonodavstva kojim se na jasan i nedvosmislen način propisuju obveze povezane s izvješćivanjem o održivosti. Navedene će obveze biti prenesene i u hrvatsko zakonodavstvo i to kroz izmjene zakonodavnog okvira za računovodstvo, ali i zakonodavnog okvira za reviziju te u manjem dijelu …
Izmjene Zakona o računovodstvu u skladu s novim direktivama EU i druge aktualnosti
Izmjene Zakona o računovodstvu u skladu s novim direktivama EU i druge aktualnosti
U 2023. godini predstoje značajne izmjene i dopune Zakona o računovodstvu zbog Direktive EU 2021/2101 kojima se uvodi izvješćivanje o informacijama o porezu na dobit, a nakon toga i izmjene i dopune kojima se znatno proširuje izvješćivanje o održivosti u skladu s Direktivom EU 2022/2464, a koje se dosada nazivalo nefinancijsko izvješćivanje. Nadalje, u prvi …
Početak nove porezne reforme
Početak nove porezne reforme
U ovom aktualnom članku autorica je prezentirala najvažnije prijedloge nove porezne reforme te druge aktualnosti koje bi trebale stupiti, nakon konačnog usvajanja, na snagu 1. 1. 2024. godine …
Rad studenata u udrugama
Rad studenata u udrugama
Kako bi izvršavale svoje statutarne ciljeve radi kojih su i osnovane, udruge kao pravne osobe, mogu zapošljavati radnike temeljem ugovora o radu. Također, nema zapreke da udruga koristi i usluge fizičkih osoba izvan radnog odnosa temeljem nekog drugog ugovornog odnosa. Primjer takvog rada je i studentski rad. U okolnostima sveopćeg nedostatka radnika na tržištu rada, …
Imenovanje ravnatelja doma socijalne skrbi
Imenovanje ravnatelja doma socijalne skrbi
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 18/22., 46/22. i 119/22.), dom socijalne skrbi javna je ustanova koja se osniva za pružanje šireg spektra socijalnih usluga među kojima su najvažnije: pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i/ili smještaj. Dom socijalne skrbi može se osnovati kao: centar za odgoj i obrazovanje, centar za rehabilitaciju, …
Specifičnosti ex post kontrole provedenih postupaka javne nabave u okviru projekata financiranih iz sredstava Europske unije – 2. dio
Specifičnosti ex post kontrole provedenih postupaka javne nabave u okviru projekata financiranih iz sredstava Europske unije – 2. dio
PDrugim dijelom članka pojašnjava se na praktičan način provođenje ex post kontrole provedbe postupka javne nabave koji se financiraju EU sredstvima. Člankom se opisuju tematske cjeline kontrole od dana otvaranja ponuda do donošenja odluke o odabiru te samog ugovaranja te, koji su postupci naručitelja prihvatljivi kao ispravni i kao takvi nisu osnova za utvrđivanje nepravilnosti …
Nacrt prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Nacrt prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Rijetko je koji nacrt prijedloga zakona izazvao toliko zanimanje javnosti kao što je to bilo na upravo završenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sasvim razumljivo, s obzirom da se radi o prijedlogu Zakona koji uređuje plaće za oko 250.000 zaposlenih u javnom sektoru. U ovom …
Elementor #26505
Elementor #26505
Državnim službenicima i namještenicima i službenicima i namještenicima zaposlenima u javnim službama koji rade na radnim mjestima za koje je koeficijent iz uredbe određen u rasponu od 0,631 do 1,867, mjesečna plaća se uvećava za privremeni fiksni dodatak, počevši od plaće za lipanj 2023. godine. Ovisno o koeficijentu, privremeni dodatak iznosi 163,62 ili 130,89 ili …
Prikaz novog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
Prikaz novog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
Zakonom o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama izmijenjena je definicija javnih službi, čime je preciznije uređen i proširen krug ustanova javnih službi koje su obvezne dostavljati podatke u Registar zaposlenih, a plaće i druga primanja obračunavati i isplaćivati preko sustava COP-a. Za nove obveznike primjene Zakona, rok za …
Obračun PDV-a na stjecanje dobara iz drugih država članica
Obračun PDV-a na stjecanje dobara iz drugih država članica
Proračunski korisnici i neprofitne organizacije, sukladno Zakonu i Pravilniku o PDV-u, načelno mogu biti obveznici PDV-a ili samo osobe registrirane za potrebe PDV-a. Bez obzira je li određeni subjekt upisan u registar obveznika PDV-a ili se smatra tzv. „malim poreznim obveznikom” može biti porezni obveznik kao stjecatelj dobara iz druge države članice. Kada proračunski korisnik …
Podsjetnik neprofitnim organizacijama za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
Podsjetnik neprofitnim organizacijama za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
Neprofitne organizacije sastavljaju financijski izvještaj za prvo polugodište 2023. godine na obrascu PR-RAS-NPF i predaju ga FINA-i najkasnije do ponedjeljka, 31. srpnja 2023. godine. Do zaključenja ovog broja časopisa Riznica, Ministarstvo financija nije objavilo Uputu za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na svojim internetskim stranicama pa se u članku detaljnije pojašnjava tko su obveznici predaje …
Podsjetnik na predaju polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja u 2023. godini
Podsjetnik na predaju polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja u 2023. godini
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna jesu izvještaji u kojima se podaci za više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika (grupe) prezentiraju kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Krajnji cilj konsolidacije u sustavu proračuna je dobiti informacije o općoj državi/općem proračunu kao cjelini. Proces u sustavu konsolidacije propisan je Zakonom o proračunu i Pravilnikom …
Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine
Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2023. godine
Ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu izmijenjen je i način utvrđivanja visine zateznih kamata. Izmjene Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 114/22., Uredba 156/22.) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 114/22.) stupile su na snagu 1. siječnja 2023. Od 1. siječnja 2023. polazna osnovica za izračun zatezne kamate je kamatna …
Dodatak I. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva proširen je na sve poslodavce u djelatnosti
Dodatak I. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva proširen je na sve poslodavce u djelatnosti
Primjena Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 55/23.) zaključenog 26. travnja 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07). Dodatak …
OGRANIČENJE RADA NEDJELJOM
OGRANIČENJE RADA NEDJELJOM
Ograničenje rada nedjeljom se u našoj državnopravnoj tradiciji pokušalo riješiti u više navrata. Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) nacionalni je Zakon koji na sveobuhvatan način uređuje djelatnost trgovine. Prema novom zakonskom rješenju radno vrijeme trgovina, prodajnih objekata uređuje se na način da su trgovine …
Provođenje mjere dubinske analize kod računovođa i revizora
Provođenje mjere dubinske analize kod računovođa i revizora
Obuhvat mjere dubinske analize Dubinska analiza stranke pri uspostavljanju poslovnog odnosa obuhvaća: utvrđivanje identiteta stranke i provjeru njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnoga, pouzdanoga i neovisnoga izvora, uključujući, ako ga stranka ima, kvalificirani certifikat za elektronički potpis ili elektronički pečat ili bilo koji drugi siguran, daljinski ili elektronički, postupak identifikacije …
Pregled rokova i način čuvanja poslovne dokumentacije
Pregled rokova i način čuvanja poslovne dokumentacije
Zakonom o računovodstvu, Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dohodak, ali drugim propisima uređena je obveza čuvanja poslovne dokumentacije. U članku su prikazani rokovi, način i ostala pravila vezana uz čuvanje računovodstvene dokumentacije. Također, i nakon brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra potrebno je računovodstvenu dokumentaciju čuvati u za to propisanim rokovima. Izmjenama Zakona …
Bespovratna sredstva Europske unije za projekte slovensko- -hrvatske prekogranične suradnje
Bespovratna sredstva Europske unije za projekte slovensko- -hrvatske prekogranične suradnje
Do 21. lipnja 2023. otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru drugog prioriteta Interreg programa Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027., čiji je specifičan cilj jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. Partneri iz slovensko-hrvatskog prekograničnog područja, koje obuhvaća devet statističkih regija u Sloveniji …
Ovrha na plaći radnika
Ovrha na plaći radnika
U Republici Hrvatskoj ovrha je uređena Ovršnim zakonom. Ovrha na plaći skup je radnji pomoću kojih ovrhovoditelj prisilno ostvaruje svoje novčane tražbine, čime su poslodavci stavljeni u položaj posrednika ili izvršitelja. Materija je sama po sebi složena, propis se često mijenja, stoga se u praksi javlja nesigurnost jesmo li postupili u skladu s propisom i …
Novine u pravima radnika na plaćeni i neplaćeni dopust prema Zakonu o radu
Novine u pravima radnika na plaćeni i neplaćeni dopust prema Zakonu o radu
Izmjenama i dopunama Zakona o radu od 1. siječnja 2023. godine prošireni su slučajevi za koje radnik ostvaruje pravo na plaćeni i slučajevi za koje ostvaruje pravo na neplaćeni dopust. Radnik ima pravo na korištenje plaćenog dopusta za osobito važne potrebe. Što se smatra važnim osobnim potrebama propisano je Zakonom o radu, a kolektivnim ugovorom, …
Profesionalne djelatnosti kao obveznici provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Profesionalne djelatnosti kao obveznici provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 109/17., 39/19. i 151/22., dalje u tekstu: Zakon), ustanovljen je veliki broj obveznika koji su dužni provoditi mjere, radnje i postupke za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. Radi se o pravnim i fizičkim osobama koje su taksativno navedene u čl. 9 …
Radno vrijeme i plaća prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu
Radno vrijeme i plaća prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu
Dana 1. siječnja 2023. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22.). U članku se daje prikaz novih odredaba Zakona o radu kojima su uređeni radno vrijeme i plaća …
Obračun plaće za člana uprave i izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge
Obračun plaće za člana uprave i izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge
Član uprave i izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge (dalje u tekstu: član uprave) ne mora i može biti radnik u radnom odnosu u društvu (ili zadruzi) u kojemu obavlja funkciju. Za člana uprave koji je zaposlen u društvu u kojemu obavlja funkciju člana uprave, doprinosi se obračunavaju na propisanu mjesečnu osnovicu za …
Godišnji odmor, naknada plaće i regres za 2023. godinu i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Godišnji odmor, naknada plaće i regres za 2023. godinu i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine, nisu mijenjane odredbe o pravu radnika na godišnji odmor, visini naknade plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora, ni pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Novina je obveza poslodavca da radniku koji ostvaruje pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor …
Obaračun PDV-a kod putničkih agencija
Obaračun PDV-a kod putničkih agencija
Kada putnička agencija sa sjedištem na području EU prodaje tuđu uslugu vezanu za putovanje (smještaj ili prijevoz) obvezna je primjenjivati posebni postupak oporezivanja. U posebnom postupku PDV se obračunava samo na maržu, a po izravnim ulaznim računima ne koristi se pretporez. Ovaj postupak agencije primjenjuju kada posluju u svoje ime, a za račun stvarnih pružatelja …
Povrat PDV-a putnicima iz trećih zemalja za dobra iznesena u osobnoj prtljazi
Povrat PDV-a putnicima iz trećih zemalja za dobra iznesena u osobnoj prtljazi
Putnici s prebivalištem u trećim zemljama mogu ostvariti povrat PDV-a plaćenog za nabavu dobara u maloprodaji na području Republike Hrvatske, a koja u propisanom roku izvezu s područja Europske unije u okviru putničkog prometa. Na ovaj način osobe koje nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije ostvaruju porezno oslobođenje naknadno kroz povrat poreza …
Postupak povrata PDV-a iz drugih država članica EU
Postupak povrata PDV-a iz drugih država članica EU
Korištenjem nacionalnog sustava za povrat PDV-a (VAT Refund), hrvatski porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a i obavljaju oporezive isporuke dobara ili usluga, mogu podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz drugih država članica EU u kojima nemaju poslovni nastan. Zahtjev za povrat smatra se podnesenim samo ako je porezni obveznik ili njegov opunomoćenik, …
Porezna obilježja primitaka radnika koji rade na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi
Porezna obilježja primitaka radnika koji rade na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi
Radnik koji prema Zakonu o tržištu rada radi na temelju dnevnih ugovora o radu, može raditi do 90 dana u godini, a poslodavac za njega plaća doprinose kupnjom vrijednosnog kupona.Cijena jednog dnevnog kupona za 2023. godinu iznosi 3,65 eura.Zarada radnika oporezuje se kao drugi dohodak, po stopi od 10 % i smatra se konačnim dohotkom …
Obveza provedbe revizije prilikom povećanja temeljnog kapitala
Obveza provedbe revizije prilikom povećanja temeljnog kapitala
Provođenje revizije financijskih izvještaja, obveza je koju propisuje Zakon o reviziji i Zakon o računovodstvu. Uz navedenu obvezu, reviziji podliježu i subjekti (trgovačka društva) prilikom statusnih promjena propisanih u Zakonu o trgovačkim društvima. Statusne promjene u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima su povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva, priključenje trgovačkog društva, pripajanje i spajanje …
Početni revizijski angažman i početna stanja te njihov utjecaj na modifikaciju mišljenja u izvješću neovisnog revizora
Početni revizijski angažman i početna stanja te njihov utjecaj na modifikaciju mišljenja u izvješću neovisnog revizora
Početni revizijski angažman je angažman u kojemu financijski izvještaji za prethodno razdoblje nisu bili revidirani ili je financijske izvještaje za prethodno razdoblje revidirao prethodni revizor. Stoga, kada revizor obavlja početni revizijski angažman, odgovoran je provesti određene postupke u vezi s početnim stanjima, kako bi prikupio dostatne i primjerene revizijske dokaze s ciljem izražavanja mišljenja o …
Svrha, metode izračuna i objava zarada po dionici (EPS) prema MRS 33 – Zarada po dionici
Svrha, metode izračuna i objava zarada po dionici (EPS) prema MRS 33 – Zarada po dionici
Veliki poslovni subjekti i subjekti od javnog interesa koji su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) u skladu sa Zakonom o računovodstvu (čl. 17. st. 3.) obveznici su izračuna i objave EPS. Osnovni korisnici ovoga indikatora jesu investitori u vlasničke instrumente na financijskim tržištima. Svrha ovoga indikatora je pomoć u donošenju investicijskih odluka …
Formiranje ostalih rezervi sukladno Zakonu o računovodstvu
Formiranje ostalih rezervi sukladno Zakonu o računovodstvu
Zakon o trgovačkim društvima predviđa, a Zakon o računovodstvu propisuje situacije kada je poduzetnik obvezan formirati ostale rezerve. Obveza se odnosi na trgovačka društva koja u poslovnim knjigama imaju evidentirane neotpisane troškove razvoja, kapitalizirane na poziciji nematerijalne imovine te prihode od metode udjela, u slučajevima kada nije donesena odluka o isplati dobiti. Autor u članku …
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Jedan od zadataka poreznih obveznika razmatranje je i procjena strukture obveza. Naime, kao i kod otpisa potraživanja, tako su i obveze društva podložne zastari odnosno otpisu ako društvo stekne zakonske preduvjete u korist navedene radnje. Spomenute obveze najčešće su rezultat poslovanja s dobavljačima ili kreditorima društva, a otpis se provodi u korist prihoda, što direktno …
Evidentiranje prodaje s pravom povrata prema MSFI-u 15
Evidentiranje prodaje s pravom povrata prema MSFI-u 15
Prilikom sklapanja ugovora s kupcima moguće je ugovoriti prodaju proizvoda s pravom na povrat ispravnih proizvoda. Stoga, sukladno odredbama MSFI-a 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima, kada subjekt određuje cijenu transakcije i iznos koji se može priznati za isporučena dobra, potrebno je razmotriti je li ugovoreno pravo povrata proizvoda od strane kupca. Ako …
Najčešće računovodstvene pogreške prilikom evidentiranja dugotrajne materijalne imovine (zemljišta i građevinskih objekata)
Najčešće računovodstvene pogreške prilikom evidentiranja dugotrajne materijalne imovine (zemljišta i građevinskih objekata)
Dugotrajna materijalna imovina odnosi se na imovinu namijenjenu za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe, očekuje se da će se koristiti duže od jednog razdoblja i namijenjena je za korištenje na neprekidnoj osnovi u svrhu aktivnosti poduzetnika. Ovisno o karakteristikama nekretnina (tj. zemljišta i građevinskih …
Računovodstveni i porezni tretman naknadno utvrđenih troškova
Računovodstveni i porezni tretman naknadno utvrđenih troškova
Pri obradi poslovne dokumentacije ili pri analizi i pregledu pozicija bruto bilance vrlo često se dogodi situacija da se nakon proteka jednog ili više izvještajnih razdoblja naknadno utvrde troškovi koji su trebali teretiti to izvještajno razdoblje. Takvi slučajevi mogu biti značajni ili neznačajni za utvrđivanje financijskih izvještaja tekuće godine. Ponekad se radi o samo zagubljenom …
Utjecaj Direktive (EU) 2021/2101 na izvještavanje poduzetnika
Utjecaj Direktive (EU) 2021/2101 na izvještavanje poduzetnika
Izvješće o informacijama o porezu na dobit predstavlja nov izvještaj kojim se pokušava omogućiti građanima EU bolju procjenu doprinosa multinacionalnih poduzeća blagostanju društva u svakoj državi članici. Multinacionalna poduzeća bit će dužna sastavljati, objavljivati i učiniti dostupnima informacije o porezu na dobit. Ministarstvo financija u postupku je prijenosa predmetnih odredbi Direktive u Zakon o računovodstvu …
Očekivane kompetencije suvremenih financijskih direktora
Očekivane kompetencije suvremenih financijskih direktora
Aktualnu gospodarsku situaciju gledajući globalno i lokalno obilježavaju sve teži, gotovo krizni uvjeti, odvijanja poslovnih procesa. Velike su promjene nastupile prije tri godine i teško ih je komparirati s teškim situacijama već viđenim u prošlosti. Posljedice koje ispaštaju poslovni subjekti danas nisu samo velike financijske štete koje je donijela pandemija, rat u Ukrajini, energetska kriza, …
Prodaja od strane udruge i odgovornost za materijalne nedostatke
Prodaja od strane udruge i odgovornost za materijalne nedostatke
Proračunski korisnici i neprofitne organizacije smatraju se trgovcima ako prodaju svoje proizvode potrošačima. Udruga je, kao i svaki drugi prodavatelj, obvezna potrošaču prodanu robu predati bez nedostatka. No ako se nedostatak ipak pojavi tko je odgovoran za materijalne nedostatke, za koje nedostatke uopće postoji odgovornost, što treba poduzeti kupac, rokovi u kojima se radnje imaju …
Primjeri za praktičnu provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama
Primjeri za praktičnu provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 25/13., 85/15. i 69/22.), osigurava se korisniku pravo na pristup informacijama. Korisnik toga prava može biti svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, a korisnik ima pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Zakonom su propisane i iznimke pa se Zakon ne primjenjuje …

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više